دکتر صاحب سودایی مشائی

دکتر صاحب سودایی مشائی استادیار علوم و مهندسی خاک دانشکده کشاورزی دانشگاه شهرکرد

دکتر صاحب سودایی مشائی

Dr. ُSaheb Soodaie mashaei

استادیار علوم و مهندسی خاک دانشکده کشاورزی دانشگاه شهرکرد

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.