دکتر یوسف ادیب

دکتر یوسف ادیب استاد گروه علوم تربیتی، دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران

دکتر یوسف ادیب

Dr. Yousef Adib

استاد گروه علوم تربیتی، دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 اثربخشی آموزش برنامه یادگیری اجتماعی- هیجانی کودکان قوی بر احساس تعلق به مدرسه دانش‎آموزان مقطع ابتدایی مناطق برخوردار و محروم شهر همدان (دریافت مقاله) فصلنامه سلامت روان کودک دوره: 6، شماره: 4
2 اثربخشی آموزش راهبردی تفکر بر پرسشگری دانش آموزان پسر پایه پنجم ابتدایی شهر سنندج (دریافت مقاله) دوفصلنامه تفکر و کودک دوره: 4، شماره: 7
3 اثربخشی برنامه آموزش مبتنی بر خود تنظیمی، ذهن آگاهی و مدیریت زمان بر کاهش تعلل ورزی و افزایش پیشرفت تحصیلی دانش آموزان متوسطه (دریافت مقاله) مجله مطالعات روانشناسی تربیتی دوره: 15، شماره: 30
4 اثربخشی مداخله های آموزشی مبتنی بر پذیرش و تعهد درمانگری بر تعلل ورزی تحصیلی دانش آموزان (دریافت مقاله) فصلنامه روانشناسی تحولی، روانشناسان ایرانی دوره: 13، شماره: 50
5 اثربخشی مداخله ی مبتنی بر شفقت بر خودانتقادی و افسردگی متقاضیان پشت کنکور (دریافت مقاله) مجله دانشکده علوم پزشکی نیشابور دوره: 9، شماره: 3
6 ادراک «دیگری» معلول در بستر اجتماعی ایران از دیدگاه متخصصین جامعه شناسی (دریافت مقاله) فصلنامه علوم اجتماعی دانشگاه فردوسی مشهد دوره: 19، شماره: 4
7 ادراک استادان گروه مشاوره از برنامه درسی پوچ در دانشگاه:یک مطالعه کیفی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های کیفی در برنامه ریزی درسی دوره: 1، شماره: 3
8 ادراک دانش آموزان فارغ التحصیل سوم متوسط نظری از مهدویت: پژوهشی پدیدارشناسانه (دریافت مقاله) دوفصلنامه تربیت اسلامی دوره: 9، شماره: 19
9 ادراک فارغ التحصیلان دوره متوسطه اول از اقتصاد مقاومتی: پژوهشی پدیدارشناسانه (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات راهبردی بسیج دوره: 21، شماره: 78
10 ادراک معلمان از ویژگیهای تدریس مؤثر؛ یک بررسی پدیدار شناختی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش در برنامه ریزی درسی دوره: 2، شماره: 17
11 ادراک و تجربه مادران دانشآموزان پایه ششم ابتدایی داوطلب شرکت در آزمون مدارس استعدادهای درخشان (دریافت مقاله) دوفصلنامه پژوهشهای آموزش و یادگیری دوره: 14، شماره: 1
12 ارائه چارچوبی برای عناصر برنامه درسی مبتنی بر یادگیری مادالعمر با استفاده ظرفیت فضاهای مجازی (دریافت مقاله) فصلنامه فناوری آموزش و یادگیری دوره: 6، شماره: 19
13 اعتباربخشی الگو ارزیابی کیفیت برنامه درسی الکترونیکی در آموزش عالی کشور (دریافت مقاله) دوماهنامه راهبردهای آموزش در علوم پزشکی دوره: 16، شماره: 4
14 اعتباربخشی الگو مناسب ارزیابی کیفیت برنامه درسی الکترونیکی در آموزش عالی کشور (دریافت مقاله) دوماهنامه راهبردهای آموزش در علوم پزشکی دوره: 15، شماره: 4
15 Perception of Religious “Other” and the Quality of Its Narration in the Cultural Context of Iran (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های فلسفی دوره: 16، شماره: 41
16 بازنمایی فرایند شکل گیری مهارت های اجتماعی دانش آموزان دوره ابتدایی با محوریت برنامه درسی پنهان (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش در نظام های آموزشی دوره: 17، شماره: 62
17 بررسی تاثیر یادگیری مشارکتی در تعامل با سبک های یادگیری بر رشد مهارت-های اجتماعی دانش آموزان دختر پایه اول دبیرستان (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های نوین روانشناختی دوره: 9، شماره: 35
18 بررسی تجارب دانشجویان دختر از انعکاس مفهوم جنسیت در کتب درسی دوران تحصیلی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های کیفی در برنامه ریزی درسی دوره: 1، شماره: 4
19 بررسی تجربه دبیران علوم دوره دبیرستان از ماهیت علم: یک مطالعه پدیدارشناسی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش در برنامه ریزی درسی دوره: 13، شماره: 51
20 بررسی تجربه زیسته مربیان کودکان دارای اختلالات یادگیری ویژه: یک مطالعه کیفی پدیدارشناسی (دریافت مقاله) فصلنامه ناتوانی های یادگیری دوره: 10، شماره: 3
21 بررسی عناصر الگوی برنامه درسی مبتنی بر مغز در دوره پیش دبستانی و اعتباربخشی آن (پژوهش کیفی) (دریافت مقاله) فصلنامه سلامت روان کودک دوره: 8، شماره: 2
22 بررسی عوامل موثر بر اجرای مطلوب کارورزی در الگوی آموزش همراه با تولید در هنرستان های کاردانش (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات برنامه درسی دوره: 12، شماره: 45
23 بررسی میزان دستیابی نوجوانان ایرانی به مهارت های زندگی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های نوین روانشناختی دوره: 1، شماره: 4
24 برنامه درسی آموزش بهداشت و ارتقای سلامت کل کتب دوره ششم ابتدایی بر اساس مفروضه های نظام سلامت (دریافت مقاله) دوماهنامه راهبردهای آموزش در علوم پزشکی دوره: 10، شماره: 2
25 برنامه ی درسی مبتنی بر مغز در دوره ی پیش دبستانی بررسی وضعیت موجود و راهکارهایی برای وضعیت مطلوب (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های نوین روانشناختی دوره: 17، شماره: 65
26 پدیدار شناسی تجارب دانشجویان از برنامه درسی پنهان در دروس معارف اسلامی (دریافت مقاله) دوفصلنامه علوم تربیتی از دیدگاه اسلام دوره: 2، شماره: 3
27 پدیدارشناسی تجارب مادران در زندگی با کودکانADHD (دریافت مقاله) فصلنامه خانواده پژوهی دوره: 7، شماره: 1
28 پدیدارشناسی تجربیات زیسته دانشجویان تربیت مربی پیش از دبستان از عناصر برنامه درسی رویکرد وارونه مبتنی بر مسئله (دریافت مقاله) فصلنامه رهبری و مدیریت آموزشی دوره: 16، شماره: 2
29 پدیدارشناسی عوامل موثر و برانگیزاننده در کیفیت دوره های آموزش ضمن خدمت معلمان (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش در یادگیری آموزشگاهی و مجازی دوره: 3، شماره: 12
30 تاثیر آموزش مبتنی بر مغز در میزان یادگیری و آمادگی زبانی نوآموزان دوره پیش دبستانی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش در برنامه ریزی درسی دوره: 16، شماره: 62
31 تاثیر اجرای شیوه های مختلف یادگیری مشارکتی بر خود کار آمدی عمومی دانش آموزان (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش در برنامه ریزی درسی دوره: 13، شماره: 49
32 تاثیر الگوی آموزش مدیریت والدین بر کاهش قلدری و بهبود تنظیم شناختی هیجان دانش آموزان (دریافت مقاله) فصلنامه سلامت روان کودک دوره: 7، شماره: 1
33 تاثیر هوشمندسازی مدارس در تعامل با نگرش به فناوری اطلاعات و ارتباطات بر ارتقاء فرآیند یاددهی یادگیری و خودکارآمدی تحصیلی (دریافت مقاله) مجله رهیافتی نو در مدیریت آموزشی دوره: 6، شماره: 21
34 تاثیر یادگیری مشارکتی درتعامل با سبک های یادگیری (وابسته به زمینه و نابسته به زمینه) بر پیشرفت تحصیلی درس ریاضی دانش آموزان دختر پایه اول دبیرستان (دریافت مقاله) دوفصلنامه پژوهشهای آموزش و یادگیری دوره: 12، شماره: 1
35 تبیین اهمال کاری تحصیلی دانش آموزان متوسطه: یک مطالعه نظریه زمینه ای (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش در برنامه ریزی درسی دوره: 16، شماره: 60
36 تبیین بسترهای آزادسازی برنامه درسی در دوره ابتدایی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش در برنامه ریزی درسی دوره: 17، شماره: 66
37 تبیین تجارب و درک مدرسان و دانشجویان پزشکی از آموزش مبتنی بر شواهد: پژوهش کیفی (دریافت مقاله) مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی ایلام دوره: 23، شماره: 3
38 تبیین فرایند پشت کنکوری داوطلبان آزمون سراسری براساس نظریه زمینه ای (دریافت مقاله) دوفصلنامه مطالعات برنامه درسی آموزش عالی دوره: 12، شماره: 23
39 تبیین ماهیت سطوح تصمیم گیری در آزادسازی برنامه درسی دوره ابتدایی: یک مطالعه تلفیقی (دریافت مقاله) فصلنامه آموزش پژوهی دوره: 7، شماره: 25
40 تجارب انگیزشی و اجتماعی دانش آموزان از روش یادگیری مشارکتی جیگ ساو: یک مطالعه کیفی (دریافت مقاله) فصلنامه سلامت روان کودک دوره: 5، شماره: 1
41 تجارب دانشجویان دختر از مفهوم جنس در کتب درسی: پژوهشی پدیدارشناسانه (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش در یادگیری آموزشگاهی و مجازی دوره: 5، شماره: 3
42 تجارب معلمان از تدریس در پایه ششم ابتدایی، در اولین سال تغییر نظام آموزشی (جستاری پدیدار شناسانه) (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات برنامه درسی دوره: 10، شماره: 37
43 تجارب معلمان دوره ابتدایی از آزادسازی برنامه درسی: یک رویکرد پدیدارشناختی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش در برنامه ریزی درسی دوره: 17، شماره: 64
44 تجربه دختران دانشجو از سایت های اینترنتی:مطالعه پدیدار شناسی (دریافت مقاله) فصلنامه علوم اجتماعی دانشگاه فردوسی مشهد دوره: 12، شماره: 1
45 تحلیل برنامه درسی علوم تجربی پایه های چهارم، پنجم و ششم ابتدایی براساس سبک های یادگیری (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت و برنامه ریزی در نظام های آموزشی دوره: 13، شماره: 2
46 تحلیل برنامه درسی مطالعات اجتماعی پایه های چهارم، پنجم و ششم ابتدایی بر اساس سبک های یادگیری (دریافت مقاله) مجله رهیافتی نو در مدیریت آموزشی دوره: 11، شماره: 45
47 تحلیل محتوای طرح تحول بنیادین آموزش و پرورش ایران بر اساس مفروضه های نظام سلامت با تاکید بر آموزش (دریافت مقاله) دوماهنامه راهبردهای آموزش در علوم پزشکی دوره: 9، شماره: 3
48 تحلیل محتوای کتاب های درسی هدیه های آسمان دوره ابتدایی براساس مولفه های هوش های چندگانه : روش آنتروپی شانون (دریافت مقاله) دوفصلنامه مطالعات اسلام و روانشناسی دوره: 12، شماره: 23
49 تحلیل محتوای کتاب‌های درسی رشتة مطالعات اجتماعی‌ دانشگاه فرهنگیان به لحاظ توجه به تربیت اقتصادی (دریافت مقاله) دوفصلنامه علمی پژوهش و نگارش کتب دانشگاهی دوره: 24، شماره: 47
50 تعریف اخلاق حرفه ای از دیدگاه متخصصین تعلیم و تربیت و دانشجو معلمان (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات تاریخ و تمدن ایران و اسلام دوره: 6، شماره: 3
51 تعیین اصول یادگیری مبتنی بر عصب - تربیت با استفاده از مطالعه اکتشافی و تبیین دلالت های آموزشی آن (دریافت مقاله) دوماهنامه راهبردهای آموزش در علوم پزشکی دوره: 11، شماره: 6
52 توصیف تجارب و ادراک معلمان و کارشناسان از آموزش در کلاس های چندپایه دوره ابتدایی مناطق روستایی کلیبر (دریافت مقاله) دوفصلنامه پژوهشهای آموزش و یادگیری دوره: 12، شماره: 2
53 جایگاه برنامه مبتنی بر هوش های چندگانه در کتب درسی دوره اول ابتدایی براساس مولفه های هوش های چندگانه (دریافت مقاله) فصلنامه سلامت روان کودک دوره: 7، شماره: 1
54 چارچوبی برای طراحی الگوی مطلوب برنامه درسی کار و فناوری (با تاکید بر دوره متوسطه اول) (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات برنامه درسی دوره: 11، شماره: 40
55 درک تجارب معلمان مدارس با نیازهای ویژه از آموزش فراگیر: یک مطالعه پدیدارشناسی (دریافت مقاله) فصلنامه سلامت روان کودک دوره: 4، شماره: 4
56 درک تجربه دانشجویان دکتری روان شناسی از شایستگی های هیجانی یادگیری (دریافت مقاله) مجله اصول بهداشت روانی دوره: 22، شماره: 4
57 رابطه عمل به باورهای دینی، حمایت اجتماعی و شادمانی با سلامت روانی در دانش آموزان (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های نوین روانشناختی دوره: 12، شماره: 45
58 رابطه نگرش به درس کار و فناوری با نگرش فناورانه و کارآفرینی دانش آموزان مقطع متوسطه ناحیه یک تبریز (دریافت مقاله) فصلنامه فناوری آموزش دوره: 15، شماره: 2
59 راهبردهای اساتید در فرآیند تغییر برنامه درسی قصد شده در اجرا (دریافت مقاله) دوماهنامه راهبردهای آموزش در علوم پزشکی دوره: 16، شماره: 5
60 روش‌های مطلوب ارزشیابی در الگوی آموزش همراه با تولید در هنرستان‌های کاردانش (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات اندازه گیری و ارزشیابی آموزشی دوره: 8، شماره: 22
61 ساخت و بررسی پایایی و روایی پرسشنامه تکوین هوش معنوی دانش آموزان دوره دوم متوسطه (دریافت مقاله) دوماهنامه راهبردهای آموزش در علوم پزشکی دوره: 14، شماره: 3
62 ساخت و بررسی پایایی و روایی پرسشنامه هویت حرفه ای معلمان (دریافت مقاله) دوماهنامه راهبردهای آموزش در علوم پزشکی دوره: 15، شماره: 6
63 ساماندهی و مهار موفق تکدی گری در کلان شهرها: مطالعه موردی موسسه خیریه حمایت از مستمندان تبریز (دریافت مقاله) دوفصلنامه جامعه شناسی اقتصادی و توسعه دوره: 5، شماره: 2
64 سنتزپژوهی شناسایی مولفه های برنامه درسی چندفرهنگی (دریافت مقاله) فصلنامه جامعه پژوهی فرهنگی دوره: 14، شماره: 1
65 سهم مولفه های کیفیت تجارب یادگیری در پیش بینی کیفیت زندگی کلاسی (دریافت مقاله) فصلنامه علمی پژوهش های یاددهی و یادگیری دوره: 13، شماره: 55
66 شناسایی سبک های یادگیری در دانش آموزان و مقایسه آن با برنامه درسی قصدشده مطالعات اجتماعی پایه های چهارم، پنجم و ششم ابتدایی (دریافت مقاله) مجله رویکردهای نوین آموزشی دوره: 14، شماره: 1
67 شناسایی و تبیین تجربه متخصصین تعلیم و تربیت و دانشجو معلمان در فرایند شناسایی و شکل گیری اخلاق حرفه ای (دریافت مقاله) دوماهنامه راهبردهای آموزش در علوم پزشکی دوره: 12، شماره: 1
68 شناسایی و مقایسه سبک های یادگیری بر اساس جنسیت، موضوع درسی، و پایه تحصیلی با تاکید بر روش تحلیل خوشه ای (دریافت مقاله) فصلنامه سلامت روان کودک دوره: 7، شماره: 3
69 طراحی الگوی آزادسازی برنامه درسی دوره ابتدایی: یک پژوهش کیفی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات آموزشی و آموزشگاهی دوره: 12، شماره: 1
70 طراحی الگوی مطلوب برنامه درسی کارآموزی رشته های فنی- مهندسی دانشگاهی (دریافت مقاله) فصلنامه رهبری آموزشی کاربردی دوره: 4، شماره: 1
71 طراحی مدل عوامل عاطفی موثر بر مشارکت معلمان ابتدایی در دوره های آموزش ضمن خدمت (دریافت مقاله) فصلنامه چشم انداز برنامه درسی و آموزش دوره: 1، شماره: 1
72 طراحی و اعتبار یابی پرسشنامه برنامه درسی پنهان دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی ارومیه (دریافت مقاله) فصلنامه توسعه­ آموزش جندی­ شاپور دوره: 13، شماره: 1
73 طراحی و اعتبارسنجی الگوی تکوین هوش معنوی دانش آموزان دختر دوره دوم متوسطه شهر تبریز (دریافت مقاله) فصلنامه زن و مطالعات خانواده دوره: 14، شماره: 53
74 طراحی و اعتبارسنجی الگوی مطلوب برنامه درسی تلفیقی سواد انرژی در دوره اول متوسطه (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات برنامه درسی دوره: 13، شماره: 49
75 عوامل تاثیرگذار بر اخلاق حرفه ای از دیدگاه متخصصین تعلیم و تربیت و دانشجو معلمان (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات تاریخ و تمدن ایران و اسلام دوره: 6، شماره: 4
76 عوامل موثر بر استفاده از رسانه های دیداری – شنیداری و نرم افزارهای آموزشی توسط معلمان ابتدایی شهرستان تبریز (دریافت مقاله) دوماهنامه راهبردهای آموزش در علوم پزشکی دوره: 11، شماره: 4
77 کشف و یافتن سازوکارهای ساخت «دیگری» مهاجر در ایران با تحلیل مضمون (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های راهبردی سیاست دوره: 12، شماره: 47
78 مطابقت برنامه درسی آموزش بهداشت و ارتقای سلامت در کتاب های درسی دوره ششم ابتدایی بر اساس مفروضه های نظام سلامت (دریافت مقاله) مجله دانشکده بهداشت و انستیتو تحقیقات بهداشتی دوره: 15، شماره: 1
79 مطالعه تجربیات اساتید و دانشجویان دانشگاه تبریز از توجه به اخلاق پژوهش؛ مطالعه ای پدیدارشناسانه (دریافت مقاله) فصلنامه راهبرد فرهنگ دوره: 8، شماره: 29
80 مطالعه فرایند شکل گیری بعد عاطفی مشارکت معلمان در آموزش ضمن خدمت (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات برنامه درسی دوره: 16، شماره: 63
81 مقایسه اثربخشی برنامه یادگیری اجتماعی-هیجانی کودکان قوی بر شایستگی اجتماعی-هیجانی، تاب آوری تحصیلی و احساس تعلق به مدرسه دانش‎آموزان مقطع ابتدایی مناطق برخوردار و محروم شهر همدان (دریافت مقاله) دوماهنامه راهبردهای آموزش در علوم پزشکی دوره: 12، شماره: 4
82 مقایسه اثربخشی روش های تدریس یادگیری مبتنی بر مسئله و سخنرانی بر هیجان‎های پیشرفت تحصیلی (دریافت مقاله) فصلنامه روانشناسی تحولی، روانشناسان ایرانی دوره: 13، شماره: 52
83 مهارت های زندگی مورد نیاز دانش آموزان مقطع راهنمایی (دریافت مقاله) دوفصلنامه پژوهشهای آموزش و یادگیری دوره: 1، شماره: 1
84 نقش آموزش درس جمعیت و تنظیم خانواده در دانش و نگرش دانشجویان دختر دانشگاه تبریز (دریافت مقاله) مجله ایرانی آموزش در علوم پزشکی دوره: 9، شماره: 2
85 نقش مولفه ­های مهارت­های فراشناختی و نگرش به درس ریاضی در پیش ­بینی مدیریت تکالیف دانش­ آموزان دختر (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های نوین روانشناختی دوره: 15، شماره: 60
86 واکاوی تجارب دانش آموزان پایه نهم از فرایند انتخاب رشته تحصیلی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات آموزشی و آموزشگاهی دوره: 11، شماره: 4
87 واکاوی تجارب زیسته راهبران آموزشی از رهبری برنامه درسی در مدارس (دریافت مقاله) فصلنامه رهبری و مدیریت آموزشی دوره: 16، شماره: 4
88 واکاوی دیدگاه معلمان پیرامون مدارس دانش آموزان با نیازهای ویژه؛ به منظور ارائه پیشنهادهای سیاستی (دریافت مقاله) فصلنامه کودکان استثنایی دوره: 22، شماره: 2
89 واکاوی محدودیت های تحصیلی دانشجویان نابینا و کم بینا: یک پژوهش کیفی (دریافت مقاله) فصلنامه روانشناسی افراد استثنایی دوره: 10، شماره: 40
90 هویت حرفه ای دانشجویان تحصیلات تکمیلی برنامه ریزی درسی:مطالعه پدیدارشناختی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های کیفی در برنامه ریزی درسی دوره: 1، شماره: 2
91 یادگیری خدمات رسانی: کاربست نظریه تربیتی در عمل (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش در برنامه ریزی درسی دوره: 15، شماره: 59
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 ابعاد سلامت با التزام به باورهای دینی و اخلاقی (دریافت مقاله) همایش منطقه ای تاثیر آموزه های اسلامی در پیشرفت علوم و فن آوری های نوین
2 ارزیابی نگرش دانشجویان علمی کاربردی نسبت به کسب وکار (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی توسعه و تعالی کسب و کار
3 اهداف ارمانی فلسفی حاکم بر آموزش و پرورش سوریه و ایران یک مطالعه تطبیقی (دریافت مقاله) دهمین کنفرانس بین المللی روانشناسی، علوم تربیتی و سبک زندگی
4 بررسی اهداف تربیت جسمانی کودک از منظر پیامبر اعظم (ص) (دریافت مقاله) سومین همایش ملی قرآن کریم سفینه النجاه عصر
5 بررسی تجارب دانش آموزان دختر از زندگی تک فرزندی در خانواده و جامعه (دریافت مقاله) چهارمین همایش علمی پژوهشی علوم تربیتی وروانشناسی، آسیب های اجتماعی و فرهنگی ایران
6 بررسی تجارب معلمان از کاربرد UCMAS در آموزش ریاضی درمدارس ابتدایی شهر تبریز (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی پژوهشهای کاربردی در علوم تربیتی و مطالعات رفتاری و آسیب های اجتماعی ایران
7 بررسی تجربه یارداک شده دانش جویان دانشگاهی از اموزه های شبکه های اجتماعی مجازی، فرصت ها و تهدیدها (یک بررسی کیفی پدیدار شناسی) (دریافت مقاله) همایش ملی روانشناسی و مدیریت آسیب های اجتماعی
8 بررسی چگونگی ارزیابی و شکل دهی پوشه کار در سیستم ارزشیابی توصیفی مدارس دوره ابتدایی شهر تبریز (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی علوم انسانی، روانشناسی و علوم اجتماعی
9 بررسی رابطه بین امتیازات مکتسبه مسابقه ببراس ( 2017 ) و نمرات ریاضی دانش آموزان ابتدایی شهرستان اردبیل در سال تحصیلی 97-1396 (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی پژوهش های کاربردی در علوم تربیتی و مطالعات رفتاری ایران
10 بررسی رابطه سبک های مدیریت کلاسی معلمان با نگرش به درس ریاضی دانش آموزان پایه ششم ابتدایی مشگین شهر (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس ملی روانشناسی، علوم تربیتی و اجتماعی
11 بررسی رابطه گرایش به مسائل معنوی و حمایت اجتماعی با سلامت روانی در دانش آموزان (دریافت مقاله) همایش بین المللی روانشناسی و فرهنگ زندگی
12 بررسی رابطه هوش منطقی با یادگیری درس هندسه در تعامل با سبک های یادگیری دانش آموزان دوره دوم متوسطه شهر تبریز در سال تحصیلی 95 - 1394 (دریافت مقاله) پنجمین همایش بین المللی مدیریت،روانشناسی و علوم انسانی با رویکرد توسعه پایدار
13 بررسی رابطه ی بین انگیزش پیشرفت تحصیلی (درونی ، بیرونی و عدم انگیزش) در بین دو جنس (دختر و پسر) و رشته ی تحصیلی (ریاضی فیزیک علوم تجربی و علوم انسانی) (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم تربیتی و روانشناسی، مطالعات اجتماعی و فرهنگی
14 بررسی روش یادگیری سنتی دوره ابتدایی بر پیشرفت تحصیلی و مهارت های اجتماعی (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس ملی روانشناسی، علوم تربیتی و اجتماعی
15 بررسی مشکلات آموزشی مجازی از دیدگاه معلمان دوره ابتدایی ناحیه ۲ کرج (دریافت مقاله) هجدهمین همایش سالیانه با عنوان هویت ایرانی برنامه درسی و آموزش در عصر پسا کرونا
16 بررسی مقایسه ای تحول ارزش ها در پایه های تحصیلی ورشته های تجربی ،ریاضی ،انسانی وکاردانش دوره متوسطه شهر تبریز 91-92 (دریافت مقاله) همایش ملی تغییر برنامه درسی دوره های تحصیلی آموزش و پرورش
17 بررسی میزان رضایت دانشجویان و اساتید دانشگاه تبریز از آموزش مجازیدر سال تحصیلی ۱۳۹۹-۱۴۰۰ (دریافت مقاله) هجدهمین همایش سالیانه با عنوان هویت ایرانی برنامه درسی و آموزش در عصر پسا کرونا
18 بررسی نیازهای آموزشی دانشجویان کارشناسی و کارشناسی ارشد رشته زبان و ادبیات فارسی در زمینه کارآفرینی (مطالعه موردی دانشگاه تبریز) (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مدیریت، کارآفرینی و توسعه اقتصادی
19 پدیدار شناسی مولفه های اخلاق حرفه ای از منظر اساتید دانشگاه صنعتی سهند (دریافت مقاله) همایش ملی اخلاق علم و اخلاق حرفه ای در مکتب علامه طباطبایی (ره)
20 پدیدارشناسی تجربیات و ادراکات کارآفرینان از پدیده کارآفرینی: یک مطالعه کیفی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مدیریت، کارآفرینی و توسعه اقتصادی
21 پیش بینی پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دوره متوسطه بر اساس مهارتهای زندگی آنان (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی روانشناسی، علوم تربیتی و سبک زندگی
22 تاثیر روش تدریس مشارکتی درس هدیه های آسمانی بر پیشرفت تحصیلی و مهارت های اجتماعی (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس ملی روانشناسی، علوم تربیتی و اجتماعی
23 تأثیر برنامه درسی کارآفرینی در تعامل با خودکارآمدی بر ایجاد روحیه کارآفرینی دانشجویان دانشگاه تبریز (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مدیریت، کارآفرینی و توسعه اقتصادی
24 تجربه مادران از مشارکت در برنامههای آمادگی فرزندشان برای شرکت درآزمون ورودی استعدادهای درخشان: تحقیق کیفی (دریافت مقاله) اولین همایش علمی پژوهشی روانشناسی،علوم تربیتی و آسیب شناسی جامعه
25 تغییر برنامه : تجربیات والدین از مشارکت در برنامه های درسی دوره ا بتدایی (یک نظریه داده بنیاد) (دریافت مقاله) همایش ملی تغییر برنامه درسی دوره های تحصیلی آموزش و پرورش
26 خلاقیت و هیجان خواهی به عنوان پیش بینی کننده های انگیزه پیشرفت (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مدیریت، اقتصاد و علوم انسانی
27 درک ارتباط با سرچشمه هستی و زندگی معنوی با اتکا به هسته درونی ( دومولفه هوش معنوی) بر مبنای خلاقیت دانشجویان (دریافت مقاله) همایش منطقه ای تاثیر آموزه های اسلامی در پیشرفت علوم و فن آوری های نوین
28 رابطه آگاهی فراشناختی با استرس دانش آموزان دختر دوره متوسطه دوم (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس بین المللی روانشناسی،علوم تربیتی و سبک زندگی
29 ضرورت تدوین برنامه درسی چند فرهنگی در آموزش عالی (دریافت مقاله) همایش ملی آموزش و پرورش چند فرهنگی
30 فرهنگ وتغییر برنامه درسی با تاکید بر مطالعات ومدل های یادگیری فرهنگی آموزش علوم (دریافت مقاله) همایش ملی تغییر برنامه درسی دوره های تحصیلی آموزش و پرورش
31 مقایسه آموزش کارآفرینی برای دانشجویان در نظامهای آموزش عالی ایران، سوریه و فرانسه (دریافت مقاله) دوازدهمین کنفرانس تربیتی بین المللی روانشناسی، علوم تربیتی و سبک زندگی
32 مقایسه ی سبک های یادگیری دانش آموزان پسر یک زبانه و دوزبانه (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی روانشناسی و علوم تربیتی
33 مقایسه ی گرایش به تفکرانتقادی دانش آموزان پسر یک زبانه و دوزبانه (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی روانشناسی و علوم تربیتی