دکتر اسکندر فتحی آذر

دکتر اسکندر فتحی آذر استاد گروه علوم تربیتی دانشگاه تبریز

دکتر اسکندر فتحی آذر

Dr. Eskandar Fathiazar

استاد گروه علوم تربیتی دانشگاه تبریز

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 آموزش کفایت اجتماعی در کاهش پرخاشگری پسران پیش دبستانی: گزارش ۶ مورد (دریافت مقاله) مجله اصول بهداشت روانی دوره: 8، شماره: 32
2 اثر بخشی آموزش تکنیک خودنظارتی بر اختلال اضطراب اجتماعی دانش آموزان (دریافت مقاله) دوماهنامه راهبردهای آموزش در علوم پزشکی دوره: 11، شماره: 1
3 اثر بخشی آموزش متمرکز بر تعدیل جهت گیری یادگیری معلمان بر خودکارآمدی معلمان و خودپنداره تحصیلی دانش آموزان پایه چهارم (دریافت مقاله) مجله مطالعات روانشناسی تربیتی دوره: 17، شماره: 37
4 اثر بخشی تعاملی آموزش راهبردهای خودگردان-فراشناختی و خود پنداره تحصیلی بر مولفه های تاب آوری و هیجانات مثبت تحصیلی (دریافت مقاله) دوفصلنامه شناخت اجتماعی دوره: 8، شماره: 1
5 اثر بخشی راهبرد آموزی مبتنی بر الگوی ویت بر بهبود عملکرد حافظه ی فعال و عملکرد ریاضی دانش آموزان دارای حافظه ی فعال ضعیف (دریافت مقاله) مجله دستاوردهای روانشناختی دوره: 22، شماره: 1
6 اثربخشی آزمون خودنظارتی توجه بر عملکرد حل مسئله ریاضی دانش آموزان پسر پایه چهارم ابتدایی دچار ناتوانی ریاضی (دریافت مقاله) فصلنامه روان شناسی کاربردی دوره: 4، شماره: 4
7 اثربخشی آموزش بخشایشگری بر افزایش بهزیستی تحصیلی در دانش آموزان قربانی قلدری (دریافت مقاله) فصلنامه روان شناسی کاربردی دوره: 15، شماره: 3
8 اثربخشی آموزش راهبرد کمک خواهی بر عملکرد حل مساله ریاضی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های نوین روانشناختی دوره: 7، شماره: 25
9 اثربخشی آموزش راهبردهای خودگردان فراشناختی بر مولفه های تعلل ورزی تحصیلی و هیجانات منفی تحصیلی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های نوین روانشناختی دوره: 14، شماره: 53
10 اثربخشی آموزش راهبردی تفکر بر پرسشگری دانش آموزان پسر پایه پنجم ابتدایی شهر سنندج (دریافت مقاله) دوفصلنامه تفکر و کودک دوره: 4، شماره: 7
11 اثربخشی آموزش راهبردی تفکر بر تفکر انتقادی دانش آموزان (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های نوین روانشناختی دوره: 8، شماره: 29
12 اثربخشی آموزش مدیریت زمان بر پیامدهای تحصیلی و رفتاری دانش آموزان پایه ی ششم ابتدایی شهرستان تبریز (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های نوین روانشناختی دوره: 15، شماره: 58
13 اثربخشی آموزش مدیریت شرم مبتنی بر برنامه PEGS در کاهش قلدری نوجوانان دختر (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های نوین روانشناختی دوره: 10، شماره: 39
14 اثربخشی برنامه آموزش بخشایشگری بر شفقت به خود در دانش آموزان قربانی قلدری (دریافت مقاله) مجله علمی پژوهان دوره: 19، شماره: 3
15 اثربخشی برنامه آموزش مبتنی بر خود تنظیمی، ذهن آگاهی و مدیریت زمان بر کاهش تعلل ورزی و افزایش پیشرفت تحصیلی دانش آموزان متوسطه (دریافت مقاله) مجله مطالعات روانشناسی تربیتی دوره: 15، شماره: 30
16 اثربخشی برنامه شناخت و مقابله با قلدری بر باورها و دیدگاه های معلمان درباره قلدری و خودکارآمدی آنان در مدیریت رفتار کلاس (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش در یادگیری آموزشگاهی و مجازی دوره: 2، شماره: 7
17 اثربخشی برنامه های ضد قلدری مدرسه بر توان مندی معلمان زن در مدیریت رفتار قلدری دانش آموزان (دریافت مقاله) مجله اصول بهداشت روانی دوره: 18، شماره: 2
18 اثربخشی بسته آموزشی راهبردهای خودگردان فراشناختی برتاب آوری تحصیلی دانش آموزان (با نقش تعاملی خود پنداره تحصیلی) (دریافت مقاله) مجله روانشناسی و روانپزشکی شناخت دوره: 6، شماره: 4
19 اثربخشی بسته آموزشی راهبردهای یادگیری خودگردان فراشناختی بر مولفه های هیجانات مثبت و منفی-تحصیلی (دریافت مقاله) فصلنامه روانشناسی مدرسه و آموزشگاه دوره: 10، شماره: 4
20 اثربخشی تلفیقی راهبردهای خودنظارتی و سکوسازی فراشناختی بر درک مطلب و انگیزش خواندن دانش آموزان پایه چهارم ابتدایی (دریافت مقاله) دوماهنامه راهبردهای آموزش در علوم پزشکی دوره: 11، شماره: 5
21 اثربخشی راهبرد یاددهی - یادگیری نقشه مفهومی بر بازده های شناختی -عاطفی در یادگیری درس زیست شناسی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های نوین روانشناختی دوره: 2، شماره: 8
22 اثربخشی مداخله های آموزشی مبتنی بر پذیرش و تعهد درمانگری بر تعلل ورزی تحصیلی دانش آموزان (دریافت مقاله) فصلنامه روانشناسی تحولی، روانشناسان ایرانی دوره: 13، شماره: 50
23 ادراک استادان گروه مشاوره از برنامه درسی پوچ در دانشگاه:یک مطالعه کیفی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های کیفی در برنامه ریزی درسی دوره: 1، شماره: 3
24 ادراک دانش آموزان فارغ التحصیل سوم متوسط نظری از مهدویت: پژوهشی پدیدارشناسانه (دریافت مقاله) دوفصلنامه تربیت اسلامی دوره: 9، شماره: 19
25 ادراک معلمان از ویژگیهای تدریس مؤثر؛ یک بررسی پدیدار شناختی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش در برنامه ریزی درسی دوره: 2، شماره: 17
26 ادراک و تجربه مادران دانشآموزان پایه ششم ابتدایی داوطلب شرکت در آزمون مدارس استعدادهای درخشان (دریافت مقاله) دوفصلنامه پژوهشهای آموزش و یادگیری دوره: 14، شماره: 1
27 ارتباط تفکر انتقادی با خلاقیت، باورهای خودکارآمدی و عملکرد تحصیلی دانشجو معلمان (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش در یادگیری آموزشگاهی و مجازی دوره: 2، شماره: 7
28 ارتباط ویژگی های یادگیری با پیشرفت تحصیلی دانشجویان (دریافت مقاله) مجله ایرانی آموزش در علوم پزشکی دوره: 7، شماره: 2
29 ارزیابی تدریس دبیران متوسطه براساس عوامل دهگانه فلندرز (دریافت مقاله) دوفصلنامه پژوهشهای آموزش و یادگیری دوره: 7، شماره: 1
30 ارزیابی کیفیت برنامه درسی رشته تکنولوژی آموزشی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات اندازه گیری و ارزشیابی آموزشی دوره: 1، شماره: 1
31 The Effect of Nutrition Education on the Knowledge and Practice of Elementary School Children Regarding Junk Food Intake (دریافت مقاله) مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی زنجان دوره: 13، شماره: 51
32 The Effect of the Flipped Classroom on the Nature of Science (NOS) and Student Achievement in Biology (دریافت مقاله) مجله میان رشته ای آموزش مجازی در علوم پزشکی دوره: 10، شماره: 3
33 بررسی اثر بخشی بسته آموزشی راهبردهای خودگردان-فراشناختی بر مولفه های تعلل ورزی تحصیلی دانش آموزان دوره متوسطه (دریافت مقاله) فصلنامه آموزش پژوهی دوره: 3، شماره: 12
34 بررسی اثربخشی الگوی آموزشی پرسش و پاسخ در درس مطالعات اجتماعی پایه پنجم بر درک مفاهیم و تفکر انتقادی دانش آموزان (دریافت مقاله) مجله روش ها و مدل های روان شناختی دوره: 9، شماره: 31
35 بررسی اثربخشی برنامه درسی مبتنی بر علوم اعصاب شناختی بر بهبود کارکردهای اجرایی و حافظه فعال دانش آموزان ابتدایی دارای اختلال یادگیری ریاضی شهر شیراز (دریافت مقاله) مجله عصب روان شناسی دوره: 6، شماره: 4
36 بررسی تاثیر آموزش ابراز وجود بر مولفه های مهارت های اجتماعی دانش آموزان دختر مقطع پیش دانشگاهی (دریافت مقاله) مجله مطالعات روانشناسی تربیتی دوره: 8، شماره: 13
37 بررسی تجارب دانشجویان دختر از انعکاس مفهوم جنسیت در کتب درسی دوران تحصیلی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های کیفی در برنامه ریزی درسی دوره: 1، شماره: 4
38 بررسی تجارب معلمان و دانش آموزان دوره متوسطه در استفاده از فنآوری (دریافت مقاله) فصلنامه فناوری آموزش دوره: 9، شماره: 4
39 بررسی تجربه دبیران علوم دوره دبیرستان از ماهیت علم: یک مطالعه پدیدارشناسی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش در برنامه ریزی درسی دوره: 13، شماره: 51
40 بررسی ساختار برنامه درسی دوره ابتدایی با تاکید بر رویکرد کاهش تمرکز (دریافت مقاله) فصلنامه رویکردی نو در علوم تربیتی دوره: 3، شماره: 3
41 بررسی عناصر الگوی برنامه درسی مبتنی بر مغز در دوره پیش دبستانی و اعتباربخشی آن (پژوهش کیفی) (دریافت مقاله) فصلنامه سلامت روان کودک دوره: 8، شماره: 2
42 بررسی عوامل موثر بر اجرای مطلوب کارورزی در الگوی آموزش همراه با تولید در هنرستان های کاردانش (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات برنامه درسی دوره: 12، شماره: 45
43 بررسی مهارت تفکر انتقادی دانشجومعلمان مراکز تربیت معلم تبریز (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های نوین روانشناختی دوره: 2، شماره: 7
44 بررسی و مقایسه وضعیت خودمراقبتی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی تبریز و دانشگاه تبریز (دریافت مقاله) مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی ایلام دوره: 21، شماره: 6
45 بررسی ویژگی های مطلوب برنامه درسی آموزش همراه با تولید در هنرستان های کاردانش(مطالعه موردی:رشته خیاطی) (دریافت مقاله) فصلنامه فناوری آموزش دوره: 11، شماره: 4
46 برنامه ی درسی مبتنی بر مغز در دوره ی پیش دبستانی بررسی وضعیت موجود و راهکارهایی برای وضعیت مطلوب (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های نوین روانشناختی دوره: 17، شماره: 65
47 پدیدارشناسی تجارب مادران در زندگی با کودکانADHD (دریافت مقاله) فصلنامه خانواده پژوهی دوره: 7، شماره: 1
48 پدیدارشناسی عوامل موثر و برانگیزاننده در کیفیت دوره های آموزش ضمن خدمت معلمان (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش در یادگیری آموزشگاهی و مجازی دوره: 3، شماره: 12
49 پیش بینی عملکرد تحصیلی دانشجویان دانشگاه تبریز بر اساس نگرش تفکر انتقادی و شیوه های شناختی یادگیری (دریافت مقاله) مجله رویکردهای نوین آموزشی دوره: 8، شماره: 1
50 تآثیر برنامه آموزش فلسفه برای کودکان بر خودتنظیمی هیجانی کودکان کار (دریافت مقاله) دوفصلنامه تفکر و کودک دوره: 10، شماره: 2
51 تاثیر آموزش به شیوه افسانه زدایی علمی بر تفکر انتقادی تحلیلی دانش آموزان با توجه به اهداف پیشرفت اجتماعی (دریافت مقاله) فصلنامه سلامت روان کودک دوره: 7، شماره: 1
52 تاثیر آموزش به کمک نقشه مفهومی بر پیشرفت تحصیلی درس زیست شناسی دانش آموزان سال سوم متوسطه استان کهگیلویه و بویراحمد (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش در برنامه ریزی درسی دوره: 15، شماره: 59
53 تاثیر آموزش مبتنی بر مغز در میزان یادگیری و آمادگی زبانی نوآموزان دوره پیش دبستانی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش در برنامه ریزی درسی دوره: 16، شماره: 62
54 تاثیر ارزشیابی توصیفی بر پیشرفت تحصیلی و نگرش نسبت به مدرسه در دانش آموزان دوره ابتدایی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات اندازه گیری و ارزشیابی آموزشی دوره: 1، شماره: 2
55 تاثیر الگوی تعدیل شده تسلط آموزی بر یادگیری شناختی و عملکردی دانشجویان پرستاری (دریافت مقاله) مجله ایرانی آموزش در علوم پزشکی دوره: 7، شماره: 2
56 تاثیر بازاندیشی بر مهارت های تفکر انتقادی دانشجویان پرستاری شهرستان تبریز (دریافت مقاله) مجله ایرانی آموزش در علوم پزشکی دوره: 1، شماره: 4
57 تاثیر برخورد مناسب معلم بر سبک های مقابله ای بد رفتاری و ضد اقتدار دانش آموزان مقطع ابتدایی (دریافت مقاله) دوفصلنامه پژوهشهای آموزش و یادگیری دوره: 4، شماره: 1
58 تاثیر برنامه تلفیقی یادگیری اجتماعی – هیجانی بر شایستگی های روانی - اجتماعی دانش آموزان (دریافت مقاله) فصلنامه علمی پژوهش های یاددهی و یادگیری دوره: 11، شماره: 48
59 تاثیر برنامه یادگیری اجتماعی – هیجانی بر شایستگی های روانی – اجتماعی و رضایت از مدرسه دانش آموزان پسر پنجم ابتدایی شهرستان سقز (دریافت مقاله) دوماهنامه راهبردهای آموزش در علوم پزشکی دوره: 11، شماره: 3
60 تاثیر درمان شناختی مبتنی بر ذهن آگاهی بر کنش های اجرایی مغز و یادگیری هیجانی اجتماعی دانش آموزان مبتلا به اختلال نافرمانی مقابله ای (دریافت مقاله) فصلنامه سلامت روان کودک دوره: 5، شماره: 2
61 تاثیر راهبرد مبتنی بر زمینه براساس اصول یادگیری مغز محور بر سطوح یادگیری درس علوم تجربی دانش آموزان پایه سوم ابتدایی (دریافت مقاله) دوماهنامه راهبردهای آموزش در علوم پزشکی دوره: 14، شماره: 4
62 تاثیر روش وارونه(معکوس) بر ماهیت علم و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دختر پایه دهم در درس زیست شناسی شهر تبریز (دریافت مقاله) دوماهنامه راهبردهای آموزش در علوم پزشکی دوره: 12، شماره: 3
63 تاثیر کلاس جورچین معکوس بر عملکرد تحصیلی و اضطراب آمار دانشجویان (دریافت مقاله) فصلنامه روان شناسی تربیتی دوره: 15، شماره: 52
64 تاثیر نقشه مفهومی بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دوره متوسطه در درس فیزیک (دریافت مقاله) مجله رویکردهای نوین آموزشی دوره: 11، شماره: 1
65 تاثیر نمایش عروسکی در کاهش فوبی خاص دانش آموزان ابتدایی شهر تبریز (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های نوین روانشناختی دوره: 12، شماره: 45
66 تأثیر آموزش فن شش کلاه تفکر دوبونو بر گرایش تفکر انتقادی و خلاقیت دانش آموزان (دریافت مقاله) فصلنامه ابتکار و خلاقیت در علوم انسانی دوره: 4، شماره: 1
67 تبیین اهمال کاری تحصیلی دانش آموزان متوسطه: یک مطالعه نظریه زمینه ای (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش در برنامه ریزی درسی دوره: 16، شماره: 60
68 تبیین بسترهای آزادسازی برنامه درسی در دوره ابتدایی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش در برنامه ریزی درسی دوره: 17، شماره: 66
69 تبیین ماهیت سطوح تصمیم گیری در آزادسازی برنامه درسی دوره ابتدایی: یک مطالعه تلفیقی (دریافت مقاله) فصلنامه آموزش پژوهی دوره: 7، شماره: 25
70 تجارب انگیزشی و اجتماعی دانش آموزان از روش یادگیری مشارکتی جیگ ساو: یک مطالعه کیفی (دریافت مقاله) فصلنامه سلامت روان کودک دوره: 5، شماره: 1
71 تجارب دانشجویان دختر از مفهوم جنس در کتب درسی: پژوهشی پدیدارشناسانه (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش در یادگیری آموزشگاهی و مجازی دوره: 5، شماره: 3
72 تجارب معلمان دوره ابتدایی از آزادسازی برنامه درسی: یک رویکرد پدیدارشناختی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش در برنامه ریزی درسی دوره: 17، شماره: 64
73 تجربه دختران دانشجو از سایت های اینترنتی:مطالعه پدیدار شناسی (دریافت مقاله) فصلنامه علوم اجتماعی دانشگاه فردوسی مشهد دوره: 12، شماره: 1
74 تحلیل محتوای طرح تحول بنیادین آموزش و پرورش ایران بر اساس مفروضه های نظام سلامت با تاکید بر آموزش (دریافت مقاله) دوماهنامه راهبردهای آموزش در علوم پزشکی دوره: 9، شماره: 3
75 تدوین بستهی آموزشی تربیت مثبت مدرسه محور و اثربخشی آن بر بهزیستی ذهنی دانش آموزان پایه ی ششم ابتدایی (دریافت مقاله) فصلنامه اندیشه های نوین تربیتی دوره: 19، شماره: 2
76 تدوین و اعتباریابی بسته آموزشی تربیت مثبت مدرسه محور ویژه دانش آموزان پایه ششم ابتدایی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات پیش دبستان و دبستان دوره: 3، شماره: 11
77 تریاژ پیش بیمارستانی: آگاهی، آمادگی و عملکرد دانشجویان پرستاری در مواجهه با حوادث غیرمترقبه (دریافت مقاله) نشریه مراقبت اورژانس دوره: 1، شماره: 2
78 تعیین اصول یادگیری مبتنی بر عصب - تربیت با استفاده از مطالعه اکتشافی و تبیین دلالت های آموزشی آن (دریافت مقاله) دوماهنامه راهبردهای آموزش در علوم پزشکی دوره: 11، شماره: 6
79 جهانی شدن و هویت های محلی و جهانی دانشجویان (مطالعه موردی: دانشگاه تبریز) (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات فرهنگی ایران دوره: 3، شماره: 10
80 چارچوبی برای طراحی الگوی مطلوب برنامه درسی کار و فناوری (با تاکید بر دوره متوسطه اول) (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات برنامه درسی دوره: 11، شماره: 40
81 چالش های دوران تحصیل دانشجویان پرستاری: یک مطالعه کیفی (دریافت مقاله) مجله ایرانی آموزش در علوم پزشکی دوره: 7، شماره: 2
82 درک تجربه دانشجویان دکتری روان شناسی از شایستگی های هیجانی یادگیری (دریافت مقاله) مجله اصول بهداشت روانی دوره: 22، شماره: 4
83 رابطه باورهای ضمنی هوش و جهت گیری اهداف پیشرفت با تعلل ورزی تحصیلی دانشجویان دانشگاه تبریز (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش در برنامه ریزی درسی دوره: 14، شماره: 54
84 رابطه ی خودبخششی و عواطف مثبت و منفی با تعل لورزی تحصیلی دانش آموزان سال سوم متوسطه (دریافت مقاله) فصلنامه روانشناسی مدرسه و آموزشگاه دوره: 3، شماره: 1
85 روش‌های مطلوب ارزشیابی در الگوی آموزش همراه با تولید در هنرستان‌های کاردانش (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات اندازه گیری و ارزشیابی آموزشی دوره: 8، شماره: 22
86 ساخت و بررسی پایایی و روایی پرسشنامه هویت حرفه ای معلمان (دریافت مقاله) دوماهنامه راهبردهای آموزش در علوم پزشکی دوره: 15، شماره: 6
87 ساماندهی و مهار موفق تکدی گری در کلان شهرها: مطالعه موردی موسسه خیریه حمایت از مستمندان تبریز (دریافت مقاله) دوفصلنامه جامعه شناسی اقتصادی و توسعه دوره: 5، شماره: 2
88 سبک های یادگیری دانشجویان پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی تبریز (دریافت مقاله) مجله ایرانی آموزش در علوم پزشکی دوره: 6، شماره: 2
89 سخنرانی یا آموزش مبتنی بر حل مساله: مقایسه دو روش آموزشی بر پیشرفت تحصیلی و یادداری دانشجویان پرستاری در درس کودکان (دریافت مقاله) مجله ایرانی آموزش در علوم پزشکی دوره: 10، شماره: 4
90 طراحی الگوی آزادسازی برنامه درسی دوره ابتدایی: یک پژوهش کیفی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات آموزشی و آموزشگاهی دوره: 12، شماره: 1
91 طراحی الگوی آموزشی مبتنی بر پرسش و پاسخ برای درس مطالعات اجتماعی و بررسی اثربخشی آن بر درک مفاهیم و تفکر انتقادی دانش آموزان (دریافت مقاله) فصلنامه ابتکار و خلاقیت در علوم انسانی دوره: 7، شماره: 3
92 طراحی الگوی آموزشی مبتنی بر پرسش و پاسخ برای درس مطالعات اجتماعی و بررسی اثربخشی آن بر درک مفاهیم و تفکر انتقادی دانش آموزان (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های کیفی در برنامه ریزی درسی دوره: 3، شماره: 7
93 طراحی الگوی برنامه درسی تلفیقی در آموزش علوم پایه ششم (دریافت مقاله) دوفصلنامه مطالعات روانشناختی نوجوان و جوان دوره: 4، شماره: 10
94 طراحی الگوی مناسب پرسش و پاسخ در درس علوم تجربی و بررسی اثربخشی آن بر درک مفاهیم و تفکر انتقادی دانش آموزان (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های نوین روانشناختی دوره: 14، شماره: 53
95 طراحی برنامه آموزش فرزندپروری برای والدین دارای کودکان با اختلال ویژه یادگیری (با آسیب خواندن): رویکردی سنتزپژوهانه (دریافت مقاله) فصلنامه روانشناسی افراد استثنایی دوره: 12، شماره: 45
96 طراحی و ارزیابی اثربخشی مداخله رفتاری بر کاهش قلدری جسمانی و بهبود پیوند با مدرسه در دانش آموزان: روی آورد مدرسه محور (دریافت مقاله) فصلنامه سلامت روان کودک دوره: 6، شماره: 3
97 طراحی و اعتبارسنجی الگوی مطلوب برنامه درسی تلفیقی سواد انرژی در دوره اول متوسطه (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات برنامه درسی دوره: 13، شماره: 49
98 عمل جراحی زیبایی بینی در تجربیات زنان رضایت مند از عمل با رویکرد پدیدارشناسی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات اجتماعی - روانشناختی زنان دوره: 12، شماره: 1
99 فراتحلیل رابطه هوش هیجانی با پیشرفت تحصیلی دانشجویان در ایران (دریافت مقاله) دوفصلنامه راهبردهای توسعه در آموزش پزشکی دوره: 1، شماره: 2
100 قلدری سنتی و سایبری در نوجوانان دختر مدارس راهنمایی: نقش کیفیت ارتباط معلم- دانش آموز (دریافت مقاله) فصلنامه روان شناسی تربیتی دوره: 8، شماره: 26
101 کاهش قلدری جسمانی و بهبود شایستگی اجتماعی در دانش آموزان: از سنجش کنشی رفتار تا طراحی مداخله رفتاری (دریافت مقاله) فصلنامه روان شناسی تربیتی دوره: 13، شماره: 46
102 مطالعه تجربیات اساتید و دانشجویان دانشگاه تبریز از توجه به اخلاق پژوهش؛ مطالعه ای پدیدارشناسانه (دریافت مقاله) فصلنامه راهبرد فرهنگ دوره: 8، شماره: 29
103 مطالعه مقایسه ای رفتار قلدری، پیوند با مدرسه و شایستگی اجتماعی در دانش آموزان قلدر و طرفداران قلدری (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش در یادگیری آموزشگاهی و مجازی دوره: 5، شماره: 4
104 مطالعه نیمرخ های شایستگی روانی – اجتماعی دانش آموزان حاشیه شهر سقز و تفاوت آنها بر مبنای رضایت از مدرسه: رویکرد مبتنی بر شخص (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های نوین روانشناختی دوره: 15، شماره: 58
105 معیارهای تدریس اثربخش از دیدگاه اساتید و دانشجویان و میزان کاربست آن در فرایند آموزشی (دریافت مقاله) مجله ایرانی آموزش در علوم پزشکی دوره: 18، شماره: 81
106 مفهوم پرستاری مبتنی بر شواهد و آموزش پرستاری (دریافت مقاله) مجله ایرانی آموزش در علوم پزشکی دوره: 14، شماره: 6
107 مقایسه بهداشت روانی، رضایت زناشویی و ابراز وجود والدین دانش آموزان ک متوان ذهنی و عادی در استان آذربایجان غربی (دریافت مقاله) فصلنامه دانش و پژوهش در روانشناسی کاربردی دوره: 10، شماره: 36
108 مقایسه تاثیر آموزش بر مبنای نقشه مفهومی با روش تلفیقی بر یادگیری درس فرایند پرستاری دانشجویان پرستاری دانشگاه علوم پزشکی تبریز (دریافت مقاله) مجله ایرانی آموزش در علوم پزشکی دوره: 7، شماره: 1
109 مقایسه تاثیر پازل و سخنرانی برنامه ریزی شده بر ادراک دانشجویان پرستاری از فضای روانی- اجتماعی کلاس های درس (دریافت مقاله) مجله ایرانی آموزش در علوم پزشکی دوره: 9، شماره: 4
110 مقایسه تاثیر تدریس با الگوی قیاسگری (TWA) و یادگیری مشارکتی در تعامل با سبک های یادگیری ترجیحی بر بازده های یادگیری و نگرش نسبت به علوم (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های نوین روانشناختی دوره: 9، شماره: 33
111 مقایسه رشد تفکر انتقادی، تفکر خلاق و توانایی تشخیص غیرمنطقی در نوجوانان دختر دوره متوسطه شهر تبریز (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های نوین روانشناختی دوره: 10، شماره: 37
112 مقایسه فعالیت فیزیکی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی تبریز با دانشگاه تبریز (دریافت مقاله) نشریه پرستاری ایران دوره: 21، شماره: 55
113 نقش آمادگی برای یادگیری خود - رهبر و نگرش تفکر انتقادی در پیش بینی عملکرد تحصیلی دانشجویان دانشگاه تبریز (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های نوین روانشناختی دوره: 5، شماره: 17
114 نقش آموزش بالینی مدرسان پرستاری: یک مطالعه کیفی (دریافت مقاله) مجله ایرانی آموزش در علوم پزشکی دوره: 2، شماره: 2
115 نقش آموزش درس جمعیت و تنظیم خانواده در دانش و نگرش دانشجویان دختر دانشگاه تبریز (دریافت مقاله) مجله ایرانی آموزش در علوم پزشکی دوره: 9، شماره: 2
116 نگاهی بر شبیهسازی در پرستاری: یک مطالعه ی مروری (دریافت مقاله) فصلنامه توسعه­ آموزش جندی­ شاپور دوره: 5، شماره: 3
117 واکاوی تجارب دانش آموزان پایه نهم از فرایند انتخاب رشته تحصیلی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات آموزشی و آموزشگاهی دوره: 11، شماره: 4
118 واکاوی تجارب زیسته راهبران آموزشی از رهبری برنامه درسی در مدارس (دریافت مقاله) فصلنامه رهبری و مدیریت آموزشی دوره: 16، شماره: 4
119 هویت حرفه ای دانشجویان تحصیلات تکمیلی برنامه ریزی درسی:مطالعه پدیدارشناختی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های کیفی در برنامه ریزی درسی دوره: 1، شماره: 2
120 یادگیری خدمات رسانی: کاربست نظریه تربیتی در عمل (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش در برنامه ریزی درسی دوره: 15، شماره: 59
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 ابعاد سلامت با التزام به باورهای دینی و اخلاقی (دریافت مقاله) همایش منطقه ای تاثیر آموزه های اسلامی در پیشرفت علوم و فن آوری های نوین
2 ارتقاء مهارت های تصمیم گیری دانش آموزان نوجوان: تاثیر آموزش های فراشناختی (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی نوآوری های اخیر در روانشناسی، مشاوره و علوم رفتاری
3 ارزیابی میزان استفاده معلمان از روش تدریس مستقیم و غیرمستقیم بر اساس ویژگی های شخصیتی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی و اولین کنفرانس بین المللی پژوهشهای نوین در علوم انسانی
4 بررسی تاثیر آموزش برنامه SEL بر مولفه های بهزیستی ذهنی در دانش آموزان پسردوره متوسطه (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی روانشناسی،مشاوره، تعلیم و تربیت
5 بررسی تجارب دانش آموزان دختر از زندگی تک فرزندی در خانواده و جامعه (دریافت مقاله) چهارمین همایش علمی پژوهشی علوم تربیتی وروانشناسی، آسیب های اجتماعی و فرهنگی ایران
6 بررسی تجارب معلمان از کاربرد UCMAS در آموزش ریاضی درمدارس ابتدایی شهر تبریز (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی پژوهشهای کاربردی در علوم تربیتی و مطالعات رفتاری و آسیب های اجتماعی ایران
7 بررسی تجربه یارداک شده دانش جویان دانشگاهی از اموزه های شبکه های اجتماعی مجازی، فرصت ها و تهدیدها (یک بررسی کیفی پدیدار شناسی) (دریافت مقاله) همایش ملی روانشناسی و مدیریت آسیب های اجتماعی
8 بررسی تجربیات معلمان و دانش آموزان دوره اول متوسطه، از برنامه ی درسی پنهان در شهرستان بستان آباد (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی پژوهش در روانشناسی ، مشاوره و علوم تربیتی
9 بررسی چگونگی ارزیابی و شکل دهی پوشه کار در سیستم ارزشیابی توصیفی مدارس دوره ابتدایی شهر تبریز (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی علوم انسانی، روانشناسی و علوم اجتماعی
10 بررسی روش یادگیری سنتی دوره ابتدایی بر پیشرفت تحصیلی و مهارت های اجتماعی (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس ملی روانشناسی، علوم تربیتی و اجتماعی
11 برنامه درسی چند فرهنگی از منظر ایدئولوژی ها (نظریه ها)برنامه درسی (دریافت مقاله) همایش ملی آموزش و پرورش چند فرهنگی
12 تاثیر آموزش مدیریت زمان بر خودکارآمدی تحصیلی دانش آموزان پایه ی ششم ابتداییشهرستان تبریز (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی مدیریت، اقتصاد، حسابداری و علوم تربیتی
13 تاثیر آموزش مدیریت زمان بر رضایتمندی تحصیلی دانش آموزان پایه ی ششم ابتدایی شهرستان تبریز (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی و اولین کنفرانس بین المللی پژوهشهای نوین در علوم انسانی
14 تاثیر آموزش مدیریت زمان بر رفتار اجتماعی دانش آموزان پایه ی ششم ابتدایی شهرستانتبریز (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی مدیریت، اقتصاد، حسابداری و علوم تربیتی
15 تاثیر آموزش مدیریت زمان بر عملکرد تحصیلی دانش آموزان پایه ی ششم ابتدایی شهرستان تبریز (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی و اولین کنفرانس بین المللی پژوهشهای نوین در علوم انسانی
16 تاثیر آموزش مهارتهای هیجانی و اجتماعی بر کاهش اعتیادپذیری دانش آموزان تبریز (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی روانشناسی علوم تربیتی و مطالعات اجتماعی
17 تاثیر راهبرد خودپرسشگری بر بهبود درک مطلب متون تفسیری و روایی در دانش آموزان با مشکلات یادگیری خواندن (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی جامعه شناسی، علوم اجتماعی و آموزش و پرورش با رویکرد نگاهی به آینده
18 تاثیر راهبرد خودپرسشگری بر بهبود درک مطلب متون تفسیری و روایی در دانش آموزان با مشکلات یادگیری خواندن (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی تازه های روانشناسی تکاملی و تربیتی
19 تاثیر روش تدریس مشارکتی درس هدیه های آسمانی بر پیشرفت تحصیلی و مهارت های اجتماعی (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس ملی روانشناسی، علوم تربیتی و اجتماعی
20 تجربه مادران از مشارکت در برنامههای آمادگی فرزندشان برای شرکت درآزمون ورودی استعدادهای درخشان: تحقیق کیفی (دریافت مقاله) اولین همایش علمی پژوهشی روانشناسی،علوم تربیتی و آسیب شناسی جامعه
21 درک ارتباط با سرچشمه هستی و زندگی معنوی با اتکا به هسته درونی ( دومولفه هوش معنوی) بر مبنای خلاقیت دانشجویان (دریافت مقاله) همایش منطقه ای تاثیر آموزه های اسلامی در پیشرفت علوم و فن آوری های نوین
22 رابطه سلامت روان با فرسودگی تحصیلی دانشجویان (دریافت مقاله) کنفرانس جهانی روانشناسی و علوم تربیتی، حقوق و علوم اجتماعی در آغاز هزاره سوم
23 رابطه کمال گرایی با سلامت روانی در دانشجویان (دریافت مقاله) کنفرانس جهانی روانشناسی و علوم تربیتی، حقوق و علوم اجتماعی در آغاز هزاره سوم
24 فرهنگ وتغییر برنامه درسی با تاکید بر مطالعات ومدل های یادگیری فرهنگی آموزش علوم (دریافت مقاله) همایش ملی تغییر برنامه درسی دوره های تحصیلی آموزش و پرورش
25 مقایسه حالات هویت در نوجوانان با وضعیت تکوالدی و دووالدی (دریافت مقاله) کنفرانس جهانی روانشناسی و علوم تربیتی، حقوق و علوم اجتماعی در آغاز هزاره سوم
26 مقایسه طرحواره های ناسازگار در نوجوانان با وضعیت تکوالدی و دووالدی (دریافت مقاله) کنفرانس جهانی روانشناسی و علوم تربیتی، حقوق و علوم اجتماعی در آغاز هزاره سوم
27 مقایسه کیفیت زندگی در نوجوانان با وضعیت تکوالدی و دو والدی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مدیریت و علوم اجتماعی
28 مقایسه مشکلات رفتاری در نوجوانان با وضعیت تکوالدی و دووالدی (دریافت مقاله) کنفرانس جهانی روانشناسی و علوم تربیتی، حقوق و علوم اجتماعی در آغاز هزاره سوم
29 مقایسه میزان قلدر و قربانی بودن در دانش آموزان تک والد و دو والد (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در مدیریت، اقتصاد و علوم انسانی