دکتر حامد صادقی علوی

دکتر حامد صادقی علوی رئیس HSE گروه صنایع شفافارمد

دکتر حامد صادقی علوی

Dr. Hamed Sadeghi alavi

رئیس HSE گروه صنایع شفافارمد

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.