دکتر چنگیز مولایی

دکتر چنگیز مولایی استاد، دانشگاه تبریز

دکتر چنگیز مولایی

Dr. Genghis Mowlaii

استاد، دانشگاه تبریز

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 پیشنهادی دربارۀ تصحیح و قرائت دو واژه از کارنامۀ اردشیر بابکان بر پایۀ قرینه ای در شاهنامۀ فردوسی (دریافت مقاله) فصلنامه جستارهای نوین ادبی دوره: 51، شماره: 1
2 توضیحی درباره نقش نحوی zraiia vourukasaiia (دریافت مقاله) پژوهش های زبانی دوره: 1، شماره: 1
3 سیمین قلم و تیغ درم در شاهنامه فردوسی (دریافت مقاله) فصلنامه جستارهای نوین ادبی دوره: 44، شماره: 3
4 فردوسی و هویت ملی ایرانیان (دریافت مقاله) دوفصلنامه زبان و ادب فارسی دوره: 74، شماره: 243
5 کنگ دز هوخت و کلنگ دس حت (تحقیقی درباره نام ایوان ضحاک در شاهنامه و سنی ملوک الارض و الانبیاء) (دریافت مقاله) فصلنامه جستارهای نوین ادبی دوره: 47، شماره: 3
6 مر یا من پیشنهادی درباره تصحیح یک بیت از شاهنامه (دریافت مقاله) فصلنامه جستارهای نوین ادبی دوره: 45، شماره: 1
7 معنی نام فریدون و ارتباط آن با سه نیروی او در سنت های اساطیری و حماسی ایران (دریافت مقاله) فصلنامه جستارهای نوین ادبی دوره: 42، شماره: 4
8 نقد نقد (بررسی و ارزیابی نقد احسان چنگیزی بر آبان یشت) (دریافت مقاله) دوفصلنامه علم زبان دوره: 3، شماره: 4
9 نقد و بررسی زردشت و گاهان (دریافت مقاله) پژوهشنامه انتقادی متون و برنامه های علوم انسانی دوره: 19، شماره: 11
10 وصف مبهم aiva- در فارسی باستان (دریافت مقاله) دوفصلنامه پژوهش های ایرانشناسی دوره: 9، شماره: 2
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 از آرایش بندگی گشته یی (توضیحی در باره مفهوم اصطلاحی بنده و بندگی در تفکرات ایرانیان باستان و بازتاب آن در شاهنامه فردوسی) (دریافت مقاله) همایش شاهنامه و تعلیم و تربیت
2 کنگ دز هوخت و کلنگ دس حت (تحقیقی درباره نام ایوان ضحاک در شاهنامه و سنی ملوک الارض والانبیاء) (دریافت مقاله) همایش علمی شاهنامه و پژوهش های آیینی