دکتر بهبود یاری قلی

دکتر بهبود یاری قلی عضو هیئت علمی دانشگاه شهید مدنی آذربایجان

دکتر بهبود یاری قلی

Dr. Behbood Yari Gholi

عضو هیئت علمی دانشگاه شهید مدنی آذربایجان

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 آسیب شناسی اخلاق پژوهش دانشگاهی: مطالعه پدیدارشناسی (دریافت مقاله) فصلنامه اخلاق در علوم و فناوری دوره: 13، شماره: 1
2 اثر بخشی آموزش فلسفه به کودکان به روش اجتماع پژوهشی بر اضطراب تحصیلی دانش آموزان (دریافت مقاله) دوفصلنامه تفکر و کودک دوره: 11، شماره: 2
3 اثربخشی آموزش فلسفه به کودکان بر کیفیت تعامل بین معلمان و دانش آموزان دختر متوسطه اول (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات آموزشی و آموزشگاهی دوره: 13، شماره: 1
4 اثربخشی یادگیری الکترونیک بر عملکرد تحصیلی با رویکرد فراتحلیل (دریافت مقاله) فصلنامه فناوری آموزش دوره: 17، شماره: 3
5 اخلاق دیگریِ لویناس و دلالت های آن در تعلیم و تربیت (دریافت مقاله) فصلنامه اخلاق در علوم و فناوری دوره: 15، شماره: 1
6 ادراک معلمان از پیامدهای خشونت و راهکارهای کاهش آن در مدارس: پژوهش پدیدارشناسی (دریافت مقاله) فصلنامه علمی راهبرد اجتماعی فرهنگی دوره: 6، شماره: 3
7 بازتاب اخلاق حرفه ای در کتب درسی رشته پرستاری در دوره کارشناسی (دریافت مقاله) دوماهنامه راهبردهای آموزش در علوم پزشکی دوره: 11، شماره: 1
8 بررسی اثربخشی آموزش قصه‌های قرآنی بر رشد اخلاقی دانش‌آموزان (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش در مسائل تعلیم و تربیت اسلامی دوره: 28، شماره: 48
9 بررسی برنامه درسی رشته برنامه ریزی درسی دانشگاه شهید مدنی آذربایجان در توانمندسازی دانشجویان از نظر مهارت های فنی، اجرایی، دانشی و نگرشی (دریافت مقاله) دوفصلنامه مطالعات برنامه درسی آموزش عالی دوره: 14، شماره: 28
10 بررسی جایگاه تربیت و عدالت تربیتی در نظریه عدالت جان رالز (دریافت مقاله) فصلنامه اندیشه های نوین تربیتی دوره: 10، شماره: 3
11 بررسی فلسفه ایجاد مدارس غیرانتفاعی و سازگاری آن با عدالت تربیتی از منظر متخصصان تعلیم و تربیت: رویکردی هرمنوتیکی (دریافت مقاله) پژوهش نامه مبانی تعلیم و تربیت دوره: 3، شماره: 2
12 تبیین چالش های شکاف دیجیتال بر اجرای عدالت آموزشی (دریافت مقاله) فصلنامه فناوری آموزش دوره: 16، شماره: 2
13 تجارب زیسته مدیران زن مدارس از تعادل کار و زندگی (دریافت مقاله) مطالعات زن و خانواده دوره: 9، شماره: 2
14 تجارب معلمان از چالش های برنامه های تلویزیون به عنوان برنامه درسی پنهان در تحقق اهداف تربیتی نظام آموزشی دوره متوسطه اول و دوم (دریافت مقاله) فصلنامه علمی راهبرد اجتماعی فرهنگی دوره: 12، شماره: 1
15 تجربه دانشجویان از عدالت اساتید: مطالعه پدیدارشناسی (دریافت مقاله) دوماهنامه راهبردهای آموزش در علوم پزشکی دوره: 7، شماره: 4
16 تجربه های سرپرستان کودکان با نیازهای ویژه از مشکلات آموزشی (دریافت مقاله) فصلنامه کودکان استثنایی دوره: 20، شماره: 1
17 تجربیات دانش آموزان دوره دوم مقطع ابتدایی از چگونگی رعایت عدالت کلاسی توسط معلمان (دریافت مقاله) مجله مطالعات روانشناسی و علوم تربیتی دوره: 4، شماره: 36
18 تجربیات دانشجویان خوابگاهی از شب امتحان: یک بررسی پدیدارشناسی (دریافت مقاله) فصلنامه اندیشه های نوین تربیتی دوره: 13، شماره: 2
19 تجربیات معلمان از عوامل زمینه ساز خشونت در مدارس: مطالعه پدیدارشناسانه (دریافت مقاله) فصلنامه اندیشه های نوین تربیتی دوره: 14، شماره: 1
20 تحلیل تطبیقی فلسفه عدالت تربیتی؛ دیدگاه های لیبرال و جامعه گرا (دریافت مقاله) پژوهش نامه مبانی تعلیم و تربیت دوره: 2، شماره: 1
21 تحلیل محتوای کتاب های درسی دوره ابتدایی از منظر توجه به دیگری (دریافت مقاله) فصلنامه علمی راهبرد اجتماعی فرهنگی دوره: 6، شماره: 1
22 تحلیل محتوای کتاب های مطالعات اجتماعی دوره دوم ابتدایی بر اساس مولفه های تربیت اخلاقی با رویکرد اجتماعی: مدل آنتروپی شانون (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش در مسائل تعلیم و تربیت اسلامی دوره: 30، شماره: 56
23 تحلیل مفهوم، مبانی، اهداف و اصول عدالت تربیتی ازمنظر شهید مطهری (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش در مسائل تعلیم و تربیت اسلامی دوره: 26، شماره: 41
24 تخصص گرایی (دریافت مقاله) دانشنامه فلسفه تعلیم و تربیت دوره: 1، شماره: 5
25 جایگاه مؤلفه‌های حقوق تربیتی در کتاب‌های درسی دوره ابتدایی (دریافت مقاله) فصلنامه علمی راهبرد اجتماعی فرهنگی دوره: 8، شماره: 1
26 خواجه نظام الملک طوسی (دریافت مقاله) دانشنامه فلسفه تعلیم و تربیت دوره: 1، شماره: 3
27 رابطه خودتنظیمی و مدیریت زمان با اهمال کاری تحصیلی در بین دانش آموزان دوره متوسطه دوم (دریافت مقاله) فصلنامه روانشناسی مدرسه و آموزشگاه دوره: 9، شماره: 3
28 شناسایی تجربیات زیسته والدین از اعتماد به مدارس غیردولتی (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت و برنامه ریزی در نظام های آموزشی دوره: 15، شماره: 2
29 شناسایی مولفه های اخلاق ارزشیابی در آموزش عالی از دیدگاه اعضای هیئت علمی و میزان کاربست آن از منظر دانشجویان (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات اندازه گیری و ارزشیابی آموزشی دوره: 8، شماره: 24
30 نقش نهادهای تربیتی در نهادینه سازی فرهنگ و آداب حضور در استادیوم های فوتبال (دریافت مقاله) دوفصلنامه پژوهش در ورزش تربیتی دوره: 10، شماره: 26
31 واکاوی فرهنگ کیفیت در دانشگاه شهید مدنی آذربایجان براساس نظریه داده بنیاد (دریافت مقاله) فصلنامه رهبری آموزشی کاربردی دوره: 4، شماره: 3
32 واکاوی مفهوم زبان مادری در اسناد آموزش و پرورش و بررسی نمود آن در جامعه با تکیه بر چارچوب تحلیل انتقادی گفتمان (دریافت مقاله) مجله پژوهش های زبانی دوره: 14، شماره: 2
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 آموزش فلسفه به کودکان (دریافت مقاله) نهمین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم تربیتی و روانشناسی،مطالعات اجتماعی و فرهنگی
2 بررسی جایگاه فلسفه ایده آلیسم در مدیریت مشارکتی (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی حسابداری و مدیریت
3 بررسی میزان برابری فرصت های آموزشی در مناطق شهری و روستایی استان زنجان (دریافت مقاله) اولین همایش ملی آموزش در ایران 1404
4 بررسی ویژگی های شخصیت وجهت گیری مذهبی با کنترل خشم در بین دانشجویان دانشگاه شهید مدنی آذربایجان (دریافت مقاله) هفتمین همایش علمی پژوهشی علوم تربیتی و روانشناسی، آسیب های اجتماعی و فرهنگی ایران
5 پرورش تفکر انتقادی هدف اساسی تعلیم و تربیت (دریافت مقاله) اولین همایش علمی پژوهشی علوم تربیتی و روانشناسی آسیب های اجتماعی و فرهنگی ایران
6 جایگاه تفکر انتقادی نزد فیلسوفان انتقادی مکتب فرانکفورت (دریافت مقاله) نهمین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم تربیتی و روانشناسی،مطالعات اجتماعی و فرهنگی
7 جایگاه فلسفه در نظام تعلیم و تربیت اسلامی (دریافت مقاله) اولین همایش علمی پژوهشی علوم تربیتی و روانشناسی آسیب های اجتماعی و فرهنگی ایران
8 رابطهی میزان استفاده از شبکه های اجتماعی مجازی با اشتیاق تحصیلی وکمک خواهی تحصیلی (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس ملی پژوهش های نوین در حوزه مشاوره، علوم تربیتی و روانشناسی ایران
9 مربی: تسهیل گر آموزش فلسفه برای کودکان (دریافت مقاله) هفتمین همایش ملی مطالعات و تحقیقات نوین در حوزه علوم انسانی، مدیریت و کارآفرینی ایران
10 نقد و بررسی مدارس طبیعت (دریافت مقاله) نهمین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم تربیتی و روانشناسی،مطالعات اجتماعی و فرهنگی
11 واکاوی دیدگاه های معلمان دوره ابتدایی در مورد برنامه درسی ریاضی (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی دانش پداگوژی محتوا (PCK) در آموزش ابتدایی