دکتر مسعود سبزواری

دکتر مسعود سبزواری دانشیار ریاضی محض دانشکده علوم ریاضی دانشگاه شهرکرد

دکتر مسعود سبزواری

Dr. Masood Sabzevari

دانشیار ریاضی محض دانشکده علوم ریاضی دانشگاه شهرکرد

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.