دکتر خیام صالحی

دکتر خیام صالحی استادیار علوم کامپیوتر دانشکده علوم ریاضی دانشگاه شهرکرد

دکتر خیام صالحی

Dr. Khayam Salehi

استادیار علوم کامپیوتر دانشکده علوم ریاضی دانشگاه شهرکرد

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.