دکتر علی اشرف نظری

دکتر علی اشرف نظری دانشیار علوم سیاسی دانشگاه تهران

دکتر علی اشرف نظری

Dr. Aliashraf Nazari

دانشیار علوم سیاسی دانشگاه تهران

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 آزمون های شخصیت و تحلیل شخصیت دانالد ترامپ: نگرشی روان شناختی- سیاسی (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات سیاسی و بین المللی دوره: 13، شماره: 46
2 ارزیابی میزان کاربست روش سناریونویسی در پژوهش های روابط بین الملل در ایران: بررسی روش شناختی مقالات علمی (دریافت مقاله) فصلنامه رهیافت های سیاسی و بین المللی دوره: 6، شماره: 1
3 اشمیت و امر سیاسی: بازسازی یک پرتره بحث انگیز (دریافت مقاله) پژوهشنامه انتقادی متون و برنامه های علوم انسانی دوره: 16، شماره: 41
4 Contextual Analysis of the Formation of the Tunisian Revolution: In Search of Dignity (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای معاصر انقلاب اسلامی دوره: 2، شماره: 5
5 بازشناسی سیاست، جامعه و دولت در عربستان: ۲۰۱۱-۲۰۱۵ میلادی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات سیاسی جهان اسلام دوره: 4، شماره: 3
6 بازفهمی هویت های تاریخی از موضع روش تبارشناسانه : با تاکید بر نظریه فوکو (دریافت مقاله) فصلنامه رهیافت های سیاسی و بین المللی دوره: 10، شماره: 2
7 بایسته ها و نبایسته های خوانش فوکو از قدرت (دریافت مقاله) فصلنامه تخصصی علوم سیاسی دوره: 17، شماره: 55
8 برابری و تفاوت و امکان همزیستی مسالمت آمیز: نقد کتاب برابری و تفاوت؛ آیا می توانیم با هم زندگی کنیم؟ (دریافت مقاله) پژوهشنامه انتقادی متون و برنامه های علوم انسانی دوره: 22، شماره: 4
9 بررسی کنش های کارگری درسپهرسیاسی جمهوری اسلامی ایران(ابعاد و رویکردها) (دریافت مقاله) فصلنامه جامعه شناسی سیاسی ایران دوره: 5، شماره: 5
10 پنداشت های فرهنگی- مذهبی و بازتولید کنش های خشونت بار : مطالعه موردی داعش (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های راهبردی سیاست دوره: 7، شماره: 26
11 پوپولیسم راست افراطی در دموکراسی های اروپایی: مطالعه موردی فرانسه (دریافت مقاله) فصلنامه دولت پژوهی دوره: 1، شماره: 4
12 پی جویی آینده در گذشته و بازنمایی امر نوستالژیک در ایران معاصر (دریافت مقاله) پژوهشنامه علوم سیاسی دوره: 15، شماره: 3
13 تاثیر ذهنی گرایی بر اندیشه سیاسی در ایران بین دو انقلاب مشروطه و اسلامی (مطالعه موردی: ایدئولوژی سازی) (دریافت مقاله) فصلنامه جامعه شناسی سیاسی ایران دوره: 4، شماره: 4
14 تاریخ نگاری، ایدئولوژی پردازی و ضرورت تولید اندیشه بومی: آینده اندیشی سیاسی غرب در ایران (دریافت مقاله) دو فصلنامه پژوهش سیاست نظری دوره: 5، شماره: 8
15 تبیین مفهوم هویت از چشم انداز گفتمانی (دریافت مقاله) فصلنامه راهبرد دوره: 16، شماره: 3
16 تحلیل قدرت سیاسی از دیدگاه استیون لوکس؛ قدرت از نگاه کثرت گرا، اصلاح طلب و رادیکال (دریافت مقاله) فصلنامه راهبرد دوره: 13، شماره: 2
17 تحلیل کنش های خشونت بار داعش از چشم انداز روان شناسی سیاسی: با تاکید بر نظریه تعارض واقع گرایانه (دریافت مقاله) پژوهشنامه علوم سیاسی دوره: 12، شماره: 2
18 تحلیل و ارزیابی وضعیت رشته علوم سیاسی در ایران: سنجش نگرش استادان علوم سیاسی دانشگاه تهران (دریافت مقاله) پژوهشنامه علوم سیاسی دوره: 13، شماره: 1
19 توسعه و امنیت انسانی: امنیت انسانی به عنوان محور توسعه (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش حقوق عمومی دوره: 12، شماره: 28
20 جدال نظری کارل لویت و هانس بلومنبرگ «دوران جدید» به مثابه «دنیوی شدن آخرت اندیشی» یا «دنیوی شدن از راه آخرت اندیشی» (دریافت مقاله) دوفصلنامه غرب شناسی بنیادی دوره: 9، شماره: 2
21 جعبه ابزار نظریه و امکان درک مفاهیم سیاسی (دریافت مقاله) پژوهشنامه انتقادی متون و برنامه های علوم انسانی دوره: 20، شماره: 7
22 چند فرهنگ گرایی، دیاسپورای مسلمان و اسلام گرایی در فرانسه: تحلیل مسئله اسلام رادیکال (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های سیاسی جهان اسلام دوره: 6، شماره: 1
23 دانش و زمینه های خودیابی هویتی در حوزه علوم سیاسی تبیین مرزهای معرفت شناسی اسلامی (دریافت مقاله) فصلنامه سیاست پژوهی ایرانی دوره: 2، شماره: 4
24 دولت ترکیه و چالش گولنیسم: ابعاد سیاسی و غیردموکراتیک جنبش گولن (دریافت مقاله) فصلنامه دولت پژوهی دوره: 3، شماره: 9
25 دیدگاه های انتقادی و گذر از مدرنیته (دریافت مقاله) فصلنامه راهبرد دوره: 12، شماره: 4
26 رسانه های جدید اجتماعی و نقش آنها در بازنمایی کنش های جمعی: تحلیل واقع بینانه انقلاب مصر (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات رسانه های نوین دوره: 4، شماره: 14
27 رسانهها،تصورقالبی و روابط بین گروه های هویتی مطالعه موردی دانشجویان دانشگاه تهران (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات فرهنگ ارتباطات دوره: 13، شماره: 20
28 روان شناسی سیاسی و امکان درک بینارشته ای امر سیاسی: نقد کتاب روان شناسی سیاسی (دریافت مقاله) پژوهشنامه انتقادی متون و برنامه های علوم انسانی دوره: 21، شماره: 6
29 روان کاوی لاکانی و امکان بازآفرینی امر سیاسی: بازخوانی انتقادی کتاب لاکان و امر سیاسی (دریافت مقاله) پژوهشنامه انتقادی متون و برنامه های علوم انسانی دوره: 18، شماره: 6
30 رویکردجنبش های اجتماعی وسندیکاهای کارگری پس ازانقلاب اسلامی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های سیاسی جهان اسلام دوره: 11، شماره: 4
31 ساخت سیاسی اجتماعی ایل و بازنمایی سازوکارهای مشروعیت بخش قدرت: مطالعه موردی ایل قشقایی (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات فرهنگی ایران دوره: 12، شماره: 2
32 سامانه التقاط عناصر ایرانیت و اسلامیت در دوران عباسیان: بازخوانی بر اساس مفهوم سامانه در روش شناسی فوکو (دریافت مقاله) فصلنامه جامعه شناسی سیاسی ایران دوره: 5، شماره: 11
33 شکاف های فرهنگی و منازعات ایدئولوژیک در کشورهای عرب خاورمیانه با تاکید بر تحولات سیاسی ۲۰۱۰-۲۰۱۴ (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های سیاسی جهان اسلام دوره: 4، شماره: 4
34 ظرفیت سیاست و نقش آن در مشارکت سیاسی زنان (۱۳۷۶- ۱۳۹۸) (دریافت مقاله) فصلنامه جامعه شناسی سیاسی ایران دوره: 5، شماره: 3
35 ظرفیت سیاست، درک فضای گفتمانی و مساله مشارکت سیاسی زنان در ایران (دریافت مقاله) مجله خط مشی گذاری عمومی در مدیریت دوره: 13، شماره: 46
36 فرهنگ، سیاست نام گذارى و بازنمایى هویت: بررسى مجموعه هاى طنز صداوسیماى جمهورى اسلامى ایران در دهه 1380 ه. ش. (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات فرهنگی ایران دوره: 5، شماره: 20
37 کنش ها و تعاملات قومی در فضای مجازی: فرصت ها و چالش ها (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات سیاسی و بین المللی دوره: 8، شماره: 27
38 گذار از روش به پساروش آنتی دوآلیستی در اندیشه سیاسی غرب؛ پیامدها و چشم اندازها (دریافت مقاله) فصلنامه روش شناسی علوم انسانی دوره: 23، شماره: 92
39 گفتمان هویتی احیا گری اسلامی: تأملی در زمینه ها و اندیشه ها (دریافت مقاله) دو فصلنامه پژوهش سیاست نظری دوره: 4، شماره: 6
40 مذهب از جامعه تا سیاست؛ نقدی بر کتاب جابه‌جایی دو انقلاب: چرخش امر دینی در جامعۀ ایرانی (دریافت مقاله) پژوهشنامه انتقادی متون و برنامه های علوم انسانی دوره: 19، شماره: 7
41 منابع احزاب اپوزیسیون در روند توسعه سیاسی (مطالعه موردی: حزب گوران در اقلیم کردستان عراق) (دریافت مقاله) مجله پژوهشهای سیاسی و بین المللی دوره: 13، شماره: 0
42 منازعات نامتقارن به مثابه معمایی دفاعی برای آینده ی نظام بین الملل فهم زمینه ها و ابعاد (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های راهبردی سیاست دوره: 2، شماره: 5
43 منطقه گرایی پارادیپلماتیک با تاکید بر ایران فرهنگی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های سیاسی جهان اسلام دوره: 10، شماره: 4
44 ناسیونالیسم و هویت ایرانی مطالعه موردی دوره پهلوی اول (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش حقوق عمومی دوره: 9، شماره: 22
45 نسبت امر عرفی و شرعی در حقوق عمومی ایران: تاملی تاریخی از انقلاب مشروطه تا جمهوری اسلامی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات حقوق عمومی دوره: 52، شماره: 2
46 نقد و ارزیابی کتاب میشل فوکو در اندیشه معاصر عرب (دریافت مقاله) پژوهشنامه انتقادی متون و برنامه های علوم انسانی دوره: 22، شماره: 7
47 نقد و بررسی کتاب درک بینش‌های روش‌شناختی در علم سیاست (دریافت مقاله) پژوهشنامه انتقادی متون و برنامه های علوم انسانی دوره: 20، شماره: 9
48 نقش قدرت و گفتمان سیاست خارجی در عصر کرونایی و پساکرونایی (مطالعه موردی چین) (دریافت مقاله) مجله پژوهشهای سیاسی و بین المللی دوره: 12، شماره: 49
49 واکاوی اندیشه های سیاسی مبتنی بر ایدئولوژی زدگی از انقلاب مشروطه تا انقلاب اسلامی (دریافت مقاله) مجله پژوهشهای سیاسی و بین المللی دوره: 12، شماره: 47
50 هستی شناسی رهیافت سازه انگاری و بازخوانی چشم اندازهای تحلیلی آن: دیرینه شناسی مناظره های فکری (دریافت مقاله) فصلنامه روش شناسی علوم انسانی دوره: 21، شماره: 83
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 امنیت انسانی و اجتماعی در خلیج فارس (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی فرهنگی گردشگری خلیج همیشه فارس
2 جهانی شدن و تحول در ساختارهای اقتصادی کشورهای عرب خاورمیانه (دریافت مقاله) یازدهمین همایش ملی علمی و فرهنگی و نخستین همایش بین المللی خلیج فارس
3 ساخت اقتصادی دولت در کشورهای عربی خاورمیانه تاملی بنیادین در زمینه موانع مردم سالاری (دریافت مقاله) یازدهمین همایش ملی علمی و فرهنگی و نخستین همایش بین المللی خلیج فارس
4 سست بنیادی دولت ملت در کشورهای عرب خلیج فارس مخاطرات و پیامدها (دریافت مقاله) یازدهمین همایش ملی علمی و فرهنگی و نخستین همایش بین المللی خلیج فارس
5 غصب مفاهیم و امکان دست اندازی سیاستمداران به امر سیاسی: مطالعه موردی مفهوم چشمه صلح (دریافت مقاله) سومین همایش سالانه انجمن علمی مطالعات صلح ایران «علوم انسانی و اجتماعی وصلح»
6 فرصتها، تهدیدها و آسیبهای موجود در سبک زندگی ایرانی- اسلامی: هویت وامنیت هستیشناختی (دریافت مقاله) همایش ملی سبک زندگی،نظم و امنیت
7 کنش ها و تعاملات قومی در فضای مجازی: فرصت ها و چالش ها (دریافت مقاله) هشتمین کنگره انجمن ژئوپلیتیک ایران همدلی اقوام ایرانی انسجام و اقتدار ملی
8 مدیریت سیاسی، امنیت اجتماعی - انسانی و حقوق شهروندان: ارائه الگویی سازنده برای پی ریزی مشارکت گرایی مدنی (دریافت مقاله) هفتمین کنگره انجمن ژئوپلیتیک ایران (جغرافیای سیاسی شهر)
9 نقش فرهنگ سیاسی در توسعه سیاسی جامعه (دریافت مقاله) نخستین همایش ملی علوم اسلامی حقوق و مدیریت
10 نقش و تاثیر سایبر تروریسم بر امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران (دریافت مقاله) نخستین همایش ملی علوم اسلامی حقوق و مدیریت