دکتر جواد عباسی

دکتر جواد عباسی

دکتر جواد عباسی

Dr. Javad Abbasi

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 آخرین روزهای غازان خان و بحران در حکومت ایلخانی (دریافت مقاله) دوفصلنامه تاریخ ایران دوره: 2، شماره: 3
2 ارزیابی جایگاه مغولان و ایرانیان در شهنشاه نامه احمد تبریزی (بر اساس رویکرد تحلیل گفتمان انتقادی و بررسی فنون زبانی و بلاغی) (دریافت مقاله) فصلنامه جستارهای نوین ادبی دوره: 46، شماره: 1
3 انگیزه‌های سیاسی ـ اجتماعی و نظامی ـ امنیتی اشراف ایرانی در مصالحه با اعراب مسلمان (دریافت مقاله) دوفصلنامه تاریخ و فرهنگ دوره: 51، شماره: 2
4 بررسی تطبیقی گاه شمار لشکرکشی های مغولان از تسخیر اترار تا نبرد عین جالوت در منابع ایرانی، عراقی و مملوک (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات تاریخی جنگ دوره: 3، شماره: 1
5 بررسی زندگانی و آثار پزشکی حکیم نجیب الدین سمرقندی (دریافت مقاله) مجله طب سنتی اسلام و ایران دوره: 9، شماره: 3
6 پایگاه اجتماعی رهبران قیام های ایرانیان در سده های نخست اسلامی (دریافت مقاله) دو فصلنامه تحقیقات تاریخ اجتماعی دوره: 11، شماره: 2
7 تاثیر حکومت های ثالث بر مناسبات ایلخانان و آلتین اردو (اردوی زرین) (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات تاریخ اسلام دوره: 3، شماره: 9
8 تاثیر حملات و حکومت مغولان در جمعیت خراسان(616-736ق) (دریافت مقاله) دو فصلنامه تحقیقات تاریخ اجتماعی دوره: 2، شماره: 1
9 تحلیل چگونگی بازتاب گونه های بینامتنی با شاهنامه در تاریخ نوشته های سلسله ای برمبنای بینامتنیت ژرار ژنت (دریافت مقاله) پژوهشنامه ادب حماسی دوره: 13، شماره: 1
10 تحلیل رابطه بینامتنی تاریخ نوشته های محلی و شاهنامه (دریافت مقاله) پژوهشنامه ادب حماسی دوره: 16، شماره: 2
11 تهاجم اعراب مسلمان به ایران:عملیات جهادی یا کشورگشایی (دریافت مقاله) دو فصلنامه جستارهای تاریخی دوره: 10، شماره: 2
12 جای شناسی مذهبی ایران عصر ایلخانی با تکیه بر نزهه القلوب (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات تاریخ اسلام دوره: 9، شماره: 33
13 جایگاه عوامل غیردینی موثردر پیروزی عرب های مسلمان در فتح ایران (دریافت مقاله) دوفصلنامه پژوهشهای تاریخی ایران و اسلام دوره: 15، شماره: 29
14 جریان های شعوبی غیرایرانی در سده های نخستین اسلامی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات تاریخ فرهنگی دوره: 11، شماره: 42
15 سپاه ایالات در عصر تیموریان (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های علوم تاریخی دوره: 4، شماره: 1
16 عنایت به شاهنامه فردوسی و شاهنامه سرایی در عصر فرمانروایی مغولان برایران (بررسی موردی: دو شاهنامه خطی در تاریخ مغول) (دریافت مقاله) فصلنامه جستارهای نوین ادبی دوره: 43، شماره: 2
17 عوامل موثر در مناسبات ایلخانان با جغتاییان (دریافت مقاله) مجله تاریخ اسلام و ایران دوره: 20، شماره: 6
18 فردوسی و بسترسازی نظری برای قدرت یابی نهاد وزارت در قرون میانه تاریخ ایران (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات تاریخ اسلام دوره: 13، شماره: 49
19 گونه‌شناسی مطالعات شعوبیه در دورۀ معاصر (غرب، جهانِ عرب و ایران) (دریافت مقاله) دوفصلنامه تاریخ نگری و تاریخ نگاری دوره: 30، شماره: 25
20 منابع مشروعیت نهاد وزارت در قرون میانه ی تاریخ ایران(قرون پنجم تا نهم) (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات تاریخ اسلام دوره: 10، شماره: 39
21 مناسبات ایلخانان و جغتاییان در عهد فرمانروایی سلطان محمد الجایتو (۷۰۳–۷۱۶ ه ق) (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های تاریخی دوره: 3، شماره: 1
22 مناسبات دولت باگراتیدی با دولت ایلخانان (دریافت مقاله) دوفصلنامه تاریخ ایران دوره: 6، شماره: 2
23 مناسبات وزیران و امیران در عصر تیموری (بررسی موردی رابطه غیاث الدین پیر احمد خوافی با امیران و وزیران تیموری) (دریافت مقاله) دوفصلنامه تاریخ و فرهنگ دوره: 44، شماره: 89
24 نقش خاندان های اشرافی در تحولات ارمنستان در دوره یورش مغول و حکومت ایلخانی(بررسی موردی خاندان لرد مخار گرسلی) (دریافت مقاله) دوفصلنامه تاریخ ایران دوره: 3، شماره: 2
25 نقش طُغاچارنویان در تحولات سیاسی ـ نظامی عهد ایلخانی (دریافت مقاله) دوفصلنامه تاریخ و فرهنگ دوره: 51، شماره: 2
26 ورود زنان عالم و سخنور به دربار حکومت های ترک و مغول مهستی گنجوی، بیبی منجمه، فاطمه خراسانی (دریافت مقاله) نشریه آفاق علوم انسانی دوره: 1، شماره: 4
27 همایون نامه (تاریخ منظوم زجاجی) (بررسی نسخه شناختی و تاریخی اثر و محتوای آن) (دریافت مقاله) فصلنامه جستارهای نوین ادبی دوره: 47، شماره: 4
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 فردوسی و شاهنامه در گذر تاریخ (تا پایان دوره مغول) (دریافت مقاله) همایش علمی شاهنامه و پژوهش های آیینی