دکتر عباس ملکی

دکتر عباس ملکی عضو هیات علمی گروه آموزشي علوم آب، دانشکده کشاورزی

دکتر عباس ملکی

Dr. Abbas Maleki

عضو هیات علمی گروه آموزشي علوم آب، دانشکده کشاورزی

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 A Short Review of the Methods for Determining Saturated Hydraulic Conductivity and a Comparison of Large and Small-Scale In-Situ Methods (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و مهندسی آبیاری دوره: 43، شماره: 4
2 اثر ویناس نیشکر بر محتوای عناصر غذایی، خصوصیات رشد و عملکرد ریحان (Ocimum basilicum L.) (دریافت مقاله) دوفصلنامه علوم سبزی ها دوره: 4، شماره: 2
3 اثر آبیاری با سطوح مختلف پساب شهری بر کارآیی مصرف آب و عملکرد ذرت (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و مهندسی آبیاری دوره: 39، شماره: 2
4 اثر سطوح مختلف آبیاری بر عملکرد، کارآیی مصرف آب و شاخص برداشت ارقام سویا در خرمآباد (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و مهندسی آبیاری دوره: 37، شماره: 3
5 اثر شیب و دبی ورودی بر راندمان و یکنواختی توزیع آب در آبیاری جویچه ای نیشکر (دریافت مقاله) نشریه آبیاری و زهکشی ایران دوره: 13، شماره: 2
6 برآورد میزان رطوبت خاک با استفاده از شاخص تنش آبی گیاه جهت مدیریت آبیاری لوبیاچیتی (دریافت مقاله) نشریه آبیاری و زهکشی ایران دوره: 14، شماره: 1
7 بررسی اثر بیوچار پوسته برنج و رژیم های مختلف آبیاری بر رشد، درصد اسانس و غلظت برخی عناصر غذایی در نعناع فلفلی (Mentha piperita L.) (دریافت مقاله) مجله تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران دوره: 37، شماره: 5
8 بررسی بازده آبیاری سیستم های آبیاری بارانی در منطقه خرم آباد (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت آب و آبیاری دوره: 4، شماره: 2
9 بررسی شاخص بهره وری آب و مقایسه آن با شرایط فعلی مزارع گندم (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و مهندسی آبیاری دوره: 38، شماره: 1
10 بررسی نسبی اثرات لجن فاضلاب شهری بر غلظت فلزات سنگین و برخی ویژگی های مورفولوژیک کاهو (دریافت مقاله) نشریه پژوهش های خاک دوره: 31، شماره: 2
11 تاثیر اصلاح کننده ها بر کارآیی مصرف آب، عملکرد و برخی عناصر غذایی گیاه هویج (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت آب و آبیاری دوره: 8، شماره: 1
12 تاثیر سطوح مختلف آبیاری با پساب شهری بر تجمع برخی عناصر شیمیایی در خاک (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت آب و آبیاری دوره: 8، شماره: 2
13 تاثیر سطوح مختلف آبیاری بر کارایی مصرف آب بر اساس دانه ذرت و تغییرات رطوبتی خاک (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت آب و آبیاری دوره: 6، شماره: 1
14 تاثیر کم آبیاری بر عملکرد و برخی صفات دانه سه رقم سویا در منطقه خرم آباد (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و مهندسی آبیاری دوره: 38، شماره: 3
15 تاثیر کم آبیاری بر عملکرد، اجزای عملکرد و کارآیی مصرف آب عدس در خرم آباد (دریافت مقاله) مجله پژوهش های تولید گیاهی دوره: 22، شماره: 3
16 تجزیه و تحلیل غلظت فلزات سنگین در خاک آبیاری شده با پساب شهری در کشت فلفل دلمه ای (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت آب و آبیاری دوره: 6، شماره: 1
17 تعیین تابع تولید و پاسخ عملکرد کل ماده ی خشک و دانه به کم آبیاری در گیاه ذرت (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت آب و آبیاری دوره: 7، شماره: 2
18 تعیین ضرایب گیاهی و نیاز آبی عدس به روش بیلان آبی (مطالعه موردی: خرم آباد) (دریافت مقاله) دو فصلنامه پژوهش های حبوبات ایران دوره: 6، شماره: 2
19 تعیین ویژگی های موثر بر هدررفت خاک ناشی از آبکندها، مطالعه موردی: فتح آباد-بوئین زهرا (دریافت مقاله) فصلنامه مهندسی و مدیریت آبخیز دوره: 13، شماره: 2
20 شبیه سازی آبخوان دشت لرستان- دلفان و بررسی سناریوهای مدیریتی با استفاده از مدل MODFLOW (دریافت مقاله) فصلنامه آب و خاک دوره: 29، شماره: 4
21 کاربرد ابزارهای پشتیبانی تصمیم گیری با هدف مدیریت مناسب تغذیه آبخوان در دشت همدان-بهار (دریافت مقاله) فصلنامه مهندسی و مدیریت آبخیز دوره: 8، شماره: 1
22 مدل سازی فرسایش و رسوب با استفاده از مدل عددی GSTARS مطالعه موردی: رودخانه تلوار حسن خان (دریافت مقاله) مجله پژوهش آب ایران دوره: 13، شماره: 2
23 مقایسه روش فایو پنمن مانتیث و تشت تبخیر کلاس A با داده های لایسیمتری در برآورد تبخیر و تعرق گیاه نخود در منطقه خرم آباد (دریافت مقاله) دو فصلنامه پژوهش های حبوبات ایران دوره: 6، شماره: 1
24 نحو ه ی کارگذاری خطوط لوله ی جمع کننده زیرزمینی در لنز ماسه ای اشباع و رسی خاک (دریافت مقاله) دو فصلنامه آب و توسعه پایدار دوره: 4، شماره: 1
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 اثر آبیاری یک جویچه در میان (کم آبیاری) روی خصوصیات کمی وکیفی نیشکر در مزارع جنوب اهواز (دریافت مقاله) اولین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی
2 اثر بیوچار سبوس برنج و کم آبیاری بر خصوصیات مورفولوژیکی و کارایی مصرف آب گیاه نعناع فلفلی (دریافت مقاله) نخستین همایش ملی کم آبیاری و استفاده از آب های نامتعارف در کشاورزی مناطق خشک
3 اثر بیوچار لجن فاضلاب شهری بر غلظت نیتروژن، فسفر و پتاسیم گیاه پنیرک تحت تنش رطوبتی (دریافت مقاله) هفتمین همایش علمی پژوهشی توسعه و ترویج علوم کشاورزی و منابع طبیعی ایران
4 اثر پساب شهری بر برخی ویژگی های رشدی گیاه سویا (دریافت مقاله) دومین همایش ملی کم آبیاری و استفاده از آب های نامتعارف در کشاورزی مناطق خشک
5 اثر تنش شوری های مختلف آب آبیاری بر میزان عناصر شیمیایی گیاه چغندر برگی و پروفیل شوری خاک تحت شرایط گلخانه ای (دریافت مقاله) دومین کنگره ملی آبیاری و زهکشی ایران
6 اثر رژیم های آبیاری بر عملکرد، کارآیی مصرف آب و تابع تولید سه رقم سویا در منطقه خرم آباد (دریافت مقاله) اولین همایش ملی توسعه پایدار کشاورزی ومحیط زیست سالم
7 اثر زغال زیستی لجن فاضلاب شهری و کم آبیاری بر عملکرد زیست توده وکارایی مصرف آب در گیاه پنیرک (دریافت مقاله) نخستین همایش ملی کم آبیاری و استفاده از آب های نامتعارف در کشاورزی مناطق خشک
8 اثر سطوح مختلف آبیاری بر عملکرد و اجزای عملکرد نخود رقم توده گریت در شرایط آب و هوایی خرم آباد (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی
9 اثر شدت جریان ورودی بر راندمان کاربرد و یکنواختی توزیع آب در سیستم آبیاری جویچه ای اراضی نیشکر جنوب اهواز (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی و سومین کنگره ملی آبیاری و زهکشی ایران
10 اثر کم آبیاری بر عملکرد، اجزای عملکرد و بهره وری مصرف آب در گیاه سویا (دریافت مقاله) اولین همایش ملی توسعه پایدار کشاورزی ومحیط زیست سالم
11 اثرات افزودن بیوچار سبوس برنج بر برخی عناصر پرمصرف و موادآلی در خاک (دریافت مقاله) هفتمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی
12 ارزیابی دقت معادلات تبخیر و تعرق مختلف در برآورد تبخیر و تعرق مرجع با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی در منطقه خرم آباد (دریافت مقاله) اولین همایش ملی گیاهان دارویی و کشاورزی پایدار
13 ارزیابی عملکرد زهکش های زیرزمینی در کنترل سطح ایستابی بر اساس شاخص RGWD در اراضی کشاورزی حمیدیه (دریافت مقاله) دومین کنگره ملی آبیاری و زهکشی ایران
14 ارزیابی کارآیی مصرف آب و عملکرد ذرت در آبیاری با پساب شهری درمنطقهای با آب و هوای خشکسرد (دریافت مقاله) اولین همایش ملی چالش های منابع آب و کشاورزی
15 ارزیابی معادلات نفوذ به روش دبلرینگ و سینگلرینگ در اراضی دانشکده کشاورزی دانشگاه لرستان (دریافت مقاله) اولین کنگره علمی پژوهشی توسعه و ترویج علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست ایران
16 ارزیابی معادلات یکنواختی توزیع آب در ابیاری بارانی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس سراسری مدیریت جامع بهره برداری از منابع آب
17 برآورد تلفات تبخیر و بادبردگی با استفاده از پارامترهای اقلیمی توسط رگرسیون چند متغییره در سیستم های آبیاری بارانی کلاسیک ثابت با آبپاش متحرک (مطالعه موردی: دشت فراهان استان مرکزی) (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس علمی پژوهشی آبخیز داری و مدیریت منابع آب و خاک
18 برآورد خطوط مبنای بالا و پایین تنش آبی برای 3 رقم لوبیاچیتی جهت مدیریت آبیاری (دریافت مقاله) اولین همایش ملی علوم کشاورزی و زیست محیطی ایران
19 برآورد ضریب گیاهی نخود با استفاده از لایسیمتر در منطقه خرم آباد (دریافت مقاله) اولین همایش ملی گیاهان دارویی و کشاورزی پایدار
20 بررسی آلودگی منابع آب و خاک بر اساس مطالعات میدانی و سامانه های اطلاعات جغرافیایی (GIS) (دریافت مقاله) دومین همایش ملی کشاورزی بوم شناختی ایران
21 بررسی اثر استفاده از سطوح مختلف پساب شهری خرم آباد بر غلظت فلزات سنگین در ترب سفید (دریافت مقاله) همایش ملی صنعت و تجاری سازی کشاورزی
22 بررسی اثر افزودن لجن فاضلاب شهری گرما دیده روی برخی ویژگی های فیزیکی و شیمیایی خاک (دریافت مقاله) ششمین کنگره ملی سالانه یافته های نوین در علوم کشاورزی و منابع طبیعی، محیط زیست و گردشگری
23 بررسی اثر سطوح مختلف آبیاری بر عملکرد و اجزای عملکرد لوبیا چشم بلبلی رقم مشهد (دریافت مقاله) چهارمین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
24 بررسی الگوی کشتو روش آبیاری بهینه با روش AHP برای استفاده از پساب شهری اراک (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس ملی مدیریت منابع آب ایران
25 بررسی برخی فلزات سنگین در غده گیاه تربچه با کاربرد پساب شهری (دریافت مقاله) چهاردهمین همایش ملی آبیاری و کاهش تبخیر
26 بررسی برخی ویژگیهای شیمیایی خاک در اثر کاربرد کوتاه مدت لجن فاضلاب شهری (دریافت مقاله) چهاردهمین همایش ملی آبیاری و کاهش تبخیر
27 بررسی تاثیر زمان آبیاری برراندمان کاربرد و پتانسیل در ربع پایین اراضی درآبیاری بارانی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی آب، محیط زیست و توسعه پایدار
28 بررسی تاثیر زمان آبیاری برضریب یکنواختی توزیع آب درآبیاری بارانی (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی ایده های نوین در کشاورزی، محیط زیست و گردشگری
29 بررسی تاثیر کودهای شیمیایی (اوره) و بیولوژیک (ازتوباکتر) و پلیمر سوپر جاذب بر عملکرد و اجزای عملکرد جو دیم در شرایط آبیاری تکمیلی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی کشاورزی در شرایط محیطی دشوار
30 بررسی تاثیر کودهای شیمیایی (اوره) و بیولوژیک (ازتوباکتر) و پلیمر سوپر جاذب بر عملکرد و اجزای عملکرد جو دیم در شرایط آبیاری تکمیلی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی کشاورزی در شرایط محیطی دشوار
31 بررسی تاثیر مدیریت آبیاری (کم آبیاری ) بر هیدرومدول آبیاری در منطقة خرم آباد (دریافت مقاله) دومین همایش ملی کشاورزی بوم شناختی ایران
32 بررسی تأثیر کم آبیاری بر کارایی مصرف آب عدس در خرم آباد (دریافت مقاله) اولین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
33 بررسی تغییرات مکانی و فصلی برخی فلزات سنگین در آب رودخانه خرم آباد (دریافت مقاله) کنفرانس ملی پژوهش های نوین در مهندسی کشاورزی، محیط زیست و منابع طبیعی
34 بررسی جریان های کم رودخانه ای در حوضه کرخه (دریافت مقاله) نخستین همایش منطقه ای آب
35 بررسی رابطه دبی فشار در تعدادی از قطره چکان های خود تنظیم و غیرخود تنظیم تولید داخل - و خارج (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی دانش و فناوری علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست ایران
36 بررسی راندمان توزیع یکنواختی و راندمان پاشش سیستم آبیاری بارانی کلاسیک ثابت با آبپاش متحرک (مطالعه موردی: دشت فراهان استان مرکزی) (دریافت مقاله) دومین کنگره ملی آبیاری و زهکشی ایران
37 بررسی شاخص های کیفیت آب رودخانه خرم آباد از دیدگاه کشاورزی (دریافت مقاله) همایش ملی راهبردهای مدیریت منابع آب و چالش های زیست محیطی
38 بررسی ضرایب یکنواختی سیستم های آبیاری بارانی (مطالعه موردی منطقه کشاورزی خرم آباد) (دریافت مقاله) اولین همایش ملی گیاهان دارویی و کشاورزی پایدار
39 بررسی ضریب انتقال سرب، کادمیوم، مس، آهن و روی از خاک به گیاه فلفل دلمه ای تحت آبیاری با پساب شهری (دریافت مقاله) دومین کنگره ملی آبیاری و زهکشی ایران
40 بررسی ضریب زهکشی و ارزیابی عملکرد زهکش های زیرزمینی در کنترل شوری بر اساس شاخص SEI در اراضی کشاورزی حمیدیه (دریافت مقاله) دومین کنگره ملی آبیاری و زهکشی ایران
41 بررسی ظرفیت خودپالایی آب رودخانه خرم آباد در بازه ی ایستگاه بهرام جو تا دوآب-ویسیان (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس علمی پژوهشی مدیریت منابع آب و خاک
42 بررسی عملکرد رویه بتنی بالا دست بر تحلیل پایداری شیروانی در سد خاکی همگن مطالعه موردی سد هاله لرستان (دریافت مقاله) دومین همایش ملی پژوهش های کاربردی در عمران،معماری و مدیریت شهری
43 بررسی عملکرد و اجزای عملکرد کاهو با کاربرد لجن فاضلاب شهری در شرایط گلخانه (دریافت مقاله) دومین کنگره ملی آبیاری و زهکشی ایران
44 بررسی غلظت نیترات در آب رودخانه خرم آباد (مطالعه موردی بازه بهرام جو دوآب ویسیان) (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی هیدرولوژی مناطق نیمه خشک با محوریت آب،انسان،طبیعت
45 بررسی کنترل نشت در پی سد خاکی به روش اجرای دیوار آب بند با استفاده از نرم افزار Seep/wدر سد خاکی کمندان ازنا (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در علوم مهندسی
46 بررسی کیفیت فیزیکی وشیمیایی آب آشامیدنی روستاهای شهرستان زرندیه ومقایسه آن با استانداردهای WHO (دریافت مقاله) اولین کنفرانس سالانه تحقیقات کشاورزی ایران
47 بررسی مسائل و مشکلات بهره برداری و فنی سیستم های آبیاری بارانی کلاسیک ثابت شهرستان خرم آباد (دریافت مقاله) اولین همایش ملی گیاهان دارویی و کشاورزی پایدار
48 بررسی مسائل و مشکلات بهره برداری و فنی سیستم های آبیاری قطره ای شهرستان خرم آباد (دریافت مقاله) اولین همایش ملی و تخصصی پژوهش های محیط زیست ایران
49 بررسی مسایل و مشکلات بهرهبرداری از شبکه های آبیاری تحت فشار شهرستان کوهدشت (دریافت مقاله) سومین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی
50 بررسی مشخصه های کیفی با تحلیل رگرسیون چند متغیره در حوضه رودخانه چم انجیر (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی مهندسی کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست
51 بررسی وضعیت عناصر سنگین درآب خاک و محصول برنج شالیزارهای خرم آباد (دریافت مقاله) نخستین همایش منطقه ای آب
52 بررسی وضعیت کادمیم در خاکهای دشت خرم آباد (دریافت مقاله) اولین کنفرانس مهندسی برنامه ریزی و مدیریت سیستم های محیط زیست
53 بررسی یکنواختی پخش آب در تعدادی از قطره چکان های تولید داخل و خارج (دریافت مقاله) نهمین کنفرانس علمی پژوهشی آبخیزداری و مدیریت منابع آب و خاک
54 به کارگیری شاخصهای عملکرد ارزیابی IWMI در سیستمهای آبیاری مطالعه موردی شهرستان کوهدشت) (دریافت مقاله) سومین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی
55 بهینه سازی تخمین هدایت هیدرولیکی با استفاده از روش های مختلف زمین آمار(مطالعه موردی منطقه شاوور) (دریافت مقاله) اولین همایش ملی تخصصی علوم کشاورزی و محیط زیست ایران
56 بهینه سازی حجم آب مصرفی و تعیین ضریب حساسیت لوبیا چشم بلبلی با سطوح مختلف آبیاری (دریافت مقاله) دومین کنگره ملی آبیاری و زهکشی ایران
57 پیش بینی سیلاب رودخانه سیمره لرستان با استفاده از شبکه های عصبی مصنوعی (دریافت مقاله) همایش ملی سازه، راه، معماری
58 تاثیر آبیاری با سطوح مختلف برعملکرد وشاخص برداشت ذرت در منطقه دزفول (دریافت مقاله) اولین کنفرانس سالانه تحقیقات کشاورزی ایران
59 تاثیر آبیاری با سطوح مختلف پساب بر عملکرد، اجزا عملکرد و کارایی مصرف آب در تربچه (دریافت مقاله) نخستین همایش ملی کم آبیاری و استفاده از آب های نامتعارف در کشاورزی مناطق خشک
60 تاثیر آبیاری با سطوح مختلف پساب بر عملکرد، اجزا عملکرد وکارایی مصرف آب در ترب سفید (دریافت مقاله) اولین همایش ملی علوم کشاورزی و زیست محیطی ایران
61 تاثیر آبیاری با سطوح مختلف پساب بر عملکرد، اجزاء عملکرد و کارایی مصرف آب در تره (دریافت مقاله) اولین همایش ملی علوم کشاورزی و زیست محیطی ایران
62 تاثیر آبیاری با سطوح مختلف پساب شهری بر تجمع برخی عناصر سنگین در خاک (دریافت مقاله) نخستین همایش ملی کم آبیاری و استفاده از آب های نامتعارف در کشاورزی مناطق خشک
63 تاثیر آبیاری با سطوح مختلف پساب شهری بر عملکرد و کارآیی مصرف آب در فلفل دلمه ایی (دریافت مقاله) دومین همایش ملی آب، انسان و زمین
64 تاثیر بهینه‌سازی مصرف آب (کم آبیاری) برخصوصیات کیفی گندم دوروم در منطقه خرم‌آباد (دریافت مقاله) دومین همایش ملی اثرات خشکسالی و راهکارهای مدیریت آن
65 تاثیر بیوچار سبوس برنج بر غلظت عناصر غذایی پر نیاز خاک تحت سطوح مختلف آبیاری در کشت گیاه نعناع فلفلی (دریافت مقاله) پنجمین کنگره ملی آبیاری و زهکشی ایران
66 تاثیر بیوچار کاه گندم و بیوچار سبوس برنج بر برخی ویژگی های شیمیایی خاک (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس ملی پژوهش های کاربردی در علوم کشاورزی غذای سالم از مزرعه تا سفره
67 تاثیر پلیمر سوپر جاذب بر برخی شاخص های رشد و کلروفیل برگ کاهو (دریافت مقاله) سومین همایش ملی مدیریت آب در مزرعه (تقاضا محوری آب)
68 تاثیر جلبک دریایی بر عملکرد گیاه و ویژگیهای خاک تحت شرایط تنش خشکی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی و پنجمین کنفرانس ملی صیانت از منابع طبیعی و محیط زیست
69 تاثیر سطوح مختلف پلیمر سوپر جاذب بر برخی خصوصیات فیزیکی خاک با بافت لوم شنی (دریافت مقاله) سومین همایش ملی مدیریت آب در مزرعه (تقاضا محوری آب)
70 تاثیر سطوح مختلف پلیمر سوپرجاذب بر عملکرد و کارایی مصرف آب گیاه هویج (دریافت مقاله) همایش ملی راهبردهای مدیریت منابع آب و چالش های زیست محیطی
71 تاثیر سطوح مختلف زیولیت بر برخی خصوصیات فیزیکی خاک با بافت لوم شنی (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی و سومین کنگره ملی آبیاری و زهکشی ایران
72 تاثیر سطوح مختلف شوری بر عملکرد و برخی ویژگی های فیزیکی و بیوشیمیایی گیاه چغندر برگی تحت شرایط گلخانه ای (دریافت مقاله) دومین کنگره ملی آبیاری و زهکشی ایران
73 تاثیر شیب طولی بر راندمان کاربرد و یکنواختی توزیع آب در سیستم آبیاری جویچه ای اراضی نیشکر جنوب اهواز (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی و سومین کنگره ملی آبیاری و زهکشی ایران
74 تاثیر عصاره جلبک دریایی و قارچ مایکوریزا بر برخی ویژگی های گیاه دارویی شنبلیله در شرایط تنش خشکی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی گیاهان دارویی، کارآفرینی و تجاری سازی
75 تاثیر کودهای زیستی (قارچ مایکوریزا و جلبک دریایی) بر خصوصیات ریشه شنبلیله در شرایط کم آبیاری (دریافت مقاله) نخستین همایش ملی فناوری تولید و پس از برداشت گیاهان باغی
76 تاثیر کودهای زیستی (قارچ مایکوریزا و جلبک دریایی) و تنش خشکی بر خصوصیات گیاه شنبلیله (دریافت مقاله) نخستین همایش ملی فناوری تولید و پس از برداشت گیاهان باغی
77 تاثیر مقدار شوری آب و کم آبیاری بر برخی عناصر موجود خاک تحت کشت اسفناج در گلخانه (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی و سومین کنگره ملی آبیاری و زهکشی ایران
78 تاثیرکم آبیاری بر برخی خصوصیات کیفی سویا در منطقه خرم آباد (دریافت مقاله) دومین همایش ملی کشاورزی بوم شناختی ایران
79 تاثیرکود زیستی بر رنگیزه های گیاه دارویی شنبلیله در شرایط کم آبیاری (دریافت مقاله) اولین همایش ملی گیاهان دارویی، کارآفرینی و تجاری سازی
80 تاثیرکودهای زیستی (قارچ مایکوریزا وجلبک دریایی) بر ویژگی های فیزیک وشیمیایی خاک در شرایط کم آبیاری تحت کشت شنبلیله (دریافت مقاله) دومین همایش ملی کم آبیاری و استفاده از آب های نامتعارف در کشاورزی مناطق خشک
81 تأثیر آبیاری بر نیمرخ رطوبتی خاک تحت کشت ذرت (دریافت مقاله) دومین همایش ملی آب، انسان و زمین
82 تأثیر تنش شوری بر میزان شاخص سطح برگ، درصد نسبی آب و نشتپذیری غشاء سلولی برگ اسفناج (رقم ویروفلی) (دریافت مقاله) دومین کنگره ملی آبیاری و زهکشی ایران
83 تأثیر شدت جریان ورودی بعنوان عامل مدیریتی بر نفوذ آب در جویچه در آبیاری های مختلف (دریافت مقاله) دومین همایش ملی کشاورزی بوم شناختی ایران
84 تأثیر کود گاوی و مرغی بر عناصر ریز مغذی خاک تحت کشت سیب زمینی (دریافت مقاله) دومین همایش ملی راهبردهای مدیریت منابع آب و چالش های زیست محیطی
85 تأثیر کود گاوی و مرغی بر غلظت برخی عناصر موجود در غده سیب زمینی (دریافت مقاله) دومین همایش ملی راهبردهای مدیریت منابع آب و چالش های زیست محیطی
86 تعیین دبی غالب در رودخانه های حوضه کرخه (دریافت مقاله) هشتمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه
87 تعیین ضرایب گیاهی عدس با استفاده از میکرولایسیمتر در خرم آباد (دریافت مقاله) اولین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
88 تعیین ضرایب معادلات کوستیاکوف و کوستیاکوف لوئیز و SCS در خرم آباد (دریافت مقاله) دومین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
89 تعیین ضرایب معادله های نفوذ و ارزیابی آنها دراراضی دانشکده کشاورزی دانشگاه لرستان (دریافت مقاله) نخستین همایش منطقه ای توسعه پایدار منابع طبیعی غرب کشور: چالشها و راهکارها
90 تعیین فرمول مناسب برآورد ETO با استفاده از نرم افزار REF-ET در خرم آباد (دریافت مقاله) اولین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
91 تعیین کارایی مصرف آب با سطوح مختلف آبیاری در کشت لوبیا چشم بلبلی (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی توسعه و ترویج مهندسی کشاورزی و علوم خاک ایران
92 رابطه بین میزان آب مصرفی و شاخص تنش آبی گیاه در ارقام مختلف لوبیاچیتی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی علوم کشاورزی و زیست محیطی ایران
93 فرصت ها و چالش های کاربرد پساب در کشاورزی (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس ملی مدیریت منابع آب ایران
94 لزوم استفاده از آب مغناطیسی در سیستم های نوین آبیاری (دریافت مقاله) پنجمین کنگره ملی آبیاری و زهکشی ایران
95 محور مقاله: حاصلخیزی خاک، تغذیه گیاه و کشت گلخانه ای- اثر آبیاری با سطوح مختلف پساب بر عملکرد و کارایی گیاه بابونه آلمانی (دریافت مقاله) شانزدهمین کنگره علوم خاک ایران
96 محور مقاله: حاصلخیزی خاک، تغذیه گیاه و کشت گلخانه ای- بررسی اثراستفاده از پساب شهری خرم آباد بر عملکرد گیاه ترب سفید و برخی خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاک (دریافت مقاله) شانزدهمین کنگره علوم خاک ایران
97 محور مقاله: فرسایش آبی، سیلاب و حفاظت خاک و آب- بررسی و طبقه بندی آبکندهای شرق استان قزوین (مطالعه موردی فتح آباد بویین زهرا) (دریافت مقاله) شانزدهمین کنگره علوم خاک ایران
98 مروری بر عملکرد گیاه دارویی استویا با کاربرد کود بیولوژیک و آب شور (دریافت مقاله) همایش ملی شکلات،قهوه و شیرین کننده های طبیعی
99 معرفی بهترین تابع تولید لوبیا چشم بلبلی با سطوح مختلف آبیاری بر اساس شاخص های آماری (دریافت مقاله) پانزدهمین کنگره علوم خاک ایران
100 معرفی مدل کامپیوتری محاسبه فاصله زه کش ها در دو حالت ماندگار و غیر ماندگار به شش روش و تعیین اقتصادی ترین عمق نصب زه کش (دریافت مقاله) دومین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی
101 معرفی یک مدل کامپیوتری جهت تعیین اقلیم حوضه با استفاده از ضرایب اقلیمی و شاخص‌های خشکسالی (دریافت مقاله) دومین همایش ملی اثرات خشکسالی و راهکارهای مدیریت آن
102 مقایسه روش فائو پنمن مانتیث و تشت تبخیر کلاس A با داده های لایسیمتری در برآورد تبخیرو تعرق گیاه نخود در منطقه خرم آباد (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی
103 مقایسه ظریب هدایت هیدرولیکی دوروش پرمامترگلف وروش پمپاژ به چاهک بااستفاده اززمین آمار (دریافت مقاله) اولین کنفرانس سالانه تحقیقات کشاورزی ایران
104 نحوه اجرا و کارگذاری خطوط لوله جمع کننده زیر زمینی در لنز ماسه ای اشباع و رسی خاک (دریافت مقاله) اولین همایش ملی تخصصی علوم کشاورزی و محیط زیست ایران
105 نقش پساب تصفیه شده در مدیریت منابع آب (مطالعه موردی: مزارع جنوب غربی شهر خرم آباد) (دریافت مقاله) اولین سمینار ملی جایگاه آبهای بازیافتی و پساب در مدیریت منابع آب