دکتر محمد عاشوری

دکتر محمد عاشوری گروه آموزشی روان شناسی و آموزش افراد با نیازهای خاص

دکتر محمد عاشوری

Dr. Mohammad Ashoori

گروه آموزشی روان شناسی و آموزش افراد با نیازهای خاص

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 تاثیر آموزش ایمن سازی روانی بر واکنش های هیجانی و قابلیت اجتماعی دانش آموزان با کم توانی ذهنی (دریافت مقاله) فصلنامه سلامت روان کودک دوره: 5، شماره: 4
2 آموزش خانواده به خانواده: مبانی نظری و نمونه کاربردی خانواده دارای کودکان سندروم داون (دریافت مقاله) فصلنامه خانواده پژوهی دوره: 8، شماره: 2
3 اثر آموزش ایمن سازی روانی در برابر تنیدگی بر تنظیم شناختی هیجان و مشکلات روان شناختی مادران کودکان نابینا (دریافت مقاله) فصلنامه سلامت روان کودک دوره: 8، شماره: 1
4 اثربخشی آموزش ایمن سازی روانی بر ناگویی هیجانی، خودتعیین گری و جهت گیری زندگی نوجوانان با آسیب شنوایی (دریافت مقاله) مطالعات روان شناختی دوره: 14، شماره: 2
5 اثربخشی آموزش برنامه افق زمانی بر تاب آوری و ناگویی هیجانی مادران کودکان ناشنوا (دریافت مقاله) مطالعات روان شناختی دوره: 15، شماره: 1
6 اثربخشی آموزش راهبردهای شناختی در بهبود مهارت های حل مساله ریاضی در دانش آموزان دختر کم توان ذهنی پایه سوم راهنمایی (دریافت مقاله) مجله پژوهش در علوم توانبخشی دوره: 8، شماره: 3
7 اثربخشی آموزش راهبردهای یادگیری و بازآموزی اسنادی بر حل مسئله ریاضی دانش آموزان دارای ناتوانی هوش تحولی (دریافت مقاله) فصلنامه روانشناسی تحولی، روانشناسان ایرانی دوره: 8، شماره: 31
8 اثربخشی آموزش مهارت های زندگی بر خودتوانمند سازی اجتماعی دانش آموزان پسر با اختلال ریاضی (دریافت مقاله) فصلنامه روانشناسی بالینی دوره: 5، شماره: 2
9 اثربخشی بازی درمانی گروهی با رویکرد شناختی رفتاری بر مشکلات رفتاری دانش آموزان کم توان ذهنی (دریافت مقاله) ماهنامه پیشرفت های نوین در روانشناسی، علوم تربیتی و آموزش و پرورش دوره: 3، شماره: 33
10 اثربخشی برنامه توان‌بخشی شناختی مبتنی بر حافظه بر مشکلات رفتاری و حافظه فعال دانش‌آموزان با آسیب شنوایی (دریافت مقاله) فصلنامه تازه های علوم شناختی دوره: 22، شماره: 1
11 اثربخشی برنامه توانبخشی شناختی مبتنی بر حافظه بر نیمرخ حافظه فعال و حافظه آینده‌نگر دانش‌آموزان کم‌شنوا (دریافت مقاله) مجله روانشناسی و روانپزشکی شناخت دوره: 6، شماره: 6
12 اثربخشی برنامه درمان ترمیم شناختی بر نیمرخ مهارت های عصب روان شناختی کودکان کم شنوای پیش دبستانی (دریافت مقاله) مجله عصب روان شناسی دوره: 5، شماره: 19
13 اثربخشی برنامه فرهنگی اوقات فراغت عاطفی، رفتاری، و شناختی (عرش) بر تنظیم هیجان مادران و مهارت های اجتماعی کودکان کم توان ذهنی (دریافت مقاله) فصلنامه سلامت روان کودک دوره: 7، شماره: 4
14 ارائه مدل چالش های پرورش کودکان کم شنوای پیش دبستانی بر اساس نظریه داده بنیاد: یک پژوهش کیفی (دریافت مقاله) فصلنامه روان شناسی کاربردی دوره: 16، شماره: 4
15 The Effectiveness of Lego Therapy on the Social Skills of Preschool Children with Hearing Loss (دریافت مقاله) مجله پژوهش در علوم توانبخشی دوره: 14، شماره: 2
16 بازی درمانی با مدل فیلیال تراپی مدرسه محور و کاربرد آن برای کودکان کم شنوا (دریافت مقاله) ماهنامه پیشرفت های نوین در روانشناسی، علوم تربیتی و آموزش و پرورش دوره: 3، شماره: 33
17 بازیدرمانی گشتالتی برای کودکان ناشنوا (دریافت مقاله) ماهنامه پیشرفت های نوین در روانشناسی، علوم تربیتی و آموزش و پرورش دوره: 3، شماره: 33
18 بازیدرمانی: تنظیم هیجان در کودکان کم شنوا با تاکید بر چرخ هیجان (دریافت مقاله) ماهنامه پیشرفت های نوین در روانشناسی، علوم تربیتی و آموزش و پرورش دوره: 4، شماره: 34
19 بررسی اثربخشی آموزش برنامه سال های شگفت انگیز بر خودکارآمدی مادران کودکان ناشنوا (دریافت مقاله) پژوهش های علوم شناختی و رفتاری دوره: 10، شماره: 1
20 بررسی اثربخشی برنامه سال های باور نکردنی بر تعامل مادر و کودک با اختلال رفتاری (دریافت مقاله) فصلنامه روانشناسی افراد استثنایی دوره: 8، شماره: 30
21 بررسی تاثیر آموزش شناختی رفتاری بر سلامت روان دانش آموزان با اختلال یادگیری شهرستان های تهران در سال تحصیلی ۹۲-۱۳۹۱ (دریافت مقاله) مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی ایلام دوره: 23، شماره: 3
22 بررسی تاثیر آموزش مهارت های زندگی بر مهارت های شناختی، رفتاری، هیجانی و انگیزشی دانش آموزان با اختلال ریاضی (دریافت مقاله) مجله پژوهش در علوم توانبخشی دوره: 8، شماره: 6
23 بررسی تأثیر آموزش پردازش حسی بر برخی مهارت‌های عصب روان‌شناختی دانش‌آموزان با آسیب بینایی (دریافت مقاله) فصلنامه تازه های علوم شناختی دوره: 21، شماره: 3
24 بررسی رضایت و کیفیت زندگی و بهزیستی روان شناختی نوجوانان ناشنوا مطابق با نظریه زمان بندی اجتماعی (دریافت مقاله) ماهنامه پیشرفت های نوین در علوم رفتاری دوره: 5، شماره: 52
25 بررسی ویژگیهای روانسنجی نسخه فارسی پرسشنامه تنظیم رفتاری هیجان (دریافت مقاله) فصلنامه روانشناسی افراد استثنایی دوره: 10، شماره: 38
26 برنامه های آموزش فرزندپروری برای کودکان کم شنوا: مروری روایتی (دریافت مقاله) دو فصلنامه تعالی بالینی دوره: 11، شماره: 4
27 تاثیر آموزش بازی درمانی با مدل فیلیال تراپی بر مشکلات رفتاری کودکان شنوا و تاب آوری مادران ناشنوای آنها (دریافت مقاله) پژوهشنامه روانشناسی مثبت دوره: 5، شماره: 2
28 تاثیر آموزش شناختی مبتنی بر حافظه بر توانایی شناختی و مهارت‌های ارتباطی دانش‌آموزان ناشنوا (دریافت مقاله) فصلنامه تازه های علوم شناختی دوره: 22، شماره: 3
29 تاثیر آموزش مهارت های اجتماعی بر بهبود عزت نفس نوجوانان با کم توانی ذهنی (دریافت مقاله) مجله پژوهش در علوم توانبخشی دوره: 9، شماره: 6
30 تاثیر بازی درمانی مبتنی بر رویکرد آکسلاین بر ارزش های اجتماعی هیجانی و تاب آوری کودکان کم شنوای پیش دبستانی (دریافت مقاله) پژوهشنامه روانشناسی مثبت دوره: 7، شماره: 4
31 تاثیر بازی درمانی مبتنی بر مدل شناختی رفتاری بر مهارت های اجتماعی کودکان پیش دبستانی با اختلال نارسایی توجه/ فزون کنشی (دریافت مقاله) فصلنامه سلامت روان کودک دوره: 6، شماره: 2
32 تاثیر برنامه افق زمانی بر حمایت اجتماعی ادراک شده در مادران کودکان کم شنوا (دریافت مقاله) فصلنامه سلامت روان کودک دوره: 7، شماره: 2
33 تاثیر برنامه توانبخشی شناختی بر حافظه آینده نگر و گذشته نگر دانش آموزان با آسیب شنوایی (دریافت مقاله) مطالعات روان شناختی دوره: 16، شماره: 1
34 تاثیر برنامه توانبخشی شناختی مبتنی بر حافظه بر کارکردهای اجرایی و تنظیم شناختی هیجان دانش آموزان با آسیب شنوایی (دریافت مقاله) فصلنامه روانشناسی افراد استثنایی دوره: 9، شماره: 34
35 تاثیر برنامه روان درمانی مثبت نگر بر بخشش و جهت گیری های شادکامی در مادران نوجوانان کم شنوا (دریافت مقاله) پژوهش های علوم شناختی و رفتاری دوره: 11، شماره: 2
36 تحلیل و کشف چالش های پرورش فرزند کم شنوا از دیدگاه والدین با شنوایی عادی و نوجوانان کم شنوا: یک مطالعه مقدماتی (دریافت مقاله) فصلنامه خانواده پژوهی دوره: 17، شماره: 2
37 تراپلی: مداخله ی کوتاه مدت مبتنی بر دلبستگی (دریافت مقاله) ماهنامه پیشرفت های نوین در روانشناسی، علوم تربیتی و آموزش و پرورش دوره: 3، شماره: 26
38 طراحی و اعتباریابی برنامه فرزندپروری بالنده به منظور ایجاد آرامش و کاهش چالش در خانواده های دارای فرزند کم شنوا (دریافت مقاله) فصلنامه خانواده پژوهی دوره: 18، شماره: 1
39 فراتحلیل تاثیر مداخلات مبتنی بر بازی درمانی بر رفتار سازشی کودکان کم توان ذهنی (دریافت مقاله) فصلنامه سلامت روان کودک دوره: 7، شماره: 1
40 فراتحلیل ویژگی های زیستی، شناختی و روانی- اجتماعی والدین خویشاوند و غیرخویشاوند (دریافت مقاله) فصلنامه روانشناسی افراد استثنایی دوره: 11، شماره: 42
41 متناسب سازی و اعتباریابی برنامه شکوفایی پرما به منظور بهبود بهزیستی روان شناختی نوجوانان کم شنوا و والدین آنها (دریافت مقاله) فصلنامه خانواده پژوهی دوره: 18، شماره: 2
42 مقایسه ادراک شنیداری کودکان کاشت حلزون شده، دارای سمعک و کودکان با شنوایی طبیعی (دریافت مقاله) مجله پژوهش در علوم توانبخشی دوره: 9، شماره: 4
43 مقایسه تاثیر تقویت کننده های پته ای و اجتماعی بر پیشرفت تحصیلی در درس علوم تجربی دانش آموزان دخترکم توان ذهنی (دریافت مقاله) مجله پژوهش در علوم توانبخشی دوره: 7، شماره: 3
44 مقایسه کارکرد های اجرایی، هوش هیجانی و راهبرد های انگیزشی یادگیری در نوجوانان با شنوایی طبیعی و نوجوانان با آسیب شنوایی کاربر سمعک و کاشت حلزون (دریافت مقاله) مجله علمی پژوهان دوره: 19، شماره: 2
45 نقش ساختار هدف های ادراک شده کلاس، راهبردهای انگیزشی و راهبردهای یادگیری شناختی در پیش بینی پیشرفت تحصیلی درس زبان انگلیسی (دریافت مقاله) فصلنامه نوآوری های مدیریت آموزشی دوره: 7، شماره: 3
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 اثربخشی آموزش راهبردها و استراتژی های نظم جویی شناختی هیجان بر خودکارآمدی دانش آموزان بزرگسال با ناتوانی ویژه یادگیری (دریافت مقاله) ششمین کنگره بین المللی علوم روانشناختی و آموزشی
2 اثربخشی بازی درمانی مبتنی بر مدل شناختی رفتاری بر مشکلات رفتاری کودکان پیش دبستانی با اختلال کم توجهی بیش فعالی (دریافت مقاله) اولین کنگره بین المللی و پنجمین کنگره ملی آموزش و سلامت کودکان پیش از دبستان
3 اثربخشی بازیدرمانی مبتنی بر مدل شناختی رفتاری بر مشکلات رفتاری کودکان پیش دبستانی با اختلال کم توجهی بیش فعالی (دریافت مقاله) اولین کنگره بین المللی و پنجمین کنگره ملی آموزش و سلامت کودکان پیش از دبستان
4 اختلال کم توجهی بیش فعالی: ملاحظه های آموزشی و الگوهای موفقیت آمیز هم تدریسی در کلاس فراگیر (دریافت مقاله) همایش کشوری و جشنواره کودکان با نیازهای خاص
5 اضطراب و اختلالات اضطرابی در کودکان (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس بین المللی روانشناسی، علوم تربیتی و سبک زندگی
6 بازی درمانی اکوسیستمی و کودکان با نیازهای ویژه: فلسفه زیربنایی، اهداف، مراحل و شواهد پژوهشی (دریافت مقاله) یازدهمین کنفرانس بین المللی روانشناسی، مشاوره و علوم تربیتی
7 بررسی مشکلات رفتاری در کودکان کم شنوا و تنظیم هیجان در مادران آنها (دریافت مقاله) هفتمین کنگره بین المللی علوم روانشناختی و آموزشی
8 تجربه زیسته والدین نابینا در زندگی روزمره: یک مطالعه پدیدارشناسی (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس بین المللی مطالعات میان رشته علوم انسانی و اسلامی ایران
9 تحلیل و کشف چالش های کودکان ناشنوا از دیدگاه مادران و پدران کم شنوای آنها (دریافت مقاله) سیزدهمین کنفرانس بین المللی پژوهش در روانشناسی، مشاوره و علوم تربیتی
10 چالشهای فرزندپروری والدین نابینای دارای فرزند بینا: یک پژوهش کیفی (دریافت مقاله) نهمین همایش علمی پژوهشی توسعه و ترویج علوم تربیتی و روانشناسی ایران
11 مروری بر آسیب شنوایی در کودکان (دریافت مقاله) دومین همایش ملی روانشناسی و سلامت با محوریت سبک زندگی
12 مروری بر مشکلات رفتاری در کودکان (دریافت مقاله) سومین همایش بین المللی روانشناسی، علوم تربیتی و مطالعات اجتماعی
13 مقایسه پرخاشگری و حافظه فعال در دانش آموزان ناشنوا و عادی (دریافت مقاله) همایش کشوری و جشنواره کودکان با نیازهای خاص
14 نقش استرس والدینی و عوامل موثر بر تابآوری در مادران کودکان کم شنوا (دریافت مقاله) هفتمین کنگره بین المللی علوم روانشناختی و آموزشی