دکتر مجید صیام پور اشکاوندی

دکتر مجید صیام پور اشکاوندی دانشیار گیاهپزشکی دانشکده کشاورزی دانشگاه شهرکرد

دکتر مجید صیام پور اشکاوندی

Dr. Majid Sayampour ashkavandi

دانشیار گیاهپزشکی دانشکده کشاورزی دانشگاه شهرکرد

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.