دکتر کرامت الله سعیدی

دکتر کرامت الله سعیدی دانشیار علوم باغبانی دانشکده کشاورزی دانشگاه شهرکرد

دکتر کرامت الله سعیدی

Dr. Keramatollah Saeidi

دانشیار علوم باغبانی دانشکده کشاورزی دانشگاه شهرکرد

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 اثر باکتری های محرک رشد بر برخی صفات فیزیولوژیک سیاهدانه (Nigella sativa L.) تحت تنش کمبود آب (دریافت مقاله) فصلنامه اکو فیزیولوژی گیاهی دوره: 12، شماره: 40
2 اثر تنش کمبود آب و تلقیح جداگانه، ترکیب های دوگانه و سه گانه برخی باکتری های محرک رشد بر صفات اگرومورفولوژیک بادرنجبویه (دریافت مقاله) فصلنامه تنش های محیطی در علوم زراعی دوره: 16، شماره: 2
3 اثر مثبت ورمی‌کمپوست و هیومیک اسید بر صفات کمی و کیفی گل لیزیانتوس (Eustoma grandiflorum) بعد از انتقال نشا (دریافت مقاله) فصلنامه روابط خاک و گیاه دوره: 8، شماره: 4
4 ارزیابی برخی صفات فیتوشیمیایی، مورفولوژیکی و میزان عناصر معدنی جمعیت های مختلف گیاه دارویی عناب (Ziziphus jujuba Mill.) (دریافت مقاله) مجله تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران دوره: 32، شماره: 2
5 ارزیابی تنوع مورفولوژیکی و میزان اسانس اکوتیپ های مختلف گونه های سالویا در جنوب غرب ایران (دریافت مقاله) دوفصلنامه به نژادی گیاهان زراعی و باغی دوره: 3، شماره: 1
6 اندازه گیری میزان ترکیبهای فنولی، کربوهیدراتهای محلول، کارتنوئیدها و عناصر معدنی میوه نسترن کوهی (Rosa canina L.) در جنوب غربی ایران (دریافت مقاله) مجله تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران دوره: 25، شماره: 2
7 Phytochemistry and Pharmacological effects of Smyrnium cordifolium Boiss. (Apiaceae): A review (دریافت مقاله) دوفصلنامه طب گیاهی پیشرفته دوره: 5، شماره: 1
8 بررسی خصوصیات ریخت شناسی اکوتیپ های سه گونه ختمی (A. aucheri، A. arbelensis و Alcea koelzii) تحت شرایط رویشی متفاوت (دریافت مقاله) مجله تاکسونومی و بیوسیستماتیک دوره: 12، شماره: 45
9 بررسی میزان و ترکیب اسیدهای چرب، میزان کل مواد فنولیکی و میزان اسانس بذر گیاه دارویی کلوس (Kelussia odoratissima Mozaff.) (دریافت مقاله) مجله تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران دوره: 25، شماره: 1
10 بررسی ویژگیهای فیزیولوژیکی و فیتوشیمیائی ۴ گونه مختلف از جنس گیاه داروئی Alcea spp. جمع آوری شده از مناطق مرکزی ایران (دریافت مقاله) مجله اکوفیتوشیمی گیاهان دارویی دوره: 11، شماره: 2
11 تاثیر درون پوشانی اسانس مرزه بختیاری با کیتوزان بر ماندگاری و ویژگی های کیفی دانه انار (دریافت مقاله) دوفصلنامه تولید و فرآوری محصولات زراعی و باغی دوره: 11، شماره: 4
12 تاثیر کاربرد زئولیت، کود های زیستی و آلی بر رشد، عملکرد گل و اجزای عملکرد در کشت ارگانیک گیاه دارویی بابونه آلمانی (Matricaria chamomilla L.) (دریافت مقاله) مجله تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران دوره: 32، شماره: 2
13 تعیین میزان کاروتنوئیدها و لیکوپن میوه گیاه دارویی نسترن کوهی (Rosa canina L.) در رویشگاه های مختلف ایران (دریافت مقاله) مجله تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران دوره: 30، شماره: 5
14 مطالعه عملکرد و ترکیب های موثره گیاه دارویی گل ماهور (Verbascum phlomoides L. var. Napfeny) در شرایط اقلیمی شهرکرد و سپیدان (دریافت مقاله) مجله تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران دوره: 33، شماره: 4
15 مطالعه ویژگی های حسی دانه های انار (Punica granatum L.) تحت تاثیر درون پاشی اسانس مرزه بختیاری با کیتوزان (دریافت مقاله) فصلنامه به زراعی کشاورزی دوره: 25، شماره: 2
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 اثر تنش خشکی و تلقیح بذر با باکتری های ارتقاء دهنده رشد بر رشد ریشه گیاه دارویی بادر شبو (Dracocephalum moldavica L) (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی پژوهشهای کاربردی در علوم کشاورزی
2 اثر سطوح مختلف شوری نمک های (Na(2)SO(4), na2CO3, NaCl, CaCl(2 بر فاکتورهای مورفولوژی ریشه ختمی دارویی (Althaea officinalis) (دریافت مقاله) اولین همایش ملی نقش گیاهان دارویی در اقتصاد مقاومتی
3 ارزیابی ترکیب فنول تام و ظرفیت آنتی اکسیدانی اکوتیپ های گیاه دارویی گل ختمی Alcea koelzii (دریافت مقاله) دومین همایش علمی پژوهشی کشاورزی،مهندسی ژنتیک و گیاه پزشکی ایران
4 بررسی اثر اسید هیومیک بر گیاه شمعدانی عطری (.Pelargonium graveolens L) تحت تنش شوری ناشی از کلریدسدیم (دریافت مقاله) چهارمین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
5 بررسی تغییرات اسانس گیاه دارویی پونه Mentha LongifoliaL تحت تیمارهای مختلف خشک کردن (دریافت مقاله) دومین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
6 بررسی تنوع جنس لاله واژگون Fritillaria L. در مرز استانهای کردستان و کرمانشاه (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی فناوری های نوین در علوم
7 بررسی عملکرد اسانس پیکر رویشی گیاه دارویی مینای پرکپه ( Tanacetum (polycephalum در دو استان کهگیلویه و بویر احمد و چهارمحال و بختیاری (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی یافته های نوین در علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست
8 بررسی کمیت اسانس برخی اکوتیپهای بومادران Achillea wilhelmsii Koch در جنوب غرب ایران (دریافت مقاله) دومین کنگره ملی زیست شناسی و علوم طبیعی ایران
9 بررسی کمیت اسانس ریشه برخی اکوتیپ های گیاه دارویی آوندول Smyrnium cordifolium Boiss. در جنوب غرب ایران (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی علوم کشاورزی، گیاهان دارویی و طب سنتی
10 بررسی کیفیت اسانس گیاه دارویی بومادران Achillea (wilhelmsii Koch) در شهرکرد (دریافت مقاله) ششمین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
11 بررسی نسبت آمونیوم به نیترات محلول غذایی بر ارتفاع ساقه و غلظت فسفر اندام هوایی ترخون (.Artemisia dracunculus L) در کشت بدون خاک (دریافت مقاله) پانزدهمین کنگره علوم خاک ایران
12 بررسی نسبت آمونیوم به نیترات محلول غذایی بر رشد رویشی ترخون (.dracunculus Artemisia L ) در کشت هیدروپونیک (دریافت مقاله) پانزدهمین کنگره علوم خاک ایران
13 بهبود ویژگی های زایشی گل لیزیانتوس(Eustoma grandiflorum) با کاربرد ورمی کمپوست در بستر کاشت (دریافت مقاله) اولین همایش علمی پژوهشی زیست شناسی و علوم باغبانی ایران
14 بهبود ویژگیهای زایشی گل لیزیانتوس (Eustoma grandiflorum) با کاربرد هیومیک اسید در بستر کاشت (دریافت مقاله) سومین همایش ملی پژوهش های محیط زیست و کشاورزی ایران
15 تاثیر دو روش خشک کردن بر ترکیبات اسانس پونه (دریافت مقاله) دومین همایش ملی گیاهان دارویی،طب سنتی و کشاورزی ارگانیک
16 مطالعه تاثیر مکان کاشت و زمان برداشت بر فعالیت آنتی اکسیدانی گیاه دارویی بادرنجبویه (Melissa officinalis L.) (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی و ششمین کنفرانس ملی کشاورزی ارگانیک و مرسوم
17 مطالعه فنول کل و فعالیت آنتی اکسیدانی گیاه دارویی Tanacetum polycephalum در رویشگاه های طبیعی کهگیلویه و بویراحمد و چهارمحال و بختیاری (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی یافته های نوین در علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست
18 مقایسه ترکیبات فنلی تام اکوتیپ های گونه های مختلف گیاه دارویی گل ماهور Verbascum sp. (دریافت مقاله) دومین کنگره ملی زیست شناسی و علوم طبیعی ایران
19 نگرشی بر برخی تحقیقات موثر بر درختان و درختچه های دارویی ایران (دریافت مقاله) نهمین کنگره علوم باغبانی ایران