دکتر صاحب سودایی مشائی

دکتر صاحب سودایی مشائی استادیار علوم و مهندسی خاک دانشکده کشاورزی دانشگاه شهرکرد

دکتر صاحب سودایی مشائی

Dr. ُSaheb Soodaie mashaei

استادیار علوم و مهندسی خاک دانشکده کشاورزی دانشگاه شهرکرد

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 اثر محلول پاشی کودهای حاوی عناصر غذایی و محرک های رشد بر مولفه های جوانه زنی برنج (دریافت مقاله) مجله تحقیقات بذر دوره: 2، شماره: 3
2 بررسی اثرات سطوح مختلف آبیاری بر عملکرد، خواص کمی و کیفی دانه دو رقم برنج )طارم و شیرودی( (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های کاربردی زراعی (زراعت سابق) دوره: 27، شماره: 104
3 بررسی تاثیر محلول پاشی کودهای محتوی عناصر ماکرو، میکرو و محرک رشد الفر (تولیدی شرکت DASA) بر عملکرد و اجزای عملکرد برنج (دریافت مقاله) فصلنامه دانش زیستی ایران دوره: 4، شماره: 4
4 کارایی حل‌کنندگی فسفات سیانوباکتری‌های جداسازی‌شده از خاک‌های شالیزاری و تأثیر آن بر جذب فسفر و عملکرد برنج (دریافت مقاله) دو فصلنامه زیست شناسی خاک دوره: 7، شماره: 2
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 بررسی تاثیرسطوح مختلف کودنیتروژنه و زمان وقوع ورس برمیزان خسارت محصول برنج (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
2 بررسی توان تولید مواد محرک رشد گیاه و متابولیت ثانویه توسط سیانوباکتری ها (دریافت مقاله) نخستین همایش ملی یافته های نوین میکروبیولوژی
3 بررسی کارایی محلول پاشی کودهای حاوی عناصرغذایی و موادمحرک رشدبرعملکرد و اجزای عملکرد برنج (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
4 بررسی مؤلفه های جوانه زنی بذرهای برنج حاصل از محلول پاشی کودهای حاوی عناصر غذایی و محرکهای رشد (دریافت مقاله) دومین همایش ملی علوم و تکنولوژی بذر
5 پاشی کود مایع بر عملکرد و اجزای عملکرد برنج رقم فجربررسی کاربرد محلول (دریافت مقاله) سیزدهمین همایش علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران و سومین همایش علوم و تکنولوژی بذر ایران
6 پرورش گیاهچه برنج (Oryza sativa) با استفاده از اصلاح کننده های آلی خاک در جعبه نشا (دریافت مقاله) هفدهمین کنگره ملی و سومین کنگره بین المللی علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
7 سیانوباکترها و نقش آنها در اراضی شالیزاری برنج (دریافت مقاله) پنجمین کنگره بین المللی توسعه کشاورزی، منابع طبیعی، محیط زیست و گردشگری ایران
8 سیانوباکتری های هتروسیست دار و غیرهتروسیست دار شناسایی شده از شالیزارهای گیلان (دریافت مقاله) نخستین همایش ملی یافته های نوین میکروبیولوژی
9 فناوری استفاده از کاه گندم در فرآیند کمپوست سازی برای تولید قارچ خوراکی (Agaricus bisporus) (دریافت مقاله) هفدهمین کنگره ملی و سومین کنگره بین المللی علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
10 کوددهی سرک نسبت های مختلف کلرورپتاسیم به همراه اوره برکمیت و کیفیت برنج رقم شیرودی (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
11 محلولپاشی کودهای مایع حاوی عناصر غذایی و محرکهای رشد در راستای بهبود خصوصیات کیفی دانه گیاه برنج (دریافت مقاله) همایش ملی دستاوردهای نوین در زراعت
12 محور مقاله: بیولوژی خاک و کودهای زیستی- جداسازی و شناسایی جدایه های Anabaena و اندازهگیری فاکتورهای محرک رشد آنها (دریافت مقاله) شانزدهمین کنگره علوم خاک ایران
13 محور مقاله: حاصلخیزی خاک، تغذیه گیاه و کشت گلخانه ای- ارزیابی کاربرد بهسازها و تنظیم کننده های واکنش خاک بر پرورش مطلوب گیاهچه در جعبه نشا برنج (دریافت مقاله) شانزدهمین کنگره علوم خاک ایران
14 مروری بر میزان دسترسی، ویژگیها و راهکارهای عملی مدیریت کاه برنج (دریافت مقاله) پنجمین کنگره بین المللی توسعه کشاورزی، منابع طبیعی، محیط زیست و گردشگری ایران