دکتر نجف آقایی

دکتر نجف آقایی هیات علمی و دانشیار مدیریت ورزشی دانشگاه خوارزمی

دکتر نجف آقایی

Dr. Najaf Aghaei

هیات علمی و دانشیار مدیریت ورزشی دانشگاه خوارزمی

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.