دکتر مهدی ملک ثابت

دکتر مهدی ملک ثابت

دکتر مهدی ملک ثابت

Dr. Mahdi Maleksabet

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 آموزه های سلوک در مثنوی مولوی و بازتاب آنها در مثنویهای سلطان ولد (دریافت مقاله) دوفصلنامه مطالعات ایرانی دوره: 19، شماره: 38
2 اثرپذیری محمد غزالی در احیاء علوم الدین از اللمع فی التصوف و قوت القلوب در موضوع سماع (دریافت مقاله) دو فصلنامه پژوهشهای ادب عرفانی (گوهر گویا) دوره: 14، شماره: 1
3 استمرار دو آیین شاهنامه در میان فارسی زبانان افغانستان (دریافت مقاله) دوفصلنامه پژوهشنامه فرهنگ و ادبیات آیینی دوره: 1، شماره: 1
4 اشارت‌های نوگرایانۀ سلطان‌ولد در عرصۀ تأویل آیات قرآن با توجه به آثار عرفانی متقدم (دریافت مقاله) مجله متن شناسی ادب فارسی دوره: 12، شماره: 3
5 الگوی بررسی زبان حماسی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش زبان و ادبیات فارسی دوره: 10، شماره: 24
6 بررسی اندیشه مادی گرایی در شعر احمد شاملو (دریافت مقاله) فصلنامه کاوش نامه زبان و ادبیات فارسی دوره: 21، شماره: 44
7 بررسی تخلص در غزل های نظیره وار دوره بازگشت ادبی (دریافت مقاله) فصلنامه فنون ادبی دوره: 2، شماره: 1
8 بررسی سبک سازه های گروه اسمی و سیر تحول آنها در اشعار نصرالله مردانی (دریافت مقاله) فصلنامه کاوش نامه زبان و ادبیات فارسی دوره: 22، شماره: 49
9 بررسی سلوک عرفانی در مثنوی مولوی و مثنوی های سلطان ولد (دریافت مقاله) پژوهشنامه ادب غنایی دوره: 19، شماره: 36
10 بررسی مطلع در غزلهای نظیره وار دوره بازگشت (دریافت مقاله) دو فصلنامه پژوهشهای ادب عرفانی (گوهر گویا) دوره: 3، شماره: 3
11 بررسی و تحلیل دیدگاه های احمد غزالی در تفسیر حدیث «کلمه لا اله الا الله حصنی»* (دریافت مقاله) مجله عرفانیات در ادب فارسی دوره: 12، شماره: 48
12 بررسی و تحلیل عنصر خطاب و طلب در ساقی نامه ها (دریافت مقاله) پژوهشنامه ادب غنایی دوره: 16، شماره: 31
13 بررسی و تحلیل مفاخره در جهان‌نگری سلطان‌ولد با تمرکز بر غزلیات او (دریافت مقاله) مجله متن شناسی ادب فارسی دوره: 11، شماره: 3
14 بن مایه های پژوهش علمی در هفت پیکر نظامی گنجه ای (دریافت مقاله) فصلنامه جستارهای نوین ادبی دوره: 42، شماره: 1
15 پژوهشی در اندیشه های برهان الدین محقق ترمذی (دریافت مقاله) فصلنامه عرفان اسلامی دوره: 16، شماره: 64
16 پژوهشی در چگونگی تأویلات قرآنی شمس تبریزی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش زبان و ادبیات فارسی دوره: 9، شماره: 22
17 پژوهشی در زندگانی، آثار و اندیشه جمالی تبریزی (دریافت مقاله) فصلنامه کاوش نامه زبان و ادبیات فارسی دوره: 20، شماره: 43
18 پژوهشی در مهمترین مفاهیم عرفانی معارف سلطان ولد با نگاهی به اندیشه های مولوی (دریافت مقاله) مجله عرفانیات در ادب فارسی دوره: 7، شماره: 28
19 پیوندهای فکری مولانا جلال الدین و سلطان ولد در عرصه تاویل احادیث مطالعه موردی: مثنوی مولانا و مثنوی های سلطان ولد (دریافت مقاله) دوفصلنامه زبان و ادبیات فارسی دوره: 26، شماره: 85
20 تاثیر تشیع بر تحولات شعر خانقاهی در دوره معاصر(از انقلاب مشروطه تا انقلاب اسلامی) (دریافت مقاله) دوفصلنامه پژوهشنامه فرهنگ و ادبیات آیینی دوره: 2، شماره: 2
21 تجلیات الهی در نگاه تفسیری ابن عربی از سوره توحید و بازتاب آن در ادب عرفانی فارسی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های ادبی - قرآنی دوره: 1، شماره: 3
22 تصویرسازی عرفانی با «تشبیه مرکب» در دیوان صفای اصفهانی (دریافت مقاله) فصلنامه زبان و ادبیات فارسی دوره: 10، شماره: 20
23 تقابل آرای شمس و مولوی در باب حلاج (دریافت مقاله) دو فصلنامه پژوهشهای ادب عرفانی (گوهر گویا) دوره: 7، شماره: 1
24 جایگاه منظومه افتخارنامه در میان حماسه های دینی (دریافت مقاله) دوفصلنامه تاریخ ادبیات دوره: 12، شماره: 2
25 چهره ساقی در غزل شاعران عارف دوره قاجار (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات زبان و ادبیات غنایی دوره: 7، شماره: 23
26 دل در مصباح الهدایه (بررسی دل از دیدگاه کاشانی و مقایسه آن با توصیفات قرآنی و احادیث) (دریافت مقاله) فصلنامه مشکوه دوره: 31، شماره: 1
27 سخنوری معشوق در غزل های پیروان سه گانه موفق سعدی؛ همام تبریزی، عماد فقیه کرمانی و ناصر بخارایی (دریافت مقاله) پژوهشنامه ادب غنایی دوره: 21، شماره: 41
28 شمس تبریزی و تاویل های عرفانی او از احادیث نبوی (دریافت مقاله) فصلنامه ادبیات عرفانی دوره: 2، شماره: 2
29 شناسنامه علمی شماره۲۳۵ (دریافت مقاله) دوفصلنامه زبان و ادب فارسی دوره: 70، شماره: 235
30 عناصر بیانی در اشعار عمعق بخارایی (دریافت مقاله) فصلنامه کاوش نامه زبان و ادبیات فارسی دوره: 9، شماره: 17
31 غزلیات سلطان ولد و جهان نگری مکتب ملامتیه (دریافت مقاله) مجله عرفانیات در ادب فارسی دوره: 12، شماره: 46
32 فرآیند انسجام دستوری در شعری بلند از عمعق بخارایی (دریافت مقاله) دو فصلنامه پژوهشهای ادب عرفانی (گوهر گویا) دوره: 2، شماره: 1
33 کارکردهای عرفانی تلمیحات و اقتباس های قرآنی سلطان ولد در عرصه غزل (دریافت مقاله) فصلنامه کاوش نامه زبان و ادبیات فارسی دوره: 21، شماره: 47
34 مطالعه تطبیقی فنا و وحدت وجود در تعالیم حکمی مولانا و سلطان ولد با تکیه بر مثنوی معنوی و مثنوی های سلطان ولد (دریافت مقاله) مجله عرفانیات در ادب فارسی دوره: 10، شماره: 41
35 معرفت شناسی سهراب سپهری در «سوره تماشا» (دریافت مقاله) فصلنامه کاوش نامه زبان و ادبیات فارسی دوره: 3، شماره: 4
36 نقد زبان حماسی در خاوران نامه ابن حسام خوسفی (دریافت مقاله) فصلنامه جستارهای نوین ادبی دوره: 47، شماره: 2
37 نقش خرده فرهنگ های منحرف قلندریه درعزلت آنان براساس رباعیات قلندرانه (دریافت مقاله) فصلنامه شعرپژوهی (بوستان ادب) دوره: 15، شماره: 2
38 ولایت در اندیشه شمس تبریزی و بازتاب آن در آثار سلطان ولد (دریافت مقاله) فصلنامه عرفان اسلامی دوره: 18، شماره: 72
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 استعاره مفهومی روزگار در نفثه المصدور زیدری نسوی براساس نظریه زبانشناسی شناختی (دریافت مقاله) نهمین همایش ملی پژوهش­ های زبان و ادبیات فارسی
2 بررسی تمثیل های حیوانی(فابل) در دو کتاب اسرارالتوحید و مثنوی معنوی (دریافت مقاله) همایش ملی زبان ، ادبیات و ترجمه در آموزش و پرورش
3 بررسی چند واژه از تاریخ بیهقی بر اساس گویش غزنی (دریافت مقاله) دوازدهمین همایش بین المللی بزرگداشت ابوالفضل بیهقی(۱۴۰۱)
4 بررسی سبک و ساختار ایهام در اشعار قیصر امین پور (دریافت مقاله) همایش ملی پژوهش های شعر معاصر فارسی
5 بررسی سلوک کشاورزان در مرصاد العباد وحدیقه سنایی و تطبیق دیدگاه های آنان با آیات قرآن واحادیث ایمه اطهار علیهم السلام (دریافت مقاله) کنگره بین المللی زبان و ادبیات
6 بررسی صفات نفس در عرفان اسلامی با تکیه بر دیدگاه عزالدین محمود کاشانی (دریافت مقاله) نخستین همایش ملی اخلاق و عرفان در ادب فارسی
7 بررسی و مقایسه خرقه و خرقه پوشی در مصباح الهدایه و کشف المحجوب (دریافت مقاله) ششمین همایش بین المللی مطالعات زبان و ادبیات در جهان اسلام
8 بررسی و مقایسه ویژگی های سبکی و محتوایی عتبه الکتبه و التوسل الی الترسل (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی متن پژوهی ادبی نگاهی تازه به متون تاریخی
9 پژوهشی در جلوههای اعتراض در اشعار احمد مطر (دریافت مقاله) همایش بین المللی جستارهای ادبی، زبان و ارتباطات فرهنگی
10 جایگاه ظن و گمان در مثنوی معنوی (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی مطالعات زبان و ادبیات ملل
11 جلوه گری ساقی در ساقی نامه ها (دریافت مقاله) سومین همایش بین المللی زبان و ادبیات فارسی
12 رباب جان و سماع مولوی؛ با رویکردی به دیوان کبیر (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی متن پژوهی ادبی نگاهی تازه به ادبیات داستانی معاصر
13 سیمای «پیر» در دیوان فروغی بسطامی (دریافت مقاله) همایش بین المللی جستارهای ادبی، زبان و ارتباطات فرهنگی
14 شگردهای قافیه پردازی در مهر و نگار جمالی تبریزی (دریافت مقاله) نخسیتن همایش ملی تحقیقات ادبی با رویکرد مطالعات تطبیقی
15 کیفیت عزل شخصیت ها در تاریخ بیهقی (دریافت مقاله) هشتمین همایش بین المللی انجمن ترویج زبان و ادب فارسی ایران
16 گونه هایی از هنجارگریزی نحوی در کتاب اسرارالتوحید (دریافت مقاله) همایش ملی زبان ، ادبیات و ترجمه در آموزش و پرورش
17 مولانا از مرتبه عاشقی تا مقام معشوقی (دریافت مقاله) سومین همایش متن پژوهی ادبی (نگاهی تازه به آثار مولانا)
18 نگاهی دوباره به زندگی صهبای آشتیانی سراینده افتخارنامه حیدری (دریافت مقاله) همایش بین المللی جستارهای ادبی، زبان و ارتباطات فرهنگی
19 هنجارگریزی معنایی در کتاب اسرارالتوحید (دریافت مقاله) نهمین همایش ملی پژوهش­ های زبان و ادبیات فارسی