دکتر مهرانگیز اوحدی اصفهانی

دکتر مهرانگیز اوحدی اصفهانی دانشیار زبان و ادبیات فارسی دانشگاه آزاد اسلامی- واحد تهران شمال.

دکتر مهرانگیز اوحدی اصفهانی

Dr. mehrangiz ohadi esfehani

دانشیار زبان و ادبیات فارسی دانشگاه آزاد اسلامی- واحد تهران شمال.

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.