دکتر محمدحسن صالحی

دکتر محمدحسن صالحی استاد تمام علوم و مهندسی خاک دانشکده کشاورزی دانشگاه شهرکرد

دکتر محمدحسن صالحی

Dr. Mohammad hasan Salehi

استاد تمام علوم و مهندسی خاک دانشکده کشاورزی دانشگاه شهرکرد

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 اثر تراکم نمونه برداری بر دقت تخمین برخی از ویژگی های خاک در دشت شهرکرد (دریافت مقاله) فصلنامه آب و خاک دوره: 28، شماره: 1
2 اثر شوری کلریدسدیم بر عملکرد دانه، جذب و انتقال برخی عناصر در سه توده گیاه دارویی کرچک (L. Ricinus communis) (دریافت مقاله) مجله پژوهش آب ایران دوره: 7، شماره: 1
3 ارزیابی سطح آلودگی، ریسک غیرسرطان‌زایی و سرطان‌زایی فلزات سنگین بر سلامت انسان در خاک های سطحی مناطق صنعتی اراک، ایران (دریافت مقاله) فصلنامه سلامت و محیط زیست دوره: 13، شماره: 2
4 ارزیابی و بررسی تعمیم پذیری مدل استنباطی خاک- سرزمین (SoLIM) در نقشه برداری رقومی خاک با استفاده از مدل رقومی ارتفاع و مشتقات آن (دریافت مقاله) فصلنامه علوم آب و خاک دوره: 16، شماره: 61
5 ارزیابی وضعیت فلزات سنگین در منطقه ی شهرک صنعتی روی زنجان به کمک شاخص بار آلودگی (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت خاک و تولید پایدار دوره: 6، شماره: 2
6 برآورد ماده آلی خاک به روش سوزاندن در کوره در چهار دشت مهم استان چهار محال و بختیاری (دریافت مقاله) فصلنامه علوم آب و خاک دوره: 13، شماره: 50
7 بررسی ارتباط برخی از ویژگی های فیزیکی و شیمیایی خاک با ویژگی های کمی و کیفی هلو در منطقه سامان شهرکرد (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات محیط زیست، منابع طبیعی و توسعه پایدار دوره: 1، شماره: 1
8 بررسی تشکیل و تکامل خاک ها در یک ردیف پستی و بلندی در منطقه چلگرد استان چهارمحال و بختیاری (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت خاک و تولید پایدار دوره: 7، شماره: 4
9 بررسی تغییرات مکانی برخی از ویژگی های خاک با ویژگی های کمی، کیفی و رویشی پرتقالوالنسیا در منطقه کازرون استان فارس (دریافت مقاله) فصلنامه آب و خاک دوره: 30، شماره: 5
10 بررسی خطا و عدمقطعیت در تهیه نقشههای موضوعی با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی و دادههای محیطی مطالعه موردی: نقشه رقومی خاک دشت شهرکرد (دریافت مقاله) مجله جغرافیا و برنامه ریزی محیطی دوره: 30، شماره: 1
11 بررسی غلظت سرب و کادمیوم در محصولات کشاورزی (کاهو، کلم، پیاز و چغندر) استان اصفهان (دریافت مقاله) فصلنامه سلامت و محیط زیست دوره: 7، شماره: 1
12 بررسی قابلیت تعمیم پذیری نتایج حاصل از مطالعات نقشه برداری رقومی به منظور پیش بینی کلاس های خاک (مطالعه ی موردی: دشت شهرکرد، استان چهارمحال و بختیاری) (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت خاک و تولید پایدار دوره: 8، شماره: 3
13 بررسی کیفیت خاک با استفاده از کربن ناپایدار و شاخص مدیریت کربن درزمین های کشاورزیمنطقه نیریز، استان فارس (دریافت مقاله) فصلنامه آب و خاک دوره: 30، شماره: 3
14 بررسی گنجایش تثبیت پتاسیم و ارتباط آن با ویژگیهای خاک در شماری از خاکهای چهارمحال و بختیاری (دریافت مقاله) فصلنامه علوم آب و خاک دوره: 20، شماره: 77
15 بررسی ویژگی های آگرومورفولوژیکی، درصد اسانس و کامازولن گیاه بابونه آلمانی (Matricaria chamomilla L.) درخاک های مختلف استان چهارمحال و بختیاری (دریافت مقاله) دوفصلنامه تولید و فرآوری محصولات زراعی و باغی دوره: 4، شماره: 13
16 بهبود مدیریت منابع و کیفیت نقشه های ارزیابی تناسب اراضی با رویکرد فازی (مطالعه موردی: فرخ شهر- چهارمحال و بختیاری) (دریافت مقاله) مجله جغرافیا و برنامه ریزی محیطی دوره: 24، شماره: 4
17 تاثیر آلودگی به کادمیم بر تغییر و تبدیل کانی های رسی در خاک ریزوسفری گندم (دریافت مقاله) فصلنامه آب و خاک دوره: 36، شماره: 3
18 تاثیر استفاده از پساب فاضلاب شهری شهرکرد بر رشد، عملکرد و تجمع سرب و کادمیم در گیاه دارویی بادرنجبویه( (Melissa officinalis (دریافت مقاله) فصلنامه علوم آب و خاک دوره: 16، شماره: 60
19 تاثیر برخی از ویژگی های خاک بر رشد، عملکرد و خندانی پسته در منطقه انار رفسنجان (دریافت مقاله) نشریه پژوهش های خاک دوره: 23، شماره: 1
20 تاثیر تغییر کاربری اراضی بر برخی از اجزای کربن توده خاک و خاکدانه در منطقه ی صفا شهر استان فارس (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت خاک و تولید پایدار دوره: 5، شماره: 1
21 تاثیر تغییر کاربری اراضی بر نوع خاکها و کانی شناسی بخش رس در منطقه ی صفاشهر،استان فارس (دریافت مقاله) فصلنامه آب و خاک دوره: 28، شماره: 6
22 تاثیر کشت گیاه بابونه آلمانی (Matricaria chamomilla L.) و کاربرد کود دامی بر تغییر و تحولات کانی های بخش رس و سیلت خاک (دریافت مقاله) فصلنامه علوم آب و خاک دوره: 18، شماره: 68
23 تاثیر مدیریت آبیاری بر میزان سرب در دسترس در خاک و تجمع آن در اندام هوایی برنج (دریافت مقاله) فصلنامه حفاظت منابع آب و خاک دوره: 6، شماره: 3
24 تاثیر موقعیت شیب بر برخی از ویژگی های فیزیکی، شیمیایی و کانی شناسی خاک منطقه چلگرد استان چهارمحال و بختیاری (دریافت مقاله) پژوهش های حفاظت آب و خاک دوره: 22، شماره: 3
25 تاثیر موقعیت منطقه نمونه و نظر کارشناس بر نتایج روش ژئوپدولوژی در نقشه برداری خاک (مطالعه موردی: منطقه بروجن، استان چهارمحال و بختیاری) (دریافت مقاله) فصلنامه علوم آب و خاک دوره: 13، شماره: 49
26 تاثیر ویژگی های خاک و کاربرد کود دامی بر ویژگی های رویشی و کیفی گیاه دارویی نعناع فلفلی (.Mentha piperita L) (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت خاک و تولید پایدار دوره: 8، شماره: 4
27 تخمین ظرفیت تبادل کاتیونی خاک با استفاده از رگرسیون و شبکه عصبی و اثر تفکیک داده ها بر دقت و صحت توابع (دریافت مقاله) فصلنامه علوم آب و خاک دوره: 13، شماره: 49
28 تشکیل، طبقه بندی و کانی شناسی خاک های تشکیل شده از مواد مادری گوناگون در شمال استان چهارمحال و بختیاری (دریافت مقاله) فصلنامه آب و خاک دوره: 24، شماره: 4
29 تغییرات دمای سایه انداز و برخی صفات فیزیولوژیک شاهدانه (Cannabis sativa) تحت تنش کم آبی و سطوح زئولیت (دریافت مقاله) فصلنامه تنش های محیطی در علوم زراعی دوره: 10، شماره: 2
30 تغییرات کانی شناسی فلوگوپیت و موسکویت در اندازه رس تحت تاثیر همزیستی قارچ اندوفایت با فسکیوی بلند (دریافت مقاله) فصلنامه آب و خاک دوره: 24، شماره: 3
31 تغییرات مکانی و زمانی برخی عناصر سنگین در غبارات اتمسفری منطقه لنجانات اصفهان (دریافت مقاله) فصلنامه آب و خاک دوره: 29، شماره: 1
32 ریز مقیاس سازی نقشه های رقومی برخی از ویژگی های سطحی خاک (مطالعه ی موردی: حوضه ی آبخیز مرک، استان کرمانشاه) (دریافت مقاله) پژوهش های حفاظت آب و خاک دوره: 23، شماره: 1
33 ریزمقیاس سازی نقشه رقومی کربن آلی خاک (دریافت مقاله) فصلنامه آب و خاک دوره: 30، شماره: 4
34 شناسایی و نحوه تشکیل کانی های رسی در خاک های منطقه فرخ شهر، استان چهار محال و بختیاری (دریافت مقاله) فصلنامه علوم آب و خاک دوره: 7، شماره: 1
35 شناسایی و نحوه تشکیل کانی های رسی در خاک های منطقه فرخ شهر، استان چهار محال و بختیاری (دریافت مقاله) دوفصلنامه تولید و فرآوری محصولات زراعی و باغی دوره: 0، شماره: 23
36 ظرفیت جذب کادمیم و سرب در شماری از خاک های حاوی پالیگورسکایت استان اصفهان (دریافت مقاله) فصلنامه آب و خاک دوره: 26، شماره: 2
37 کارآیی مدل رقومی ارتفاع و مشتقات آن در نقشهبرداری خاک با استفاده از مدل استنباطی خاک- سرزمین (SoLIM) (دریافت مقاله) فصلنامه آب و خاک دوره: 25، شماره: 5
38 کاربرد داده های ماهواره ای لندست در بررسی روند گسترش شوری اراضی کشاورزی حاشیه دریاچه بختگان، استان فارس (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت خاک و تولید پایدار دوره: 6، شماره: 1
39 مطالعه پارامترهای نسبت کمیت- شدت (Q/I) پتاسیم خاک های آهکی مناطق خشک و نیمه خشک استان های اصفهان و چهارمحال وبختیاری (دریافت مقاله) فصلنامه آب و خاک دوره: 26، شماره: 2
40 مقایسه پارامترهای نسبت کمیت به شدت پتاسیم در برخی خاک های ورتی سولز استان های اصفهان و چهارمحال و بختیاری (دریافت مقاله) فصلنامه علوم آب و خاک دوره: 15، شماره: 57
41 مقایسه سامانه های رده بندی آمریکایی و جهانی در توصیف ویژگی های برخی خاک های مناطق خشک و نیمه خشک ایران مرکزی (دریافت مقاله) فصلنامه علوم آب و خاک دوره: 18، شماره: 67
42 مقایسه ی تغییرات مکانی پذیرفتاری مغناطیسی و برخی از عناصر سنگین در خاک های منطقه یلنجانات اصفهان (دریافت مقاله) فصلنامه آب و خاک دوره: 28، شماره: 3
43 مقایسه ی توانایی روش های رقومی در پیش بینی کلاس های خاک بر مبنای سامانه هایرده بندی آمریکایی و جهانی (مطالعه ی موردی: دشت شهرکرد، استان چهارمحال و بختیاری) (دریافت مقاله) فصلنامه آب و خاک دوره: 30، شماره: 4
44 مقایسه ی توانایی نقشه های سنتی و رقومی در بیان پراکنش خاک ها با استفاده از شاخص هایتفرق (دریافت مقاله) فصلنامه آب و خاک دوره: 31، شماره: 1
45 مقایسه ی نگرش روش های نقشه برداری سنتی و رقومی خاک با استفاده از رویکرد تفرق کارکردی (مطالعه ی موردی: دشت شهرکرد، استان چهارمحال و بختیاری) (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت خاک و تولید پایدار دوره: 7، شماره: 1
46 نقش تغییر کاربری مراتع تخریب شده بر برخی از ویژگی های کیفیت خاک در منطقه صفاشهر استان فارس (دریافت مقاله) فصلنامه علوم آب و خاک دوره: 18، شماره: 69
47 نقش جهت شیب بر پراکنش مکانی برخی از ویژگی های خاک و ویژگی های کمی، کیفی ورویشی هلو در منطقه سامان شهرکرد (دریافت مقاله) فصلنامه آب و خاک دوره: 31، شماره: 1
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 آلودگی زیست بوم، سلامت انسان و زیست پالایی- توزیع مکانی و ارزیابی میزان آلودگی فلزات سنگین بر سلامت انسان در خاک های مناطق صنعتی اراک (دریافت مقاله) شانزدهمین کنگره علوم خاک ایران
2 اثر آلودگی کادمیم بر کربنآلیمحلول در ریزوسفر و توده خاک تحت کشت گندم (دریافت مقاله) دومین همایش ملی مدیریت پایدار منابع خاک و محیط زیست (کیفیت، سلامت و امنیت خاک)
3 اثر آییاری با پساب فاضلاب شهری بر بیوماس و میزان اسانس در گیاه دارویی بادرنجبویه (Mellissa officinalis) (دریافت مقاله) همایش ملی گیاهان دارویی
4 اثر تغییر اقلیم بر آب آبی با استفاده از مدل SWAT در زیر حوزه بازفت کارون شمالی (دریافت مقاله) دومین همایش ملی بحران آب (تغییر اقلیم، آب و محیط زیست)
5 اثر جهت و موقعیت شیب بر نوع خاک ها و برخی از ویژگی های فیزیکی و شیمیایی آنها در منطقه چلگرد استان چهارمحال و بختیاری (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره علوم خاک ایران
6 اثر کشت گیاه گندم بر تغییر کانی های رسی خاک دشت شهرکرد (دریافت مقاله) دومین کنگره ملی توسعه و ترویج مهندسی کشاورزی و علوم خاک ایران
7 اثر نوع ماده مادری بر برخی از ویژگیهای فیزیکی و شیمیایی خاک در منطقه چشمه علی- له دراز استان چهارمحال و بختیاری (دریافت مقاله) همایش ملی پدافند غیر عامل در بخش کشاورزی
8 ارتقای کیفیت نقشه های سنتی خاک با در نظر گرفتن سطح موثر نیمرخ خاک ها (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره علوم خاک ایران
9 ارزیابی آماری و مکانی روی و سلنیوم در برخی اراضی کشاورزی شهرستان فلاورجان اصفهان (دریافت مقاله) اولین همایش ملی منابع طبیعی و توسعه پایدار در زاگرس مرکزی
10 ارزیابی تناسب کمی اراضی با رویکرد روش های رقومی برای محصولات عمده ی دشت شهرکرد (دریافت مقاله) پانزدهمین کنگره علوم خاک ایران
11 ارزیابی خطر فلزات سنگین گرد و غبار اتمسفری منطقه صنعتی اراک با استفاده از شبیه سازی مونت کارلو (دریافت مقاله) هفدهمین کنگره علوم خاک ایران و چهارمین همایش ملی مدیریت آب در مزرعه تجدید حیات حکیمانه خاک و حکمروائی حکیمانه آب
12 ارزیابی سطح مدیریت باغ های پسته در شهرستان های رفسنجان و انار (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی و سومین همایش ملی مدیریت پایدار منابع خاک و محیط زیست
13 انبوهش زدایی نقشه کلاس خاک با استفاده از روش خوشه بندی میانگین های کا و میانگین های سی فازی (دریافت مقاله) پانزدهمین کنگره علوم خاک ایران
14 اهمیت به کارگیری روش های نوین در شناسایی و ارزیابی خاک (دریافت مقاله) همایش ملی پدافند غیر عامل در بخش کشاورزی
15 برآورد سرب خاک با روش پذیرفتاری مغناطیسی در منطقه ی لنجانات اصفهان (دریافت مقاله) اولین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
16 برآوردرطوبت بهینه خاک برای خاک ورزی بااستفاده ازویژگیهای زودیافت درخاک های ورتی سول (دریافت مقاله) دومین همایش ملی توسعه پایدارکشاورزی ومحیط زیست سالم
17 بررسی آزمایشگاهی تاثیر کانی زئولیت بر رشد رده سلول سرطانی اپیتلیال ریه انسانی (A۵۴۹) (دریافت مقاله) هفدهمین کنگره علوم خاک ایران و چهارمین همایش ملی مدیریت آب در مزرعه تجدید حیات حکیمانه خاک و حکمروائی حکیمانه آب
18 بررسی آلودگی فلزات سنگین خاک با استفاده از شاخص های فاکتور آلودگی و بار آلودگی در دشت شهرکرد (دریافت مقاله) دومین همایش ملی دانش و فناوری علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست ایران
19 بررسی اثر توپوگرافی بر خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاکها در اراضی تحت کشت بادام در منطقه سامان شهرکرد (دریافت مقاله) دهمین کنگره علوم خاک ایران
20 بررسی اثر کاربرد زئولیت اصلاح شده برسرب قابل جذب در خاک در کشت برنج (دریافت مقاله) سومین همایش ملی پژوهش های محیط زیست و کشاورزی ایران
21 بررسی ارتباط برخی از ویژگی های فیزیکی و شیمیایی خاک با ویزگی های کمی و کیفی و رویشی پرتقال در منطقه کازرون استان فارس (دریافت مقاله) دومین همایش ملی مهندسی و مدیریت کشاورزی، محیط زیست و منابع طبیعی پایدار
22 بررسی ارتباط برخی از ویژگیهای شیمیایی و فیزیکی خاک با ویژگیهای کمی و کیفی انگور عسکری در منطقه صمصامی استان چهارمحال و بختیاری (دریافت مقاله) اولین همایش ملی علوم کشاورزی و زیست محیطی ایران
23 بررسی ارتباط برخی از ویژگیهای فیزیکی و شیمیایی خاک با ویژگیهای کمی وکیفی هلو در منطقه سامان شهرکرد (دریافت مقاله) کنفرانس ملی کشاورزی پایدار، محیط زیست و توسعه روستایی
24 بررسی پراکنش کانیهای آلایند ه خاک در شمال شرق اصفهان با تلفیق اطلاعات میدانی، آزمایشگاهی و ماهوار های (دریافت مقاله) همایش خاک، محیط زیست و توسعه پایدار
25 بررسی پراکنش مکانی عناصرکادمیم سرب نیکل و مس درخاکهای منطقه ی لنجانات اصفهان (دریافت مقاله) همایش بین المللی بحران های زیست محیطی ایران و راهکارهای بهبود آن
26 بررسی تاثیر گود دامی بر خصوصیات آگرومورفولوژیکی بابونه آلمانیMatricaria chamomilla در سری خاک های مختلف استان چهار محال بختیاری (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
27 بررسی تاثیرات تغییر اقلیم بر وقایع حدی بارندگی در زیر حوضه بهشت آباد کارون شمالی (دریافت مقاله) کنفرانس ملی مدیریت سیلاب
28 بررسی تاثیرات زمانی و مکانی تغییر اقلیم، بر بارش زیر حوضه بهشت آباد کارون شمالی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی هیدرولوژی مناطق نیمه خشک
29 بررسی تشکیل و عوامل موثر بر وقوع فرسایش بادی در خاک های منطقه هفشجان استان چهارمحال و بختیاری (دریافت مقاله) پانزدهمین کنگره علوم خاک ایران
30 بررسی تنش شوری کلرید سدیم و تغذیه سیلیکات سدیم بر میزان کلسیم و منیزیوم در سه توده گیاه دارویی رازیانه (دریافت مقاله) همایش ملی گیاهان دارویی
31 بررسی رشد و تجمع سرب در گیاه دارویی آویشن باغی (Thymus vulgaris ) تحت آبیاری با پساب فاضلاب شهری (دریافت مقاله) دومین همایش ملی کشاورزی و توسعه پایدار (فرصتها و چالشهای پیش رو)
32 بررسی شکل های مختلف پتاسیم در یک ردیف توپوگرافی (دریافت مقاله) دومین کنگره ملی توسعه و ترویج مهندسی کشاورزی و علوم خاک ایران
33 بررسی غلظت برخی از فلزات سنگین در غبارهای اتمسفری منطقهی لنجانات اصفهان (دریافت مقاله) همایش ملی جریان و آلودگی هوا
34 بررسی مقدار برخی ازعناصر سنگین در خاکرخ کاربری های مختلف منطقه لنجانات اصفهان (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی و سومین همایش ملی مدیریت پایدار منابع خاک و محیط زیست
35 بررسی میزان بیوماس و اسانس در آویشن باغی (Thymus vulgaris) تحت تاثیر پساب فاضلاب شهری (دریافت مقاله) همایش ملی گیاهان دارویی
36 بررسی میزان توزیع برخی فلزات سنگین در خاکرخ خاک ها (منطقه موردی : اراضی کشاورزی فلاورجان اصفهان) (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی و سومین همایش ملی مدیریت پایدار منابع خاک و محیط زیست
37 بررسی نتایج آنالیز حساسیت شبکه های عصبی مصنوعی برای تعیین درجه حساسیت فاکتورهای موثر بر ظرفیت تبادل کاتیونی خاک (دریافت مقاله) دومین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
38 بررسی ویژگیهای آگرومورفولوژیکی و کیفی گیاه دارویی نعناع فلفلی (دریافت مقاله) دومین همایش ملی مهندسی و مدیریت کشاورزی، محیط زیست و منابع طبیعی پایدار
39 بررسی ویژگیهای میکرومورفولوژیکی خاکهای ورتی سول در منطقه چلگرد استان چهارمحال و بختیاری (دریافت مقاله) پانزدهمین کنگره علوم خاک ایران
40 بهینه سازی الگوی کشت با تاکید بر پایداری منابع آب و خاک با استفاده از برنامه ریزی آرمانی (مطالعه ی موردی: دشت شهرکرد، استان چهارمحال و بختیاری) (دریافت مقاله) پانزدهمین کنگره علوم خاک ایران
41 پهنه بندی خطر فرسایش بادی جنوب شهر کرد (استان چهارمحال و بختیاری) با استفاده از مدل اریفر (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی کشاورزی و توسعه
42 پهنه بندی غلظت سلنیوم خاک اراضی کشاورزی زرین شهر با استفاده از GIS و زمین آمار (دریافت مقاله) پانزدهمین کنگره علوم خاک ایران
43 پهنه بندی غلظت فلزات سنگین سرب، روی و نیکل خاک سطحی با استفاده از تکنیک زمین آمار در دشت شهرکرد (دریافت مقاله) پانزدهمین کنگره علوم خاک ایران
44 پیش بینی عملکرد پسته با استفاده از الگوریتم هیبرید ژنتیک- شبکه عصبی مصنوعی (مطالعه موردی: شهرستان های رفسنجان و انار استان کرمان) (دریافت مقاله) پانزدهمین کنگره علوم خاک ایران
45 تاثیر استفاده از پساب فاضلاب شهری بر رشد و تجمع سرب در گیاه دارویی بادرنجبویه (Melissa officinalis) (دریافت مقاله) دومین همایش ملی کشاورزی و توسعه پایدار (فرصتها و چالشهای پیش رو)
46 تاثیر تغییر کاربری اراضی بر برخی از ویژگی‌های فیزیکی و شیمیایی خاک در منطقه صفاشهر استان فارس (دریافت مقاله) اولین همایش ملی بیابان (علوم، فنون و توسعه پایدار)
47 تاثیر جهت شیب بر برخی از ویژگی های فیزیکی و شیمیایی خاک کیفیت و کمیت هلو در منطقه سامان شهرکرد (دریافت مقاله) دومین همایش ملی مهندسی و مدیریت کشاورزی، محیط زیست و منابع طبیعی پایدار
48 تاثیر خصوصیات خاک بر رشد، عملکرد و خندانی پسته در منطقه انار رفسنجان (دریافت مقاله) نهمین سمینار سراسری آبیاری و کاهش تبخیر
49 تاثیر شوری بر جذب و انتقال برخی از عناصر غذایی در چهار رقم لوبیا (دریافت مقاله) همایش خاک، محیط زیست و توسعه پایدار
50 تاثیر مقادیر مختلف رس پالیگورسکایت خالص بر میزان جذب سرب و کادمیم در تعدادی ازخاک های حاوی پالیگورسکایت استان اصفهان (دریافت مقاله) همایش ملی پدافند غیر عامل در بخش کشاورزی
51 تاثیر مواد مادری مختلف بر غلظت برخی از عناصر سنگین در خاک های منطقه ایران مرکزی (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره علوم خاک ایران
52 تأثیر شوری بر جذب و انتقال پتاسیم در پایه های پسته (دریافت مقاله) نهمین کنگره علوم خاک ایران
53 تأثیر کودهای حاوی فلزات سنگین بر سلامتی انسان و مسیرهای انتقال این فلزات در زنجیره غذایی (دریافت مقاله) اولین کنگره چالشهای کود در ایران
54 تغییر غلظت عناصر غذایی برگ پسته در سه زمان نمونه برداری در منطقه انار رفسنجان (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره علوم خاک ایران
55 تغییر‌پذیری تناسب کیفی اراضی در واحد‌های همگون نقشه‌ی خاک دشت شهرکرد برای کشت آبی گندم و یونجه (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی
56 تغییرپذیری کمی، کیفی و رویشی درخت بادام و ارتباط آن با تغییرپذیری خصوصیات خاک در اراضی شیبدار منطقه سامان شهرکرد (دریافت مقاله) همایش خاک، محیط زیست و توسعه پایدار
57 توزیع برخی از عناصر سنگین موجود در غبارات اتمسفری اصفهان در دو فصل پاییز و زمستان (دریافت مقاله) سومین کنگره عناصر کمیاب ایران
58 شناسایی باکتریها و قارچهای موجود درهوا و غبارات اتمسفری منطقه لنجانات اصفهان (دریافت مقاله) همایش بین المللی بحران های زیست محیطی ایران و راهکارهای بهبود آن
59 ضرورت بررسی فلزات سنگین خاک در ارتباط با امنیت غذایی و سلامتی انسان (دریافت مقاله) پانزدهمین کنگره علوم خاک ایران
60 کاربرد آمار چند متغیره در تعیین ویژگی های خاکی موثر بر عملکرد هلو در منطقه سامان شهرکرد (دریافت مقاله) پانزدهمین کنگره علوم خاک ایران
61 کاربرد ابزار پذیرفتاری مغناطیسی در کشاورزی و محیط زیست (دریافت مقاله) اولین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
62 کاربرد سطح موثر نیمرخ خاک برای تعیین خلوص واحدهای نقشه خاک (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره علوم خاک ایران
63 کاربرد سیستم اطلاعات جغرافیایی و داده های ماهواره ای در پهنه بندی میزان فرسایش پذیری خاک (دریافت مقاله) نهمین کنگره علوم خاک ایران
64 کاربرد شبکه های عصبی مصنوعی در بر آورد برخی خصوصیات خاک (دریافت مقاله) اولین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
65 محور مقاله: آلودگی خاک و آب و سلامت محصولات کشاورزی- تاثیر آلودگی ریزوسفر برتغییر و تبدیل کانی های رسی خاک (دریافت مقاله) شانزدهمین کنگره علوم خاک ایران
66 محور مقاله: آلودگی زیست بوم، سلامت انسان و زیست پالایی- ارزیابی خطر سلامتی فلزات سنگین در گیاه دارویی بومادران (مطالعه موردی: منطقه صنعتی اراک) (دریافت مقاله) شانزدهمین کنگره علوم خاک ایران
67 محور مقاله: فناوری های نوین در علوم خاک- کاربرد کانی های رسی در علوم پزشکی و سلامت (دریافت مقاله) شانزدهمین کنگره علوم خاک ایران
68 مدلسازی عملکرد پسته با استفاده از رگرسیون چندمتغیرهی خطی و شبکه عصبی مصنوعی (دریافت مقاله) همایش ملی رهیافت­ های علمی در صنعت طلای سبز، پسته
69 مقایسه برخی از خصوصیات و رده بندی خاک های غالب استان های چهارمحال و بختیاری و اصفهان (دریافت مقاله) نهمین کنگره علوم خاک ایران
70 مقایسه خصوصیات و رده بندی خاکها در باغات پسته دارای درختانی با رشد مطلوب و نامطلوب (دریافت مقاله) دهمین کنگره علوم خاک ایران
71 مقایسه فرسایش پذیری خاک های حاصل از دو ماده مادری سنگ آهک و مارن در کاربری های مرتع و دیم در منطقه ی چشمه علی له دراز استان چهارمحال بختیاری (دریافت مقاله) دومین همایش ملی مهندسی و مدیریت کشاورزی، محیط زیست و منابع طبیعی پایدار
72 مقایسه مقدار برخی از عناصر سنگین در کاربری های مختلف منطقه لنجانات اصفهان (دریافت مقاله) همایش ملی دانشجویی علوم خاک و آمایش سرزمین
73 مقایسه نتایج حاصل از محاسبه شاخص بهینه مطلوب (OIF) و تجزیه مولفه های اصلی( PCA ) در انتخاب مناسب ترین ترکیب باندی ماهواره لندست 7- در مطالعات خاکشناسی (دریافت مقاله) دهمین کنگره علوم خاک ایران
74 مقایسه نوع کانی های رسی و شکل های مختلف پتاسیم در اراضی شالیزاری و غیر شالیزاری منطقه زیباشهر استان اصفهان (دریافت مقاله) دومین همایش ملی مهندسی و مدیریت کشاورزی، محیط زیست و منابع طبیعی پایدار
75 نقش مدیریت کاه و کلش بربرخی از شاخصهای کیفیت خاک درمنطقه مرودشت فارس (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی و اولین همایش بین المللی مدیریت پسماند
76 وضعیت عناصر سنگین در خاک های اراضی کشاورزی منطقه ی فلاورجان، اصفهان (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی و نمایشگاه تخصصی مهندسی محیط زیست