دکتر مجید حبیبی نوخندان

دکتر مجید حبیبی نوخندان پژوهشگاه هواشناسی و علوم جو کشور

دکتر مجید حبیبی نوخندان

Dr. Majid Habibi Nokhandan

پژوهشگاه هواشناسی و علوم جو کشور

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 ارزیابی اقلیم آسایشی چند شهر اصلی گردشگری ایران با استفاده از شاخص دمای معادل فیزیولوژیک (PET) (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های جغرافیای طبیعی دوره: 43، شماره: 75
2 ارزیابی تاثیر عوامل اقلیمی موثر بر کشت زعفران با استفاده از فرایند تحلیل سلسله مراتبیAHP موردمطالعه: دهستان های شهرستان رشتخوار (دریافت مقاله) فصلنامه زراعت و فناوری زعفران دوره: 2، شماره: 1
3 ارزیابی تغییر اقلیم کشور در دوره ی ۲۰۳۹- ۲۰۱۰ میلادی با استفاده از ریزمقیاس نمایی داده های مدل گردش عمومی جو ECHO­G (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و توسعه دوره: 7، شماره: 16
4 ارزیابی تغییرات طول دوره رشد و یخبندان ناشی از نوسانات اقلیمی مطالعه موردی: خراسان رضوی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های جغرافیای طبیعی دوره: 42، شماره: 73
5 برآورد و پهنه بندی تبخیر و تعرق پتانسیل شمال شرق ایران با استفاده از روش فائو پنمن مونتیث (دریافت مقاله) نشریه هواشناسی و علوم جو دوره: 4، شماره: 2
6 بررسی ارتباط بین تغییرات پارامترهای هواشناسی سطح زمین و بارش بهاره استان خراسان رضوی (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و مهندسی آبیاری دوره: 32، شماره: 1
7 بررسی توزیع مکانی وزمانی یخبندان درایران ونقش آن درحمل ونقل جاده ی (دریافت مقاله) پژوهشنامه حمل و نقل دوره: 2، شماره: 2
8 بررسی همدیدی سازوکار تشکیل چرخندهای بادپناه در رشته کوه زاگرس در ایران (دریافت مقاله) نشریه هواشناسی و علوم جو دوره: 3، شماره: 3
9 پیش بینی بارش فصلی بر اساس الگوهای سینوپتیکی با استفاده از سیستم استنباط فازی- عصبی تطبیقی((ANFIS (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های جغرافیای طبیعی دوره: 40، شماره: 66
10 پیش بینی بارش فصلی بر اساس الگوهای سینوپتیکی سطوح فوقانی جوبا استفاده از مدل های آماری (دریافت مقاله) فصلنامه دانش آب و خاک دوره: 19، شماره: 1
11 پیش بینی بارش فصلی بر اساس الگوهای همدید با استفاده از تئوری مجموعه های فازی (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و توسعه دوره: 7، شماره: 15
12 تعیین نقش روند تغییرات اقلیمی و کاربری اراضی بر وضعیت بیابان‌زایی آتی، مطالعه موردی: سبزوار (دریافت مقاله) فصلنامه مهندسی و مدیریت آبخیز دوره: 11، شماره: 3
13 توزیع مکانی زمانی دما و تبخیر تعرق مرجع با استفاده از داده های CRU در خراسان رضوی و پیش نگری تغییرات آتی برمبنای مدل های اقلیمی CMIP۵ (دریافت مقاله) نشریه سنجش از دور و GIS ایران دوره: 12، شماره: 1
14 شبیه سازی بارش ماههای سرد سال های ۱۳۷۶و ۱۳۷۹ با استفاده از مدل اقلیمی RegCM۳ (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و توسعه دوره: 5، شماره: 10
15 شناسایی و طبقه بندی مناطق گردوغباری در خاورمیانه با استفاده از تلفیق ویژگی های انعکاسی و مادون قرمز حرارتی سنجنده ی MODIS (دریافت مقاله) فصلنامه انجمن زمین شناسی مهندسی ایران دوره: 5، شماره: 1
16 کاربرد منطق فازی و رگرسیون چند متغیره در پیش بینی بلند مدت بارش بهاره (مطالعه موردی: استان خراسان رضوی) (دریافت مقاله) مجله علوم و مهندسی آبخیزداری ایران دوره: 4، شماره: 12
17 مدل سازی اقلیم استان های تهران و مازندران با استفاده از مدل اقلیمی LARS-WG و مقایسه تغییرات آن در جبهه های شمالی و جنوبی البرز مرکزی (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و تکنولوژی محیط زیست دوره: 15، شماره: 1
18 مطالعه توزیع مکانی و زمانب بارش و اثرات آن برایمنی حمل ونقل جاده ای درایران (دریافت مقاله) پژوهشنامه حمل و نقل دوره: 6، شماره: 2
19 مقایسه نتایج به دست آمده از کاربرد سیستم استنباط فازی ممدانی و شبکه های عصبی مصنوعی در پیش بینی بارش فصلی، مطالعه موردی: منطقه خراسان (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات منابع آب ایران دوره: 5، شماره: 2
20 مکان یابی بهینه استقرار سنجنده های هواشناسی جاده ای درسیستم حمل ونقل هوشمند ITS مطالعه موردی محورهای تهران کرج (دریافت مقاله) پژوهشنامه حمل و نقل دوره: 5، شماره: 3
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 آشنایی با پدیده خشکسالی و راهکارهای مقابله با آن جهت برنامه ریزان و مسئولین اجرایی (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس بین المللی مدیریت جامع بحران
2 ارائه ساختار سیستم اطلا عرسانی و پی شآگاهی وضعیت های بحرانی آب و هوایی در سیستم حمل و نقل هوشمند (ITS) (دریافت مقاله) سومین کنفرانس منطقه ای مدیریت ترافیک
3 ارزیابی مدل RegCM3 در پیش بینی تبخیر و تعرق واقعی با استفاده از رابطه تکمیلی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی هواشناسی و مدیریت آب کشاورزی
4 ارزیابی منشاء و مسیر حرکت توفان گرد و غباری 13 لغایت 17 تیر ماه 1388 (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس زمین شناسی مهندسی و محیط زیست ایران
5 امکان سنجی پیش بینی پارامترهای جوی و تاثیر گذاری آنها برانتشار گازهای الاینده از مجتمع صنعتی بازیافت و پسماند مشهد (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی و اولین همایش بین المللی مدیریت پسماند
6 برآورد تبخیر - تعرق گیاه مرجع با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی تحت شرایط کمبود داده ها ی اقلیمی(مطالعه موردی: ایستگاه سینوپتیک مشهد) (دریافت مقاله) دهمین سمینار آبیاری و کاهش تبخیر
7 بررسی الگوهای همدیدی موثر بر آلودگی هوا در کلان شهر مشهد (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی آب و هواشناسی ایران
8 بررسی توزیع مکانی زمانی تبخیرتعرق مرجع با استفاده از داده های شبکه بندی CRU و پیش نگری تغییرات آن طی دوره های آتی در خراسان رضوی (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس منطقه ای تغییر اقلیم
9 بررسی و تحلیل بادهای مشهد در جهت مدیریت کاهش آلودگی هوا (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی علوم جغرافیایی
10 پهنه بندی بارش در منطقه خراسان بزرگ و کاربرد آن در مدیریت ریسک خشکسالی (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی مدیریت جامع بحران در حوادث غیرمترقبه طبیعی
11 پهنه بندی دمایی آغازوخاتمه فصول درشرق ایران بااستفاده ازروشهای نوین آماری (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی پژوهش های کاربردی در علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست
12 پیش بینی رفتار خشکسالی با استفاده از فازی (دریافت مقاله) یازدهمین کنفرانس سیستم های فازی ایران
13 تحلیل تراکم میزان آلاینده های شاخص هوادر کلانشهر مشهد طی سال 1395 (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی آب و هواشناسی ایران
14 تحلیل تصادفات جاده ای و داده های آب و هواشناسی با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی (محور جاده تبریز - میانه) (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی تصادفات و سوانح جاده ای و ریلی
15 تحلیلی بر شروع فصول اقلیمی در شرق ایران (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس بین المللی ایده های نوین در کشاورزی، محیط زیست و گردشگری
16 تعیین نوع سنجنده های هواشناسی جاده ای متناسب باشرایط غالب و خاص اقلیمی ایران (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی آب و هواشناسی ایران
17 رویکردی نو در بررسی پیش بینی پذیری بارندگی مبتنی بر تئوری Chaos و پیش بینی فصلی بارندگی ( شهر مشهد ) مبتنی بر سیستم فازی - عصبی تطبیقی چند گانه (Multi_ANFIS) (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی مهندسی برق
18 رویکردی نو در پیشبینی روزانه دمای هوا با استفاده از سریهای زمانی فازی مرتبه بالا و الگوریتم بهینه سازی اجتماع پرندگان (دریافت مقاله) کنفرانس ملی مهندسی نرم افزار
19 سیستم اطلاعات هواشناسی جاده ای و نقش آن در ارتقاء ایمنی جاده ها و کاهش هزینه های راهداری (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی حوادث رانندگی و جاده ای
20 کاربرد دورکاری (سنجش از دور) در پایش رطوبت سطحی خاک با تکیه بر داده های باند میکرویو سنجیده AMSER-E ماهواره Aqua مطاله موردی استان خراسان رضوی (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مهندسی و علوم کاربردی
21 کاربرد سیستم استنباط فازی- عصبی تطبیقی (ANFIS) و سیستم استنباط فازی ممدانی در پیش بینی بارش سالیانه (دریافت مقاله) اولین کنگره مشترک سیستم های فازی و سیستم های هوشمند
22 مدلسازی اقلیم ایران در دوره 2039-2010 با استفاده از ریز مقیاس نمایی اماری خروجی مدل ECHO-G (دریافت مقاله) کارگاه فنی اثرات تغییر اقلیم در مدیریت منابع آب
23 مطالعه اثر نوسانات اقلیمی بر تردد و تصادفات جاده هراز (دریافت مقاله) دومین کنفرانس منطقه ای تغییر اقلیم
24 مطالعه نوسانات دمای اعماق خاک در مقایسه با دمای هوا ( مطالعه موردی ایستگاه هواشناسی سرخس) (دریافت مقاله) اولین همایش ملی تخصصی علوم کشاورزی و محیط زیست ایران
25 مقایسه تغییرات دما در دو ایستگاه سینوپتیک مشهد و چابهار (دریافت مقاله) سومین کنگره ملی توسعه و ترویج مهندسی کشاورزی و علوم خاک ایران
26 مقایسه تغییرات فصلی در چند ایستگاه سینوپتیک شرق ایران (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس بین المللی علوم کشاورزی،دامی منابع طبیعی محیط زیست گردشگری روستایی و گیاهان دارویی کشورهای اسلامی
27 منشایابی عوامل موثر بر تشکیل دریاچه بزنگان- شرق زون کپه داغ (دریافت مقاله) اولین همایش علوم جغرافیایی ایران 1393