دکتر داود مختاری

دکتر داود مختاری دانشگاه تبریز

دکتر داود مختاری

Dr. Davoud mokhtari

دانشگاه تبریز

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 آبگیرهای فرونشستی راستای گسل تبریز، نمونه هایی از زمین ریختهای حاصل از زمین ساخت فعال (دریافت مقاله) فصلنامه علوم زمین دوره: 16، شماره: 63
2 آثار ژئومورفیکی عملیات راهسازی در مناطق حساس ژئومورفولوژیک (مطالعه موردی: راه روستایی ارلان در شمال غرب ایران) (دریافت مقاله) مجله جغرافیا و برنامه ریزی محیطی دوره: 20، شماره: 4
3 آیا دشت جلفا- هادیشهر مکان ژئومورفولوژیک (ژئومورفوسایت) است؟ نگرشی نو در مدیریت مناطق گردشگری (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و برنامه ریزی دوره: 17، شماره: 43
4 ارزیابی توانمندی اشکال ژئومورفولوژیک حاصل از فعالیت گسل تبریز در توسعه ژئوتوریسم با استفاده از روش پانیزا (دریافت مقاله) فصلنامه سیاستگذاری شهری و منطقه ای دوره: 1، شماره: 1
5 ارزیابی توانمندی اکوتوریستی مکان های ژئومورفیکی حوضه ی آبریز آسیاب خرابه در شمال غرب ایران به روش پرالونگ (Pralong) (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و توسعه دوره: 8، شماره: 18
6 ارزیابی دقت روش های مختلف درون یابی در تخمین مقادیر بارش جهت انتخاب بهینه ترین الگوریتم (مطالعه موردی: استان کردستان) (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های جغرافیای طبیعی دوره: 50، شماره: 2
7 ارزیابی روش های تحلیل سلسله مراتبی (AHP) و فرآیند تحلیل شبکه (ANP) در بررسی برخی از عوامل هیدروژئوموفولوژیکی موثر در تامین آب و جایگزینی سکونتگاهها (مطالعه موردی : دشت میاندوآب) (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیای طبیعی دوره: 8، شماره: 30
8 ارزیابی فعالیت‌های نئوتکتونیکی محدوده گسل بناروان بر اساس شاخصه‌های ریخت‌سنجی (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و مخاطرات محیطی دوره: 6، شماره: 3
9 ارزیابی و پهنه بندی توانمندی های ژئوتوریستی شهرستان طارم (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت گردشگری دوره: 18، شماره: 64
10 ارزیابی و پهنه بندی توسعه کارست در منطقه تمتمان نازلو چای ارومیه با استفاده از روش تحلیل سلسله مراتبی (دریافت مقاله) مجله هیدروژیومورفولوژی دوره: 9، شماره: 31
11 ارزیابی و پهنه بندی مخاطره روانگرایی با استفاده از مدل فازی ویکور، مطالعه موردی: مخروط افکنه لیلان شمالغرب ایران (دریافت مقاله) مجله هیدروژیومورفولوژی دوره: 10، شماره: 36
12 استخراج و ارزیابی تغییرات کاربری اراضی با به کارگیری الگوریتم SVM با کرنل چندجمله ای و روش حداکثر احتمال در محدوده حوضه آبریز اوجان چای بستان آباد (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و مخاطرات محیطی دوره: 9، شماره: 4
13 اصول موضوعه دانش ژئومورفولوژی و جایگاه ژئوتوریسم (نقدی در حوزه دانش ژئومورفولوژی ایران) (دریافت مقاله) مجله جغرافیا و برنامه ریزی محیطی دوره: 25، شماره: 1
14 اهمیت نقشه های زمین پیمایی در مدیریت مکان های ژئومورفیکی ایران، (مطالعه موردی: گردنه پیام) (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و برنامه ریزی دوره: 16، شماره: 37
15 برآورد دبی وتراز سیلاب ها ی گذشته ی رودخانه سیروان، با استفاده از شواهد ژئومورفولوژیکی و سیلابی (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیای طبیعی دوره: 9، شماره: 33
16 برآورد فرسایش و رسوب حوضه ی آبریز رودخانه ی گاوی با استفاده از روش MPSIAC در محیط GIS (دریافت مقاله) مجله هیدروژیومورفولوژی دوره: 3، شماره: 6
17 بررسی پتانسیل وقوع زمین لغزش در حوضه آبخیز رودخانه میمه در استان ایلام به روش تحلیل شبکه (ANP) (دریافت مقاله) مجله هیدروژیومورفولوژی دوره: 2، شماره: 4
18 بررسی پلان قوسی و تنوع در شاخص سینوسی رودخانه کلیبر چای (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و برنامه ریزی دوره: 22، شماره: 64
19 بررسی تاثیر پارامترهای اقلیمی بر میزان افت سطح آبهای زیرزمینی با استفاده از شاخصهای SPI و SWI(مطالعه مورد: آبخوان دشت مرند) (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و برنامه ریزی دوره: 26، شماره: 80
20 بررسی تغییرات بارش های حدی در استان تهران با استفاده از مدل مقادیر اوج های بالاتر از آستانه (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و برنامه ریزی دوره: 26، شماره: 79
21 بررسی توانمندی مناطق مستعد توسعه ژئوتوریسم و ارائه الگوهای بهینه بازدید از ژئوسایت ها در شهرستان کامیاران (دریافت مقاله) مجله جغرافیا و برنامه ریزی محیطی دوره: 33، شماره: 3
22 بررسی رابطه اشکال کارستی و ساختارهای تکتونیکی محدوده تمتمان نازلو چای، شمال غرب ارومیه (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و مخاطرات محیطی دوره: 11، شماره: 3
23 بررسی عملکرد نیوتکتونیک برمخروط افکنه ها با تاکید بر توان لرزه خیزی گسل ها (منطقه مورد مطالعه: دامنه های شمال غرب سهند) (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و مخاطرات محیطی دوره: 5، شماره: 18
24 بررسی مولفه های کارآفرینی اکوتوریسم در پای کوه های سهند مطالعه موردی دره آذرشهرچای (دریافت مقاله) فصلنامه راهبردهای توسعه روستایی دوره: 9، شماره: 1
25 بررسی نقش عوامل هیدروژئومورفولوژیکی موثر در تامین آب و مکان گزینی سکونتگاه ها با استفاده از روش تحلیل سلسه مراتبی(AHP) در شهرستان میاندوآب (دریافت مقاله) مجله هیدروژیومورفولوژی دوره: 4، شماره: 10
26 بررسی ویژگی های زمین ریختی و تنوع سامانه های رودخانه ای دشت جلفا- هادی شهر، شمال باختری ایران: تلفیقی از آثار تغییرات جنبایی زمین ساختی، سطح اساس و محیطی در کواترنری (دریافت مقاله) فصلنامه علوم زمین دوره: 23، شماره: 89
27 پایش روند بیابانزایی در محدوده پیرامونی دریاچه ارومیه (۲۰۰۰- ۲۰۱۸) (دریافت مقاله) مجله جغرافیا و برنامه ریزی محیطی دوره: 31، شماره: 3
28 پایش زمینلغزشها با استفاده از روش تداخلسنجی راداری InSAR (مطالعه موردی : منطقه اهر تا ورزقان) (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و برنامه ریزی دوره: 25، شماره: 75
29 پژوهشی در توفای مخروط افکنهای پرسیان در شمال غرب ایران و کاهش روند تشکیل آن در هولوسن (دریافت مقاله) مجله جغرافیا و برنامه ریزی محیطی دوره: 22، شماره: 2
30 پشته های فشاری محدوده حوضه آبریز باغلار نشانه ای از فعالیت های نو زمین ساختی گسل شمالی میشو (دریافت مقاله) فصلنامه علوم زمین دوره: 18، شماره: 69
31 پهنه بندی خطر زمین لغزش در حوضه آبریز طالقان با استفاده از شاخص آنتروپی شانون (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و برنامه ریزی دوره: 24، شماره: 71
32 پهنه بندی خطر سیلاب در حوضه آبریز شهر چای میانه با استفاده از مدل ویکور (دریافت مقاله) مجله هیدروژیومورفولوژی دوره: 8، شماره: 28
33 پهنه بندی خطر وقوع جریان آواری با استفاده از مدل FUZZY-SAW مطالعه موردی: حوضه آبریز لیلان چای، شمال غرب ایران (دریافت مقاله) مجله هیدروژیومورفولوژی دوره: 8، شماره: 27
34 پهنه بندی شدت بیابان زایی بر اساس معیار تخریب منابع آب های زیرزمینی با استفاده از مدل بیابان زایی مدالوس مطالعه موردی: محدوده ی پیرامون دریاچه ارومیه (دریافت مقاله) مجله هیدروژیومورفولوژی دوره: 8، شماره: 27
35 پهنه بندی کاربری اراضی شهری شهرک ارم تبریز بر اساس شاخص های اساسی مخاطرات ژئومورفولوژیک (دریافت مقاله) مجله آمایش جغرافیایی فضا دوره: 4، شماره: 12
36 پهنه‌بندی حساسیت محدوده گسل بناروان نسبت به وقوع ناپایداری دامنه‌ای با استفاده از مدل AHP FUZZY (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیای طبیعی دوره: 11، شماره: 42
37 تاثیر تغییرکاربری اراضی بر تغییرات دبی و رسوب حوضه ی آبریز اوجان چای با استفاده از مدل SWATدر حوضه ی آبریز اوجان چای (دریافت مقاله) مجله هیدروژیومورفولوژی دوره: 9، شماره: 30
38 تحلیل تطبیقی زیست پذیری شهری با تاکید بر شاخص های کالبدی مناطق ده گانه کلانشهرتبریز (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و برنامه ریزی دوره: 26، شماره: 81
39 تحلیل تغییرات محدوده جنگلهای مانگرو شمال و شرق تنگه هرمز متاثر از مورفولوژی ساحلی و هیدرودینامیک خلیج فارس (دریافت مقاله) مجله هیدروژیومورفولوژی دوره: 7، شماره: 25
40 تحلیل روابط تغییرات بارش و سطح آبهای زیرزمینی دشت مرند با روش NRMC (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و برنامه ریزی دوره: 26، شماره: 81
41 تحلیل روابط کمی بین حجم مخروط افکنه هاو ارتباط آن با تکتونیک فعال (مطالعه موردی: مخروط افکنه های دامنه شمالی بزقوش) (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و برنامه ریزی دوره: 23، شماره: 70
42 تحلیل فضایی و بهینه سازی شبکه ی ایستگاه های باران سنجی استان کردستان با استفاده از واریانس خطای کریجینگ (دریافت مقاله) فصلنامه اطلاعات جغرافیایی ( سپهر) دوره: 27، شماره: 105
43 تحلیل کمی ناپایداری های دامنه ای در دامنه های مشرف بر اتوبان در حال احداث تهران- شمال (تهران- سولقان) با استفاده از روش رگرسیون لجستیک (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و برنامه ریزی دوره: 26، شماره: 80
44 تحلیل کمی و مقایسه ای ناپایداری های دامنه ای در دامنه های مشرف بر جاده کرج- چالوس (کرج- گچسر) و اتوبان در حال احداث تهران- شمال (تهران- سولقان) با استفاده از روش رگرسیون لجستیک (دریافت مقاله) مجله هیدروژیومورفولوژی دوره: 7، شماره: 24
45 تعیین ضخامت نهشته های آبرفتی دشت شهریار با استفاده از سونداژ ژئوالکتریکی و روش درونیابی کریجینگ در محیط GIS (دریافت مقاله) مجله هیدروژیومورفولوژی دوره: 9، شماره: 32
46 تغییرات ژئومورفولوژیکی ناشی از احداث سدهای سهند و ملاجیغ در بستر رودخانه های قرنقو و شور و دامنه های مشرف به دریاچه های سدها (واقع در دامنه های شرقی کوهستان سهند) (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های جغرافیای طبیعی دوره: 41، شماره: 68
47 جانمایی پدیده های انسانی در فضای جغرافیایی در محدوده سیلاب(نمونه موردی منطقه پردیسان قم) (دریافت مقاله) مجله هیدروژیومورفولوژی دوره: 9، شماره: 33
48 رودسنگ قلعه در دامنه شمالی کوه کیامکی در شمال غرب ایران و دلالت آن بر تغییرات اقلیمی هولوسن (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های جغرافیای طبیعی دوره: 41، شماره: 67
49 ژئوتوریسم: شاهکلید حفاظت و ساماندهی توانمندیهای جوامع محلی با نمونههایی از شمال غرب ایران (دریافت مقاله) مجله جغرافیا و برنامه ریزی محیطی دوره: 28، شماره: 3
50 شناسایی مناطق مستعد مخاطرات ناشی از آلودگی در حوضه آبریز روانسر با استفاده از روش های COP و EPIK (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و مخاطرات محیطی دوره: 12، شماره: 3
51 شناسایی و استخراج گسل‌ها بر پایه RS & GIS و شواهد ژئومورفیک فعالیت آن‌ها در پهنه گسلی قوشاداغ در شمال‌غرب ایران (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و برنامه ریزی دوره: 24، شماره: 74
52 کاربرد توزیع مقادیر حدی در تحلیل دماهای حدی استان کرمانشاه (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و برنامه ریزی دوره: 24، شماره: 72
53 کاربرد روش رگرسیون لجستیک در پهنه بندی خطر وقوع ناپایداری های دامنه ای در جاده های کوهستانی (محدوده مورد مطالعه : تنگه دره دیز) (دریافت مقاله) فصلنامه مخاطرات محیط طبیعی دوره: 4، شماره: 6
54 کاربرد روش های زمین آمار در بهینه یابی و تقویت شبکه ی ایستگاه های باران سنجی استان کردستان جهت افزایش صحت مدل سازی های هیدرولوژیک (دریافت مقاله) مجله هیدروژیومورفولوژی دوره: 3، شماره: 8
55 کاربرد شاخص‌های مورفومتری تکتونیکی جنبا در برآورد وضعیت تکتونیکی گسل‌های مکران در محدوده حوضه های آبریز تبرکن و گز (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیای طبیعی دوره: 11، شماره: 39
56 کاربرد مدل شاخص آسیب پذیری تپه های ماسه ای (DVI) در ارزیابی تپه های ماسه ای ساحلی از بندر سیریک تا بندر زیارت در جنوب شرق استان هرمزگان (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های جغرافیای طبیعی دوره: 51، شماره: 1
57 گونهشناسی ژئوتوریستها با هدف مدیریت بهینه گردشگری در ژئوسایتها (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و برنامه ریزی دوره: 25، شماره: 75
58 مدل سازی خطر وقوع فرونشست زمین با استفاده از الگوریتم جنگل تصادفی (مطالعه موردی: حوزه آبریز دشت تسوج) (دریافت مقاله) فصلنامه سنجش از دور و سامانه اطلاعات جغرافیایی در منابع طبیعی دوره: 10، شماره: 3
59 مدلسازی GIS و RS پایه تغییرات خط ساحلی شرقی و غربی بندر جاسک در دربازه زمانی سالهای 1989تا 2016 (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و برنامه ریزی دوره: 24، شماره: 71
60 مدلسازی پهنه های اسکان موقت در مدیریت بحران زلزله با استفاده از مدل های تصمیم گیری فازی-مبنا (مطالعه موردی شهر مرند) (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و برنامه ریزی دوره: 21، شماره: 61
61 مکان یابی مناطق بالقوه وقوع حوادث جاده ای در محورهای ترانزیتی استان آذربایجان شرقی با استفاده از مدلANP (دریافت مقاله) پژوهشنامه حمل و نقل دوره: 21، شماره: 1
62 نقش عناصر و عوامل اقلیمی موثر در مکانیابی مراکز نظامی استان آذربایجان شرقی با رویکرد پدافند غیر عامل (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و برنامه ریزی دوره: 27، شماره: 83
63 نقش عوامل هیدروژئومورفولوژیکی در تامین آب و مکان گزینی سکونتگاه ها با استفاده از فرایند تحلیل سلسله مراتبی "AHP" (مطالعه موردی: دشت میاندوآب) (دریافت مقاله) مجله هیدروژیومورفولوژی دوره: 1، شماره: 1
64 نقش لندفرم ها و لیتولوژی در میزان فرسایش خاک حوضه آبریز زنوزچای (دریافت مقاله) مجله هیدروژیومورفولوژی دوره: 10، شماره: 37
65 نهادهای شهری و مشارکت شهروندان در اداره‎ی امور شهری (مطالعه‎ی موردی: شهراصفهان) (دریافت مقاله) پژوهش های جغرافیای انسانی دوره: 45، شماره: 2
66 واسنجی و اعتبار سنجی مدل SWAT در شبیه سازی رواناب و رسوب در حوضه آبریز شهر چای میانه (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و برنامه ریزی دوره: 25، شماره: 76
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 ارزیابی ارزش تفریحی و ژئوتوریستی محدوده ی قلعهی بابک با استفاده از روش ارزش گذاری CVMمشروط (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی توسعه پایدار، راهکارها و چالش ها با محوریت کشاورزی، منابع طبیعی، محیط زیست و گردشگری
2 ارزیابی توانمندی زمین گردشگری شهرستان آذرشهر بااستفاده از مدل پرالونگ (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی توسعه پایدار، راهکارها و چالش ها با محوریت کشاورزی، منابع طبیعی، محیط زیست و گردشگری
3 ارزیابی توانمندی گردشگری سواحل غربی دریاچه ارومیه با استفاده ازمدل ارزش افزوده وارزش علمی (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی توسعه پایدار، راهکارها و چالش ها با محوریت کشاورزی، منابع طبیعی، محیط زیست و گردشگری
4 ارزیابی توانمندی های ژئوتوریستی مکان های ژئومورفولوژیکی براساس روش رینارد (مطالعه موردی: شمال غرب تبریز) (دریافت مقاله) اولین کنگره بین المللی زمین، فضا و انرژی پاک
5 ارزیابی توانمندی های ژئوتوریستی منطقه کاظم خان داشی با استفاده از روش پرالونگ (دریافت مقاله) دومین همایش ملی گردشگری و طبیعت گردی ایران زمین
6 ارزیابی دقت روشهای رگرسیون لجستیک و شبکه عصبی مصنوعی MLP) در پهنه بندی خطر ناپایداریهای دامنهای در جادههای کوهستانی مطالعه موردی: تنگه دره دیز (دریافت مقاله) اولین کنگره بین المللی زمین، فضا و انرژی پاک
7 ارزیابی دقت روشهای رگرسیون لجستیک و شبکه عصبی مصنوعی(MLP (در پهنهبندی خطر ناپایداریهای دامنهای در جادههای کوهستانی( مطالعه موردی: تنگه دره دیز ) (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی مخاطرات طبیعی و بحران های زیست محیطی ایران، راهکارها و چالش ها
8 بررسی نقش مشارکت شهروندی در نوسازی و بهسازی بافت های فرسوده شهری با تأکید بر رویکرد توانمندسازی (نمونه موردی: کوی شهید قره باغی تبریز) (دریافت مقاله) کنفرانس ملی معماری و منظر شهری پایدار
9 بررسی و ازریابی ابعاد کمی و کیفی عوامل مؤثر بر شکلگیری حاشیه نشینی مطالعه موردی: شهرستان بناب (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی مخاطرات طبیعی و بحران های زیست محیطی ایران، راهکارها و چالش ها
10 پژوهشی در مسائل دریاچه ارومیه با رویکرد سیستمهای فرارشته ای مطالعات چشم انداز (دریافت مقاله) پنجمین کنگره بین المللی جغرافیدانان جهان اسلام
11 پهنه بندی احتمال خطر زمین لغزش با استفاده از تکنیک های سیستم اطلاعات جغرافیایی درحوضه آبریز لیقوان چای (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس بین المللی پژوهش در علوم و مهندسی و دومین کنگره بین المللی عمران، معماری و شهرسازی آسیا
12 پهنه بندی خطر زمین لغزش با استفاده از فرایند سلسله مراتبی (AHP) فازی (مطالعه موردی: منطقه مسکن مهر کیان شهرستان سقز) (دریافت مقاله) دوازدهمین کنفرانس بین المللی کشاورزی، محیط زیست، توسعه شهری و روستایی
13 پهنه بندی خطر سیلاب شهری با استفاده ازتکنیک های سیستم اطلاعات جغرافیایی (مطالعه موردی: حوضه آبریز شهری باسمنج) (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی عمران، معماری، توسعه و بازآفرینی زیرساخت های شهری در ایران
14 تحلیل GIS پایه و مدلسازی پدیده حاشیه نشینی در شهرهای میانه اندام ( مطالعه موردی: شهر بناب) (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی مخاطرات طبیعی و بحران های زیست محیطی ایران، راهکارها و چالش ها
15 تحلیل مکانی زمانی متوسط روزهای یخبندان در شهر تهران (دریافت مقاله) اولین همایش ملی علوم زمین و توسعه شهری
16 تعیین نقشه شماره منحنی رواناب حوضه آبریز بالارود با استفاده از تصاویر ماهواره ای و فنون سنجش ازدور و GIS (دریافت مقاله) نخستین همایش بین المللی سامانه اطلاعات جغرافیایی جاده ابریشم
17 مکانیابی بهینه مراکز پارکینگ طبقاتی با ستفاده از روش TOPSIS منطفه مورد مطالعه: منطقه 1 تبریز (دریافت مقاله) دومین کنگره بین المللی علوم زمین و توسعه شهری
18 نقش جاذبه های گردشگری در توسعه فضایی شهری مطالعه موردی: شهر مراغه (دریافت مقاله) اولین همایش ملی گردشگری وطبیعت گردی ایران زمین
19 نقش سیستم های مورفوژنتیک در ایجاد محوطه توریستی تالاب قوری گل (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی مخاطرات طبیعی و بحران های زیست محیطی ایران، راهکارها و چالش ها
20 نقش عناصر آب و هوایی بر فعالیت نیروهای نظامی استان آذربایجان شرقی با استفاده از شاخص دمای فیزیولوژی PET (دریافت مقاله) پنجمین کنگره بین المللی جغرافیدانان جهان اسلام
21 نقش میدان های تنش کششی مرتبط با گسل شمال تبریز در توسعه لندفرم های مورفوتکتونیکی مستعد برای ژئوتوریسم شهری (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس بین المللی توسعه فناوری مهندسی مواد، معدن و زمین شناسی
22 وقوع یخچال سنگی هولوسن در پای کوه قلعه سی و اهمیت آن در شکل گیری چشم انداز پریگلاسیری منطقه (دریافت مقاله) چهارمین همایش زمین شناسی مهندسی و محیط زیست ایران