دکتر دکتر سیدعلی جبار گلباغی ماسوله

دکتر دکتر سیدعلی جبار گلباغی ماسوله Assistant Professor of department of Jurisprudence and Law, Islamic Azad University, Lahijan Branch.

دکتر دکتر سیدعلی جبار گلباغی ماسوله

Dr. ALI Jabbar Golbaghi Masouleh

Assistant Professor of department of Jurisprudence and Law, Islamic Azad University, Lahijan Branch.

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.