آقای خلیل طالبی جهرمی

خلیل طالبی جهرمی استاد

آقای خلیل طالبی جهرمی

Khalil Talebi Jahromi

استاد

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای خلیل طالبی جهرمی در مجلات و ژورنالها

سمت نام ژورنال
سردبیردو فصلنامه دانش گیاه پزشکی ایران

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 اثر اسانس گندواش روی آنزیم های سم زدای کنه دو لکه ای Tetranychus urticae Koch (Acari: Tetranychidae) (دریافت مقاله) فصلنامه حفاظت گیاهان دوره: 26، شماره: 3
2 اثر برخی آفت کش ها بر روی مینوز گوجه فرنگی (Lep.: Gelechiidae) Tuta absoluta و دو گونه زنبور پارازیتوئید (Hym:Trichogrammatidae) Trichogramma brassicae وT. evanescens (دریافت مقاله) دو فصلنامه دانش گیاه پزشکی ایران دوره: 49، شماره: 2
3 ارزیابی حساسیت سه جمعیت عسلک پنبه Bemisia tabaci Hom.: Aleyrodidae به حشره کش های ایمیدا کلوپرید و آمیتراز (دریافت مقاله) دو فصلنامه دانش گیاه پزشکی ایران دوره: 43، شماره: 2
4 باقی مانده حشره کش ایمیداکلوپرید در توت فرنگی گلخانه ای در شرایط نگهداری در یخچال (دریافت مقاله) دو فصلنامه دانش گیاه پزشکی ایران دوره: 45، شماره: 2
5 بررسی اثر چند آفت کش و عصاره گیاهی بر پارامترهای جدول زندگی بالتوری سبز Chrysoperla carnea (Neu.: Chrysopidae) (دریافت مقاله) دو فصلنامه دانش گیاه پزشکی ایران دوره: 43، شماره: 1
6 بررسی اثرات کشندگی و بازدارندگی تخم ریزی عصاره مغز و پوست دانه گیاه Ginkgo biloba L. روی کنه تارتن دو نقطه ای Tetranychus urticae Koch. (دریافت مقاله) فصلنامه حفاظت گیاهان دوره: 26، شماره: 3
7 بررسی روند کاهش باقی مانده دیازینون در غوره تحت شرایط مزرعه (دریافت مقاله) دو فصلنامه دانش گیاه پزشکی ایران دوره: 44، شماره: 1
8 بررسی ویژگیهای زیستی و پارامترهای جدول زندگی باروری سن سبز پسته Acrosternum heegeri (Hemiptera: Pentatomidae) (دریافت مقاله) دو فصلنامه دانش گیاه پزشکی ایران دوره: 41، شماره: 1
9 تاثیر تلفیق روش های کنترل مکانیکی با علف کش ها بر عملکرد و اجزاء عملکرد سویا در منطقه کرج (دریافت مقاله) فصلنامه علوم گیاهان زراعی ایران دوره: 41، شماره: 2
10 تاثیر چند پاد آفت و عصاره گیاهی بر واکنش تابعی بالتوری سبز،Chrysoperla carnea (Stephens) نسبت به تراکم های مختلف پسیل معمولی پسته Agonoscena pistaciae (دریافت مقاله) فصلنامه حفاظت گیاهان دوره: 26، شماره: 3
11 تاثیر حشره کشی فرمولاسیون میکروکپسول اسانس رزماری (Rosmarinus officinalis) بر شپشه آرد Tribolium confusum (دریافت مقاله) دو فصلنامه دانش گیاه پزشکی ایران دوره: 49، شماره: 1
12 حساسیت جمعیت های مختلف پسیل معمولی پسته Agonoscena pistaciae (Hem.: Psyllidae) به آفتکش های آمیتراز و ایمیداکلوپرید در استان کرمان (دریافت مقاله) دو فصلنامه دانش گیاه پزشکی ایران دوره: 44، شماره: 1
13 شناسایی ترکیب های آلی فرار برگ پسته و نقش آن ها در جلب پسیل معمولی پسته Agonoscena pistaciae (Hemiptera: Aphalaridae) (دریافت مقاله) دو فصلنامه دانش گیاه پزشکی ایران دوره: 49، شماره: 2
14 مطالعه بقایای علف کش نیکوسولفورون+ریم سولفورون اولتیما مصرف شده در مزرعه ذرت به کمک روش زیست سنجی (دریافت مقاله) فصلنامه علوم گیاهان زراعی ایران دوره: 46، شماره: 1
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 اثر دورکنندگی اسانس دو گیاه از تیره نعناعیان روی دو آفت انباری (دریافت مقاله) دومین همایش ملی کشاورزی و توسعه پایدار (فرصتها و چالشهای پیش رو)
2 بررسی امکان آلودگی آب رودخانه زاینده رود و برخی ازچاه های فلمن به دیازینون (دریافت مقاله) چهارمین کنگره ملی مهندسی عمران
3 بررسی کیفیت شیمیایی برخی از زهکش های ورودی به زاینده رود (دریافت مقاله) دومین همایش تخصصی مهندسی محیط زیست
4 بررسی کیفیت شیمیایی برخی از زهکشهای ورودی به زایندهرود (دریافت مقاله) دومین همایش تخصصی مهندسی محیط زیست
5 برهمکنش بین دو آفت کش آمیتراز و ایمیداکلوپرید روی شته جالیز (Hem.: Aphididae)Aphis gossypii (دریافت مقاله) اولین همایش ملی برنامه ریزی، حفاظت از محیط زیست و توسعه پایدار