دکتر رسول زمانی احمد محمودی

دکتر رسول زمانی احمد محمودی دانشیار مهندسی محیط زیست  دانشکده منابع طبیعی و علوم زمین دانشگاه شهرکرد

دکتر رسول زمانی احمد محمودی

Dr. Rasol Zamani ahmad mahmodi

دانشیار مهندسی محیط زیست دانشکده منابع طبیعی و علوم زمین دانشگاه شهرکرد

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 ارزیابی کیفیت آب رودخانه بهشت آباد در محل تلاقی چشمه شلمزار با آب کوهرنگ (دریافت مقاله) فصلنامه محیط زیست و مهندسی آب دوره: 4، شماره: 2
2 ارزیابی کیفیت آب رودخانه پروز استان چهار محال و بختیاری با استفاده از شاخص های زیستی EPT و هیلسنهوف (HFBI) (دریافت مقاله) مجله بوم شناسی آبزیان دوره: 7، شماره: 4
3 ارزیابی کیفیت آب رودخانه های حوزه آبخیز بهشت آباد با استفاده از روش های مختلف (با تاکید بر آبیاری) (دریافت مقاله) فصلنامه علمی محیط زیست و توسعه فرابخشی دوره: 7، شماره: 75
4 الگوی توزیع مکانی کیفیت آب رودخانه پیر غار با استفاده از شاخص کیفیت آب -(NSFWQI) و سامانه اطلاعات جغرافیایی (GIS) (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و تکنولوژی محیط زیست دوره: 23، شماره: 2
5 بررسی اثرگذاری دستگاه مکانیزه ضدعفونی کننده آب با استفاده از اشعه فرابنفش بر آب خروجی مزرعه پرورش ماهی قزل آلای رنگین کمان (دریافت مقاله) فصلنامه علمی محیط زیست و توسعه فرابخشی دوره: 8، شماره: 81
6 بررسی رابطه بین میزان نیتروژن کل و برخی ویژگی های خاک در منطقه زرین شهر (دریافت مقاله) نشریه پژوهش های خاک دوره: 37، شماره: 2
7 بررسی ساختار اکولوژیکی (فراوانی، غنا، یکنواختی، غالبیت، تشابه و تنوع) پرندگان استان گلستان در بازه زمانی پنج ساله (۱۳۹۰-۱۳۹۴) (دریافت مقاله) مجله زیست شناسی جانوری تجربی دوره: 6، شماره: 1
8 بررسی غلظت فلزات سنگین در رسوبات سطحی تالاب چغاخور (دریافت مقاله) فصلنامه محیط شناسی دوره: 43، شماره: 1
9 بررسی غلظت و الگوی پراکندگی بی فنیل های چند کلره PCBs در 5 گونه از ماهیان خوراکی تالاب شادگان (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات دامپزشکی و فرآورده های بیولوژیک دوره: 23، شماره: 3
10 بررسی کیفیت آب رودخانه بهشت آباد با استفاده از شاخص آلودگی Liou و تحلیل مولفه اصلی (دریافت مقاله) فصلنامه آب و خاک دوره: 33، شماره: 3
11 بررسی میزان جذب کادمیوم و مس به وسیله Eisenia foetida در حضور غلظت های مختلف میکروپلاستیک (دریافت مقاله) فصلنامه علمی پژوهشی مهندسی بهداشت محیط دوره: 10، شماره: 4
12 پایش خشک سالی هواشناسی و هیدرولوژیکی حوضه ی آبخیز کارون شمالی (دریافت مقاله) مجله هیدروژیومورفولوژی دوره: 5، شماره: 15
13 توزیع مکانی شدت خشک سالی هواشناسی در حوزه آبخیز کارون شمالی (دریافت مقاله) مهندسی آبیاری و آب ایران دوره: 8، شماره: 1
14 دوکفه ای Corbicula fluminalis (Müller, ۱۷۷۴) : شاخص زیستی نشان دهنده فلزات سنگین در زیستگاه های رودخانه زاینده رود (دریافت مقاله) مجله بوم شناسی آبزیان دوره: 6، شماره: 3
15 سنجش نگرش ساکنان شهری در زمینه مدیریت مواد زائد جامد شهری (مطالعه موردی شهر شهرکرد) (دریافت مقاله) فصلنامه علمی محیط زیست و توسعه فرابخشی دوره: 7، شماره: 76
16 قابلیت جذب فلزات سنگین توسط برخی گونه های درختی و درختچه ای مورد استفاده در فضای سبز شهرکرد (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و تکنولوژی محیط زیست دوره: 22، شماره: 4
17 کمی سازی تاثیر انتشار کهور آمریکایی (Prosopis juliflora) بر پوشش گیاهی بومی در جنوب ایران (دریافت مقاله) فصلنامه علمی محیط زیست و توسعه فرابخشی دوره: 7، شماره: 77
18 مدل سازی زیستگاه های مطلوب و توصیه های حفاظتی برای مار آبی چلیپر (Natrix tessellate, Colubridae) در استان چهارمحال و بختیاری (دریافت مقاله) فصلنامه محیط زیست جانوری دوره: 13، شماره: 2
19 مقایسه غلظت جیوه در پر توکای سیاه (Turdus merula) و توکای باغی (Turdus philomelos) در جنگل های خانیکان (دریافت مقاله) مجله زیست شناسی جانوری تجربی دوره: 4، شماره: 2
20 مقایسه همبستگی سن،طول و وزن با تراکم جیوه در عضله دو گونه ماهی: شیربت و حمری از ماهیان رودخانه مارون بهبهان (دریافت مقاله) مجله آب و فاضلاب دوره: 27، شماره: 102
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 اثرات کارگاه های پرورش ماهی بر میزان کدورت آب چشمه سرداب اردل (دریافت مقاله) دومین همایش ملی علوم و فناوری های نوین در آبزیان
2 ارزیابی اثرات پساب مزارع پرورش ماهی بر کیفیت آب رودخانه پروز استان چهارمحال و بختیاری تا استفاده از شاخص زیستی EPT (دریافت مقاله) سومین همایش ملی پژوهش های محیط زیست و کشاورزی ایران
3 ارزیابی اثرات مزمن عنصر جیوه بر میزان کلروفیل آ و کاروتیوییدها در ریز جلبک دریایی Nannochloropsis oculata (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست
4 ارزیابی سمیت حاد عنصر سرب در جمعیت ریزجلبک سبز دریایی Nannochloropsis oculata (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی دانش و فناوری علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست ایران
5 ارزیابی کارایی قانون هدفمندی یارانه ها در کاهش مصرف انرژی برق و آلودگی هوا (دریافت مقاله) هفتمین همایش ملی مدیریت آلودگی هوا و صدا
6 ارزیابی مقادیر عنصر سرب در برگ برخی از گونه های درختی فضای سبز شهرکرد (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست
7 ارزیابی میزان بار میکروبی ورودی و خروجی مزارع پرورش ماهی، چشمه سرداب رستم آباد (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست
8 ارزیابی میزان نیترات در ورودی و خروجی کارگاه های پرورش ماهی، مطالعه موردی؛ چشمه سرداب اردل (دریافت مقاله) دومین همایش ملی علوم و فناوری های نوین در آبزیان
9 ارزیاتی اثر پساب آبزی پروری برجوامع بزرگ بی مهرگان کفزی و کیفیت رودخانه پروز چهارمحال و بختیاری تا استفاده از شاخص (HFBI) هلسینهوف (دریافت مقاله) سومین همایش ملی پژوهش های محیط زیست و کشاورزی ایران
10 برآورد مولفه های بیلان آب تالاب زریوار و ارتباط آن ها با برخی پارامترهای کیفیت آب (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی هیدرولوژی ایران
11 بررسی اجمالی پلانکتون های رودخانه بهشت آباد (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مدیریت منابع طبیعی در کشورهای در حال توسعه
12 بررسی پراکنش و تنوع جمعیت های زیوپلانکتونی رودخانه بهشت آباد در فصل پاییز (دریافت مقاله) دومین همایش ملی دانش و فناوری علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست ایران
13 بررسی پراکنش و تنوع جمعیت های زیوپلانکتونی رودخانه بهشت آباد در فصل تابستان (دریافت مقاله) دومین همایش ملی دانش و فناوری علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست ایران
14 بررسی تغییرات ساختار جمعیتی فیتوپلانکتون های رودخانه بهشت آباد در فصل زمستان (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مدیریت منابع طبیعی در کشورهای در حال توسعه
15 بررسی روند وقوع خشکسالی در حوزهی آبخیز کارون شمالی (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس ملی مدیریت منابع آب ایران
16 بررسی غلظت فلز روی در رسوبات مصب رودخانه ی اروند (دریافت مقاله) دومین همایش ملی منابع طبیعی و توسعه پایدار در زاگرس
17 بررسی غلظت فلز سرب در عضله میگوی سفید Metapenaeus affinis در مصب رودخانه اروند (دریافت مقاله) دومین همایش ملی منابع طبیعی و توسعه پایدار در زاگرس
18 بررسی فصلی کیفیت آب تالاب چغاخور با استفاده از شاخص های IRWQISC و IRWQIST (دریافت مقاله) سومین همایش ملی منابع طبیعی و توسعه پایدار در زاگرس
19 بررسی کمی منابع آب حوزه آبخیز بهشت آباد استان چهارمحال و بختیاری (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی هیدرولوژی ایران
20 بررسی مشارکت مردم در توسعه پایدار و مدیریت منابع آب (دریافت مقاله) اولین همایش ملی منابع طبیعی و توسعه پایدار در زاگرس مرکزی
21 بررسی مقادیر فلزات سنگین آرسنیک جیوه و سرب در نمونه های آب رودخانه بهشت آباد در فصل زمستان (دریافت مقاله) اولین همایش ملی منابع طبیعی و توسعه پایدار در زاگرس مرکزی
22 بررسی و تعیین اراضی زیر کشت (باغ و مزرعه ) و اراضی مسکونی (شهری و روستایی ) در حوضه آبر یز تالاب زریوار با استفاده از تصاویر ماهواره ای (دریافت مقاله) سومین همایش ملی منابع طبیعی و توسعه پایدار در زاگرس
23 پهنه بندی خشکسالی هواشناسی در حوزه آبخیز کارون شمالی با روش (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی هیدرولوژی ایران
24 تعیین ظرفیت برد پهنه های اکوتوریسم متمرکز و گسترده در سطح منطقه شکار ممنوع تالاب میقان (دریافت مقاله) سومین همایش ملی منابع طبیعی و توسعه پایدار در زاگرس
25 روند تغییرات مقادیر فلزات سنگین نیکل مس و روی در رسوبات رودخانه بهشت آباد (دریافت مقاله) اولین همایش ملی منابع طبیعی و توسعه پایدار در زاگرس مرکزی
26 شناسایی پارامترهای کلیدی در مطلوبیت زیستگاه درختان کهور پاکستانی (Juliflora prosopis ) در جنوب ایران (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی داده کاوی در علوم زمین
27 مدلسازی نحوه و میزان ورود زهابهای حاوی سموم و کود و سایر آلایندههای مسکونی به داخل تالاب زریوار (دریافت مقاله) سومین همایش ملی منابع طبیعی و توسعه پایدار در زاگرس
28 مروری بر جوامع فیتوپلانکتونی در برخی منابع آبی منطقه زاگرس (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی علوم و مهندسی محیط زیست و توسعه پایدار
29 مروری بر مطالعات منشایابی رسوب و آلودگی در حوضه های آبخیز (دریافت مقاله) پنجمین همایش بین المللی افق های نوین در علوم کشاورزی ،منابع طبیعی و محیط زیست
30 معرفی مختصری از روش ارزیابی بیومس با استفاده از رابطه های طولی-جرمی ماکروبنتوزها (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست
31 معرفی مختصری از روش ارزیابی بیومس با استفاده از رابطه های طولی-جرمی ماکروبنتوزها (دریافت مقاله) دومین همایش ملی علوم و فناوری های نوین در آبزیان
32 مقایسه فرمول های موقعیت نموداری در برازش توزیع های مورد استفاده در دبی سالانه (مطالعه موردی: حوزه آبخیز کارون شمالی) (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی ایده های نوین در کشاورزی، محیط زیست و گردشگری
33 مقایسه همبستگی سن طول و وزن باتراکم جیوه درعضله گوه شیربت Barbus grypus ازماهیان رودخانه مارون درسال 1388 (دریافت مقاله) اولین همایش ملی حفاظت و برنامه ریزی محیط زیست
34 نگاهی بر کیفیت آب برخی منابع آبی منطقه زاگرس با استفاده از شاخص IRWQI (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی علوم و مهندسی محیط زیست و توسعه پایدار
35 نگاهی به اثراث سمی آلاینده ها بر زئوپلانکتون ها (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی علوم و مهندسی محیط زیست و توسعه پایدار