دکتر مجید سنایی پور

دکتر مجید سنایی پور استادیار، گروه مهندسی برق، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه اراک ، اراک، ایران

دکتر مجید سنایی پور

Dr. Majid Sanaeepur

استادیار، گروه مهندسی برق، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه اراک ، اراک، ایران

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.