دکتر بلقیس روشن

دکتر بلقیس روشن استاد، دانشگاه پیام نور

دکتر بلقیس روشن

Dr. Belghays Roshan

استاد، دانشگاه پیام نور

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 آزمون چندگزینه ای شنیدن: مقایسه ی تاثیر ارائه ی گزینه ها در دو قالب نوشتاری و گفتاری (دریافت مقاله) پژوهشنامه آموزش زبان فارسی به غیر فارسی زبانان دوره: 3، شماره: 2
2 ارتقاء و اصلاح فرایندهای رایج در بازشناسی نوری حروف متون فارسی با بکارگیری ویژگی های خط فارسی و الگوریتم انتقال فضا (دریافت مقاله) دوماهنامه جستارهای زبانی دوره: 14، شماره: 2
3 استعاره در عناوین خبری روزنامه‌های ورزشی ایران: بررسی موردی استعارۀ فوتبال (دریافت مقاله) پژوهش های زبان شناسی دوره: 8، شماره: 2
4 استعاره های مفهومی عشق در زبان شعر و زبان روزمره (رویکرد تطبیقی) (دریافت مقاله) فصلنامه شعرپژوهی (بوستان ادب) دوره: 9، شماره: 2
5 اطلس گویشی و گویش سنجی کرانه جنوب شرقی دریای مازندران به روش بسامد واکه (دریافت مقاله) دوفصلنامه زبان شناسی و گویش های خراسان دوره: 6، شماره: 11
6 انگاره استعاری زمان در زبان فارسی: مطالعه ای پیکره بنیاد (دریافت مقاله) دوفصلنامه زبان شناخت دوره: 13، شماره: 2
7 بازشناسی زبان شناختی و جغرافیایی گونه های زبان مازندرانی در حد فاصل خلیج گرگان تا مرکز مازندران با اعمال روش های گویش سنجی بر تفاوت های آوایی (دریافت مقاله) دوماهنامه جستارهای زبانی دوره: 7، شماره: 5
8 بازنمایی گفتمان مشروعیت فعالیت هسته ای ایران از نگاه آمریکا (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های سیاسی جهان اسلام دوره: 3، شماره: 2
9 بررسی اجتماعی- شناختی کتاب ششم آموزش زبان فارسی ویژه غیرفارسیزبانان در جامعه المصطفی العالمیه (دریافت مقاله) فصلنامه زبان شناسی اجتماعی دوره: 4، شماره: 2
10 بررسی تاثیر دوزبانگی و جنسیت بر هوش زبانی و هوش ریاضی - منطقی با مقایسه دانش آموزان دوزبانه و یک زبانه (دریافت مقاله) دوماهنامه جستارهای زبانی دوره: 8، شماره: 2
11 بررسی تاثیر عمق نویسه ای کتاب های فارسی بر مهارت روان خوانی دانش آموزان دوره ابتدایی (دریافت مقاله) دوماهنامه جستارهای زبانی دوره: 12، شماره: 6
12 بررسی تاثیر عنصر متاخر در مکالمات پیام های بازرگانی رادیویی فارسی برحافظه شنوندگان آن (دریافت مقاله) دوماهنامه جستارهای زبانی دوره: 4، شماره: 2
13 بررسی تاثیرراست دست برتری و چپ دست برتری برمهارت خواندن دانش آموزان دختر مقطع چهارم ابتدایی شهر تهران (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات روانشناسی و علوم تربیتی دوره: 2، شماره: 2
14 بررسی تأثیر جنسیت و زمان بر استعاره‏های مفهومی غم در آثار پیش و پس از انقلاب اسلامی ایران به قلم احمد محمود و سیمین دانشور؛ از دیدگاه اجتماعی- شناختی (دریافت مقاله) فصلنامه جستارهای نوین ادبی دوره: 52، شماره: 4
15 بررسی تطبیقی افعال مسیرنمای زبان های فارسی میانه و نو (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش زبان و ادبیات فارسی دوره: 14، شماره: 42
16 بررسی تعاملات کلامی قضات با وکلا در شهر مشهد از دیدگاه زبان شناسی اجتماعی حقوقی (دریافت مقاله) فصلنامه زبان شناسی اجتماعی دوره: 6، شماره: 3
17 بررسی تغییرات معنایی واژۀ «دولت» در زبان فارسی بر اساس نظریۀ پیش‌نمونه (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات زبان و گویش های غرب ایران دوره: 6، شماره: 21
18 بررسی تک واژگونه های تک واژ گذشته ساز در گویش لری ممسنی: رویکرد بهینگی (دریافت مقاله) دوماهنامه جستارهای زبانی دوره: 13، شماره: 4
19 بررسی چندمعنایی در زبان ترکی آذربایجانی در چارچوب معنی شناسی شناختی: فعل دیداری/ görmǝk / (دیدن) (دریافت مقاله) پژوهش های زبانشناختی در زبانهای خارجی دوره: 5، شماره: 2
20 بررسی خوانایی کتاب های فارسی دوره ابتدایی: پایه های اول تا ششم (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات برنامه درسی دوره: 14، شماره: 55
21 بررسی ساخت مرکب های برون مرکز زبان فارسی (دریافت مقاله) دوفصلنامه زبان و زبان شناسی دوره: 12، شماره: 23
22 بررسی سرعت و درک خواندن در متون چاپی و الکترونیکی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش در یادگیری آموزشگاهی و مجازی دوره: 3، شماره: 11
23 بررسی شعر سوره روشنایی اثر شفیعی کدکنی با رویکرد شعرشناسی شناختی (دریافت مقاله) دوفصلنامه پژوهشهای میان رشته ای زبان و ادبیات فارسی دوره: 1، شماره: 1
24 بررسی شناختی صفات مرکب در کردی هورامی پاوه (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات زبان و گویش های غرب ایران دوره: 11، شماره: 1
25 بررسی شناختی طرح واره های تصوری در کتاب های فارسی دوره ابتدایی (دریافت مقاله) دوفصلنامه زبان و زبان شناسی دوره: 11، شماره: 21
26 بررسی فرآیند رشد درک استعاره بدن مند در کودکان دو تا پنج ساله فارسی زبان (دریافت مقاله) دوماهنامه جستارهای زبانی دوره: 7، شماره: 5
27 بررسی کتاب فارسی پایه هشتم از دیدگاه زبان شناسی اجتماعی-شناختی (دریافت مقاله) دوفصلنامه زبان شناسی و گویش های خراسان دوره: 12، شماره: 1
28 بررسی گذرایی فعل های حرکتی در زبان فارسی (دریافت مقاله) دوماهنامه جستارهای زبانی دوره: 8، شماره: 7
29 بررسی ماضی بعید در دامنهٔ آینده (دریافت مقاله) دوفصلنامه زبان شناسی و گویش های خراسان دوره: 10، شماره: 19
30 بررسی مفهوم سازی نیروهای ذهنی انسان در مرزبان نامه (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات زبان و گویش های غرب ایران دوره: 8، شماره: 1
31 بررسی نام‌گذاری اشخاص در بانه از دیدگاه نام‌شناسی اجتماعی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات زبان و گویش های غرب ایران دوره: 6، شماره: 22
32 بررسی هویت های چندگانه در نام گذاری رسمی و غیررسمی شهر رشت (دریافت مقاله) دوفصلنامه زبان شناخت دوره: 11، شماره: 1
33 پیوستگی معنایی متن از منظر نظریه آمیختگی مفهومی (دریافت مقاله) دوماهنامه جستارهای زبانی دوره: 6، شماره: 5
34 تاثیر درج کسره ی اضافه بر سرعت و درک خواندن متون فارسی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات برنامه درسی دوره: 9، شماره: 35
35 تاثیر روش آواز آهنگین برکیفیت گفتار کودکان درخودمانده ( اوتیستیک) هفت تا ده ساله پسر فارسی زبان (دریافت مقاله) فصلنامه تازه های علوم شناختی دوره: 15، شماره: 3
36 تاثیر ساختار کلامی پزشک و بیمار بر میزان رضایتمندی بیماران/سلمانیان- ابراهیمی- روشن- بابا محمودی (دریافت مقاله) فصلنامه زبان پژوهی دوره: 8، شماره: 20
37 تحلیل اپیزودی فعالیت هسته ای ایران در مطبوعات غرب (دریافت مقاله) دوماهنامه جستارهای زبانی دوره: 5، شماره: 2
38 تحلیل دو شعر از شفیعی کدکنی با رویکرد شعرشناسی شناختی (دریافت مقاله) دوفصلنامه پژوهش های بین رشته ای ادبی دوره: 4، شماره: 7
39 تحلیل صرفی و معنایی رنگ‌واژه‌ها در زبان گرجی فریدون‌شهر: رویکردی شناختی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات زبان و گویش های غرب ایران دوره: 6، شماره: 20
40 تحلیل فرایند سرمدخل گزینی کلمات مرکب در دو فرهنگ سخن و معاصر (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش زبان و ادبیات فارسی دوره: 14، شماره: 42
41 تحلیل یک نوع فعل مرکب فارسی بر اساس نظریه اشتقاق فاز (دریافت مقاله) دوفصلنامه زبان شناسی و گویش های خراسان دوره: 8، شماره: 15
42 تطابق زمان دستوری در دامنهٔ آینده (دریافت مقاله) پژوهش های زبانشناختی در زبانهای خارجی دوره: 7، شماره: 2
43 تعدد مبادی معنایی؛ نمونه ای از کاربرد معناشناسی پیش نمونه ای درزمانی در زبان فارسی (دریافت مقاله) فصلنامه زبان شناسی اجتماعی دوره: 5، شماره: 1
44 تعیین مقوله دستوری واژگان چندنقشی در فرهنگ های لغت زبان فارسی (دریافت مقاله) فصلنامه زبان پژوهی دوره: 12، شماره: 34
45 توصیف ویژگی های نحوی و واژگانی متون حقوق مدنی فارسی (دریافت مقاله) دوفصلنامه زبان و زبان شناسی دوره: 5، شماره: 9
46 جایگاه و کاربرد زبان فارسی و گویش تنکابنی در شهر تنکابن (دریافت مقاله) دوفصلنامه زبان و زبان شناسی دوره: 7، شماره: 14
47 چندمعنایی نظام‌مند در رویکرد شناختی، تحلیل چندمعنایی فعل حسّ دیدن در زبان فارسی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات زبان و گویش های غرب ایران دوره: 7، شماره: 4
48 خطوط زمان در زبان فارسی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات زبان و گویش های غرب ایران دوره: 3، شماره: 14
49 خودمحوری گفتار پزشکان و نقش جنسیت در مکالمه پزشک و بیمار (دریافت مقاله) دوماهنامه جستارهای زبانی دوره: 6، شماره: 2
50 روان روایت شناسی طنز در داستان های کودک: با رویکردی طرحواره ای (دریافت مقاله) دوفصلنامه تفکر و کودک دوره: 12، شماره: 1
51 زمان دستوری در زبان فارسی؛ نگاهی نو بر پایه یک الگوی شناختی آرمانی (دریافت مقاله) فصلنامه تازه های علوم شناختی دوره: 17، شماره: 1
52 سطوح پیچیدگی بندهای موصولی فاعل-فاعل و فاعل-مفعول در کودکان فارسی زبان 3تا 6 ساله (دریافت مقاله) دوماهنامه جستارهای زبانی دوره: 4، شماره: 4
53 صرف کاربردشناختی پسوندهای نسبت در زبان فارسی (دریافت مقاله) دوفصلنامه زبان شناسی و گویش های خراسان دوره: 7، شماره: 13
54 صفت های مرکب زبان فارسی از دیدگاه نظریه آمیختگی مفهومی (دریافت مقاله) فصلنامه زبان پژوهی دوره: 13، شماره: 40
55 طراحی و اعتبار بخشی آزمون استاندارد زبان فارسی (بر پایه چهار مهارت زبانی) (دریافت مقاله) دوماهنامه جستارهای زبانی دوره: 10، شماره: 6
56 فرآیندتحول طنین معنایی به معنای ضمنی درزبان فارسی، یک بررسی در زمانی (دریافت مقاله) دوماهنامه جستارهای زبانی دوره: 7، شماره: 1
57 کاربرد«نظریه جهان متن» در شناسایی عناصر سازنده متن روایی داستان شازده احتجاب، برمبنای رویکرد شعر شناسی شناختی (دریافت مقاله) دوماهنامه جستارهای زبانی دوره: 5، شماره: 5
58 کاربست گراف برای تعیین شبکه معنایی افعال پایه زبان فارسی (مقاله فارسی) (دریافت مقاله) پژوهشنامه آموزش زبان فارسی به غیر فارسی زبانان دوره: 11، شماره: 2
59 کنکاش شناختی و پیکرهای چندمعنایی فعل حسی »بوییدن« در زبان فارسی (دریافت مقاله) دوفصلنامه زبان شناخت دوره: 14، شماره: 2
60 گسترش پذیری پوسته فاز اشتقاقی یک نوع فعل مرکب در زبان فارسی (دریافت مقاله) دوماهنامه جستارهای زبانی دوره: 11، شماره: 3
61 ماهیت نمود واژگانی فعل و رابطه آن با تکواژ ستاک ساز غیر معلوم - rā در کردی سورانی (دریافت مقاله) دوفصلنامه زبان شناسی و گویش های خراسان دوره: 5، شماره: 8
62 مبنای طرح واره ای استعاره های موجود در ضرب المثل های شرق گیلان (دریافت مقاله) دوفصلنامه زبان شناخت دوره: 4، شماره: 8
63 متغیرهای موثر در ظهور / عدم ظهور «را» در گفتار فارسی زبان (دریافت مقاله) فصلنامه زبان پژوهی دوره: 15، شماره: 48
64 مراحل ساخت معنا در خطبه ۸۷ نهج البلاغه از دیدگاه نظریه آمیختگی مفهومی (دریافت مقاله) دوماهنامه جستارهای زبانی دوره: 9، شماره: 6
65 مطالعه میان فرهنگی خاستگاه زیستی استعاره های مجازبنیاد دست و پا در زبان های فارسی و انگلیسی (دریافت مقاله) فصلنامه زبان شناسی اجتماعی دوره: 6، شماره: 1
66 مقایسه بازتاب استعاری زمان در دو گفتمان متون مطبوعاتی فارسی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات زبان و گویش های غرب ایران دوره: 10، شماره: 1
67 مقایسه بازنمایی معنایی و مفهومسازیهای فعل پوشیدن و wear در زبانهای فارسی و انگلیسی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات زبان و گویش های غرب ایران دوره: 9، شماره: 3
68 مقایسه جنبه های کلام توصیفی سالمندان مبتلا به آلزایمر و سالمندان سالم تهران (دریافت مقاله) فصلنامه روانشناسی سلامت دوره: 5، شماره: 19
69 مقایسه روش های کلاسیک و روش های مبتنی بر اندازه های آماری پیکرهبنیاد در استخراج خودکار واژه های پایه علوم پزشکی به روش بسامدی (دریافت مقاله) پژوهشنامه آموزش زبان فارسی به غیر فارسی زبانان دوره: 8، شماره: 1
70 مقایسه مدل های ذهنی فارسی زبانان و آذری زبانان (بررسی موردی مصدرهای مرکب با جزء های فعلی خوردن، زدن، کشیدن و گرفتن) (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات زبان و گویش های غرب ایران دوره: 1، شماره: 3
71 مقایسه نامگذاری قهوه خانه ها با کافی شاپ های شهر تهران از دیدگاه نام شناسی اجتماعی (دریافت مقاله) فصلنامه زبان شناسی اجتماعی دوره: 1، شماره: 4
72 مقایسه ی دانش زبان انگلیسی دانش آموزان دو زبانه ی استان خوزستان و دانش آموزان یک زبانه ی استان فارس در مقطع چهارم متوسطه: رویکردی شناختی (دریافت مقاله) دوفصلنامه زبان شناسی و گویش های خراسان دوره: 6، شماره: 10
73 مقایسۀ مدل‌های ذهنی گویشوران فارسی‌زبان و هورامی‌زبان (بررسی موردی فعل ʼخوردنʻ) (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات زبان و گویش های غرب ایران دوره: 1، شماره: 4
74 نقش معنایی و نحوی تکواژ -Ra در کردی سورانی (دریافت مقاله) دوماهنامه جستارهای زبانی دوره: 6، شماره: 1
75 نمود در زبان فارسی ،نگاهی نو بر پایه رویکرد شناختی بسط استعاری ومولفه های نمودی (دریافت مقاله) دوماهنامه جستارهای زبانی دوره: 7، شماره: 3
76 ویژگی های درون مقوله ای ۵۰ عبارت اصطلاحی زبان فارسی: مطالعه موردی بر روی دختران دبیرستان روشنگر تهران (دریافت مقاله) دوماهنامه جستارهای زبانی دوره: 12، شماره: 1
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 بررسی ریشه شناختی چند فعل گیلکی (دریافت مقاله) همایش زبان مادری،مجال ها و چالش ها
2 بررسی عوامل انسجام زبان فارسی در متون دانشگاهی با تکیه بر متون شیمی آلی (دریافت مقاله) کنگره ملی علوم انسانی
3 بررسی معنی شناختی وازگان تاریخ بیهقی (دریافت مقاله) هشتمین همایش بین المللی انجمن ترویج زبان و ادب فارسی ایران
4 تحلیل محتوای کتاب های فارسی مدارس ایران از نظر میزان کاربرد واژه های حامل خشونت و واژههای حامل ملایمت و صلح (دریافت مقاله) دومین کنگره ملی علوم انسانی