دکتر سیف اله ملایی پاشایی

دکتر سیف اله ملایی پاشایی استادیار، دانشگاه پیام نور

دکتر سیف اله ملایی پاشایی

Dr. Saifolah Mollaye-Pashaye

استادیار، دانشگاه پیام نور

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.