دکتر حسین کوهستانی

دکتر حسین کوهستانی گروه زمين شناسی

دکتر حسین کوهستانی

Dr. Hossein Kouhestani

گروه زمين شناسی

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 بررسی تاثیر جاذب های نانوذرات هماتیت و کوپلیمر اکریلیکی بر توزیع اجزاء آرسنیک در خاک (دریافت مقاله) نشریه پژوهش های خاک دوره: 31، شماره: 1
2 بررسی تیپ و خاستگاه کانه زایی آهن در رخداد معدنی مسگر، جنوب زنجان، با استفاده از داده های سنگ شناسی، کانی شناسی و زمین شیمیایی (دریافت مقاله) فصلنامه زمین شناسی اقتصادی دوره: 7، شماره: 1
3 بررسی نوع و خاستگاه کانه زایی مس در رخداد معدنی علی آباد موسوی- خان چای، خاور زنجان، با استفاده از داده های سنگ شناسی، کانی شناسی و زمین شیمیایی (دریافت مقاله) فصلنامه علوم زمین دوره: 25، شماره: 100
4 پترولوژی و زمین شیمی توده گرانیتوئیدی و کانسار آهن اسکارنی قوزلو (باختر زنجان) (دریافت مقاله) فصلنامه زمین شناسی اقتصادی دوره: 12، شماره: 1
5 تعیین منشا رخداد معدنی سرب- روی (نقره) ورمزیار، کمربند فلززایی طارم- هشتجین: بر اساس داده های زمین شناسی، زمین شیمی و میان بارهای سیال (دریافت مقاله) فصلنامه زمین شناسی اقتصادی دوره: 14، شماره: 1
6 توالی سنگی، زمین شیمی و داده های ایزوتوپی Sr، Nd و Pb سنگ های آتشفشانی منطقه مرشون، شمال ابهر (زیرپهنه طارم- هشتجین) (دریافت مقاله) فصلنامه پترولوژی دوره: 14، شماره: 1
7 تیپ و خاستگاه کانه زایی مس- طلای شمال چرگر (جنوب خاور زنجان): با استفاده از داده های سنگ شناسی، کانی شناسی و زمین شیمیایی (دریافت مقاله) فصلنامه علوم زمین دوره: 31، شماره: 2
8 تیپ و نحوه تشکیل رخداد معدنی سرب و روی با سنگ میزبان رسوبی تریان، شمال باختر زنجان (دریافت مقاله) فصلنامه علوم زمین دوره: 32، شماره: 1
9 چینه شناسی، محیط رسوبی و ژئوشیمی سازند روته در منطقه قارخوتلو، جنوب باختر زنجان (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های چینه نگاری و رسوب شناسی دوره: 35، شماره: 3
10 چینه‏ نگاری سنگی، پتروگرافی و زمین‌شیمی عناصر کمیاب ماسه‎سنگ ‏های بخش میانی سازند قرمز بالایی در منطقه حمزه‎‎لو (شمال‏ باختر زنجان) (دریافت مقاله) دوفصلنامه رسوب شناسی کاربردی دوره: 8، شماره: 15
11 چینه نگاری، رخساره‌های رسوبی و جایگاه تکتونیکی ماسه‌سنگ‌های بخش میانی سازند قرمز بالایی در بُرش کانسار چهرآباد، شمال باختر زنجان (دریافت مقاله) دوفصلنامه رخساره های رسوبی دوره: 12، شماره: 1
12 رخ داد معدنی آهن لولک آباد، شمال باختر زنجان: کانه زایی تیپ آتشفشانی- رسوبی دگرگون و دگرشکل شده در زون ایران مرکزی (دریافت مقاله) فصلنامه زمین شناسی اقتصادی دوره: 8، شماره: 1
13 رخداد معدنی آرپاچای، شمال تکاب: کانه زایی اپی ترمال فلزات پایه در پهنه فلززایی تکاب- انگوران- تخت سلیمان (دریافت مقاله) فصلنامه علوم زمین دوره: 26، شماره: 104
14 رخداد معدنی آهن میانج، جنوب باختر زنجان: کانه زایی تیپ آتشفشانی- رسوبی دگرگون و دگرشکل شده در پهنه سنندج- سیرجان (دریافت مقاله) فصلنامه علوم زمین دوره: 28، شماره: 111
15 رخداد معدنی تشویر، شمال خاور زنجان: کانه زایی اپی ترمال فلزات پایه (نقره) نوع سولفیداسیون حدواسط در پهنه طارم- هشتجین (دریافت مقاله) فصلنامه علوم زمین دوره: 28، شماره: 110
16 زمین شناسی و نحوه تشکیل کانسار منگنز حلب، جنوب باختر زنجان (دریافت مقاله) فصلنامه علوم زمین دوره: 29، شماره: 115
17 زمین شناسی، زمین شیمی و مطالعات میان بارهای سیال در رگه های کوارتزی مس-مولیبدن- طلادار قره چیلر، شمال خاور خاروانا، آذربایجان شرقی (دریافت مقاله) فصلنامه زمین شناسی اقتصادی دوره: 10، شماره: 1
18 زمین شناسی، زمین شیمی، میان بارهای سیال و منشا کانه زایی مگنتیت- آپاتیت عربشاه، جنوب خاور تکاب (دریافت مقاله) فصلنامه زمین شناسی اقتصادی دوره: 14، شماره: 4
19 زمین شناسی، کانی شناسی، ساخت و بافت، زمین شیمی و منشأ کانسار اکسید‌ آهن-‌آپاتیت گلستان آباد (خاور زنجان) (دریافت مقاله) فصلنامه زمین شناسی اقتصادی دوره: 12، شماره: 3
20 زمین شیمی و پتروژنز توده گرانیتوئیدی و اسکارن آهن علم کندی (باختر ماه نشان، استان زنجان) (دریافت مقاله) فصلنامه زمین شناسی اقتصادی دوره: 13، شماره: 3
21 زمین شیمی و جایگاه تکتونوماگمایی سنگ مادر متاولکانیکهای مجموعه دگرگونی حلب (جنوب باختر دندی، استان زنجان) (دریافت مقاله) فصلنامه زمین شناسی اقتصادی دوره: 11، شماره: 2
22 زمین شیمی و محیط تکتونوماگمایی سنگ های آتشفشانی منطقه گویجه ییلاق (جنوب قیدار)، استان زنجان (دریافت مقاله) فصلنامه علوم زمین دوره: 31، شماره: 1
23 ژئوشیمی سنگ کل و ایزوتوپی استرانسیم- نئودیمیم سنگ های آتشفشانی میزبان کانسار نقره- طلای چاه زرد، کمربند ارومیه- دختر (دریافت مقاله) فصلنامه علوم زمین دوره: 23، شماره: 90
24 سنگ چینه نگاری، ریزرخساره‌ها و محیط رسوبی سازند قم در برش کانسار سلستین مادآباد، جنوب زنجان (دریافت مقاله) دوفصلنامه رخساره های رسوبی دوره: 11، شماره: 2
25 سنگ چینه نگاری، سنگ نگاری و زمین شیمی ماسه سنگ های بخش میانی سازند قرمز بالایی در منطقه تریان، شمال باختر زنجان (دریافت مقاله) دوفصلنامه رخساره های رسوبی دوره: 14، شماره: 2
26 سنگ شناسی و ژئوشیمی سنگ های آتشفشانی اسیدی و پرلیت های آق کند، شمال زنجان (دریافت مقاله) فصلنامه علوم زمین دوره: 26، شماره: 101
27 سنگ شناسی، زمین شیمی و محیط تکتونوماگمایی توده گرانیتوئیدی زاجکان (زیرپهنه طارم- هشتجین، باختر قزوین) (دریافت مقاله) فصلنامه پترولوژی دوره: 10، شماره: 3
28 سنگ شناسی، زمین شیمی و محیط تکتونوماگمایی توده های نفوذی در منطقه کانه زایی مس- مولیبدن- طلای قره چیلر (شمال خاور خاروانا، آذربایجان شرقی) (دریافت مقاله) فصلنامه علوم زمین دوره: 28، شماره: 112
29 سنگ نگاری و زمین شیمی عناصر اصلی و فرعی ماسه سنگ های سازند قرمز بالایی در برش کانسار سرب- روی چهرآباد (شمال باختر زنجان) با تاکید بر جایگاه تکتونیکی و برخاستگاه (دریافت مقاله) فصلنامه علوم زمین دوره: 29، شماره: 116
30 سنگ‏شناسی و زمین‏شیمی توده‏های نفوذی منطقه خان‏چای- علی‏آباد (زیرپهنه طارم، خاور زنجان) (دریافت مقاله) فصلنامه پترولوژی دوره: 9، شماره: 1
31 شیمی کانی و کانه زایی کرومیت در منطقه قرهناز-علم کندی، غرب زنجان (دریافت مقاله) فصلنامه زمین شناسی اقتصادی دوره: 12، شماره: 4
32 کانسار چاه زرد: کانه زایی نقره- طلای اپی ترمال با میزبان برشی در کمربند ارومیه- دختر (دریافت مقاله) فصلنامه علوم زمین دوره: 22، شماره: 87
33 کانسار حلب، جنوب باختر زنجان: کانه زایی روی-سرب (نقره) سولفید توده ای آتشفشان زاد در ناحیه فلززایی تکاب-تخت سلیمان- انگوران (دریافت مقاله) فصلنامه زمین شناسی اقتصادی دوره: 13، شماره: 1
34 کانسار طلا- نقره (مس) اپی ترمال توزلار، مرتبط با توده نفوذی نیمه عمیق محیط کششی درون کمانی، در شمال باختر ماه نشان (دریافت مقاله) فصلنامه علوم زمین دوره: 24، شماره: 94
35 کانه زایی اپی ترمال فلزات پایه (نقره) نوع سولفیداسیون حدواسط در کانسار گویجه ییلاق، جنوب باختر زنجان (دریافت مقاله) فصلنامه زمین شناسی اقتصادی دوره: 11، شماره: 4
36 کانه زایی آهن- تیتانیم ماگمایی در آنومالی شماره ۱۵ بافق، ایران مرکزی: نگرشی بر کانی شناسی و شیمی کانی (دریافت مقاله) فصلنامه پترولوژی دوره: 12، شماره: 1
37 کانه زایی اپی ترمال فلزهای پایه و گران بهای نوع سولفیداسیون حدواسط در کانسار قبچاق (شمال غرب قره چمن، آذربایجان شرقی): شواهد زمین شناسی، کانه زایی و زمین شیمی (دریافت مقاله) فصلنامه زمین شناسی اقتصادی دوره: 15، شماره: 1
38 کانه زایی طلای اپی ترمال با میزبان رسوبی عربشاه، جنوب خاور تکاب، شمال باختر ایران (دریافت مقاله) فصلنامه علوم زمین دوره: 27، شماره: 105
39 کانه زایی مس (سرب-روی) اپی ترمال نوع سولفیداسیون حد واسط در رخداد معدنی مرشون ۲ (جنوب خاور زنجان): شواهد کانه زایی، زمین شیمی و میانبارهای سیال (دریافت مقاله) فصلنامه پترولوژی دوره: 13، شماره: 1
40 کانه زایی، ساخت، بافت و خاستگاه کانسار سرب-‌روی و مس با میزبان رسوبی چهرآباد، شمال باختر زنجان (دریافت مقاله) فصلنامه زمین شناسی اقتصادی دوره: 12، شماره: 2
41 کانه زایی، کانی شناسی، ساخت و بافت و ژنز کانسار سرب و روی اورتاسو، شمال غرب زنجان (دریافت مقاله) فصلنامه زمین شناسی اقتصادی دوره: 11، شماره: 3
42 نحوه تشکیل و نوع کانسار سرب- روی (فلوئور- باریم) سرچلشک، منطقه سوادکوه، استان مازندران (دریافت مقاله) فصلنامه زمین شناسی اقتصادی دوره: 14، شماره: 2
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 پتروگرافی و کانی شناسی توده نفوذی علی آباد، منطقه طارم، شرق زنجان (دریافت مقاله) بیست و یکمین همایش بلور شناسی و کانی شناسی ایران
2 پتروگرافی و کانیشناسی توده نفوذی میزبان کانیسازی مس طلا - مولیبدن قرهچیلر، شمالخاور خاروانا، آذربایجان شرقی (دریافت مقاله) هجدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران
3 زمین شناسی ، کانی شناسی و ساخت و بافت رخداد معدنی طلای تیکمه داش ۲ (جنوب خاور بستان آباد) (دریافت مقاله) چهل و یکمین گردهمایی (همایش ملی) علوم زمین
4 طلای غیرقابل رویت در کانی‌های سولفیدی کانسار چاه باغ، منطقه معدنی موته (دریافت مقاله) بیست و چهارمین گردهمایی علوم زمین
5 مطالعه ساخت، بافت و کانه نگاری در رخداد معدنی آهن مسگر، جنوب قیدار (دریافت مقاله) چهارمین همایش انجمن زمین‌شناسی اقتصادی ایران
6 میکروترمومتری میانبارهای سیال در رگه های کوارتزی مس - مولیبدن- طلادار قره چیلر، شمال خاور خاروانا، آذربایجان شرقی (دریافت مقاله) اولین همایش تخصصی و ملی کاربرد سیالات درگیر در علوم زمین
7 ویژگی های زمین شناسی ، کانی شناسی و ساخت و بافت کانه زایی در رخداد معدنی روی - سرب توزلو، جنوب قیدار، استان زنجان (دریافت مقاله) چهل و یکمین گردهمایی (همایش ملی) علوم زمین
8 ویژگی های زمین شناسی و کانه زایی در رخداد معدنی سرب- روی - مس کورچشمه ، جنوب باختر تاکستان، استان قزوین (دریافت مقاله) چهل و یکمین گردهمایی (همایش ملی) علوم زمین
9 ویژگیهای زمین شناسی و کانه زایی کانسار زاجکان، جنوب خاور زنجان (دریافت مقاله) نخستین همایش ملی دوسالانه زمین شناسی کوهزاد البرز و دریای خزر
10 ویژگیهای زمین شناسی و کانه زایی کانسار مرشون، جنوب خاور زنجان (دریافت مقاله) نخستین همایش ملی دوسالانه زمین شناسی کوهزاد البرز و دریای خزر
11 ویژگیهای زمینشناسی و کانهزایی رخداد معدنی آرپاچای،شمال تکاب (دریافت مقاله) هجدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران
12 ویژگیهای زمینشناسی و کانهزایی رخداد معدنی آهن گورگور ، شمالباختری تکاب (دریافت مقاله) سی و یکمین همایش علوم زمین
13 ویژگیهای زمینشناسی و کانهزایی رخداد معدنی آهن لولکآباد، خاور ماهنشان (دریافت مقاله) سی و یکمین همایش علوم زمین
14 ویژگیهای زمینشناسی و کانهزایی رخداد معدنی آهن میانج،جنوبباختر دندی (دریافت مقاله) هجدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران