دکتر عزت الله رئیسی

دکتر عزت الله رئیسی

دکتر عزت الله رئیسی

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 اثر آبگیری مجاری ریز و بزرگ آبخوانهای کارستی بر هیدروگراف چشمه ها (دریافت مقاله) هفتمین همایش انجمن زمین شناسی ایران
2 اثر توسعه کارستی مجرائی بر رفتار هیدرولیکی آبخوانهای کارستی (دریافت مقاله) ششمین همایش انجمن زمین شناسی ایران
3 اثر گنبد نمکی داراب بر روی کیفیت آب چشمه های کارستی و دشت مجاور (دریافت مقاله) سومین همایش انجمن زمین شناسی ایران
4 اثر گنبد نمکی گز طویله بر روی آبهای کارستی و آبرفتی مجاور (دریافت مقاله) اولین همایش انجمن زمین شناسی ایران
5 اثر گنبدهای نمکی استان هرمزگان بر روی کیفیت آبخوان های کارستی و آبرفتی مجاور (دریافت مقاله) همایش ملی دریا،توسعه و منابع آب خلیج فارس و حوزه مکران
6 ارزیابی اثر کمی طرح تغذیه مصنوعی دشت امامزاده جعفر گچساران (دریافت مقاله) سومین همایش انجمن زمین شناسی ایران
7 ارزیابی نوسانات غلظت فلزمولیبدن در دو فصل خشک و تر درآبخوان مجاور دریاچه مهارلو (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس پژوهشهای کاربردی منابع آب ایران
8 استفاده از ایزوتوپ اکسیژن 18 در تعیین منشاء شوری چشمه های کارستی رحمت (دریافت مقاله) سومین همایش انجمن زمین شناسی ایران
9 استفاده از روش استوکستیک در مطالعه تغییرات آب و هوائی جنوب ایران (دریافت مقاله) دومین کنفرانس منطقه ای تغییر اقلیم
10 برآورد ضریب تراوایی معادل سازندهای سخت درز و شکاف دار با استفاده از مدل شبیه سازی شبکه شکستگیهای توده سنگی (دریافت مقاله) نهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران
11 برآورد هزینه استحصال یک واحد آب آب زیر زمینی، مطالعه موردی دشت فیروز آباد (دریافت مقاله) چهارمین همایش انجمن زمین شناسی ایران
12 بررسی اثرپونور شمالی پولژه لاغرک بر روی نشت آب از تونل سوم کوهرنگ (دریافت مقاله) همایش ملی مهندسی عمران و زمین شناسی
13 بررسی امکان تغذیه مصنوعی آب انتقالی از دشت شیراز در لایه آبدار دشت سروستان (دریافت مقاله) نهمین سمینار کمیته ملی آبیاری و زهکشی
14 بررسی بیلان جرمی مواد حل شده در آب زیر زمینی حوضه گرانیتی دره ی بندنو در منطقه کوه سفید بوانات (دریافت مقاله) پنجمین همایش انجمن زمین شناسی ایران
15 بررسی پتانسیل فرار آب از سد تنگاب (دریافت مقاله) پنجمین همایش زمین شناسی مهندسی و محیط زیست ایران
16 بررسی پتانسیل فرار آب از سد تنگاب (دریافت مقاله) بیست و ششمین گردهمایی علوم زمین
17 بررسی پتانسیل فرار آب در سازندهای کارستی مخزن و تکیه گاه سد میرزای شیرازی (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس سد سازی ایران
18 بررسی تاثیر پدیده های انتشار، پخش، همرفت و نفوذ در شوری آب چشمه های کارستی تاقدیس رحمت (دریافت مقاله) ششمین همایش انجمن زمین شناسی ایران
19 بررسی تغییرات هیدروشیمیایی چشمه های شورگنبد نمکی سروستان (دریافت مقاله) سومین همایش انجمن زمین شناسی ایران
20 بررسی خصوصیات لایه آبدار حوضه آبگیر چشمه سراب با استفاده از ردیابی ماده رنگین (دریافت مقاله) پنجمین همایش انجمن زمین شناسی ایران
21 بررسی علل تغییرات هیدروشیمیایی منابع آب در تاقدیس کارستی راوندی (دریافت مقاله) چهارمین همایش انجمن زمین شناسی ایران
22 بررسی علل تفاوت فیزیکوشیمیایی چشمه های کارستی تاقدیس پودنو فیروزآباد (دریافت مقاله) دومین همایش انجمن زمین شناسی ایران
23 بررسی علل کاهش کیفیت آب چشمه های کارستی تاقدیس رحمت (دریافت مقاله) دومین همایش انجمن زمین شناسی ایران
24 بررسی علل کاهش کیفیت آب در دشت کربال (دریافت مقاله) سومین همایش انجمن زمین شناسی ایران
25 بررسی عوامل مؤثر در ظهور چشمه‌های ایذه (دریافت مقاله) بیست و چهارمین گردهمایی علوم زمین
26 بررسی مسیر حرکت آب در چشمه کارستی تنگاب فیروزآباد توسط ماده رنگی رودامین B (دریافت مقاله) چهارمین همایش انجمن زمین شناسی ایران
27 بررسی مسیر و سرعت حرکت اب در ساختگاه سد دوستی با استفاده از ردیابی ماده رنگی (دریافت مقاله) بیست و ششمین گردهمایی علوم زمین
28 بررسی منشاء چشمه هفتخان در دشت بیاض فارس به روش ردیابی (دریافت مقاله) پنجمین همایش انجمن زمین شناسی ایران
29 بررسی هیدروژئولوزی و مکانیسم تشکیل غار سریزجان فیروزآباد (دریافت مقاله) چهارمین همایش انجمن زمین شناسی ایران
30 بررسی هیدروشیمیایی منابع آب در منطقه خرانق به کمک روشهای آماری چند متغیره (دریافت مقاله) سومین کنفرانس مدیریت منابع آب
31 بهینه سازی در انتخاب روش مناسب پاکسازی BTEX در یک آبخوان آبرفتی آلوده به موادنفتی (دریافت مقاله) پانزدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران
32 پتانسیل فرار آب در ساختگاه سد سمیره (دریافت مقاله) بیست و ششمین گردهمایی علوم زمین
33 تعیین آلودگی و مکانیزم انتقال آرسنیک در آبخوان مجاور دریاچه مهارلو (دریافت مقاله) ششمین همایش زمین شناسی مهندسی و محیط زیست ایران
34 تعیین حوضه آبگیر چشمه های تنگ آتشگاه به روش زمین شناسی و هیدروژئولوژی (دریافت مقاله) سومین همایش انجمن زمین شناسی ایران
35 جریان افشان کاذب، تعبیر جدیدی از جریان در محیطهای کارستی (دریافت مقاله) هشتمین همایش انجمن زمین شناسی ایران
36 چالش جدید شرکت ملی نفت : شوری آب های تولیدی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ژئومکانیک نفت
37 خصوصیات سفره کارستی پودنو با استفاده از پارامترهای فیزیکوشیمیایی چشمه های روستای آتشکده (دریافت مقاله) دومین همایش انجمن زمین شناسی ایران
38 خصوصیات شیمیایی منابع آب موجود در سازندهای سخت گرانیتی (دریافت مقاله) هفتمین همایش انجمن زمین شناسی ایران
39 روش جدید تعیین منشاء توده های نفتی LNAPL در آب زیرزمینی (دریافت مقاله) شانزدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران
40 روشهای هیدروژئولوژیکی جلوگیری از شور شدن آبخوان دشت جناح-کمشک (دریافت مقاله) شانزدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران
41 ریخت سنجی آبفروچاله های گنبد نمکی کنار سیاه فیروزآباد (دریافت مقاله) بیست و پنجمین گردهمایی علوم زمین
42 ریخت شناسی و مدل تشکیل غار زکریا استهبان (دریافت مقاله) بیست و پنجمین گردهمایی علوم زمین
43 زمین ریخت شناسی کمی در حوضه های آبریز سازند پابده - گورپی در منطقه سپیدان فارس (دریافت مقاله) چهارمین همایش انجمن زمین شناسی ایران
44 ژئومورفولوژی و سیستم توسعه غار سراب بابا حیدر (دریافت مقاله) پنجمین همایش انجمن زمین شناسی ایران
45 سازوکار جریان آب زیرزمینی در گنبد نمکی کنارسیاه (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس پژوهشهای کاربردی منابع آب ایران
46 شبیه سازی عددی انتقال و رفتار BTEX آزاد شده از شش توده LNAPL دریک آبخوان آبرفتی (دریافت مقاله) پانزدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران
47 طبقه بندی چشمه های کارستی سازند آسماری-جهرم با رویکرد آب شیمیایی (دریافت مقاله) دهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران
48 طراحی هیتوگراف و ماکزیمم عمق بارندگی برای زمان تمرکز حوضه های آبریز فاقد ایستگاه هیدرومتری در استان فارس (دریافت مقاله) دهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران
49 عوامل کنترل کننده میزان انحلال در تو چشم کارستی جنوب ایران (دریافت مقاله) بیست و چهارمین گردهمایی علوم زمین
50 مدیریت بهره برداری از آبخوان ساحلی جنوب شرقی دریاچه مهارلو بمنظور جلوگیری از شور شدن آب چاههای پمپاژ ( آب زیرزمینی ) (دریافت مقاله) پنجمین همایش زمین شناسی مهندسی و محیط زیست ایران
51 مدیریت بهره برداری از آبخوان ساحلی جنوب شرقی دریاچه مهارلو به منظور جلوگیری از شور شدن آب چاه های پمپاژ (دریافت مقاله) بیست و ششمین گردهمایی علوم زمین
52 مطالعه ویژگیهای هیدروژئوشیمیائی منابع آب در سازندهای سخت شیرکوه یزد (دریافت مقاله) سومین همایش انجمن زمین شناسی ایران
53 مقایسه ویژگیهای فیزیکی و شیمیایی چشمه آهکی و چشمه قناتهای گرانیتی در منطقه شیرکوه یزد (دریافت مقاله) چهارمین همایش انجمن زمین شناسی ایران
54 منابع کارست ایران مقدمه ای بر یک مفهوم (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس پژوهشهای کاربردی منابع آب ایران
55 نقش ضریب تبادل در شبیه سازی رفتار هیدرولیکی آبخوانهای کارستی (دریافت مقاله) هفتمین همایش انجمن زمین شناسی ایران
56 نقش گسل قطر - کازرون در هیدروژئولوژی آبخوان برازجان (دریافت مقاله) پنجمین همایش انجمن زمین شناسی ایران
57 نقش مدیریت منابع آب در افزایش غلظت الاینده فلزات سنگین (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران
58 نقش مطالعات هیدروژئولوژیکی در طراحی پرده آب بند، سد ششپیر (دریافت مقاله) شانزدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران
59 ویژگیهای هیدروشیمی سازندهای محدوده سد سازبن (دریافت مقاله) نهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران
60 هیدروزئولوژی چشمه‌های کارستی تاقدیس سبزپوشان (دریافت مقاله) بیست و چهارمین گردهمایی علوم زمین