دکتر بهروز شیران

دکتر بهروز شیران استاد تمام اصلاح نباتات و بیوتکنولوژی دانشکده کشاورزی دانشگاه شهرکرد

دکتر بهروز شیران

Dr. Behroz Shiran

استاد تمام اصلاح نباتات و بیوتکنولوژی دانشکده کشاورزی دانشگاه شهرکرد

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 ارزیابی تنوع ژنتیکی و وراثت‌پذیری برخی خصوصیات میوه ژنوتیپ‌های انار (دریافت مقاله) مجله علوم باغبانی دوره: 32، شماره: 4
2 ارزیابی لاین های خالص نوترکیب عدس تحت تنش خشکی (دریافت مقاله) پژوهشنامه اصلاح گیاهان زراعی دوره: 9، شماره: 22
3 ارزیابی و شناسایی تنوع ژنتیکی برخی ژنوتیپ های انار (Punica granatum) با استفاده از شناسه گذاری DNA (ITS) (دریافت مقاله) فصلنامه بیوتکنولوژی کشاورزی دوره: 15، شماره: 1
4 ارزیابی و مقایسه کمیت و کیفیت ترکیبات مواد موثره گیاه دارویی(Zataria multiflora) و دو گونه از جنس Thymus در شرایط یکنواخت محیطی (دریافت مقاله) مجله اکوفیتوشیمی گیاهان دارویی دوره: 6، شماره: 4
5 انتخاب زمان بهینه برداشت میوه زیتون در برخی ارقام ایرانی و مدیترانه ای بر مبنای میزان روغن و ترکیب اسیدهای چرب (دریافت مقاله) دوفصلنامه تولید و فرآوری محصولات زراعی و باغی دوره: 6، شماره: 19
6 Screening lentil germplasm for resistance against Ascochyta lentis under field and controlled conditions (دریافت مقاله) فصلنامه ژنتیک و اصلاح نژاد ایران دوره: 10، شماره: 2
7 بررسی اثر تنش خشکی بلندمدت بر کمیت و کیفیت اسانس گونه های مختلف جنس Thymus spp (دریافت مقاله) مجله اکوفیتوشیمی گیاهان دارویی دوره: 3، شماره: 4
8 بررسی اثر هم زیستی قارچ مایکوریزا آربسکولار بر برخی پایه های پسته در شرایط تنش شوری و خشکی (دریافت مقاله) فصلنامه به زراعی کشاورزی دوره: 23، شماره: 3
9 بررسی اثرات کلریدکلسیم، هورمون های جیبرلین و بنزیل آدنین برخصوصیات کمی، کیفی و طول عمر گل آهار (Zinnia elegans J.) (دریافت مقاله) مجله علوم باغبانی دوره: 27، شماره: 4
10 بررسی برخی شاخص های فیزیولوژیکی مرتبط با سرمازدگی در ارقام بادام با زمان گلدهی متفاوت (دریافت مقاله) دوفصلنامه تولید و فرآوری محصولات زراعی و باغی دوره: 4، شماره: 12
11 بررسی بیان ژن های MYB93 و MAD8، در گیاه برنج تراریخت و غیرتراریخت، تحت تنش خشکی (دریافت مقاله) مجله پژوهش های ژنتیک گیاهی دوره: 6، شماره: 2
12 بررسی بیان ژن های کلیدی مسیر بیوسنتز لیمونن تحت تاثیر تنش خشکی در زرین گیاه (Dracocephalum kotschyi) در دو مرحله رویشی و گلدهی (دریافت مقاله) فصلنامه بیوتکنولوژی کشاورزی دوره: 11، شماره: 3
13 بررسی بیان ژنS-like RNase در گندم و خویشاوندان وحشی آن تحت تنش خشکی (دریافت مقاله) فصلنامه بیوتکنولوژی کشاورزی دوره: 5، شماره: 1
14 بررسی پروموتر ژن S-Like RNase در برنج تراریخت (دریافت مقاله) فصلنامه بیوتکنولوژی کشاورزی دوره: 9، شماره: 4
15 بررسی تغییرات رشدی و تغذیه ای چهار پایه ی جنس پرونوس (Prunus sp) تحت تنش خشکی (دریافت مقاله) مجله پژوهش های تولید گیاهی دوره: 28، شماره: 4
16 بررسی تنوع درون کروموزومی و بین کروموزوم های همیولوگ برای عملکرد و اجزای آن با استفاده از دو سری لاین جایگزین گندم تحت شرایط تنش خشکی و نرمال (دریافت مقاله) پژوهشنامه اصلاح گیاهان زراعی دوره: 9، شماره: 22
17 بررسی تنوع ژنتیکی جدایه های قارچ شاه صدف (Pleurotus eryngii) با استفاده از نشانگر RAPD (دریافت مقاله) دوفصلنامه تولید و فرآوری محصولات زراعی و باغی دوره: 0، شماره: 48
18 بررسی تنوع ژنتیکی جدایه های قارچ شاه صدف (Pleurotus eryngii) با استفاده از نشانگر RAPD (دریافت مقاله) فصلنامه علوم آب و خاک دوره: 13، شماره: 471
19 بررسی تنوع ژنتیکی جمعیت های گونه لاله واژگون (Fritillaria imperialis L.) در منطقه زاگرس ایران با استفاده از نشانگرهای مولکولی ISSR و صفات مورفولوژیکی (دریافت مقاله) فصلنامه علوم باغبانی ایران دوره: 44، شماره: 1
20 بررسی رابطه بین گونه‎ های پلاخور (Lonicera spp.) موجود در ایران با استفاده از رمزینه کردن DNA و شاخص های ریخت شناسانه (دریافت مقاله) دوفصلنامه گل و گیاهان زینتی دوره: 7، شماره: 1
21 بررسی رابطه فیلوژنتیک تعدادی از گونه‌های وحشی بادام ایران بـا بهره‌گیری از تـوالی‌های ناحیه ITS ریبوزمی هسته و trnL کلروپلاستی (دریافت مقاله) مجله پژوهش های ژنتیک گیاهی دوره: 5، شماره: 2
22 بررسی روابط ژنتیکی ژنوتیپ های بادام زراعی و وحشی با استفاده از نشانگر مولکولی RAPD (دریافت مقاله) مجله علوم باغبانی دوره: 26، شماره: 1
23 بررسی ویژگیهای فیزیولوژیکی و فیتوشیمیائی ۴ گونه مختلف از جنس گیاه داروئی Alcea spp. جمع آوری شده از مناطق مرکزی ایران (دریافت مقاله) مجله اکوفیتوشیمی گیاهان دارویی دوره: 11، شماره: 2
24 بهینه سازی بیان موقت ژن به واسطه آگروباکتریوم در بادام (دریافت مقاله) دوفصلنامه مهندسی ژنتیک و ایمنی زیستی دوره: 3، شماره: 1
25 تاثیر همزیستی قارچ میکوریزا آربسکولار با پایه های مختلف پسته در شرایط تنش شوری (دریافت مقاله) مجله فرآیند و کارکرد گیاهی دوره: 9، شماره: 38
26 تنوع ژنتیکی درون و بین گونه های علف های چمنی چند ساله با استفاده از نشانگر مولکولی AFLP (دریافت مقاله) دوفصلنامه تولید و فرآوری محصولات زراعی و باغی دوره: 0، شماره: 36
27 تنوع ژنتیکی درون و بین گونه های علف های چمنی چند ساله با استفاده از نشانگر مولکولی AFLP (دریافت مقاله) فصلنامه علوم آب و خاک دوره: 10، شماره: 2
28 روابط بین عملکرد و اجزای عملکرد دانه در دو جمعیت F۳ عدس (دریافت مقاله) پژوهشنامه اصلاح گیاهان زراعی دوره: 8، شماره: 17
29 شناسایی تعدادی از ژن‌های با الگوی بیان متفاوت بین ارقام مقاوم و حساس گندم در پاسخ به تنش خشکی با استفاده از روش متاآنالیز (دریافت مقاله) فصلنامه بیوتکنولوژی کشاورزی دوره: 12، شماره: 3
30 مطالعه تجمع پرولین و بیان ژن P5CS دربرگ‌ها و جوانه‌های گل ژنوتیپ‌های لوبیای معمولی تحت تنش خشکی (دریافت مقاله) فصلنامه بیوتکنولوژی کشاورزی دوره: 6، شماره: 4
31 مطالعه تغییرات بیان Pdu-miR۳۱۹a، Pdu-miR۳۹۸a و ژن های هدف آن ها در اندام های زایشی بادام تحت تنش سرما (دریافت مقاله) فصلنامه بیوتکنولوژی کشاورزی دوره: 13، شماره: 1
32 مقایسه کارایی دو نشانگر کلروپلاستی (psbA-trnH و trnL-F) در تعیین روابط تبارزایی بین گونه های پلاخور (Lonicera spp.) در ایران (دریافت مقاله) مجله علوم و فنون باغبانی ایران دوره: 23، شماره: 1
33 واکنش های مورفو-فیزیولوژیک برخی پایه های همگروهی جنس هلوسا به تنش خشکی (دریافت مقاله) مجله علوم و فنون باغبانی ایران دوره: 22، شماره: 1
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 آزمون های بیان موقت ژن به واسطه اگروباکتریوم در لوبیا (دریافت مقاله) هفتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران
2 اثر محلول پاشی متیل جاسمونات بر ترکیب دارویی کلروژنیک اسید بابا آدم (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی یافته های نوین در علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست
3 اثر محلولپاشی کلریدکلسیم بر خصوصیات کمی و کیفی گل آهار (Zinnia elegans) (دریافت مقاله) هفتمین کنگره علوم باغبانی ایران
4 ارزیابی خصوصیات فیزیکی و شیمیایی والدین و نسل های درحال تفرق عدس (دریافت مقاله) چهارمین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
5 ارزیابی روابط ژنتیکی بین واریته های اهلی و دو رقم وحشی نیشکر با استفاده از مارکر مولکولی RAPD (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی بیوتکنولوژی ایران
6 استفاده از بررسی الگوی الکتروفورزی، اندازه گیری مقدار کم یپروتئین های محلول برگی و ریشه و محتوای کلروفیل تحت تنش شوری برای شناسایی ارقام متحمل به شوری سورگوم (Sorghum bicolor L.) (دریافت مقاله) دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
7 الگوی بیان ژن پروتئین شبه تئوماتین برای مقاومت به بیماری سپتوریوزبرگی در گندم (دریافت مقاله) هفتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران
8 Bioinformatics Identification of Different expression genes at drought tolerant wheat under stress condition (دریافت مقاله) هشتمین همایش بیوانفورماتیک ایران
9 Gene Screening of Drought Tolerant Rice Through Bioinformatics Approaches (دریافت مقاله) هشتمین همایش بیوانفورماتیک ایران
10 بررسی ارتباط نشانگرهای مرفولوژیک و مولکولی RAPD با اجزای عملکرد در گندم نان (دریافت مقاله) دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
11 بررسی الگوی الکتروفورزی پروتئینی برگ ارقام عدس در مرحله زایشی رشد تحت تنش خشکی (دریافت مقاله) هفتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران
12 بررسی الگوی بیان microRNA398 در واکنش به تنش شوری در گیاه آفتابگردان (دریافت مقاله) اولین همایش ملی تنش شوری در گیاهان و راهکارهای توسعه کشاورزی در شرایط شور
13 بررسی الگوی بیان miR162 وژن هدفش درپاسخ به تنش سرما دربادام (دریافت مقاله) اولین کنفرانس سالانه تحقیقات کشاورزی ایران
14 بررسی الگوی بیان mir394b تحت تنش سرما دراندام های زایشی گیاه بادام (دریافت مقاله) اولین کنفرانس سالانه تحقیقات کشاورزی ایران
15 بررسی الگوی بیان miR7122a-5p تحت تنش سرما در بافت زایشی گیاه بادام (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی توسعه با محوریت کشاورزی ، محیط زیست و گردشگری
16 بررسی الگوی بیاى miR166 و ژى هذفص در پاسخ به تنش سرما در بادام (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی توسعه با محوریت کشاورزی ، محیط زیست و گردشگری
17 بررسی برخی از خواص هندسی و کیفی در نسل های والدینی، (F(3), F(2 و BC عدس (دریافت مقاله) چهارمین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
18 بررسی بروز ژن 3CC مرتبط با پاسخ به تنش خشکی در یازده ژنوتیپ لوبیا (Phaseolus vulgaris) (دریافت مقاله) هفتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران
19 بررسی بروز ژن های مرتبط با تنش خشکی در بادام Prunus dulcis (Mill.) رقم سفید با استفاده از روش cDNA-AFLP (دریافت مقاله) هفتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران
20 بررسی بیان ژن CG18 تحت تنش خشکی در ژنوتیپ های لوبیا (دریافت مقاله) هفتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران
21 بررسی بیان ژن S-like Rnase در گندم و خویشاوندان وحشی آن تحت تاثیر تنش خشکی (دریافت مقاله) هفتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران
22 بررسی بیانmiR167 و ژن هدف آنها تحت شرایط تنش کادمیوم در آفتابگردان (دریافت مقاله) اولین همایش ملی و تخصصی پژوهش های محیط زیست ایران
23 بررسی بیوانفورماتیکی میکروRNAهای درگیر در تنشهای غیرزیستی در آرابیدوپسیس (دریافت مقاله) اولین کنگره بین المللی و سیزدهمین کنگره ژنتیک ایران
24 بررسی تاثیر ارتفاع و شیب بر تنوع ژنتیکی بادام وحشی گونه Prunus arabica با استفاده از نشانگر R Aseq-SSR (دریافت مقاله) دومین همایش ملی پژوهش های کاربردی در علوم کشاورزی
25 بررسی تاثیر همزیستی قارچ مایکوریزا آربسکولار بر الگوی بیان miR394 و ژن هدف آن تحت تنش خشکی در پایه ی GN (هیبرید هلو-بادام) (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی توسعه کشاورزی،زمین سالم
26 بررسی تاثیر همزیستی قارچ مایکوریزا آربسکولار روی پایهی GN (هیبرید هلو-بادام ) بر الگوی بیان miR394 و ژن هدف آن تحت تنش شوری (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی توسعه کشاورزی،زمین سالم
27 بررسی تحمل به شوری برخی ژنوتیپ های لوبیای چیتی در مرحله جوانه زنی و رشد رویشی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی حبوبات
28 بررسی تغییرات پرولین، سدیم و پتاسیم در برگ و ریشه آفتابگردان در واکنش به تنش شوری (دریافت مقاله) اولین همایش ملی تنش شوری در گیاهان و راهکارهای توسعه کشاورزی در شرایط شور
29 بررسی تنوع ژنتیکی ارقام بادام (Prunus dulsis) و سه گونه وحشی Amygdalus با استفاده از نشانگرمولکولی RAPD (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی بیوتکنولوژی ایران
30 بررسی تنوع ژنتیکی ارقام بادام با استفاده از نشانگر R A-seq SSR (دریافت مقاله) دومین همایش ملی پژوهش های کاربردی در علوم کشاورزی
31 بررسی تنوع ژنتیکی ارقام و توده های محلی لوبیا چیتی با استفاده از نشانگر مولکولی RAPD (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی بیوتکنولوژی ایران
32 بررسی تنوع ژنتیکی اینبردلاین‌های ذرت با استفاده از نشانگر مولکولی RAPD (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی بیوتکنولوژی ایران
33 بررسی تنوع ژنتیکی بادام وحشی گونه Prunus haussknechtii با بهره گیری از نشانگر مولکولی RNA-seq SSR (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی یافته های نوین در علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست
34 بررسی تنوع ژنتیکی بین و درون جمعیت های لاله واژگون (Fritillaria imperialis L.) منطقه زاگرس با استفاده از نشانگر مولکولی AFLP (دریافت مقاله) هفتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران
35 بررسی تنوع ژنتیکی بین و درون جمعیتهای بادام وحشی گونه Prunus haussknechtii تحت تأثیر ارتفاع و شیب جغرافیایی با استفاده از نشانگرهای مولکولی RNA-seq SSR (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی یافته های نوین در علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست
36 بررسی تنوع ژنتیکی درون و بین ارقام عدس با استفاده از الگوی الکتروفورزی پروتئی نهای برگ (دریافت مقاله) هفتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران
37 بررسی تنوع ژنتیکی درون و بین گونه های علفهای چمنی چندساله با استفاده از نشانگر مولکولی AFLP (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی بیوتکنولوژی ایران
38 بررسی تنوع ژنتیکی یک جامعه F2 گندم با استفاده از صفات مورفولوژیک (دریافت مقاله) دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
39 بررسی حضور ژن آلرژی زای Pru du 3 در برخی ارقام و گونه های بادام موجود در ایران (دریافت مقاله) چهارمین کنگره بین المللی توسعه کشاورزی، منابع طبیعی، محیط زیست و گردشگری ایران
40 بررسی حضور ژن آلرژی زای Pru du 5 در برخی ارقام و گونه های بادام موجود در ایران (دریافت مقاله) چهارمین کنگره بین المللی توسعه کشاورزی، منابع طبیعی، محیط زیست و گردشگری ایران
41 بررسی رابطه پایداری غشای سلولی و بیان ژنATP 6 در چندین رقم گندم و خویشاوندان وحشی آن (دریافت مقاله) اولین همایش ملی تنش های گیاهی غیر زیستی
42 بررسی نقش میر 398 در پاسخ به تنش خشکی در هلو و بادام (دریافت مقاله) اولین کنگره بین المللی و سیزدهمین کنگره ژنتیک ایران
43 بررسی های مورفو فیزیولوژیکی و مولکولی اثر دانه گرده در آنزیم پراکسیداز و ژن per۶۷ برقهوه ای شدن مغز بادام (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس بین المللی مهندسی محیط زیست و منابع طبیعی
44 بهینه سازی روش استخراج RNAو RT-PCR به منظور آشکارسازی ویروس لکهحلقوی بافت مرده هسته دارها در بادام (دریافت مقاله) هفتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران
45 بیان موقت ژن به واسطه اگروباکتریوم دربرگ و گلبرگ بادام (دریافت مقاله) هشتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران و چهارمین همایش ملی امنیت زیستی
46 تاثیر تنش گرما بر بیانmiR408و ژن هدف آن در گیاه آفتابگردان (دریافت مقاله) اولین کنگره بین المللی و سیزدهمین کنگره ژنتیک ایران
47 تاثیر شوری بر رابطه صفات مورفولوژیک و فیزیولوژیک در یونجه های یکساله (دریافت مقاله) اولین همایش ملی تنش شوری در گیاهان و راهکارهای توسعه کشاورزی در شرایط شور
48 تنظیم miR394b در زمان تنش سرما در بادام (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی پژوهش در علوم و تکنولوژی
49 ژنومیکس کارکردی پاسخ به تنش در بافتهای مختلف گندم و خویشاوندان وحشی (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره ژنتیک ایران
50 ژنومیکسکارکردی پاسخ به تنشخشکی در یونجه یکساله Medicago truncatula (دریافت مقاله) سومین همایش ملی بیوتکنولوژی کشاورزی ایران (گیاهی، دامی و صنعتی)
51 ژنومیکسکارکردی پاسخ به تنشسرما و خشکی مربوط به بافت برگ سویا در مرحله ی گیاهچه ای (دریافت مقاله) سومین همایش ملی بیوتکنولوژی کشاورزی ایران (گیاهی، دامی و صنعتی)
52 شناسایی بیوانفورماتیکی micro RNA ها و ژ نهای هدف آ نها درگیاه زردآلو (دریافت مقاله) سومین همایش ملی بیوتکنولوژی کشاورزی ایران (گیاهی، دامی و صنعتی)
53 شناسایی بیوانفورماتیکی micro RNA ها و ژنهای هدف آنها در هلو (دریافت مقاله) چهارمین همایش بیوانفورماتیک ایران
54 شناسایی دو آلل S-Rnase جدید در دو رقم بادام (Prunus dulcis Mill) ایرانی (دریافت مقاله) هفتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران
55 شناسایی ژن GCG به عنوان یکی از ژنهای کلیدی افزایش بیان یافته در بیماریUlcerative Colitis (دریافت مقاله) چهارمین همایش بیوانفورماتیک ایران
56 شناسایی ژن های مرتبط با تنش خشکی در بادام وحشی گونه Prunus scoparia با استفاده از روش cDNA-AFLP (دریافت مقاله) هفتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران
57 شناسایی مکان های ژنی کنترل کننده شاخص های مرتبط با تحمل خشکی در آخر دوره رشد در یک جمعیت دابلد هاپلوئید گندم نان (دریافت مقاله) هفتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران
58 شناسایی مولکولی ارقام بادام [(Prunus dulcis (Mill] با استفاده از نشانگرهای ریزماهواره (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی بیوتکنولوژی ایران
59 شناسایی مولکولی یک آلل S-Rnase غیر فعال جدید در رقم بادام مامائی (دریافت مقاله) هفتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران
60 شناسایی میکرو آر ان آ ها و ژن های هدف مرتبط با آنها در چاودار (دریافت مقاله) چهارمین همایش بیوانفورماتیک ایران
61 مطالعه ارتباط نشانگر RAPD با صفات مورفولوژی در شرایط مزرعه و کشت هیدرو پونیک در گیاه نیشکر (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی بیوتکنولوژی ایران
62 مطالعه ارتباط نشانگر ملکولی RAPD با صفات مورفولوژی، فیزیولوژی و بیوشیمیایی کشت هیدروپونیک در گیاه لوبیا چیتی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی حبوبات
63 مطالعه تنوع ژنتیکی و ریخت شناسی جمعیت های ماروبیوم کونئاتوم ( Marrubium cunneatum) در ایران با بهره گیری از نشانگرهای ریخت شناسی و مولکولی آی اس اس آر (ISSR) (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی کشاورزی و توسعه
64 معرفی یک روش ساده سریع و بهینه جهت استخراج DNAاز گیاه لاله واژگون (Fritillaria imperialis (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
65 مقایسه اثر ضد قارچی پروتئین دفنزین تولیدشده در لوبیا و Ecoli (دریافت مقاله) سومین همایش ملی بیوتکنولوژی کشاورزی ایران (گیاهی، دامی و صنعتی)
66 مقایسه اثر ضدقارچی پروتئین بتاگلوکاناز تولید شده در لوبیا و Ecoli (دریافت مقاله) سومین همایش ملی بیوتکنولوژی کشاورزی ایران (گیاهی، دامی و صنعتی)
67 مقایسه اثر ضدقارچی پروتئین دفنزین تولید شده در لوبیا و Ecoli (دریافت مقاله) سومین همایش ملی بیوتکنولوژی کشاورزی ایران (گیاهی، دامی و صنعتی)
68 مکا نیابی برخی از جایگا های کىترل کىىذه صفات تولیدی گىذم نان (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره ژنتیک ایران
69 نقش آنزیم گلای اکسالاز 1 در سمیت زدایی متیل گلی اکسال و ترسیم شبکهی پروتئینی برای این آنزیم (دریافت مقاله) چهارمین همایش بیوانفورماتیک ایران