دکتر محسن دیمه کار گراب

دکتر محسن دیمه کار گراب دانشیار دانشکده علوم قرآنی مشهد، دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم، ایران.

دکتر محسن دیمه کار گراب

Dr. Mohsen DeymeKar

دانشیار دانشکده علوم قرآنی مشهد، دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم، ایران.

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.