دکتر سعید دهقان خاوری

دکتر سعید دهقان خاوری

دکتر سعید دهقان خاوری

Dr. Saeed Dehghan Khavari

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 ارزش گذاری اقتصادی اکوتوریسم کویر یزد با رویکرد توسعه پایدار (دریافت مقاله) دوفصلنامه کاوش های جغرافیایی مناطق بیابانی دوره: 9، شماره: 1
2 ارزشگذاری اقتصادی جاذبه تاریخی گردشگری و تحلیل عوامل موثر بر آن با استفاده از روش لجستیک ترتیبی چندسطحی (مورد مطالعه: محله تاریخی جولان شهر همدان) (دریافت مقاله) فصلنامه اقتصاد باثبات دوره: 4، شماره: 2
3 The Dynamic and Systemic Effect of Asymmetric Information on Stock Returns by Dumitrescu-Hurlin and Generalized Method of Moments (Case of Tehran Stock Exchange) (دریافت مقاله) مجله بین المللی مالی و حسابداری مدیریت دوره: 8، شماره: 31
4 بررسی اثرگذاری عوامل اقتصادی و اجتماعی بر تقاضای آب شهری استان یزد با تاکید بر فرآیند مهاجرت‏پذیری (دریافت مقاله) دو فصلنامه آب و توسعه پایدار دوره: 7، شماره: 3
5 بررسی استراتژی توسعه صنعتی از دیدگاه ساختارگرایی جدید (بر اساس تجربه کشورهای در حال توسعه پیشرو) (دریافت مقاله) فصلنامه مجلس و راهبرد دوره: 24، شماره: 91
6 بررسی تاثیر تجزیه و تحلیل کسب و کار بر عملکرد اقتصادی شرکت ها با نقش میانجی کیفیت اطلاعات، قابلیت نوآوری و چابکی (مطالعه موردی: کارخانجات کاشی و سرامیک استان یزد) (دریافت مقاله) دوماهنامه بررسی های بازرگانی دوره: 21، شماره: 122
7 بررسی ساختار و روابط علی مولفه های قیمت گذاری محصولات گردشگری در زمان شیوع کرونا: رویکرد نگاشت شناختی فازی (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات مدلسازی اقتصادی دوره: 12، شماره: 46
8 تحلیل پویایی تاثیر مولفه های آمیخته بازاریابی بر توسعه گردشگری شهری (موردمطالعه: شهرستان رشت) (دریافت مقاله) فصلنامه اقتصاد و مدیریت شهری دوره: 10، شماره: 41
9 تحلیل ساختار عوامل موثر در مدیریت زنجیره تامین صنعت هتلداری با استفاده از رویکرد نگاشت شناختی فازی (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت زنجیره تامین دوره: 23، شماره: 70
10 تعامل ریسک سیستماتیک با بازده سهام در بورس اوراق بهادار تهران (دریافت مقاله) فصلنامه اقتصاد مالی دوره: 13، شماره: 49
11 رهنمودی جهت مدل سازی عوامل موثر بر توسعه گردشگری داخلی با تاکید برگونه ی گردشگری دیدار از دوستان و وابستگان (VFR) (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های گردشگری و توسعه پایدار دوره: 5، شماره: 1
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 اثر تاب آوری اقتصادی بر رشد اقتصادی با تاکید بر بعد حکمرانی خوب (مورد کشورهای در حال توسعه منتخب) (دریافت مقاله) پانزدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع
2 اثر توسعه ی مالی بر رشد اقتصادی ایران با استفاده از روش خود رگرسیونی با وقفه های توزیعی ARDL طی دوره ی ۱۳۹۶-۱۳۵۷ (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس ملی اقتصاد ، مدیریت و حسابداری
3 اثر درآمدهای نفتی بر رفاه اجتماعی در کشورهای منتخب صادرکننده نفت طی دوره ۲۰۰۰-۲۰۱۵ (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس ملی اقتصاد ، مدیریت و حسابداری
4 ارزدیجیتال و بررسی نقش آن در توسعه اقتصاد (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس ملی اقتصاد ، مدیریت و حسابداری
5 برآورد منجنی فیلیپس در اقتصاد ایران طبق نظریه کینزین های جدید با استفاده از روش ARDL طی بازه زمانی ۱۳۹۶-۱۳۷۵ (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس ملی اقتصاد ، مدیریت و حسابداری
6 بررسی اثر نرخ ارز بر صادرات غیرنفتی ایران با استفاده از رویکرد خود رگرسیون با وقفه های توزیعیARDL در دوره ۱۳۶۷-۱۳۹۶ (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی چالش ها و راهکارهای نوین در مهندسی صنایع، مدیریت و حسابداری
7 بررسی اثردرآمدهای مالیاتی بررشد اقتصادی ایران وکشورهای عضو گروه G۷ استفاده ازروش خودرگرسیون باوقفه توزیعی (مقایسه ای بین ایران وکشورهای عضو G۷) (دریافت مقاله) دومین کنفرانس فیزیک اقتصاد و اقتصاد پیچیدگی
8 بررسی اثرگذاری مصرف انرژی بر رشد اقتصادی با استفاده از آزمون علیت هیسائو و داده های پانلی (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس بین المللی فناوری و مدیریت انرژی
9 بررسی تاثیر تکانه های ریسک اعتباری بر شاخص های عملکردی بانکها با استفاده از مدل خودرگرسیون برداری پانلی (دریافت مقاله) هجدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع
10 بررسی تاثیر شاخص ریسک اطلاعات بر بازده سهام و هزینه سرمایه در قالب داده های پانلی (مورد شرکت های منتخب بورس اوراق بهادار تهران) (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی مدیریت صنعتی
11 بررسی تاثیر مالکیت خانوادگی بر رابطه بین ریسک شرکت و عملکرد شرکت در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی چالش ها و راهکارهای نوین در مهندسی صنایع و مدیریت و حسابداری
12 بررسی و تحلیل اثر توانایی مدیریت بر ریسک سقوط قیمت سهام با در نظر گرفتن اثر محدودیت های مالی (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی سالانه تحولات نوین در مدیریت، اقتصاد و حسابداری
13 بررسی و تحلیل رابطه بین متنوع سازی سود و عملکرد مالی بانک های منتخب بورس اوراق بهادار تهران (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس ملی پژوهش های کاربردی در مدیریت، حسابداری و اقتصاد سالم در بانک، بورس و بیمه
14 تاثیر متغیرهای اقتصادی بر بازده سهام (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی مدیریت صنعتی
15 رابطه بین چرخه عمر شرکت نوسانات بازده سهام (دریافت مقاله) کنفرانس ملی رهیافت های نوین در مدیریت، اقتصاد و حسابداری
16 شناسایی بخش های پیشرو در اقتصاد ایران با رویکرد اقتصاد مقاومتی و زیست محیطی (بر مبنای جدول داده ستانده) (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس بین المللی فناوری و مدیریت انرژی
17 نحوه اثرگذاری بازار سهام بر متغیرهای حقیقی اقتصاد کلان ایران با الگوی گارچ نمایی طی دوره ۱۳۹۲-۱۳۸۳ (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس ملی اقتصاد ، مدیریت و حسابداری