دکتر جواد عباسی

دکتر جواد عباسی عضو هیات علمی گروه تاریخ دانشگاه فردوسی

دکتر جواد عباسی

Dr. Javad Abbasi

عضو هیات علمی گروه تاریخ دانشگاه فردوسی

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 آخرین روزهای غازان خان و بحران در حکومت ایلخانی (دریافت مقاله) دوفصلنامه تاریخ ایران دوره: 2، شماره: 3
2 ارزیابی جایگاه مغولان و ایرانیان در شهنشاه نامه احمد تبریزی (بر اساس رویکرد تحلیل گفتمان انتقادی و بررسی فنون زبانی و بلاغی) (دریافت مقاله) فصلنامه جستارهای نوین ادبی دوره: 46، شماره: 1
3 انگیزه‌های سیاسی ـ اجتماعی و نظامی ـ امنیتی اشراف ایرانی در مصالحه با اعراب مسلمان (دریافت مقاله) دوفصلنامه تاریخ و فرهنگ دوره: 51، شماره: 2
4 بررسی تطبیقی گاه شمار لشکرکشی های مغولان از تسخیر اترار تا نبرد عین جالوت در منابع ایرانی، عراقی و مملوک (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات تاریخی جنگ دوره: 3، شماره: 1
5 بررسی زندگانی و آثار پزشکی حکیم نجیب الدین سمرقندی (دریافت مقاله) مجله طب سنتی اسلام و ایران دوره: 9، شماره: 3
6 پایگاه اجتماعی رهبران قیام های ایرانیان در سده های نخست اسلامی (دریافت مقاله) دو فصلنامه تحقیقات تاریخ اجتماعی دوره: 11، شماره: 2
7 تاثیر حکومت های ثالث بر مناسبات ایلخانان و آلتین اردو (اردوی زرین) (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات تاریخ اسلام دوره: 3، شماره: 9
8 تاثیر حملات و حکومت مغولان در جمعیت خراسان(616-736ق) (دریافت مقاله) دو فصلنامه تحقیقات تاریخ اجتماعی دوره: 2، شماره: 1
9 تحلیل چگونگی بازتاب گونه های بینامتنی با شاهنامه در تاریخ نوشته های سلسله ای برمبنای بینامتنیت ژرار ژنت (دریافت مقاله) پژوهشنامه ادب حماسی دوره: 13، شماره: 1
10 تحلیل رابطه بینامتنی تاریخ نوشته های محلی و شاهنامه (دریافت مقاله) پژوهشنامه ادب حماسی دوره: 16، شماره: 2
11 تهاجم اعراب مسلمان به ایران:عملیات جهادی یا کشورگشایی (دریافت مقاله) دو فصلنامه جستارهای تاریخی دوره: 10، شماره: 2
12 جای شناسی مذهبی ایران عصر ایلخانی با تکیه بر نزهه القلوب (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات تاریخ اسلام دوره: 9، شماره: 33
13 جایگاه عوامل غیردینی موثردر پیروزی عرب های مسلمان در فتح ایران (دریافت مقاله) دوفصلنامه پژوهشهای تاریخی ایران و اسلام دوره: 15، شماره: 29
14 جریان های شعوبی غیرایرانی در سده های نخستین اسلامی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات تاریخ فرهنگی دوره: 11، شماره: 42
15 سپاه ایالات در عصر تیموریان (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های علوم تاریخی دوره: 4، شماره: 1
16 عنایت به شاهنامه فردوسی و شاهنامه سرایی در عصر فرمانروایی مغولان برایران (بررسی موردی: دو شاهنامه خطی در تاریخ مغول) (دریافت مقاله) فصلنامه جستارهای نوین ادبی دوره: 43، شماره: 2
17 عوامل موثر در مناسبات ایلخانان با جغتاییان (دریافت مقاله) مجله تاریخ اسلام و ایران دوره: 20، شماره: 6
18 فردوسی و بسترسازی نظری برای قدرت یابی نهاد وزارت در قرون میانه تاریخ ایران (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات تاریخ اسلام دوره: 13، شماره: 49
19 گونه‌شناسی مطالعات شعوبیه در دورۀ معاصر (غرب، جهانِ عرب و ایران) (دریافت مقاله) دوفصلنامه تاریخ نگری و تاریخ نگاری دوره: 30، شماره: 25
20 منابع مشروعیت نهاد وزارت در قرون میانه ی تاریخ ایران(قرون پنجم تا نهم) (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات تاریخ اسلام دوره: 10، شماره: 39
21 مناسبات ایلخانان و جغتاییان در عهد فرمانروایی سلطان محمد الجایتو (۷۰۳–۷۱۶ ه ق) (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های تاریخی دوره: 3، شماره: 1
22 مناسبات دولت باگراتیدی با دولت ایلخانان (دریافت مقاله) دوفصلنامه تاریخ ایران دوره: 6، شماره: 2
23 مناسبات وزیران و امیران در عصر تیموری (بررسی موردی رابطه غیاث الدین پیر احمد خوافی با امیران و وزیران تیموری) (دریافت مقاله) دوفصلنامه تاریخ و فرهنگ دوره: 44، شماره: 89
24 نقش خاندان های اشرافی در تحولات ارمنستان در دوره یورش مغول و حکومت ایلخانی(بررسی موردی خاندان لرد مخار گرسلی) (دریافت مقاله) دوفصلنامه تاریخ ایران دوره: 3، شماره: 2
25 نقش طُغاچارنویان در تحولات سیاسی ـ نظامی عهد ایلخانی (دریافت مقاله) دوفصلنامه تاریخ و فرهنگ دوره: 51، شماره: 2
26 ورود زنان عالم و سخنور به دربار حکومت های ترک و مغول مهستی گنجوی، بیبی منجمه، فاطمه خراسانی (دریافت مقاله) نشریه آفاق علوم انسانی دوره: 1، شماره: 4
27 همایون نامه (تاریخ منظوم زجاجی) (بررسی نسخه شناختی و تاریخی اثر و محتوای آن) (دریافت مقاله) فصلنامه جستارهای نوین ادبی دوره: 47، شماره: 4
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 فردوسی و شاهنامه در گذر تاریخ (تا پایان دوره مغول) (دریافت مقاله) همایش علمی شاهنامه و پژوهش های آیینی