دکتر سیدمحمد معصوم

دکتر سیدمحمد معصوم دانشیار،دانشگاه پیام نور

دکتر سیدمحمد معصوم

Dr. Seyyed Mohammad Hosseini Maasum

دانشیار،دانشگاه پیام نور

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.