دکتر مصطفی هادوی نژاد

دکتر مصطفی هادوی نژاد دانشیار گروه مدیریت، دانشگاه ولی عصر (عج) رفسنجان،

دکتر مصطفی هادوی نژاد

Dr. Mostafa Hadavinejad

دانشیار گروه مدیریت، دانشگاه ولی عصر (عج) رفسنجان،

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 آسیب شناسی تعاملات شوراهای اسلامی شهر و شهرداری ها (مورد مطالعه: شهرهای استان لرستان) (دریافت مقاله) فصلنامه اقتصاد و مدیریت شهری دوره: 6، شماره: 21
2 آمیزش خودارزیابی آموزشی و آنتروپی شانون در نیازسنجی آموزشی مدیران (دریافت مقاله) فصلنامه تعالی منابع انسانی دوره: 1، شماره: 2
3 بررسی اثربخشی دوره های آموزشی منابع انسانی و کاوش راهکارهای بهبود: کاربست مدل تبیین تعقیبی (دریافت مقاله) فصلنامه تعالی منابع انسانی دوره: 1، شماره: 1
4 بررسی قابلیت پیشگوییکنندگی جهتگیری مذهبی اسلامی -درمقایسه با معنویت سازمانی در سطح فرد در ارتباط بارفتارهای شهروندی سازمانی (دریافت مقاله) فصلنامه چشم انداز مدیریت دولتی دوره: 4، شماره: 4
5 پدیدارنگاری پیامدهای فرقه گرایی در سازمان های بخش عمومی (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت سازمان های دولتی دوره: 10، شماره: 40
6 پرده برداری از نفاق در سازمان با به کارگیری پدیدارنگاری: فهمی از دریافت های متکثر (دریافت مقاله) مجله مدیریت فرهنگ سازمانی دوره: 14، شماره: 1
7 پیامدشناسی رهبری غیراخلاقی زهرآگین در سازمان (دریافت مقاله) فصلنامه اخلاق در علوم و فناوری دوره: 12، شماره: 3
8 پیشایندهای موقعیتی رضایت کاربران از سیستم ها و فناوری اطلاعات (دریافت مقاله) پژوهش های مدیریت منابع سازمانی دوره: 3، شماره: 4
9 تحلیل پویایی های فردی مقاومت در برابرکاربست فناوری اطلاعات در سازمان (دریافت مقاله) فصلنامه چشم انداز مدیریت دولتی دوره: 8، شماره: 4
10 تحلیل گفتمان انتقادی نافرمانی مدنی در یک سازمان دولتی (دریافت مقاله) پژوهش های مدیریت منابع سازمانی دوره: 10، شماره: 3
11 تحلیل محیطی سامانه فرهنگی جمهوری اسلامی ایران بر پایه دریافتی از بیانات مقام معظم رهبری (دریافت مقاله) دوفصلنامه پاسداری فرهنگی انقلاب اسلامی دوره: 8، شماره: 17
12 توسعه و تحول مدل چابکی نیروی انسانی (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت توسعه و تحول دوره: 13، شماره: 45
13 جستاری در ادراک کارکنان از پیروی هواخواهانه با کاربست فن استخراج استعارهای زالتمن (دریافت مقاله) مجله مدیریت فرهنگ سازمانی دوره: 18، شماره: 3
14 جو شرنگ آلود سازمان: مفهوم سازی و سنجش (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت بهبود و تحول دوره: 25، شماره: 82
15 جوهره فرقه گرایی در سازمان های دولتی: پژوهشی در افغانستان (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت دولتی دوره: 11، شماره: 4
16 در تکاپوی پویایی های تکوین منجی گرایی سازمانی در بخش دولتی (دریافت مقاله) مجله مدیریت فرهنگ سازمانی دوره: 19، شماره: 3
17 رابطه فناوری اطلاعات با فساد اداری: نقش وجدان کاری به عنوان یک اصل اخلاقی (دریافت مقاله) فصلنامه اخلاق در علوم و فناوری دوره: 10، شماره: 4
18 رفتارهای انحرافی در سازمان: تبیین نقش ادراک حمایت سازمانی و بی عدالتی، ناکامی و شخصیت (دریافت مقاله) فصلنامه چشم انداز مدیریت دولتی دوره: 6، شماره: 4
19 رفتارهای منافقانه در ارتباطات بین فردی در سازمان: پیشایندها و پیامدهای سازمانی (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت دولتی دوره: 7، شماره: 2
20 رفتارهای منافقانه در ارتباطات بین فردی سازمان (دریافت مقاله) فصلنامه چشم انداز مدیریت دولتی دوره: 4، شماره: 1
21 ریخت شناسی و بازخوانی وجوه رفتارشناختی فراخوان در سازمان های دولتی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت دولتی ایران دوره: 1، شماره: 2
22 سامانه معرفتی «هم تکاملی دیالکتیک اسلامی (هدا)» با تاکید بر مطالعات مدیریت اسلامی (دریافت مقاله) فصلنامه روش شناسی علوم انسانی دوره: 23، شماره: 92
23 شایستگی های محوری شغلی رسته های تخصصی نیروی انتظامی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های مدیریت انتظامی دوره: 13، شماره: 4
24 شبکه کاوی مطالبات نهادی اخلاقی، فرهنگی و اجتماعی (دریافت مقاله) فصلنامه اخلاق در علوم و فناوری دوره: 16، شماره: 2
25 شناسایی الگوهای ذهنی درباره خروج از خط رهبری سازمانی مبتنی بر روش شناسی کیو (دریافت مقاله) دوفصلنامه اندیشه مدیریت راهبردی دوره: 12، شماره: 2
26 شناسایی صفات شخصیتی مقاومت رفتاری در برابر تغییر؛ مطالعه ای پدیدارشناختی (دریافت مقاله) دوفصلنامه اندیشه مدیریت راهبردی دوره: 8، شماره: 1
27 شناسایی عوامل موثر در تمایل به جابجایی کارکنان شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت ایران (دریافت مقاله) مجله مطالعات راهبردی در صنعت نفت و انرژی دوره: 5، شماره: 18
28 شناسایی و اولویت بندی اقدامات کاهنده شکست اجرای خط مشی های بهداشت و ایمنی بر اساس تکنیک واکاوی حالات نقص و اثرات آن (دریافت مقاله) فصلنامه تعالی منابع انسانی دوره: 2، شماره: 3
29 شناسایی و اولویت بندی عوامل شکست اجرای خط مشی های بهداشت و ایمنی بر اساس تکنیک واکاوی حالات نقص و اثرات آن و با بکارگیری روش AHP و TOPSIS فازی (مورد مطالعه: صنایع و معادن استان کرمان) (دریافت مقاله) مجله خط مشی گذاری عمومی در مدیریت دوره: 12، شماره: 3
30 طراحی مدل دیمتل فازی اخلاق کسب وکار پایدار (دریافت مقاله) فصلنامه اخلاق در علوم و فناوری دوره: 12، شماره: 4
31 طراحی مدل ساختاری تفسیری پیشران های سازمان شرنگ آلود (دریافت مقاله) مجله مدیریت فرهنگ سازمانی دوره: 16، شماره: 2
32 طراحی مدل سازمان خادم با استفاده از دیمتل فازی (دریافت مقاله) مجله مدیریت فرهنگ سازمانی دوره: 17، شماره: 2
33 طرد سازمانی: روایت استعاری یک تبعیدی در سازمان (دریافت مقاله) پژوهش نامه مدیریت تحول دوره: 11، شماره: 2
34 فرآیندکاوی نخبه ستیزی در بخش عمومی، نظریه داده بنیاد (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های راهبردی سیاست دوره: 12، شماره: 45
35 فرایندکاوی نخبه ستیزی در سازمان بر اساس طرح نگاشت تفسیری نظریه داده بنیاد (دریافت مقاله) پژوهش های مدیریت منابع سازمانی دوره: 9، شماره: 1
36 کاوش پدیده مقاومت در برابر تغییر در یک دانشگاه با استفاده از پدیدارشناسی هرمنوتیک (دریافت مقاله) فصلنامه چشم انداز مدیریت دولتی دوره: 7، شماره: 4
37 کاوش دیدگاه های کارکنان درباره کاربست ره کنش های افشاگری در سازمان با استفاده از شبکه خزانه (دریافت مقاله) پژوهش های مدیریت منابع سازمانی دوره: 13، شماره: 3
38 کاوش فرایند رفتارهای منافقانه در ارتباطات بین فردی در سازمان با استفاده از نظریه داده بنیاد (دریافت مقاله) دوفصلنامه اندیشه مدیریت راهبردی دوره: 4، شماره: 1
39 کاوش مطالبات نهادی سیاست گذاری و توسعه با کاربرد رهیافت تحلیل شبکه در مجتمع مس سرچشمه (دریافت مقاله) فصلنامه بهبود مدیریت دوره: 17، شماره: 3
40 گویاوری کلاس های یک دانشگاه در دیوان نشانه شناسی: دلالت های مدیریتی (دریافت مقاله) مجله آموزش عالی ایران دوره: 12، شماره: 1
41 مدلی برای ارتقاء ظرفیت اجرای خط مشی های ایمنی، بهداشت و محیط زیست در صنایع و معادن(مورد مطالعه: معادن و صنایع استان کرمان) (دریافت مقاله) مجله خط مشی گذاری عمومی در مدیریت دوره: 14، شماره: 49
42 مطالعه پدیدارشناسانه پیش آیند های موقعیتی مقاومت رفتاری در برابر تغییر سازمانی (دریافت مقاله) پژوهش نامه مدیریت تحول دوره: 8، شماره: 16
43 نفاق مدیریت ارشد و مقاومت کارکنان در برابر تغییر: تبیین نقش میانجی اعتماد به مدیریت ارشد سازمان (دریافت مقاله) پژوهش نامه مدیریت تحول دوره: 6، شماره: 12
44 نگاشت شناختی عوامل موثر بر افزایش مشارکت در پرداخت مالیات (دریافت مقاله) فصلنامه چشم انداز مدیریت دولتی دوره: 12، شماره: 3
45 نگاشت علی مدل پیروی شرنگ آلود تبانی کنندگان (دریافت مقاله) پژوهش های مدیریت منابع سازمانی دوره: 8، شماره: 2
46 نوع آرمانی مسئولیت اجتماعی در روابط عمومی سازمان های معدنی-صنعتی مس و محک یک سازمان ایرانی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت دولتی ایران دوره: 5، شماره: 2
47 واکاوی پیشایندهای طرد و روابط آنها در سازمانی دولتی (دریافت مقاله) فصلنامه چشم انداز مدیریت دولتی دوره: 10، شماره: 3
48 واکاوی رهاوردهای سازمان سمی با روی آورد مدل یابی ساختاری تفسیری (دریافت مقاله) پژوهش های مدیریت منابع سازمانی دوره: 7، شماره: 2
49 یافتاری تفسیری از ساختار پیامدهای طرد در یک سازمان دولتی ایرانی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت دولتی ایران دوره: 3، شماره: 4
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 آمایش شاخص های پایش اهداف کلان فرهنگی دانشگاه: مطالعه ای موردی (دریافت مقاله) دومین همایش ملی فرهنگ دانشگاهی
2 اشتراکگذاری دانش صریح و ضمنی: تبیین نقش پیشایندهای فردی (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس مدیریت دانش
3 اعتباریابی بعد فردی پرسشنامه معنویت سازمانی اشمس و داچن (دریافت مقاله) سومین کنفرانس سالانه مدیریت و اقتصاد کسب و کار
4 بررسی عوامل علی و پیامدهای نخبه ستیزی در بخش عمومی ایران (دریافت مقاله) هشتمین همایش ملی پژوهش های نوین در حوزه علوم تربیتی و روانشناسی ایران
5 بررسی عوامل مدیریتی مؤثر در بهکارگیری فناوری اطلاعات در دستگاههای اجراییشهر کرمان (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مدیریت، فرهنگ و توسعه اقتصادی
6 بررسی نقش اعتماد بین فردی افقی در تبیین نگرش های شغلی کارکنان (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی مدیریت در قرن ۲۱
7 تحلیل روایی و پایایی نسخه فارسی سنجه رهبری زهرآگین در سازمان (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی مدیریت و مهندسی صنایع
8 تحلیل محتوای متون ناظر به بازاریابی شبکه ای درکشور ایران از حیث وجوه سازمانی ازسال 1379 تا 1397 (دریافت مقاله) دومین همایش ملی آسیب های اجتماعی
9 درنگی در پایایی همسنگ و روایی سازه مقیاس سنجش دینداری (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی دین,معنویت و کیفیت زندگی
10 شایستگیهای شغلی مدیران توسعه و تامین منابع فیزیکی و عمرانی در دانشگاه:کاربست تاپسیس فازی نوع دو (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس مدیریت منابع انسانی
11 کاربست تخصیص خطی و تحلیل فرآیند سلسلهمراتبی در تحلیل SWOT (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی ابزار و تکنیکهای مدیریت
12 گفتگو پیرامون نفاق کاری؛تحلیل گفتمان انتقادی برای مداخلا ت منافقانه در سازمان (دریافت مقاله) اولین همایش ملی رویکردهای نظری و فناوری های نوین در علوم اداری