دکتر یحیی مدرسی تهرانی

دکتر یحیی مدرسی تهرانی استاد زبان شناسی اجتماعی، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

دکتر یحیی مدرسی تهرانی

Dr. Yahya Modarresi

استاد زبان شناسی اجتماعی، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 ارتباط آگاهی واج شناختی و خواندن در کودکان فارسی زبان مبتلا به اتیسم (دریافت مقاله) دوماهنامه جستارهای زبانی دوره: 10، شماره: 1
2 انتخاب فهرست برتر در آزمون بازشناسی لغات در افراد با شنوایی طبیعی (دریافت مقاله) مجله پژوهش در علوم توانبخشی دوره: 8، شماره: 2
3 From Piagetian Theories of Cognitive Development to Conceptual Metaphor: A Study on Persian Children (دریافت مقاله) مجله بین المللی علوم رفتاری دوره: 14، شماره: 2
4 Percentage of Consonants Correct for ۳-۵ Years Old Kurdish-Speaking Children With Middle Kurmanji-Mukryani Dialect (دریافت مقاله) مجله توانبخشی ایرانیان دوره: 16، شماره: 2
5 The Grammatical Abilities in a Speech Sample of Persian-speaking Children With Cochlear Implants (دریافت مقاله) مجله توانبخشی ایرانیان دوره: 18، شماره: 4
6 Word Order Acquisition in Persian Speaking Children (دریافت مقاله) مجله توانبخشی ایرانیان دوره: 15، شماره: 2
7 بازنمایی زن در گفتمان کنش‌گران حقوق زنان در ایران (دریافت مقاله) پژوهشنامه زنان دوره: 11، شماره: 33
8 بررسی تنوع واژگانی و پیچیدگی نحوی گفتار کودکان 8-9 ساله پس از کاشت حلزون شنوایی (دریافت مقاله) فصلنامه علوم پیراپزشکی و توانبخشی مشهد دوره: 5، شماره: 1
9 بررسی مقایسه ای انسجام داستان در کودکان فارسی زبان مبتلا به آسیب ویژه ی زبانی و کودکان طبیعی (دریافت مقاله) فصلنامه علوم پیراپزشکی و توانبخشی مشهد دوره: 5، شماره: 2
10 تاثیر جنسیت بر بازنمود زبانی نگرش جامعه ی فارسی زبان به خارجی ها (دریافت مقاله) دوفصلنامه زبان شناخت دوره: 9، شماره: 18
11 تاثیر روش آواز آهنگین برکیفیت گفتار کودکان درخودمانده ( اوتیستیک) هفت تا ده ساله پسر فارسی زبان (دریافت مقاله) فصلنامه تازه های علوم شناختی دوره: 15، شماره: 3
12 تاثیرپذیری واژگانی زبان مندایی از زبان های رایج در خوزستان (دریافت مقاله) دوفصلنامه زبان شناخت دوره: 10، شماره: 2
13 تحلیل ارتباط تراکم همجواری با بسامد لکنت در کودکان ۸-۴ ساله فارسی زبان (دریافت مقاله) دوفصلنامه زبان شناخت دوره: 14، شماره: 2
14 تحلیل گفتمان پیکره - بنیاد ترانه های فارسی (دریافت مقاله) دوفصلنامه زبان شناخت دوره: 8، شماره: 16
15 تحلیل مفهوم «زندگی« از نگاه اجتماعی-شناختی (دریافت مقاله) دوفصلنامه زبان شناخت دوره: 13، شماره: 2
16 تحولات اجتماعی- سیاسی و زبان های ملی (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات فرهنگی ایران دوره: 2، شماره: 5
17 درک و بیان کاربردهای نوای گفتار در کودکان بهنجار فارسی زبان پنج تا ۱۰ ساله شواهدی از رویکرد روان شناسی زبان (دریافت مقاله) فصلنامه تازه های علوم شناختی دوره: 18، شماره: 2
18 دیرش ذاتی واکه های گونه معیار فارسی معاصر (دریافت مقاله) دوفصلنامه زبان شناخت دوره: 7، شماره: 14
19 ‎راهکارهای اصلاح مکالمه در کودکان طبیعی۳ تا ۵ ساله شهر اصفهان (دریافت مقاله) مجله پژوهش در علوم توانبخشی دوره: 6، شماره: 1
20 کاربردراهبردهای کنش گفتار درخواست توسط دوزبانه های ترکی-فارسی براساس دو متغیر جنسیت و سن (دریافت مقاله) دوفصلنامه زبان شناخت دوره: 12، شماره: 2
21 کنش گفتاری درخواست: مقایسهی فارسیزبانان و فارسیآموزان (دریافت مقاله) پژوهشنامه آموزش زبان فارسی به غیر فارسی زبانان دوره: 1، شماره: 2
22 معیارسازی خرده آزمون های کاربردشناختی پروتکل ارزیابی مهارت های ارتباطی مونترآل (پروتکل ام.ای.سی.) در زبان فارسی (دریافت مقاله) دوفصلنامه زبان و زبان شناسی دوره: 16، شماره: 31
23 نشان گرهای زبانی ساخت های کذب در فارسی: یک پژوهش زبانی اجتماعی (دریافت مقاله) دوفصلنامه زبان شناخت دوره: 5، شماره: 10
24 نگاهی تطبیقی به فرایندهای شش گانه هلیدی در متون تالیفی و ترجمه ای پزشکی (دریافت مقاله) دوفصلنامه زبان شناخت دوره: 6، شماره: 12
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 FROM NEURON TO METAPHOR: A STUDY ON PIAGETIAN THEORIES OF COGNITIVE DEVELOPMENT AND CONCEPTUAL METAPHOR IN PERSIAN CHILDREN (دریافت مقاله) هفتمین کنگره ملی پژوهش های کاربردی در مطالعات زبان