دکتر محمود رضائی دشت ارژنه

دکتر محمود رضائی دشت ارژنه استاد گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه شیراز، ایران

دکتر محمود رضائی دشت ارژنه

Dr. mahmood rezaei dasht arzhane

استاد گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه شیراز، ایران

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 بازتاب نمادین آب در گستره اساطیر (دریافت مقاله) فصلنامه ادبیات عرفانی و اسطوره شناختی دوره: 5، شماره: 16
2 بحثی درباره انتقال شکست منوچهر از افراسیاب به نوذر (دریافت مقاله) فصلنامه شعرپژوهی (بوستان ادب) دوره: 9، شماره: 1
3 بررسی اسطوره ضحاک بر اساس ساختار تقابل های دوگانه کلود لویاستروس (دریافت مقاله) فصلنامه جستارهای نوین ادبی دوره: 49، شماره: 4
4 بررسی اصالت و قدمت برخی روایات مربوط به رستم (دریافت مقاله) فصلنامه کاوش نامه زبان و ادبیات فارسی دوره: 22، شماره: 49
5 بررسی انتقادی ضبط و شرح بیت هایی از شاهنامه (دریافت مقاله) مجله تفسیر و تحلیل متون زبان و ادبیات فارسی (دهخدا) دوره: 13، شماره: 481
6 بررسی انتقادی نظام سه بنی ژرژ دومزیل در شاهنامه و مهابهارت (دریافت مقاله) دوفصلنامه کهن نامه ادب پارسی دوره: 14، شماره: 2
7 بررسی انتقادی واژه «خضرا» در تاریخ بیهقی (دریافت مقاله) مجله متن شناسی ادب فارسی دوره: 5، شماره: 4
8 بررسی بازتاب ملکوت اعمال در شاهنامه ی فردوسی (دریافت مقاله) دوفصلنامه مطالعات ایرانی دوره: 18، شماره: 35
9 بررسی بن مایه ی اسب دزدی و پیوند آن با باران و باروری در ادب حماسی (دریافت مقاله) پژوهشنامه ادب حماسی دوره: 17، شماره: 1
10 بررسی تاثیر داستان های قرآنی بر افسانه های عاشقانه لری بر مبنای نظریه ترامتنیت ژنت (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های ادبی - قرآنی دوره: 6، شماره: 4
11 بررسی تحلیلی پیوند ضحاک ماردوش با نهوشه (دریافت مقاله) فصلنامه ادبیات عرفانی و اسطوره شناختی دوره: 18، شماره: 67
12 بررسی تحلیلی پیوند هفت خان اسفندیار با شمنیسم، تشرف و جهان مردگان (دریافت مقاله) فصلنامه نقد، تحلیل و زیبایی شناسی متون (قندپارسی سابق) دوره: 5، شماره: 2
13 بررسی تحلیلی تطبیقی اسطوره های پرواز ( کیکاووس، نمرود، ووئی،ایکاروس و اتنه ) (دریافت مقاله) پژوهشنامه ادب حماسی دوره: 15، شماره: 1
14 بررسی تحلیلی تطبیقی سیاوش، اوزیریس و آتیس (دریافت مقاله) فصلنامه ادبیات عرفانی و اسطوره شناختی دوره: 7، شماره: 22
15 بررسی تحلیلی جایگاه بلاش بن فیروز در شاهنامه و تاریخ های دوره اسلامی (دریافت مقاله) فصلنامه کاوش نامه زبان و ادبیات فارسی دوره: 21، شماره: 47
16 بررسی تحلیلی ضبط و گزارش برخی از ابیات بحث انگیز شاهنامه (از داستان بهمن تا یزدگرد شهریار) (دریافت مقاله) مجله تفسیر و تحلیل متون زبان و ادبیات فارسی (دهخدا) دوره: 15، شماره: 58
17 بررسی تحلیلی₋تطبیقی دو سفر رستم با آیین های شمنی (دریافت مقاله) پژوهشنامه ادب حماسی دوره: 19، شماره: 1
18 بررسی خاستگاه اسطوره ای نام در گستره ادبیات حماسی (دریافت مقاله) فصلنامه ادبیات عرفانی و اسطوره شناختی دوره: 13، شماره: 46
19 بررسی سیر تطور و کارکیایی های سیمرغ در گستره ادب حماسی، طومارهای نقالی و ادب عامه (دریافت مقاله) فصلنامه کاوش نامه زبان و ادبیات فارسی دوره: 21، شماره: 44
20 بررسی علت رویین تنی در شاهنامه و مهابهارت بر اساس الگوهای آیینی (دریافت مقاله) دوفصلنامه ادبیات تطبیقی دوره: 13، شماره: 25
21 تحلیل ساختار روایت در داستانهای بیژن نجدی از منظر بوطیقای مدرنیسم (با تاکید بر آرای چارلز می و سوزان فرگوسن) (دریافت مقاله) فصلنامه متن پژوهی ادبی دوره: 20، شماره: 70
22 جابه جایی و دگرگونی اسطوره رستم در شاهنامه (دریافت مقاله) فصلنامه ادبیات عرفانی و اسطوره شناختی دوره: 5، شماره: 17
23 درآمدی بر پیوند «ببر بیان» و کنیه‌ی «سگزی» در شاهنامه (دریافت مقاله) دوفصلنامه ادبیات پهلوانی دوره: 1، شماره: 2
24 شیوه های انتقال فره و ارتباط آن با فرزندکشی گشتاسب (دریافت مقاله) فصلنامه کاوش نامه زبان و ادبیات فارسی دوره: 24، شماره: 56
25 طلسم جمشید نقد و بررسی بن مایه ای اسطوره ای در منظومه های پهلوانی و طومارهای نقالی با تکیه بر سام نامه (دریافت مقاله) فصلنامه ادبیات عرفانی و اسطوره شناختی دوره: 15، شماره: 54
26 ملاحظاتی درباره ی ضبط و شرح برخی از بیت های شاهنامه (دریافت مقاله) فصلنامه شعرپژوهی (بوستان ادب) دوره: 12، شماره: 3
27 ملاحظاتی درباره ی منظومه ی قندهارنامه ی میرزا عبدالقادر تونی (دریافت مقاله) فصلنامه شعرپژوهی (بوستان ادب) دوره: 11، شماره: 1
28 ملاحظاتی درباره‌ی تصحیح برزونامه‌ی کهن (دریافت مقاله) فصلنامه جستارهای نوین ادبی دوره: 53، شماره: 3
29 ملاحظاتی دربارة منظومة شبرنگ‌نامه (دریافت مقاله) مجله متن شناسی ادب فارسی دوره: 11، شماره: 4
30 ملاحظاتی دربارۀ ضبط و شرح برخی از بیت های کوش نامه (دریافت مقاله) فصلنامه جستارهای نوین ادبی دوره: 52، شماره: 1
31 نامه باستان در بوته نقد (نقد چند بیت از نامه باستان) (دریافت مقاله) مجله متن شناسی ادب فارسی دوره: 5، شماره: 1
32 نقد و بررسی برخی از ابهامات تاریخ جهانگشای جوینی (دریافت مقاله) فصلنامه متن پژوهی ادبی دوره: 25، شماره: 87
33 نقد و بررسی برخی از ابهامات یادداشت‌های شاهنامه (دریافت مقاله) مجله متن شناسی ادب فارسی دوره: 10، شماره: 2
34 نقد و بررسی برخی از ژرف ساخت های اسطوره ای اسفندیار (دریافت مقاله) دوفصلنامه مطالعات ایرانی دوره: 14، شماره: 28
35 نقد و بررسی داستان آن پادشاه جهود که نصرانیان را می کشت از بهر تعصب از مثنوی مولوی براساس رویکرد بینامنیت (دریافت مقاله) فصلنامه متن پژوهی ادبی دوره: 20، شماره: 68
36 نقد و بررسی داستان فرود سیاوش بر اساس رویکرد ساخت شکنی (دریافت مقاله) فصلنامه شعرپژوهی (بوستان ادب) دوره: 5، شماره: 2
37 نقد و بررسی داستان گشتاسب بر اساس نظریه توهم توطئه (دریافت مقاله) پژوهشنامه ادب حماسی دوره: 12، شماره: 2
38 نقد و بررسی سیمای فیروز بن یزدگرد دوم در شاهنامه و تواریخ دوره ی اسلامی (دریافت مقاله) فصلنامه کاوش نامه زبان و ادبیات فارسی دوره: 20، شماره: 42
39 نقد و بررسی نارسایی‌های موجود در پی‌رنگ داستان «رستم و سهراب» (دریافت مقاله) دوفصلنامه ادبیات پهلوانی دوره: 2، شماره: 1
40 نقد و بررسی نمودهای خودشکوفایی در منطق الطیر عطار بر اساس نظریه ی راجرز (دریافت مقاله) فصلنامه شعرپژوهی (بوستان ادب) دوره: 8، شماره: 3
41 هستی شناسی میر نوروزی با تکیه بر بیتی از حافظ (دریافت مقاله) دو فصلنامه پژوهشهای ادب عرفانی (گوهر گویا) دوره: 2، شماره: 4
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 اقتصاد مقاومتی، فرصتها و چالشها (دریافت مقاله) دومین کنفرانس جامع و بین المللی اقتصاد مقاومتی
2 تحلیل اسطوره ای تعارض مساله ی نژاد در حماسه و تاریخ (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس بین المللی مطالعات زبان و ادبیات
3 جلوه های حضور خدا در شعر کودک (دریافت مقاله) ششمین همایش پژوهشهای ادبی
4 رستم بزهکار در بوته ی بوطیقای ژرژ دومزیل (دریافت مقاله) همایش بین المللی شاهنامه در گذرگاه جاده ابریشم
5 نقد ساختاری داستان رستم و شغاد (دریافت مقاله) کنگره بین المللی زبان و ادبیات
6 نقد و بررسی اشعار پایداری پروانه نجاتی از منظر عناصر شاعرانه (دریافت مقاله) نخستین همایش ادبیات مقاومت با محوریت شهدای دانشجو استان خراسان شمالی