دکتر بهناز صفار

دکتر بهناز صفار دانشیار ژنتیک دانشکده علوم پایه دانشگاه شهرکرد

دکتر بهناز صفار

Dr. Behnaz Safar

دانشیار ژنتیک دانشکده علوم پایه دانشگاه شهرکرد

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 بررسی ویژگیها و افزایش تولید آمیلاز در سویههای جهشیافته باسیلوسلیکنیفورمیس بومی ایران (دریافت مقاله) فصلنامه زیست شناسی میکروارگانیسمها دوره: 6، شماره: 21
2 بهینه سازی تولید آلفا آمیلاز با استفاده از باکتری باسیلوس سابتیلیس PTCC ۱۷۲۰ در شرایط تخمیر بستر جامد و خالص سازی جزئی آنزیم (دریافت مقاله) فصلنامه زیست شناسی میکروارگانیسمها دوره: 10، شماره: 39
3 پاسخ نشانگر متالوتیونین در صدف دوکفه ای Crassostrea sp. به گرادیان جیوه و کادمیوم (دریافت مقاله) فصلنامه سلامت و محیط زیست دوره: 7، شماره: 3
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 اثر پرایمینگ بذر با باکتریهای محرک رشد بر خصوصیات کیفی گیاه دارویی گل همیشه بهار (Calendula officinalis) (دریافت مقاله) سیزدهمین همایش علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران و سومین همایش علوم و تکنولوژی بذر ایران
2 اهمیت DNA میتوکندری و کروموزوم Y در تکامل و بررسی نیای مشترک (دریافت مقاله) اولین همایش علمی پژوهشی زیست شناسی و علوم باغبانی ایران
3 Screening and isolation of baker yeast mutants with freezing and high osmotic pressure resistance and more gas generation ability (دریافت مقاله) بیستمین کنگره ملی و هشتمین کنگره بین‌المللی زیست‌شناسی ایران
4 بررسی بیان و عملکردآنسیم بتاگلوکاناز نوترکیب بیان شده در باکتریایشرشیاکلی (دریافت مقاله) سومین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
5 بررسی تولید و کاربردهای پلیمر زیست تخریبپذیر پلی هیدروکسی آلکانوآت باکتریایی از منابع تجدیدپذیر (دریافت مقاله) چهارمین همایش سراسری محیط زیست، انرژی و پدافند زیستی
6 بررسی حذف فلز کادمیم به کمک پپتید غنی ازسیستئین دفنزین (دریافت مقاله) اولین همایش ملی حفاظت و برنامه ریزی محیط زیست
7 بررسی غلظت پروتئین نوترکیب دفنزین حاصل از بیان موقت در گیاه با استفاده ازتعیین گروههای تیول آمینواسید سیستئین در آن (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مهندسی، هنر و محیط زیست
8 بررسی فعالیت آنزیم آلفا آمیلاز از باکتری گرمادوست جدا شده از چشمه آبگرم اردبیل (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی زیست شناسی و علوم طبیعی ایران
9 بررسی و بهینه سازی بیان ژن فیتاز باکتری Yersinia Intermedia در باکتری Escherichia Coli (دریافت مقاله) اولین کنگره بین المللی و سیزدهمین کنگره ژنتیک ایران
10 بررسی و بهینه سازی کدون های نادر ژن فیتاز باکتری YersiniaIntermedia به منظور افزایش میزان بیان آن در باکتری Escherichia Coli (دریافت مقاله) هشتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران و چهارمین همایش ملی امنیت زیستی
11 بیان ژن متالوتیونین smta موتانت در فضای پری پلاسمی E.coli (دریافت مقاله) هشتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران و چهارمین همایش ملی امنیت زیستی
12 جداسازی و شناسائی سیانوباکترهای بومی ایران مولد پلیمر زیست سازگار و زیست تخریب پذیر پلی هیدروکسی بوتیرات (دریافت مقاله) چهارمین همایش سراسری محیط زیست، انرژی و پدافند زیستی
13 جهش زایی هدفمند T312R و F260Rجایگاه فعال آنزیم فیتاز پرسینیا اینترمدیا و بررسی جهش های حاصل بر ویژگیهای سینتیکی آنزیم (دریافت مقاله) هجدهمین کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در علوم و فناوری
14 جهش زایی هدفمند در موقعیت های R14T و R120A آنزیم فیتاز یرسینیا اینترمدیا به منظور پایداری انزیم (دریافت مقاله) هجدهمین کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در علوم و فناوری
15 حذف فلز سنگین کادمیوم ازطریق جذب زیستی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی توسعه پایدار کشاورزی ومحیط زیست سالم
16 حذف فلزسنگین کادمیم ازطریق جذب زیستی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی حفاظت و برنامه ریزی محیط زیست
17 روش های تثبیت آنزیم آلفا آمیلاز و کاربردهای آن در نانوبیوتکنولوژی (دریافت مقاله) نخستین همایش ملی یافته های نوین میکروبیولوژی
18 شناسایی سویه های بومی باسیلوس مولد آلفا آمیلاز و کلونینگ ژن آلفاآمیلاز درE.coli (دریافت مقاله) اولین همایش ملی علوم زیستی
19 طراحی، ساخت و کلونینگ ژن بتا دیفنسین 2 نوتروفیل گاو در باکتری اشریشیا کولی (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره ژنتیک ایران
20 کاربرد بیوتکنولوژی برچسب های فیوژن (دریافت مقاله) دومین همایش ملی پژوهش های کاربردی در علوم شیمی، زیست شناسی و زمین شناسی
21 مطالعه بیوانفورماتیکی پروتئین آلفا-آمیلاز در گونه های مختلف پروکاریوتی و یوکاریوتی (دریافت مقاله) هفتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران
22 مطالعه محتوای اسید آمینه ای و نحوه اشتقاق ایزوفرم های متالوتیونین در یوکاریوت ها (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره ژنتیک ایران
23 مقایسه تأثیرات تاکسول از منشأ گیاه و کپک روی رده سلولی سرطان پستان در انسان (دریافت مقاله) اولین کنگره بین المللی و سیزدهمین کنگره ژنتیک ایران
24 میتوکندریایی از استخوان DNA بهینه سازی استخراج (دریافت مقاله) هفتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران
25 همسانه سازی و بیان ژن LicBM2 کد کننده آنزیم بتاگلوکاناز در باکتری اشرشیای کلی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی یافته های نوین در علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست
26 همسانه سازی و بیان ژن متالوتیونین smtA در میزبان E.coli (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره ژنتیک ایران