دکتر فهیمه باغبان آرانی

دکتر فهیمه باغبان آرانی Associate Professor of Genetics, 
Department of Genetics & Biotechnology,
Islamic Azad University, Varamin-Pishva Branch
Tehran, Iran

دکتر فهیمه باغبان آرانی

Dr. Fahimeh Baghban Arani

Associate Professor of Genetics, Department of Genetics & Biotechnology, Islamic Azad University, Varamin-Pishva Branch Tehran, Iran

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 ارزیابی ارتباط ژنهای adeB,adeA و adeI با فعالیت فنوتیپی پمپ تراوشی جدایه های اسینتوباکتر بومانی مقاوم چندگانه دارویی (دریافت مقاله) فصلنامه میکروب شناسی پزشکی ایران دوره: 12، شماره: 5
2 ارزیابی بیان ژن های Caspase-۱ و Interleukin-۱β دخیل در کمپلکس اینفلامازوم بیماران دیالیزی مبتلا به گلومرولونفریت (دریافت مقاله) فصلنامه محیط زیست جانوری دوره: 10، شماره: 3
3 ارزیابی سمیت نانوذرات نقره سنتز شده به روش سبز علیه رده سلولی سرطانی کولون (HT29) (دریافت مقاله) دوماهنامه فیض دوره: 22، شماره: 1
4 بررسی اثرات سمیت و مهار متاستازی نانوذرات اکسید سریم در دو رده ی سلولی سرطان پستان MCF-7 و T47D (دریافت مقاله) فصلنامه سلول و بافت دوره: 9، شماره: 2
5 بررسی بیان ژن ZEB۱ در بافت سرطانی و خوش خیم پروستات انسان (دریافت مقاله) فصلنامه دانش زیستی ایران دوره: 12، شماره: 4
6 بررسی جهش ها در ژن NF۱ در بیماران ایرانی مبتلا به نوروفیبروماتوز نوع ۱ (دریافت مقاله) فصلنامه دانش زیستی ایران دوره: 15، شماره: 4
7 بررسی سمیت نانوذرات اکسید روی و بیان ژن NM23 در رده سلولی سرطان پستان T47D (دریافت مقاله) دوماهنامه فیض دوره: 22، شماره: 6
8 بررسی فراوانی پلی مورفیسم تک نوکلئوتیدی r‌s1800629 وابسته به ژن TNF-α در ایرانیان مبتلا به عفونت هپاتیت C (دریافت مقاله) مجله تازه های بیوتکنولوژی سلولی – مولکولی دوره: 7، شماره: 26
9 بررسی میزان بیان Mir-۹۶ در سلول های سرطانی دهان انسان (دریافت مقاله) فصلنامه دانش زیستی ایران دوره: 14، شماره: 3
10 بررسی وجود ژن های پمپ افلاکس AdeABC در ایزوله های بالینی اسینتوباکتر بامانی با مقاومت چندگانه دارویی (دریافت مقاله) فصلنامه محیط زیست جانوری دوره: 10، شماره: 4
11 تعیین ویژگی های مقاومت آنتی بیوتیکی و مولکولی سودوموناس آئروژینوزای جدا شده از مبتلایان به سیستیک فیبروزیس (CF) مراجعه کننده به آزمایشگاه پاتوبیولوژی قلهک در شهر تهران طی سال های ۹۷-۱۳۹۵ (دریافت مقاله) مجله دانشگاه علوم پزشکی قم دوره: 13، شماره: 12
12 جداسازی و شناسایی باکتری های اسید لاکتیک با ویژگی پروبیوتیک از ماست های سنتی شهرستان ورامین (دریافت مقاله) فصلنامه دانش زیستی ایران دوره: 14، شماره: 1
13 روفایل ژن های اگزوتوکسین تب زای استرپتوکوکی (spe) در میان ایزوله های حامل و بیمار استرپتوکوکوس گروه A در ایران (دریافت مقاله) فصلنامه دانش زیستی ایران دوره: 11، شماره: 2
14 ساب تایپینگ ایزوله های سالمونلا انتریکا متعلق به سروتایپ های مختلف با روش PCR-Ribotyping (دریافت مقاله) فصلنامه دانش زیستی ایران دوره: 10، شماره: 3
15 سنتز سبز نانو ذرات نقره با استفاده از عصاره گیاه درمنه ) Artemisia tschernieviana (و بررسی سمیت سلولی آن روی رده های سلولی سرطانی کولون (HT۲۹) و نرمال (HEK۲۹۳) (دریافت مقاله) مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی ایلام دوره: 25، شماره: 2
16 شناسایی جهش های پایدارکننده ساختارآنزیم لوسیفراز گونه ایرانی بوسیله ابزارها و پایگاه های بیوانفورماتیک و شبیه سازی دینامیک مولکولی (دریافت مقاله) فصلنامه دانش زیستی ایران دوره: 15، شماره: 3
17 فراوانی SPI-۳ در میان سروتایپ های سالمونلا تایفی، پاراتایفیB و پاراتایفی C (دریافت مقاله) فصلنامه محیط زیست جانوری دوره: 7، شماره: 1
18 مطالعه اثر ضد میکروبی و سینرژیک اسانس گیاه پونه(Mentha pulegium L.) و آنتی بیوتیک سیپروفلوکساسین در سویه های اشریشیاکلی جدا شده از عفونت ادراری (دریافت مقاله) فصلنامه دانش زیستی ایران دوره: 10، شماره: 4
19 همسانه سازی، بهینه سازی شرایط بیان و تخلیص دمین کاتالیتکی توکسین آدنیلات سیکلاز بوردتلا پرتوسیس از یک سویه بومی ایران (دریافت مقاله) مجله دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد دوره: 18، شماره: 1
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 آنالیز توالی تکراری به منظور تایپینگ و بررسی ارتباطات فیلوژنتیک سویه هایSalmonellaدر ایران (دریافت مقاله) اولین کنگره بین المللی و سیزدهمین کنگره ژنتیک ایران
2 ارزیابی اثرات سایتوتوکسیک نانوذرات نقره- روی سنتز شده به روش سبز بر روی رده ی سلولی SW۴۸۰ (دریافت مقاله) دومین همایش بین المللی علوم و فناوری نانو دانشگاه تهران
3 بررسی ارتباط بین پلی مورفیسم rs6492538 ژن MIR17HG با سقط مکرر در جمعیت ایران (دریافت مقاله) اولین کنگره بین المللی و سیزدهمین کنگره ژنتیک ایران
4 بررسی مولکولی سویه های سالمونلا با استفاده از BOXAIR-PCR (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره ژنتیک ایران
5 بیوسنتز نانوذرات روی اکسید توسط عصاره گیاه زیره کرمانی (Buniumpersicum) (دریافت مقاله) هشتمین کنگره ملی زیست شناسی و علوم طبیعی ایران
6 بیوسنتز و بررسی اثر ضد میکروبی نانوذرات روی اکسید توسط عصاره گیاه زیره کرمانی Bunium persicum (دریافت مقاله) دومین همایش بین المللی علوم و فناوری نانو دانشگاه تهران
7 حضور ژن های مربوط به جزایر بیماری زایی 1 و 2 در سویه های سالمونلاانتریکا جدا شده از بیماران ایرانی (دریافت مقاله) اولین کنگره بین المللی و سیزدهمین کنگره ژنتیک ایران
8 سنتز سبز نانوذرات روی اکسید توسط عصاره گیاه دارچین Cinnamomum zeylanicum (دریافت مقاله) دومین همایش بین المللی علوم و فناوری نانو دانشگاه تهران
9 سنتز سبز نانوذره اکسید روی توسط گیاه زیره کرمانی Bunium persicum و بررسی اثر کشندگی آن روی رده سلولی سرطان پستان (دریافت مقاله) دومین همایش بین المللی علوم و فناوری نانو دانشگاه تهران
10 ویروس هپاتیت F تولید و تعیین ویژگی های ایمونولوژیکی پروتئین c (دریافت مقاله) هفتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران