آقای دکتر محمدعلی برادران

دکتر محمدعلی برادران دکتری آینده پژوهی دانشگاه تهران ، تهران، ایران.

آقای دکتر محمدعلی برادران

Dr. Mohamad Ali Baradaran

دکتری آینده پژوهی دانشگاه تهران ، تهران، ایران.

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.