دکتر آرزو نجفیان

دکتر آرزو نجفیان دانشیار، گروه زبان شناسی، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران.

دکتر آرزو نجفیان

Dr. Arezoo Najafian

دانشیار، گروه زبان شناسی، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران.

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 اطلس گویشی و گویش سنجی کرانه جنوب شرقی دریای مازندران به روش بسامد واکه (دریافت مقاله) دوفصلنامه زبان شناسی و گویش های خراسان دوره: 6، شماره: 11
2 اعتبارسنجی گویش سنجی کرانه جنوب خاوری دریای مازندران به روش بسامد آوایی هوپنبروورس (دریافت مقاله) پژوهش های زبان شناسی دوره: 6، شماره: 11
3 بازشناسی زبان شناختی و جغرافیایی گونه های زبان مازندرانی در حد فاصل خلیج گرگان تا مرکز مازندران با اعمال روش های گویش سنجی بر تفاوت های آوایی (دریافت مقاله) دوماهنامه جستارهای زبانی دوره: 7، شماره: 5
4 بازشناسی واژه های مشتق در ذهن گویشوران زبان فارسی از منظر روانشناسی زبان و کاربرد آن در واژه گزینی (دریافت مقاله) پژوهش های زبانی دوره: 4، شماره: 2
5 بازنمود مفاهیم معنایی افعال حرکتی در کردی سورانی: رویکردی شناختی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات زبان و گویش های غرب ایران دوره: 9، شماره: 3
6 بررسی تاثیر عمق نویسه ای کتاب های فارسی بر مهارت روان خوانی دانش آموزان دوره ابتدایی (دریافت مقاله) دوماهنامه جستارهای زبانی دوره: 12، شماره: 6
7 بررسی تطبیقی افعال مسیرنمای زبان های فارسی میانه و نو (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش زبان و ادبیات فارسی دوره: 14، شماره: 42
8 بررسی تطبیقی جایگاه و کاربرد زبان های فارسی و کردی در افراد دو زبانه در شهرستان شیروان چرداول (دریافت مقاله) دوماهنامه جستارهای زبانی دوره: 5، شماره: 5
9 بررسی تک واژگونه های تک واژ گذشته ساز در گویش لری ممسنی: رویکرد بهینگی (دریافت مقاله) دوماهنامه جستارهای زبانی دوره: 13، شماره: 4
10 بررسی خوانایی کتاب های فارسی دوره ابتدایی: پایه های اول تا ششم (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات برنامه درسی دوره: 14، شماره: 55
11 بررسی گذرایی فعل های حرکتی در زبان فارسی (دریافت مقاله) دوماهنامه جستارهای زبانی دوره: 8، شماره: 7
12 بررسی نام‌گذاری اشخاص در بانه از دیدگاه نام‌شناسی اجتماعی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات زبان و گویش های غرب ایران دوره: 6، شماره: 22
13 پیشوندواره های زبان فارسی: تحلیل شناختی (دریافت مقاله) پژوهش های زبانی دوره: 10، شماره: 2
14 تحلیل صرفی و معنایی رنگ‌واژه‌ها در زبان گرجی فریدون‌شهر: رویکردی شناختی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات زبان و گویش های غرب ایران دوره: 6، شماره: 20
15 تحلیل یک نوع فعل مرکب فارسی بر اساس نظریه اشتقاق فاز (دریافت مقاله) دوفصلنامه زبان شناسی و گویش های خراسان دوره: 8، شماره: 15
16 تفاوت رفتاری فرایندهای واجی و واژ واجی در چارچوب رویکرد بهینگی: بررسی فرایند تضعیف در گویش کردی ایلام (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات زبان و گویش های غرب ایران دوره: 7، شماره: 3
17 صرف کاربردشناختی پسوندهای نسبت در زبان فارسی (دریافت مقاله) دوفصلنامه زبان شناسی و گویش های خراسان دوره: 7، شماره: 13
18 صفت های مرکب زبان فارسی از دیدگاه نظریه آمیختگی مفهومی (دریافت مقاله) فصلنامه زبان پژوهی دوره: 13، شماره: 40
19 گسترش پذیری پوسته فاز اشتقاقی یک نوع فعل مرکب در زبان فارسی (دریافت مقاله) دوماهنامه جستارهای زبانی دوره: 11، شماره: 3
20 مراحل ساخت معنا در خطبه ۸۷ نهج البلاغه از دیدگاه نظریه آمیختگی مفهومی (دریافت مقاله) دوماهنامه جستارهای زبانی دوره: 9، شماره: 6