دکتر مجید شریفی تهرانی

دکتر مجید شریفی تهرانی استادیار زیست شناسی دانشکده علوم پایه دانشگاه شهرکرد

دکتر مجید شریفی تهرانی

Dr. Majid Sharifi tehrani

استادیار زیست شناسی دانشکده علوم پایه دانشگاه شهرکرد

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.