دکتر ابراهیم تقی نژاد

دکتر ابراهیم تقی نژاد عضو هیات علمی دانشگاه محقق اردبیلی

دکتر ابراهیم تقی نژاد

Dr. Ebrahim TaghiNezhad

عضو هیات علمی دانشگاه محقق اردبیلی

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 ارزیابی ابعاد زیست محیطی گلخانه های خیار با استفاده از ارزیابی چرخه حیات (مطالعه موردی: استان آذربایجان شرقی) (دریافت مقاله) مجله مهندسی بیوسیستم ایران دوره: 50، شماره: 3
2 ارزیابی برخی ویژگی های ترمودینامیکی و فیزیکی برش های مختلف سیر تحت خشک کردن به روش مایکروویو با پیش تیمار فراصوت (دریافت مقاله) فصلنامه علمی فناوری های جدید در صنعت غذا دوره: 7، شماره: 4
3 Prediction of Chlorophyll Content of Tomato Plant by Artificial Neural Networks and Adaptive Nero-Fuzzy Inference System (دریافت مقاله) مجله مکانیزاسیون کشاورزی دوره: 6، شماره: 3
4 برازش بیدرنگ مقدار ژلاتینه شدن نشاسته برنج نیم جوش بر اساس خواص فیزیکی- الکتریکی شلتوک طی غوطه وری(مطالعه موردی: رقم شیرودی) (دریافت مقاله) مجله علوم و صنایع غذایی ایران دوره: 15، شماره: 85
5 برازش مدل ریاضی برای پیش بینی برخی شاخص های کیفی برنج سفید براساس آزمون خمشی دانه توسط روش سطح پاسخ (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های مکانیک ماشین های کشاورزی دوره: 9، شماره: 2
6 بررسی پارامترهای انرژی، زیست محیطی و هزینه های اجتماعی فرآیند خشک کردن (مطالعه موردی: برش های سیب) (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات سامانه ها و مکانیزاسیون کشاورزی دوره: 20، شماره: 72
7 بررسی تاثیر پوشش نانو ذرات بر خواص انبارمانی پرتقال تامسون (دریافت مقاله) مجله علوم و صنایع غذایی ایران دوره: 13، شماره: 61
8 بهینه سازی اثرات ضدقارچی و حشره کشی اسانس آویشن باغی (Thymus vulgaris L.) با استفاده از روش سطح پاسخ (RSM) (دریافت مقاله) دو فصلنامه کنترل بیولوژیک آفات و بیماریهای گیاهی دوره: 7، شماره: 1
9 پتانسیل به کارگیری تکنیک ماشین بینایی برای جداسازی کیفی مغز گردو (رقم کاغذی) (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های مکانیک ماشین های کشاورزی دوره: 9، شماره: 2
10 پیش بینی برخی خواص شیمیایی و فیزیکوشیمیایی نمونه های برنج سفید با استفاده از آنالیز طیف سنجی فروسرخ نزدیک (NIRS) (دریافت مقاله) فصلنامه علمی فناوری های جدید در صنعت غذا دوره: 7، شماره: 1
11 پیش بینی برخی خواص کیفی ارقام مختلف برنج سفید با استفاده از فناوری پردازش تصویر (دریافت مقاله) فصلنامه علمی فناوری های جدید در صنعت غذا دوره: 8، شماره: 1
12 پیش بینی پارامترهای مرتبط با کشش تراکتور حین عملیات زیرشکنی با استفاده از سیستم استنتاج عصبی فازی (ANFIS) (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های مکانیک ماشین های کشاورزی دوره: 9، شماره: 2
13 تاثیر خشک کردن ترکیبی هوای گرم-فروسرخ و مایکروویو بر برخی از ویژگی های کیفی برنج نیم جوش (دریافت مقاله) فصلنامه علمی فناوری های جدید در صنعت غذا دوره: 5، شماره: 1
14 تحلیل اکسرژی برای خشک کردن شلتوک نیم جوش در خشک کن ترکیبی مادون قرمز - هوای گرم (دریافت مقاله) فصلنامه علمی فناوری های جدید در صنعت غذا دوره: 7، شماره: 3
15 تشخیص بی‌درنگ بطری‌های معیوب در خط تولید نوشابه با استفاده از ماشین‌بینایی (دریافت مقاله) دوفصلنامه ماشین های کشاورزی دوره: 9، شماره: 1
16 خشک کردن توت سیاه با پیش تیمارهای مختلف حرارتی، پالسی، شیمیایی و مکانیکی به روش ترکیبی مادون قرمز- هوای گرم (دریافت مقاله) فصلنامه علمی فناوری های جدید در صنعت غذا دوره: 7، شماره: 2
17 کاربرد روش سطح پاسخ در بهینه سازی شاخص های نیم جوش کردن برای پیش بینی بیشترین راندمان برنج سالم (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات سامانه ها و مکانیزاسیون کشاورزی دوره: 18، شماره: 68
18 کاربرد گروه های تغذیه ای بزرگ بی مهرگان کفزی در ارزیابی زیستی رودخانه زاب کوچک (دریافت مقاله) فصلنامه محیط زیست جانوری دوره: 13، شماره: 3
19 مدلسازی و بهینه یابی پارامترهای انرژی در خشک کردن گیاه رزماری با پیش تیمار مایکروویو پالسی (دریافت مقاله) فصلنامه علمی فناوری های جدید در صنعت غذا دوره: 7، شماره: 1
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 اثر زمان بخاردهی بر روی کیفیت پخت برنج نیم جوش شیرودی (دریافت مقاله) سومین همایش ملی دانش و فناوری علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست ایران
2 اثر زمان بخاردهی بر روی کیفیت پخت برنج نیم جوش شیرودی (دریافت مقاله) دومین کنگره بین المللی و بیست و پنجمین کنگره ملی علوم و صنایع غذائی ایران
3 ارزیابی انرژی مصرفی در مزارع آفتابگردان روغنی (مطالعه موردی: شهرستان خوی) (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره ملی مهندسی مکانیک بیوسیستم و مکانیزاسیون ایران
4 امکان استفاده از اسانس های کرفس و اکالیپتوس در کنترل سوسک کشیش؛ مدل- سازی و بهینه سازی با روش سطح پاسخ Response Surface Methodology (دریافت مقاله) نهمین همایش ملی امنیت غذایی ایده ها و پژوهش ها در مهندسی بازیافت و کاهش ضایعات کشاورزی
5 امکان سنجی استفاده از الگوریتم قورباغه ای تصادفی در پیش بینی باقیمانده سموم در گوجه فرنگی (دریافت مقاله) ششمین همایش بین المللی دانش و فناوری علوم کشاورزی ، منابع طبیعی و محیط زیست ایران
6 امکان سنجی استفاده از فناوری سنج ش از دور و روش های شیمی سنجی برای پیش بینی باقیمانده سموم در گوجه فرنگی (دریافت مقاله) ششمین کنگره ملی سالانه یافته های نوین در علوم کشاورزی و منابع طبیعی، محیط زیست و گردشگری
7 بررسی اثر زمان بخاردهی برتغییرات رنگ برنج نیم جوش شیرودی (دریافت مقاله) سومین همایش ملی دانش و فناوری علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست ایران
8 بررسی اثر زمان بخاردهی برتغییرات رنگ برنج نیم جوش شیرودی (دریافت مقاله) دومین کنگره بین المللی و بیست و پنجمین کنگره ملی علوم و صنایع غذائی ایران
9 بررسی انتقال جرم داخلی خارجی برگه های سیب در استراتژی های مختلف خشک کردن به روش ترکیبی هوای گرم - مادون قرمز (دریافت مقاله) سومین همایش ملی صنعت و تجاری سازی کشاورزی
10 بررسی انرژی مصرفی، سینیتیک و تغییرات رنگ لایههای سیب در خشککن مایکروویو با استفاده از پیشتیمار اسمزی (دریافت مقاله) دهمین کنگره ملی مهندسی ماشین های کشاورزی (بیوسیستم) و مکانیزاسیون ایران
11 بررسی انواع خشک کن های بستر سیال و روش های حرارتی (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره ملی مهندسی مکانیک بیوسیستم و مکانیزاسیون ایران
12 بررسی تاثیر زمان بخاردهی بر درجه ژلاتینهشدن نشاسته و برخی از خواص کیفی برنج نیم جوش (دریافت مقاله) اولین کنگره بین المللی و بیست و چهارمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی ایران
13 بررسی تجزیه و تحلیل مصرف انرژی تولید گندم آبی با استفاده از رویکرد تحلیل پوششی داده ها،مطالعه موردی شهرستان اهواز، استان خوزستان (دریافت مقاله) سیزدهمین کنگره ملی مهندسی مکانیک بیوسیستم و مکانیزاسیون ایران
14 بررسی خشک کن ترکیبی مادون قرمز- هوای داغ بر خواص ترمودینامیکی (مطالعه موردی: گیاه دارویی ترخون) (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره ملی مهندسی مکانیک بیوسیستم و مکانیزاسیون ایران
15 بررسی خواص ترمودینامیکی و کیفی خشک کردن سیر تحت پیش تیمار فراصوت در یک خشک کن مایکرویو (دریافت مقاله) سومین کنگره بین المللی و بیست و ششمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی ایران
16 بررسی سینیتیک خشککردن گیاه دارویی ریحان در خشککن مایکروویو (دریافت مقاله) دومین همایش ملی مکانیزاسیون و فناوری های نوین در کشاورزی
17 بررسی عملکرد یک خوشه کوب آزمایشگاهی در آزمون با محصول جو (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی مدیریت سبز پسماند
18 بهینه سازی فرآیندنیم جوش کردن جهت حصول بالاترین راندمان برنج سالم به کمک روش سطح پاسخ (دریافت مقاله) دومین همایش ملی صیانت از منابع طبیعی و محیط زیست
19 پیش بینی محتوای رطوبتی گندم نیم جوش با استفاده از شبکه عصبی و انفیس (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره ملی مهندسی مکانیک بیوسیستم و مکانیزاسیون ایران
20 پیش بینی مواد جامد قابل حل و اسیدیته قابل تیتر میوه گلابی با استفاده طیف سنجی فروسرخ نزدیک (دریافت مقاله) سیزدهمین کنگره ملی مهندسی مکانیک بیوسیستم و مکانیزاسیون ایران
21 پیش بینی نسبت رطوبت شلتوک نیم جوش با استفاده از شبکه عصبی و انفیس (دریافت مقاله) دومین کنگره بین المللی و بیست و پنجمین کنگره ملی علوم و صنایع غذائی ایران
22 تاثیر استراتژی های مختلف خشک کردن بر پارامترهای انرژی یک خشک کن ترکیبی هوای گرم - مادون قرمز: مطالعه موردی سیب (دریافت مقاله) سومین همایش ملی صنعت و تجاری سازی کشاورزی
23 تاثیر برخی عوامل بر عملکرد یک خوشه کوب آزمایشگاهی در آزمایش با دو رقم جو (دریافت مقاله) چهاردهمین کنگره ملی مهندسی مکانیک بیوسیستم و مکانیزاسیون ایران
24 تاثیر پارامترهای نیم جوش کردن بر خواص کیفی و گرمایی برنج با کمک روش سطح پاسخ (RSM) (دریافت مقاله) اولین کنگره بین المللی و بیست و چهارمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی ایران
25 تاثیر دمای هوای و زمان بخار دهی بر ضریب پخش رطوبت موثر، انرژی فعالسازی و انرژی مصرفی ویژه گندم نیم جوش (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره ملی مهندسی مکانیک بیوسیستم و مکانیزاسیون ایران
26 تاثیر زمان بخاردهی و دمای هوای گرم بر خواص خشک کردن گندم نیم جوش طی دمای غوطه وری 60 درجه سانتیگراد (دریافت مقاله) دومین کنگره بین المللی و بیست و پنجمین کنگره ملی علوم و صنایع غذائی ایران
27 خشک کردن میوه کیوی در خشک کن هوای گرم با پیش تیمار فراصوت (دریافت مقاله) سومین کنگره بین المللی و بیست و ششمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی ایران
28 سامانه اندازهگیری بیدرنگ هدایت الکتریکی برای پیش بینی آنلاین مقدار ژلاتینهشدن نشاسته برنج (دریافت مقاله) دهمین کنگره ملی مهندسی ماشین های کشاورزی (بیوسیستم) و مکانیزاسیون ایران
29 کاربرد پردازش تصویر در تشخیص ارقام مختلف، درجه بندی و جداسازی محصولات کشاورزی (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره ملی مهندسی مکانیک بیوسیستم و مکانیزاسیون ایران
30 کاربرد دستگاه مه پاشی حرارتی در ضدعفونی پرتقال تامپسون طی دوره انبارمانی و بررسی خواص کیفی آن (دریافت مقاله) بیستمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی
31 کاربرد دستگاه مه پاشی حرارتی در ضدعفونی پرتقال تامپسون طی دوره انبارمانی و بررسی خواص کیفی آن (دریافت مقاله) بیستمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی
32 کیفی و مکانیکی (سفتی) میوه گلابی طی دوره انبارداری و در شرایط دمایی انبارداری متفاوت (دریافت مقاله) سیزدهمین کنگره ملی مهندسی مکانیک بیوسیستم و مکانیزاسیون ایران
33 مدل سازی خشک کردن لایه نازک و بررسی ترکیبات زیست فعال در خشک کردن ترکیبی (هوای گرم - مادون قرمز) سیب (دریافت مقاله) پانزدهمین کنگره ملی و اولین کنگره بین المللی مهندسی مکانیک بیوسیستم و مکانیزاسیون کشاورزی
34 مدل سازی و بهینه سازی سمیت اسانس های استخراج شده از گیاهان به لیمو و اسطوخودوس روی سوسک کشیش Rhyzopertha dominica F (دریافت مقاله) نهمین همایش ملی امنیت غذایی ایده ها و پژوهش ها در مهندسی بازیافت و کاهش ضایعات کشاورزی
35 مدلسازی سینتیک خشک کردن لایه نازک برنج نیم جوش در خشک کن ترکیبی هوای داغ مادو ن قرمز (دریافت مقاله) دهمین کنگره ملی مهندسی ماشین های کشاورزی (بیوسیستم) و مکانیزاسیون ایران
36 مدلسازی مصرف انرژی در تولید محصول آفتابگردان روغنی شهرستان خوی با استفاده از سامانه استنتاج فازی - عصبی تطبیقی (ANFIS) (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره ملی مهندسی مکانیک بیوسیستم و مکانیزاسیون ایران
37 مدلسازی و بهینه سازی خاصیت آفتکشی اسانس مستخرج از گیاه اسطوخودوس (Lavandula stoechas L.) با استفاده از روش سطح پاسخ (دریافت مقاله) همایش ملی کشاورزی و سلامت
38 مدلسازی و بهینه سازی سمیت اسانس مستخرج از گیاه Satureja isophylla Rech روی شپشه قرمز آرد (دریافت مقاله) همایش ملی کشاورزی و سلامت
39 مروری بر استفاده از فناوری ماشین بویایی در طبقه بندی گیاهان دارویی (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره ملی مهندسی مکانیک بیوسیستم و مکانیزاسیون ایران
40 مروری بر ترکیبات مختلف اسانس خانواده نعناع (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره ملی مهندسی مکانیک بیوسیستم و مکانیزاسیون ایران
41 مروری بر روش های کنترل هدفمند علف های هرز (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره ملی مهندسی مکانیک بیوسیستم و مکانیزاسیون ایران
42 مروری بر کاربرد طیف سنجی مادون قرمز نزدیک در کشاورزی و صنایع غذایی (دریافت مقاله) دومین کنگره بین المللی و بیست و پنجمین کنگره ملی علوم و صنایع غذائی ایران
43 مروری برروش های مختلف خشک کردن گیاهان دارویی (دریافت مقاله) دومین کنگره بین المللی و بیست و پنجمین کنگره ملی علوم و صنایع غذائی ایران
44 مقایسه روش پردازش تصویر و سایر روش های موجود برای درجه بندی و جداسازی محصولات کشاورزی (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره ملی مهندسی مکانیک بیوسیستم و مکانیزاسیون ایران
45 مقایسه عملکرد و بررسی اجزای دو نوع گیره بردارنده نشا در دستگاه های نشاکار سبزیجات (مطالعه موردی: گیره سوزنی و گیره انگشتی) (دریافت مقاله) چهاردهمین کنگره ملی مهندسی مکانیک بیوسیستم و مکانیزاسیون ایران