دکتر علی عبادی

دکتر علی عبادی دانشیار زراعت و اصلاح نباتات

دکتر علی عبادی

Dr. Ali Ebadi

دانشیار زراعت و اصلاح نباتات

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 A New Simple Method to Avoid Maloperation of Transformer Restricted Earth Fault Relay during External Fault Events (دریافت مقاله) ماهنامه بین المللی مهندسی دوره: 34، شماره: 9
2 اثر اسید سالیسیلیک بر تنظیم الگوی بیان برخی پروتیئن های درگیر در مرگ برنامه ریزی شده در گندم نان (Triticum aestivum) (دریافت مقاله) مجله فرآیند و کارکرد گیاهی دوره: 3، شماره: 9
3 اثر براسینواستروئید بر تحمل ارقام گلرنگ به تنش خشکی در اردبیل (دریافت مقاله) مجله تولید گیاهان زراعی دوره: 10، شماره: 3
4 اثر پیش ‎تیمار بذر بر جوانه زنی و رشد گیاهچه بابونه در شرایط شوری (دریافت مقاله) مجله تولید گیاهان زراعی دوره: 6، شماره: 3
5 اثر پیش سرمایی بر روی ویژگی های جوانه زنی ارقام مختلف سویا (دریافت مقاله) فصلنامه تنش های محیطی در علوم زراعی دوره: 11، شماره: 4
6 اثر تغذیه روی بر برخی صفات فیزیولوژیک نخود Cicer arietinum L در تنش کم آبی (دریافت مقاله) دو فصلنامه پژوهش های حبوبات ایران دوره: 6، شماره: 2
7 اثر تنش خشکی و محلول پاشی تنظیم کننده های رشد بر محتوای رنگیزه های فتوسنتزی و عملکرد دانه کلزا (Brassica napus L.) رقم هایولا ۴۰۱ (دریافت مقاله) فصلنامه علوم زراعی ایران دوره: 18، شماره: 3
8 اثر تنش گرمای ناشی از تغییر تاریخ کاشت بر عملکرد دانه ارقام کلزا در شرایط شمال خوزستان (دریافت مقاله) فصلنامه علوم زراعی ایران دوره: 16، شماره: 1
9 اثر ریز جانداران محرک رشد گیاه بر افزایش کارایی مصرف آب یونجه در شرایط محدودیت آبی (دریافت مقاله) فصلنامه روابط خاک و گیاه دوره: 6، شماره: 3
10 اثر قدرت بذر بر سودمندی هیدرو-پرایمینگ در ارتباط با شاخص های مورفولوژیک و بیوشیمیایی دو رقم کلزا (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و تحقیقات بذر ایران دوره: 5، شماره: 1
11 اثر کودهای زیستی و شیمیایی بر عملکرد کلاله و کیفیت زعفران L.) (Crocus sativus در شرایط اقلیمی اردبیل (دریافت مقاله) فصلنامه علوم زراعی ایران دوره: 20، شماره: 1
12 اثر گیاهان پوششی بر ویژگی های فیزیکی خاک، کنترل علف های هرز و عملکرد ترب سفید (.Rhaphanus sativus L) رقم لانگیپیناتوس (دریافت مقاله) فصلنامه علوم زراعی ایران دوره: 22، شماره: 4
13 اثر مصرف نیتروژن بر روی برخی شاخص های تحمل تنش کم آبی در جو بهاره (دریافت مقاله) مجله تولید گیاهان زراعی دوره: 8، شماره: 3
14 اثر منبع نیتروژن بر برخی صفات فیزیولوژیکی و بیوشیمیایی لوبیا در شرایط تنش کم آبی (دریافت مقاله) مجله فرآیند و کارکرد گیاهی دوره: 3، شماره: 9
15 اثر نیترات پتاسیم بر فعالیت آنزیم های آنتی اکسیدان در مرحله جوانه زنی بذور زوال یافته ماریتیغال (دریافت مقاله) مجله فرآیند و کارکرد گیاهی دوره: 5، شماره: 16
16 ارزیابی اثرمصرف اختلاط علف کش ها در کنترل علف های هرز گندم نان (Triticum aestivum L.) دیم در استان اردبیل (دریافت مقاله) فصلنامه علوم زراعی ایران دوره: 17، شماره: 3
17 ارزیابی پسماندهای آلی مختلف برای کشت قارچ دکمه ای و تاثیر آنها بر عملکرد و جذب عناصر غذایی (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت خاک و تولید پایدار دوره: 5، شماره: 1
18 ارزیابی تاثیر تیمارهای کودی مختلف بر روی عملکرد و برخی صفات زایشی زعفران (Crocus sativus L.)در شرایط اقلیمی اردبیل (دریافت مقاله) دوفصلنامه پژوهش های زعفران دوره: 9، شماره: 1
19 Effect of Salicylic Acid on Antioxidant Enzyms of Milk Thistle (Silybum marianum) Accelerated Aging Seed اثر سالیسیلیک اسید بر آنزیم های انتی اکسیدان (دریافت مقاله) مجله فرآیند و کارکرد گیاهی دوره: 6، شماره: 20
20 The Effect of Drought Stress on Physiological Traits in Lines and Cultivars of Bread Wheat (Triticum aestivum L.) (دریافت مقاله) فصلنامه پیشرفت درتحقیقات بیوشیمی و شیمی دوره: 5، شماره: 1
21 بررسی اثر کاربرد براسینواستروئید بر پتانسیل عملکرد و اجزای عملکرد ارقام گلرنگ بهاره (Cartahamus tinctorius L.) تحت رژیم های مختلف آبیاری (دریافت مقاله) مجله تولید گیاهان زراعی دوره: 10، شماره: 2
22 بررسی برخی از ساز و کارهای تحمل به تنش کم آبی در ژنوتیپهای گندم نان (Triticum aestivum L.) (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات غلات دوره: 4، شماره: 1
23 بررسی بیان پروتئین های القاء شده برگ دو رقم گندم تحت تنش کادمیوم و جیوه با استفاده تکنیک الکتروفورز دو بعدی (دریافت مقاله) دوفصلنامه تولید و فرآوری محصولات زراعی و باغی دوره: 5، شماره: 18
24 بررسی تاثیر کوتاه مدت گیاهان پوششی بر خصوصیات فیزیکی و زیستی خاک (دریافت مقاله) پژوهش های حفاظت آب و خاک دوره: 26، شماره: 6
25 بررسی تاثیر کودهای آلی و بیولوژیک بر صفات کمی و کیفی زعفران (Crocus sativus L) در شرایط اقلیمی اردبیل (دریافت مقاله) فصلنامه زراعت و فناوری زعفران دوره: 7، شماره: 2
26 تاثیر آبیاری تکمیلی بر جذب عناصر، روابط آبی و ارزیابی تحمل به خشکی در گلرنگ در شرایط اردبیل (دریافت مقاله) فصلنامه تنش های محیطی در علوم زراعی دوره: 3، شماره: 2
27 تاثیر بیماری لکه برگی سرکوسپورایی بر روی رنگدانه های فتوسنتزی و فعالیت آنزیم های آنتی-اکسیدانت ارقام مختلف چغندرقند (دریافت مقاله) دوفصلنامه چغندرقند دوره: 34، شماره: 1
28 تاثیر پتاسیم و نیتروژن بر مقاومت گندم به بیماری بلایت فوزاریومی سنبله (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات غلات دوره: 6، شماره: 2
29 تاثیر پرایمینگ با اسید سالیسیلیک بر خصوصیات فیزیولوژیک و بیوشیمیایی بذور پیر شده ماریتیغال (Silybum marianum) (دریافت مقاله) مجله تولید گیاهان زراعی دوره: 7، شماره: 4
30 تاثیر پرایمینگ سالیسیلیک اسید بر تحرک ذخایر بذر و جوانه زنی بذر گندم در مقایسه با چاودار وحشی در شرایط تنش خشکی (دریافت مقاله) مجله تحقیقات بذر دوره: 7، شماره: 24
31 تاثیر پرایمینگ کلرید منیزیم بر مولفه های جوانه زنی و تغییرات فیزیولوژیک بذر کنجد (Sesamum indicum L.) در دماهای مختلف (دریافت مقاله) مجله تحقیقات بذر دوره: 4، شماره: 13
32 تاثیر پس رسی و برخی خصوصیات گیاه مادری بر جوانه زنی و قدرت بذر ماریتیغال(Silybum marianum) (دریافت مقاله) مجله تحقیقات بذر دوره: 4، شماره: 11
33 تاثیر پیش تیمار با گلایسین بتائین بر کاهش اثرتنش کادمیوم در مرحله جوانه زنی و رشد گیاهچه سیاه دانه (Nigella sativa) (دریافت مقاله) مجله فرآیند و کارکرد گیاهی دوره: 4، شماره: 11
34 تاثیر تنش شوری در بیان پروتیین های مقاومت به شوری و فعالیت آنتی اکسیدان ها در گیاه دارویی گاوزبان با کاربرد کلسیم (دریافت مقاله) دوفصلنامه مهندسی ژنتیک و ایمنی زیستی دوره: 6، شماره: 1
35 تاثیر تنش کم آبی بر برخی شاخص های سازگاری سلولی ژنوتیپ های سورگوم علوفه ای (دریافت مقاله) فصلنامه به زراعی کشاورزی دوره: 17، شماره: 3
36 تاثیر سالسیلیک اسید بر محتوی عناصر معدنی و برخی صفات فیزیولوژیک ارقام سویا (Glycine max L.) در شرایط تنش کم آبی (دریافت مقاله) مجله فرآیند و کارکرد گیاهی دوره: 7، شماره: 26
37 تاثیر فلزات سنگین بر شاخص های جوانه زنی و قدرت بذر ذرت تحت شرایط آزمایشگاهی (دریافت مقاله) مجله تحقیقات بذر دوره: 4، شماره: 12
38 تاثیر کاربرد اسید سالیسلیک بر جوانه زنی گندم بهاره (Triticum aestivum L.) تحت تنش خشکی (دریافت مقاله) مجله تحقیقات بذر دوره: 7، شماره: 22
39 تاثیر کاربرد کود پتاسیم و منیزیم بر عملکرد دانه و میزان روغن گلرنگ (دریافت مقاله) دوفصلنامه تولید و فرآوری محصولات زراعی و باغی دوره: 5، شماره: 17
40 تاثیر کود نیتروژنی و تراکم باقلا در تناوب بر کارایی مصرف نیتروژن ذرت SC۲۰۱ در سیستم بدون شخم (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای زراعی ایران دوره: 19، شماره: 3
41 تاثیر مصرف نیتروژن بر انتقال مجدد ماده خشک و نیتروژن در جو بهاره تحت تنش کم آبی (دریافت مقاله) مجله تولید گیاهان زراعی دوره: 7، شماره: 4
42 تاثیر هیدروژن پراکسید بر رنگدانه های فتوسنتزی نعناع فلفلی در شرایط محدودیت آبی (دریافت مقاله) مجله فرآیند و کارکرد گیاهی دوره: 7، شماره: 27
43 تجزیه همبستگی کانونیک صفات فنولوژیک و سایر صفات مرتبط با عملکرد دانه در ژنوتیپ های مختلف گندم تحت شرایط طبیعی و تنش آبیاری رطوبتی پس از گلدهی (دریافت مقاله) فصلنامه علوم گیاهان زراعی ایران دوره: 52، شماره: 2
44 مطالعه الگوی بیان برخی عوامل رونویسی در گندم تحت تنش خشکی و تاثیر نانو ذره روی (دریافت مقاله) مجله پژوهش های ژنتیک گیاهی دوره: 7، شماره: 2
45 مطالعه تاثیر باکتری های محرک رشد تولید متابولیت های سازگاری و برخی خصوصیات یونجه همدانی در طی تنش خشکی (دریافت مقاله) مجله فرآیند و کارکرد گیاهی دوره: 4، شماره: 14
46 مطالعه تاثیر تنش کم آبی برخی صفات فیزیولوژیکی و بیوشیمیایی چند ژنوتیپ سورگوم علوفه ای (دریافت مقاله) فصلنامه علوم گیاهان زراعی ایران دوره: 48، شماره: 4
47 مطالعه تغییرات متابولیت های سازگاری و فعالیت آنزیم های آنتی اکسیدانت ارقام مختلف گندم تحت تنش رطوبتی (دریافت مقاله) مجله فرآیند و کارکرد گیاهی دوره: 6، شماره: 19
48 نحوه ی تغییر محتوای کربوهیدرات، پروتئین کل و آنزیم های آنتی اکسیدانت تحت تاثیر اسید سالیسیلیک طی مرگ برنامه ریزی شده ی سلولی در دو رقم گندم (دریافت مقاله) مجله تولید گیاهان زراعی دوره: 7، شماره: 2
49 واکنش ارقام کلزا به تغییر تاریخ کاشت در شرایط شمال خوزستان (دریافت مقاله) دوفصلنامه تولید و فرآوری محصولات زراعی و باغی دوره: 4، شماره: 14
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 اثر انواع تیمار شکست خواب بذر بر گیاه دارویی هندوانه ابوجهل Citrullus colocynthis (دریافت مقاله) اولین همایش ملی حفاظت و برنامه ریزی محیط زیست
2 اثر پتاسیم و نیتروژن بر افزایش مقاومت به بیماری بلایت فوزاریومی سنبله گندم (دریافت مقاله) سومین کنگره ملی کشاورزی ارگانیک و مرسوم
3 اثر پتاسیم و نیتروژن برفعالیت آنزیم های آنتی اکسیدان در مواجهه با بیماری بلایت فوزاریومی سنبله گندم (دریافت مقاله) سومین کنگره ملی کشاورزی ارگانیک و مرسوم
4 اثر پوترسین بر عملکرد کوانتوم و فلورسانس کلروفیل گیاه یونجه (Medicago sativa L) تحت تنش کم آبی (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی زیست شناسی و علوم طبیعی ایران
5 اثر پیش تیمار بذر بر رشد و عملکرد نخود در خاک شور (دریافت مقاله) دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
6 اثر پیش تیمار بذر بر روی برخی از ویژگیهای فیزیولوژیک سورگوم علوفه ای (دریافت مقاله) دومین همایش ملی علوم و تکنولوژی بذر
7 اثر پیش تیمار گلایسین بتائین در کاهش اثر تنش کادمیوم بر سیاه دانه (Nigella sativa) (دریافت مقاله) دومین کنگره ملی کشاورزی ارگانیک و مرسوم
8 اثر پیش سرمایی بر روی ویژگی های مورفولوژیکی ارقام مختلف سویا (دریافت مقاله) سومین کنگره ملی کشاورزی ارگانیک و مرسوم
9 اثر تنش خشکی و محلول پاشی عنصر نانوکلات پتاسیم بر ویژگی های فیزیولوژیک در گندم (Triticum aestivum) (دریافت مقاله) چهارمین کنگره ملی کشاورزی ارگانیک و مرسوم
10 اثر تنش شوری بر جذب نیترات، رشد گیاهچه و میزان تجمع برخی ازعناصر در ارقام گندم (دریافت مقاله) دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
11 اثر تنش شوری بر روی برخی صفات مورفولوژیک و فیزیولوژیک گاوزبان ایرانی Echium amoenum (دریافت مقاله) چهارمین کنگره ملی کشاورزی ارگانیک و مرسوم
12 اثر تنش کم آبی بر روی شاخص های تحمل به خشکی کنجد در منطقه مغان (دریافت مقاله) دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
13 اثر تنش کم آبی بر میزان فلورسانس کلروفیل و پرولین در سه ژنوتیپ سورگوم (دریافت مقاله) دومین کنگره ملی کشاورزی ارگانیک و مرسوم
14 اثر تنش کمآبی و مصرف نیتروژن بر میزان فلورسانس کلروفیل و پایداری غشای سلول در جو بهاره (دریافت مقاله) اولین همایش ملی حفاظت و برنامه ریزی محیط زیست
15 اثر شوری بر رشد گیاهچه نخود و یافت راه کاری برای کاهش تأثیرات تنش (دریافت مقاله) دومین کنگره ملی کشاورزی ارگانیک و مرسوم
16 اثر فاصله بین بوته ها در روی ردیف و هرس ساقه بر روی عملکرد و اجزای عملکرد کدوی تخم کاغذی (Cucurbita pepo L.) (دریافت مقاله) نهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
17 اثر مقادیر مختلف کود نیتروژن در تاریخ های مختلف کاشت بر شاخص های فیزیولوژیک سیب زمینی (دریافت مقاله) دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
18 اثر نانو کلات پتاسیم بر روی فعالیت آنزیم های آنتی اکسیدان در گندم تحت تنش خشکی (دریافت مقاله) چهارمین کنگره ملی کشاورزی ارگانیک و مرسوم
19 اثرات آللوپاتیک برخی گیاهان زراعی روی جوانه زنی علف هرز تلخ بیان (دریافت مقاله) نهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
20 اثرپیش سرمایی بر روی صفات فیزیولوژیکی ارقام مختلف سویا (دریافت مقاله) سومین کنگره ملی کشاورزی ارگانیک و مرسوم
21 اثرتنش خشکی بر شاخص های فیزیولوژیکی رشد کنجد (Sesame indicum L.) (دریافت مقاله) دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
22 اثرتنش کم آبی بر روی برخی شاخصهای فیزیولوژیک سورگوم علوفهای (دریافت مقاله) اولین همایش ملی حفاظت و برنامه ریزی محیط زیست
23 اثرمصرف نیتروژن بربرخی صفات فیزیولوژیکی وبیوشیمیایی جودرشرایط تنش کم آبی (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی توسعه پایدار، راهکارها و چالش ها با محوریت کشاورزی، منابع طبیعی، محیط زیست و گردشگری
24 ارزیابی تغییرات نسبت عملکرد به وزن تر و سطح ویژه برگ در گل راعی با مصرف کودهای نیتروژن و روی (دریافت مقاله) اولین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
25 ارزیابی فلورسانسکلروفیل ژنوتیپ های متحمل گندم تحت تنش شوری (دریافت مقاله) سومین کنگره ملی کشاورزی ارگانیک و مرسوم
26 استفاده از عصاره آبی علف هرز تلخه به عنوان علف کش زیستی و تاثیر آن بر روی برخی صفات مورفولوژیکی تاج خروس رونده (دریافت مقاله) چهارمین کنگره ملی کشاورزی ارگانیک و مرسوم
27 استفاده از گیاهان پوششی زمستانه در کنترل علف های هرز (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی و ششمین کنفرانس ملی کشاورزی ارگانیک و مرسوم
28 استفاده ازگاوآهن شخم زیرسطحی درمقایسه با گاوآهن های رایج درزراعت ارگانیک درفصل ایش درمناطق دیم (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی کشاورزی ارگانیک
29 الگوی بیان پروتئین های القاء شونده تحت اثر کادمیوم و جیوه در گندم (دریافت مقاله) دومین کنگره ملی کشاورزی ارگانیک و مرسوم
30 اهمیت کاربرد مخلوط میکروبی در پالایش خاک های آلوده به نفت (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی و چهارمین کنفرانس ملی صیانت از منابع طبیعی و محیط زیست
31 Study the amount of dry matter remobilization from different aerial organs to grain on barley varieties under rain-fed condition (دریافت مقاله) اولین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
32 بررسی اثر بقایای علف کش بنتازون بر شاخص های رشدی گیاه کلزا با استفاده از روش زیست سنجی (دریافت مقاله) نهمین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
33 بررسی اثر بقایای علفکش بنتازون بر شاخص های رشدی گیاه کلزا با استفاده از روش زیست سنجی (دریافت مقاله) نهمین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
34 بررسی اثر پرایمینگ بر شاخص های جوانه زنی نخود تحت تنش شوری (دریافت مقاله) دومین کنگره ملی کشاورزی ارگانیک و مرسوم
35 بررسی اثر پوترسین و تنش کم آبی بر تغییرات کلروفیل در یونجه (Medicago sativa L.) (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی زیست شناسی و علوم طبیعی ایران
36 بررسی اثر تنش خشکی بر روی میزان آنزیم های کاتالاز، پراکسیداز و پلی فنل اکسیداز در تعدادی از هیبریدهای ذرت در مغان (دریافت مقاله) سیزدهمین همایش علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران و سومین همایش علوم و تکنولوژی بذر ایران
37 بررسی اثر تنش خشکی بر روی میزان پروتئین، پرولین و هیدراتهای کربن بر تعدادی هیبریدهای ذرت در مغان (دریافت مقاله) سیزدهمین همایش علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران و سومین همایش علوم و تکنولوژی بذر ایران
38 بررسی اثر تنش کم آبی بر شاخص های جوانه زنی ارقام برتر گلرنگ دیم ( L.،Carthamus tinctorius) (دریافت مقاله) دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
39 بررسی اثر عصاره آبی علف هرز تلخه به عنوان علف کش زیستی بر جوانه زنی تاج خروس (دریافت مقاله) سومین کنگره ملی کشاورزی ارگانیک و مرسوم
40 بررسی اثر عصاره آبی علف هرز تلخه به عنوان علف کش زیستی بر جوانه زنی سلمه (.Chenopodium album L) (دریافت مقاله) سومین کنگره ملی کشاورزی ارگانیک و مرسوم
41 بررسی برخی از خصوصیات کمی و کیفی ژنوتیپ های چغندر قند متأثر از تاریخ کاشت و تراکم بوته (دریافت مقاله) دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
42 بررسی برخی جنبه های تحمل به خشکی ارقام کنجد در منطقه شمال (دریافت مقاله) دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
43 بررسی برهمکنش پرایمینگ بذر با پوترسین بر سبز شدن عدس تحت تاثیر تنش کمبود آب (دریافت مقاله) پنجمین کنگره بین المللی توسعه کشاورزی، منابع طبیعی، محیط زیست و گردشگری ایران
44 بررسی بیان پروتئین های القاء شده Ascorbate peroxidase و Heat Shock Protein70 تحت اثر تیمار با اسیدسالیسیلک طی مرگ برنامه ریزی شده سلولی با استفاده از تکنیک الکتروفورز 2 بعدی (دریافت مقاله) دومین کنگره ملی کشاورزی ارگانیک و مرسوم
45 بررسی بیان پروتئینهای القاء شده Aspartate Aminotransferase و Heat Shock Protein 70 تحت اثر تیمار با کادمیوم در ژنوتیپهای مقاوم و حساس گندم نان با استفاده از تکنیک الکتروفورز 2 بعدی (دریافت مقاله) هشتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران و چهارمین همایش ملی امنیت زیستی
46 بررسی بیان لیزین و متیونین در دو گونه ی مقاوم و حساس گندم تحت اثر بیماری زنگ زرد Puccinia striiformis f.sp tritici (دریافت مقاله) سومین همایش ملی بیوتکنولوژی کشاورزی ایران (گیاهی، دامی و صنعتی)
47 بررسی پتانسیل تولیدمینی تیوبر سیب زمینی تحت تأثیر تراکم بوته و کود زیستی هیومستر پرفکت (دریافت مقاله) دومین همایش یافته های نوین در محیط زیست و اکوسیستم های کشاورزی
48 بررسی تاثیر تنش خشکی بر روی جوانه زنی ارقام مختلف جو (دریافت مقاله) نهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
49 بررسی تاثیر تنش گرما و محلول پاشی مواد موثر بر رشد بر تغییرات رنگیزه ها و عملکرد دانه کلزا (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی اقتصاد مدیریت و علوم کشاورزی
50 بررسی تاثیر دزهای مختلف مویان غیر یونی بر کارایی علف کش ریم سولفورون در کنترل علف های هرز و عملکرد سیب زمینی در منطقه قروه کردستان (دریافت مقاله) سومین همایش یافته های نوین در محیط زیست و اکوسیستم های کشاورزی
51 بررسی تاثیر سطوح مختلف نیتروژن و روی بربرخی صفات مرفولوژیک و عملکرد اسانس گل راعی (دریافت مقاله) همایش ملی کاربرد گیاهان دارویی در سبک زندگی و طب سنتی
52 بررسی تاثیر فلز جیوه بر روی آنزیمهای آنتیاکسیدانت در دو رقم گندم (دریافت مقاله) هشتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران و چهارمین همایش ملی امنیت زیستی
53 بررسی تاثیر کودهای زیستی بر روی عملکرد ،اجزای عملکرد و درصد روغن کدوی تخمه کاغذی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی دانه های روغنی
54 بررسی تاثیر کودهای زیستی برروی عملکرداجزای عملکردو شاخص برداشت کدوی تخمه کاغذی (Cucurbita pepo var. Styrica (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
55 بررسی تاثیر نانواکسید روی بر میزان پروتئین کل، پرولین و برخی آنزیم های آنتی اکسیدان در چهار رقم گندم تحت تنش خشکی (دریافت مقاله) دومین همایش بین المللی علوم و فناوری نانو دانشگاه تهران
56 بررسی تاثیر نیتروژن و تاریخ کاشت بر عملکرد و اجزای عملکرد سیب زمینی (دریافت مقاله) ششمین کنگره علوم باغبانی ایران
57 بررسی تأثیر تراکم بوته و کود زیستی هیومستر پرفکت بر تولید مینی تیوبر سیب زمینی در شرایط گلخانه ای (دریافت مقاله) دومین همایش یافته های نوین در محیط زیست و اکوسیستم های کشاورزی
58 بررسی تأثیرمحلولپاشی سولفات روی بر عملکرد سیب زمینی در اردبیل (دریافت مقاله) دهمین کنگره علوم خاک ایران
59 بررسی تغیرات بیان آنزیم پراکسایداز با استفاده از روش الکتروفورز دو بعدی در دو رقم مقاوم (گاسپارد) و حساس (مروارید)گندم در اثر بیماری زنگ زرد (دریافت مقاله) هشتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران و چهارمین همایش ملی امنیت زیستی
60 بررسی تغییرات محتوای پروتئین، پلی فنل اکسیداز و لیزین در رقمهای حساس و مقاوم به قارچ فوزاریوم در گندم نان طی مرگ برنامهریزی شده در اثر تیمار با اسید سالیسیلیک (دریافت مقاله) همایش ملی پدافند غیر عامل در بخش کشاورزی
61 بررسی تغییرات یکسری از آنزیم های آنتی اکسیدان در گندم طی مرگ برنامه ریزی شده در اثر تیمار با اسیدسالیسیلیک (دریافت مقاله) دومین کنگره ملی کشاورزی ارگانیک و مرسوم
62 بررسی تنش گرمای انتهای فصل بر روی صفات مورفولوژیک ژنوتیپ های گندم نان در مغان (دریافت مقاله) شانزدهمین کنگره ملی علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
63 بررسی خصوصیات زراعی و روابط آنها با عملکرد دانه در ارقام مختلف گندم دیم (دریافت مقاله) دومین همایش ملی تغییر اقلیم و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست
64 بررسی شاخص های جوانه زنی و رشد گیاهچه ای بذوردوگونه گیاهی تحت تنش شوری (دریافت مقاله) اولین همایش ملی توسعه پایدار کشاورزی ومحیط زیست سالم
65 بررسی صفات مورفولوشیک برخی از ارقام گنذم تحت تاثیر بیماری سوختگی فوزاریومی سنبله (دریافت مقاله) چهارمین کنگره ملی کشاورزی ارگانیک و مرسوم
66 بررسی عملکرد و صفات مورفولوژیک در تنش گرمای انتهای فصل در ژنوتیپ های گندم نان در مغان (دریافت مقاله) شانزدهمین کنگره ملی علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
67 بررسی فعالیت آنزیم کاتکول 2،3دی اکسیژناز در باکتری های جدا شده از خاک های آلوده به نفت خام (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی و چهارمین کنفرانس ملی صیانت از منابع طبیعی و محیط زیست
68 بررسی کارآیی اختلاط علف کش های متریبوزین و اگزا دیارژیل در کنترل تاج خروس در مزارع سیب زمینی (.Solanum tuberosum L) در مراحل مختلف رشدی (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس ملی و اولین کنفرانس بین المللی کشاورزی ارگانیک و مرسوم
69 بررسی کارآیی اختلاط علف کش های متریبوزین و اگزادیارژیل در کنترل علف هرز سلمه تره در مزارع سیب زمینی (.Solanum tuberosum L) در مراحل مختلف رشدی (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس ملی و اولین کنفرانس بین المللی کشاورزی ارگانیک و مرسوم
70 بررسی کارآیی مصرف نیتروژن (زراعی) تحت تأثیر ارقام و سطوح مختلف نیتروژن برروی عملکرد سیبزمینی (دریافت مقاله) چهارمین کنگره علوم باغبانی
71 بررسی کاربرد پوترسین بر پرولین و فعالیت آنزیمهای آنتی اکسیدان در گیاه یونجه (Medicago sativa L) تحت تنش کم آبی (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی زیست شناسی و علوم طبیعی ایران
72 بررسی مارکر زیستی از طریق سنسورهای جدید بر مبنای تکنولوژی نانوپروتئومیکس (دریافت مقاله) دومین کنگره ملی کشاورزی ارگانیک و مرسوم
73 بررسی محلول پاشی عصاره آبی علف هرز تلخه به عنوان علف کش زیستی بر روی برخی صفات مورفولوژیکی تاج خروس (دریافت مقاله) چهارمین کنگره ملی کشاورزی ارگانیک و مرسوم
74 بررسی مصرف توام کود زیستی فسفاتین و محلول پاشی روی بر عملکرد و کیفیت دانه سه رقم گندم دیم (دریافت مقاله) اولین همایش ملی مهندسی ومدیریت کشاورزی، محیط زیست و منابع طبیعی پایدار
75 بررسی میزان انتقال ماده مجدد خشک از اندام های مختلف هوایی به دانه در ارقام جو تحت شرایط دیم (دریافت مقاله) اولین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
76 بررسی میزان فعالیت آنزیم کاتالاز و پلی فنل اکسیداز و غلظت پروتئین در دو رقم مقاوم (گاسپارد) و حساس (مروارید) گندم تحت اثر زنگ زرد (دریافت مقاله) همایش ملی پدافند غیر عامل در بخش کشاورزی
77 بررسی میزان فعالیت آنزیم کاتالاز و پلی فنل اکسیداز و غلظت پروتئین در دو رقم مقاوم(گاسپارد) و حساس (مروارید) گندم تحت اثر زنگ (دریافت مقاله) هشتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران و چهارمین همایش ملی امنیت زیستی
78 بررسی میزان، کارایی و سهم مواد پرورده ذخیره شده در اندام های مختلف هوایی در عملکرد دانه ارقام گندم دیم (دریافت مقاله) دومین همایش ملی تغییر اقلیم و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست
79 بررسی نقش ترکیبات آللوپاتیک بر فیزیولو مورفولوژیک گیاهان مختلف (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی و ششمین کنفرانس ملی کشاورزی ارگانیک و مرسوم
80 بررسی نقش تک کشتی و کشت مخلوط گیاهان پوششی در کنترل علف های هرز در سیستم بدون شخم مزارع اردبیل (دریافت مقاله) اولین کنفرانس تحقیقات بنیادین در علوم کشاورزی و زیست محیطی
81 بررسی نقش سیستم های تک کشتی و کشت مخلوط در کنترل علف هرز شایع مزارع اردبیل (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس ملی و اولین کنفرانس بین المللی کشاورزی ارگانیک و مرسوم
82 بررسی و تعیین سهم عوامل موثر در کاهش عملکرد دانه کلزا درشرایط شمال خوزستان (دریافت مقاله) دومین کنگره ملی کشاورزی ارگانیک و مرسوم
83 بررسی و مقایسه تجمع نیترات در ارقام زودرس، متوسط و دیررس سیب‌زمینی در سطوح مختلف مصرف نیتروژن (دریافت مقاله) چهارمین کنگره علوم باغبانی
84 پاسخ رشدو عملکرد ژنوتیپهای جوبهاره به تغذیه برگی روی (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
85 تاثیر 24- اپی براسینولید و اسید آسکوربیک بر سیستم دفاع آنتی اکسیدانی گیاه همیشه بهار در شرایط تنش کم آبیاری (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس ملی و اولین کنفرانس بین المللی کشاورزی ارگانیک و مرسوم
86 تاثیر آبیاری تکمیلی برمراحل فنولوژیکی میزان کلروفیل درصد جذب تابش ضریب استهلاک نوری و عملکرد دانه درارقام گلرنگ بهاره (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
87 تاثیر ارتباط متقابل سطوح کودی نیتروژن و روی با مقادیر نیترورژن و روی و فسفر موجود در سرشاخه های گلدار در گیاه دارویی گل راعی (دریافت مقاله) اولین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
88 تاثیر براسینواستروئید بر تغییرات کلروفیل تحت تنش کم آبی در کلزا (Brassica napus) (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی زیست شناسی و علوم طبیعی ایران
89 تاثیر براسینواستروئید بر قند محلول، فعالیت آنزیم کاتالاز و عملکرد کوانتوم تحت تنش کم آبی در کلزا (Brassica napus) (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی زیست شناسی و علوم طبیعی ایران
90 تاثیر براسینواستروئید و اسید آسکوربیک بر عملکرد اسانس و تغییرات کلروفیل همیشه بهاردر شرایط تنش خشکی (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس ملی و اولین کنفرانس بین المللی کشاورزی ارگانیک و مرسوم
91 تاثیر پتاسیم و روی برصفات فیزیولوژیک نخوددرشرایط دیم (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی
92 تاثیر پرایمینگ بر جوانه زنی بذر و تغییرات فیزیولوژیک کنجد (Sesamum indicum L.) در شرایط دماهای مختلف (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی زیست شناسی و علوم طبیعی ایران
93 تاثیر پیش تیمار بذر کنجد (Sesamum indicum) با پرولین، بر فعالیت آنزیم های آنتی اکسیدان، تحت تاثیر دماهای مختلف (دریافت مقاله) سومین کنگره ملی کشاورزی ارگانیک و مرسوم
94 تاثیر پیش تیمار بذربرجوانه زنی گلرنگ درشرایط شوری (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
95 تاثیر تاریخ کاشت و نیتروژن برعملکرد و اجزای عملکرد سورگوم دانه ای (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی
96 تاثیر تراکم گیاهی بر صفات مرفولوژیکی ارقام سویا در کشت دوم (دریافت مقاله) دومین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
97 تاثیر تراکم و اندازه غده چه در عملکرد و اجزای عملکرد، فنولوژی و برخی صفات کیفی غده در رقم آگریای سیب زمینی (دریافت مقاله) نهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
98 تاثیر تنش خشکی و شوری برجوانه زنی بذریونجه (دریافت مقاله) همایش ملی تغییر اقلیم و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست
99 تاثیر تنش شوری بر شاخص سطح برگ و کلروفیل ارقام چغندرقند (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی مدیریت سبز پسماند
100 تاثیر تنش شوری بر شاخص های جوانه زنی و رشدی ارقام چغندرقند (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی مدیریت سبز پسماند
101 تاثیر تنش کادمیوم و محلول پاشی آهن و روی بر میزان فعالیت برخی آنزیم های آنتی اکسیدانت، محتوای پروتئینی و پرولین گندم در کشت هیدروپونیک (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس ملی و اولین کنفرانس بین المللی کشاورزی ارگانیک و مرسوم
102 تاثیر تنش کم آبی بر روی برخی خصوصیات فیزیولوژیک لاین های پیشرفته گندم (.TriticumaestivumL) (دریافت مقاله) سومین کنگره ملی کشاورزی ارگانیک و مرسوم
103 تاثیر تنش کم آبی بر عملکرد و کارایی مصرف آب چند ژنوتیپ سوگوم علوفه ای (Sorghum bicolor) (دریافت مقاله) سومین کنگره ملی کشاورزی ارگانیک و مرسوم
104 تاثیر تنش کم آبی بر محتوای کلروفیل در ده لاین پیشرفته گندم (دریافت مقاله) سومین کنگره ملی کشاورزی ارگانیک و مرسوم
105 تاثیر تنش کم آبی بر میزان عناصر چند ژنوتیپ سورگوم علوفه ای (دریافت مقاله) سومین کنگره ملی کشاورزی ارگانیک و مرسوم
106 تاثیر سطوح نیتروژن بربرخی خصوصیات فیزیولوژیک واریته های گندم درمرحله گیاهچه ای (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
107 تاثیر ضایعات سیب زمینی با مولتی آنزیم بر عملکرد رشد و صفات لاشه جوجه های گوشتی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی و ششمین کنفرانس ملی کشاورزی ارگانیک و مرسوم
108 تاثیر ضایعات سیب زمینی با مولتی آنزیم بر فراسنجه های خونی و پارامترهای مورفومتری روده جوجه های گوشتی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی و ششمین کنفرانس ملی کشاورزی ارگانیک و مرسوم
109 تاثیر عناصرریزمغذی آهن و روی بربرخی خصوصیات سیب زمینی رقم آگریا درمنطقه اردبیل (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
110 تاثیر کاربرد براسینواستروئید بر تغییرات آنزیمی گیاه کلزا (Brassica napus) تحت تنش کم آبی (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی زیست شناسی و علوم طبیعی ایران
111 تاثیر کاربرد پوترسین بر فعالیت آنزیمهای آنتی اکسیدان و قند محلول یونجه (Medicago sativa L.) تحت تنش کم آبی (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی زیست شناسی و علوم طبیعی ایران
112 تاثیر کاربرد روی و آهن برعملکردواجزای عملکردوبرخی صفت های کمی گندم آبی درمنطقه اردبیل (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
113 تاثیر کاربرد نیتروژن و روش کاشت بر صفات رشدی سویا (رقم صبا) (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی توسعه کشاورزی،زمین سالم
114 تاثیر کشت گیاهان پوششی در سطوح مختلف کود نیتروژن بر عملکرد غده سیبزمینی رقم آگریا (دریافت مقاله) اولین همایش ملی علوم کشاورزی و زیست محیطی ایران
115 تاثیر کشت مخلوط جو (Hordeum vulgare) و سان همپ (Crotalaria juncea) بر تولید بیوماس و کنترل علف های هرز (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس ملی و اولین کنفرانس بین المللی کشاورزی ارگانیک و مرسوم
116 تاثیر کشت مخلوط گیاه پوششی چاودار، خلر و ماشک گل خوشه ای در کنترل علفهای هرز مزارع استان اردبیل (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی توسعه کشاورزی،زمین سالم
117 تاثیر کلسیم کلراید بر برخی صفات بیوشیمیایی گاوزبان ایرانی (Echium amoenum) تحت تنش شوری (دریافت مقاله) چهارمین کنگره ملی کشاورزی ارگانیک و مرسوم
118 تاثیر کوتاه مدت گیاهان پوششی بر خصوصیات فیزیکی خاک و عملکرد غده سیب زمینی (دریافت مقاله) ششمین کنگره علمی پژوهشی توسعه و ترویج علوم کشاورزی و منابع طبیعی در ایران
119 تاثیر گیاهان پوششی جو (Hordeum vulgare L.) و ماشک گل خوشه ای (Vicia villosa L) بر مشخصات فیزیکی خاک (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی و ششمین کنفرانس ملی کشاورزی ارگانیک و مرسوم
120 تاثیر گیاهان پوششی زمستانه بر برخی از صفات زیستی خاک (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی و ششمین کنفرانس ملی کشاورزی ارگانیک و مرسوم
121 تاثیر گیاهان پوششی زمستانه بر برخی از ویژگی های فیزیکی خاک (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی و ششمین کنفرانس ملی کشاورزی ارگانیک و مرسوم
122 تاثیر محلول پاشی پلی آمین پوتریسین بر رنگریزه های فتوسنتزی عدس در شرایط کم آبی (دریافت مقاله) هفدهمین کنگره ملی و سومین کنگره بین المللی علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
123 تاثیر مصرف پتاسیم و منیزیم برغلظت برخی عناصردراندام های هوائی درگلرنگ (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
124 تاثیر مصرف نیتروژن بر روی شاخصهای فیزیولوژیک جو بهاره در شرایط تنش کم آبی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی حفاظت و برنامه ریزی محیط زیست
125 تاثیر مقادیر مختلف سالسیلیک اسید بر برخی صفات فیزیولوژیک سویا (.Glycine max L) در شرایط تنش کم آبی (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس ملی و اولین کنفرانس بین المللی کشاورزی ارگانیک و مرسوم
126 تاثیر نیتروژن معدنی برروی برخی ویژگیهای فیزیولوژیک یونجه در شرایط شوری (دریافت مقاله) همایش ملی تغییر اقلیم و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست
127 تاثیر نیتروژن معدنی برروی روند فلوریمتری در گیاه یونجه تحت شرایط تنش کم آبی (دریافت مقاله) همایش ملی تغییر اقلیم و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست
128 تاثیر نیتروژن و تاریخ بر شاخص های فیزیولوژیک رشد و عملکرد سیب زمینی (دریافت مقاله) سومین همایش منطقه ای یافته های پژوهشی کشاورزی و منابع طبیعی (غرب ایران)
129 تاثیر نیتروژن و تاریخ کاشت بر شاخصهای فیزیولوژیک رشد و عملکرد سیب زمینی (دریافت مقاله) ششمین کنگره علوم باغبانی ایران
130 تاثیر هیدروژن پراکسید بر فلورسانس رنگدانه های فتوسنتزی، ماده خشک و برخی متابولیت ثانویه نعناع فلفلی در شرایط تنش کم آبی (دریافت مقاله) دومین کنگره ملی توسعه و ترویج مهندسی کشاورزی و علوم خاک ایران
131 تاثیر هیدروژن پراکسید و تنش کمآبی بر رنگدانه های فتوسنتزی نعناع فلفلی Mentha piperita L (دریافت مقاله) دومین کنگره ملی توسعه و ترویج مهندسی کشاورزی و علوم خاک ایران
132 تاثیرپتاسیم و منیزیم برروی برخی ازویژگیهای فیزیولوژیک گلرنگ (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
133 تاثیرپذیری برخی صفات سلمه تره با محلول پاشی عصاره آبی علف هرز تلخه به عنوان علف کش زیستی (دریافت مقاله) چهارمین کنگره ملی کشاورزی ارگانیک و مرسوم
134 تاثیرپیش تیمار بذر بر تغییرات محلول های سازگاری در گیاهچه های سورگوم تحت تنش شوری (دریافت مقاله) سیزدهمین همایش علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران و سومین همایش علوم و تکنولوژی بذر ایران
135 تاثیرتلقیح بذربا قارچ میکوریزا بررشدیونجه تحت شرایط تنش کم آبی (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
136 تاثیرسطوح نیتروژن بربرخی شاخصهای رشد واریته های گندمدرمرحله گیاهچه ای (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
137 تاثیرمصرف نیتروژن برانتقال مجدد مواد خشک درجوبهاره درشرایط تنش کمبود آب (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
138 تاثیرنیتروژن برروابط آبی و کارآیی مصرف نیتروژن دریونجه درشرایط کم آبی (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
139 تأثیر استفاده از باکتری محرک رشد نیتراژن بر عملکرد و کیفیت سه رقم گندم دیم آذر 2، سرداری و هما (دریافت مقاله) اولین همایش ملی مهندسی ومدیریت کشاورزی، محیط زیست و منابع طبیعی پایدار
140 تأثیر پتاسیم و روی بر برخی صفات مورفولوژیک و فیزیولوژیک نخود در شرایط دیم (دریافت مقاله) سومین همایش ملی علوم کشاورزی و صنایع غذایی
141 تأثیر پتاسیم و روی بر عملکرد و اجزای عملکرد نخود در شرایط دیم (دریافت مقاله) سومین همایش ملی علوم کشاورزی و صنایع غذایی
142 تأثیر پتاسیم و روی بر میزان کلروفیل برگ نخود در شرایط دیم (دریافت مقاله) سومین همایش ملی علوم کشاورزی و صنایع غذایی
143 تأثیر تراکم گیاهی بر نغییرات عملکرد و اجزای عملکرد ارقام سویا در کشت دوم (دریافت مقاله) همایش ملی الکترونیکی دستاوردهای نوین در علوم مهندسی و پایه
144 تصویر نیتروژن و پنی برای برخی از فاکتورهای رشد یونجه تحت شرایط تنش کم آبی (دریافت مقاله) نخستین همایش ملی جهاد اقتصادی در عرصه کشاورزی و منابع طبیعی
145 تغییرات برخی صفات فیزیولوژیک ارقام گندم تحت تاثیر بیماری سوختگی فوزاریومی سنبله (دریافت مقاله) چهارمین کنگره ملی کشاورزی ارگانیک و مرسوم
146 تغییرات عملکرد سویا (رقم صبا) تحت تاثیر کاربرد نیتروژن و نشاءکاری (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی توسعه کشاورزی،زمین سالم
147 تغییرات میزان پیکروکروسین، کروسین و سافرانال گیاه زارعی زعفران (.Crocus sativus L) تحت تاثیر کودهای آلی و کودهای زیستی در شرایط اقلیمی اردبیل (دریافت مقاله) دومین همایش ملی گیاهان دارویی دیم ایران
148 تغییرات میزان پیکروکروسین، کروسین و سافرانال گیاه زارعی زعفران (.Crocus sativus L) تحت تاثیر کودهای شیمیایی و زیستی در شرایط اقلیمی اردبیل (دریافت مقاله) دومین همایش ملی گیاهان دارویی دیم ایران
149 تغییرات میزان پیکروکروسین، کروسین و سافرانال گیاه زراعی زعفران (.Crocus sativus L) تحت تاثیر کودهای آلی و شیمیایی در شرایط اقلیمی اردبیل (دریافت مقاله) دومین همایش ملی گیاهان دارویی دیم ایران
150 شکست خواب و تحریک جوانه زنی بذر گیاه دارویی هندوانه ابوجهل Citrullus colocynthis (دریافت مقاله) اولین همایش ملی حفاظت و برنامه ریزی محیط زیست
151 کاربرد انواع ریز مغذی در پوشش های مختلف بذر بر جوانه زنی گلرنگ (دریافت مقاله) سومین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
152 کاربرد انواع ریز مغذی در پوشش های مختلف بذر بر رشد گلرنگ در شرایط کنترل شده (دریافت مقاله) سومین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
153 مطالعه اثر سطوح بیوسورفکتانت یونی بر کارایی علفکش بنتازون در مزارع سویا (دریافت مقاله) نهمین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
154 مطالعه اثر سطوح بیوسورفکتانت یونی بر کارایی علفکش بنتازون در مزارع سویا (دریافت مقاله) نهمین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
155 مطالعه بیان پروتئین های (HSP70 (Heat shock protein 70 و ATP synthase β subunit در دو گونه گندم (گاسپارد و مروارید) تحت اثر بیماری زنگ زرد (دریافت مقاله) همایش ملی پدافند غیر عامل در بخش کشاورزی
156 مطالعه پروتئین های القاء شده ATP synthase CF1 beta subunit و phosphoglycerate kinase تحت اثر تیمار با کادمیوم در ژنوتیپهای مقاوم و حساس گندم نان با استفاده از تکنیک الکتروفورز 2 بعدی (دریافت مقاله) همایش ملی پدافند غیر عامل در بخش کشاورزی
157 مطالعه نقش کشت مخلوط چاودار(.Secal cereal L) و خلر(.Lathyrus sativus L) در کنترل علف هرز مزارع استان اردبیل (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس ملی و اولین کنفرانس بین المللی کشاورزی ارگانیک و مرسوم
158 مقایسه تاثیر کاربرد کلرید کادمیوم و محلول پاشی آهن و روی بر رنگیزه های فتوسنتزی و محتوای کربوهیدرات گندم در شرایط کشت هیدروپونیک (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس ملی و اولین کنفرانس بین المللی کشاورزی ارگانیک و مرسوم
159 مقایسه تک کشتی و کشت مخلوط گندم سیاه (Fagopyrum esculentum) و سان همپ (Crotalaria juncea) در کنترل علف های هرز مزارع (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس ملی و اولین کنفرانس بین المللی کشاورزی ارگانیک و مرسوم
160 نحوه بیان اسیدهای آمبنه لایزین و متیونین در گندم تحت اثر کادمیوم و جیوه (دریافت مقاله) دومین کنگره ملی کشاورزی ارگانیک و مرسوم
161 نقش گیاهان پوششی زمستانه بر ماده آلی و جمعیت میکروبی خاک (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی و ششمین کنفرانس ملی کشاورزی ارگانیک و مرسوم