دکتر سمیه صفری کهنکی

دکتر سمیه صفری کهنکی استادیار علوم ورزشی دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه شهرکرد

دکتر سمیه صفری کهنکی

Dr. Somayeh Safari

استادیار علوم ورزشی دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه شهرکرد

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.