تقی شیرزاد

 تقی شیرزاد

تقی شیرزاد

Taghi Shirzad

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.