دکتر موسی صابر

دکتر موسی صابر استاد گروه گیاه پزشکی، دانشگاه تبریز

دکتر موسی صابر

Dr. Moosa Saber

استاد گروه گیاه پزشکی، دانشگاه تبریز

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 اثر حشره کش های ایمیداکلوپرید و پیریمیکارب روی واکنش تابعی زنبور پارازیتوئید Aphidius matricariae Haliday (Hym.: Braconidae) در شرایط آزمایشگاهی (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات آفات گیاهی دوره: 2، شماره: 3
2 اثر حشره کش های ایندوکساکارب و امامکتین بنزوآت روی پروانه ی مینوز گوجه فرنگی Tuta absoluta Meyrick (Lep.: Gelechiidae) در شرایط آزمایشگاهی (دریافت مقاله) پژوهش های کاربردی در گیاه پزشکی دوره: 4، شماره: 2
3 اثر غلظت های مزرعه ای حشره کش های اسپینوسد و امامکتین بنزوات روی فراسنجه های زیستی بالتوری سبز، Chrysoperla carnea (Stephens) (Neuroptera: Chrysopidae) در شرایط آزمایشگاهی (دریافت مقاله) پژوهش های کاربردی در گیاه پزشکی دوره: 7، شماره: 1
4 اثرات حشره کش های امامکتین بنزوات و متوکسی فنوزاید روی واکنش تابعی زنبور پارازیتوئید Trichogramma brassicae (Hymenoptera: Trichogrammatidae) (دریافت مقاله) پژوهش های کاربردی در گیاه پزشکی دوره: 2، شماره: 2
5 اثرات زیرکشندگی سه حشره کش روی پراسنجه های جدول زندگی زنبور پارازیتوئید Lysiphlebus fabarum (دریافت مقاله) پژوهش های کاربردی در گیاه پزشکی دوره: 11، شماره: 1
6 اثرات کشنده و غیر کشنده آفتکش های پروپارژیت، بنومیل، هالوکسی فوپ اتوتیل، ایمیداکلوپرید و کلرپایریفوس اتیل روی پراسنجه های جدول زیستی زنبور انگل واره ی، (Trichogramma brassicae (Hym.; Trichogrammatidae (دریافت مقاله) نامه انجمن حشره شناسی ایران دوره: 39، شماره: 2
7 Changes of phenoloxidase activity in hemocytes of Helicoverpa armigera (Lepidoptera: Noctuidae) exposed to sub-lethal concentrations of insecticides (دریافت مقاله) Journal of Crop Protection دوره: 12، شماره: 2
8 Effects of diazinon and fipronil on functional response of Trichogramma brassicae Bezdenko (Hym.; Trichogrammatidae) in the laboratory conditions (دریافت مقاله) Journal of Crop Protection دوره: 9، شماره: 2
9 Intraspecific geographic variation in sex pheromone of the carob moth, Ectomyelois ceratoniae (Lepidoptera: Pyralidae) (دریافت مقاله) Journal of Crop Protection دوره: 10، شماره: 4
10 Lethal and sublethal effects of imidacloprid and pirimicarb on the melon aphid, Aphis gossypii Glover (Hemiptera: Aphididae) under laboratory conditions (دریافت مقاله) Journal of Crop Protection دوره: 3، شماره: 1
11 Short and long term effects of some bio-insecticides on Tuta absoluta Meyrick (Lepidoptera: Gelechiidae) and its coexisting generalist predators in tomato fields (دریافت مقاله) Journal of Crop Protection دوره: 5، شماره: 3
12 Toxicity of emamectin benzoate and cypermethrin on biological parameters of cotton bollworm, Helicoverpa armigera (Hübner) in laboratory conditions (دریافت مقاله) Journal of Crop Protection دوره: 2، شماره: 4
13 بررسی اثر آللوپاتیکی برخی گیاهان دارویی بر جوانه زنی و رشد انگل سس (Cuscutsa campestris Yuncker) (دریافت مقاله) مجله دانش کشاورزی و تولید پایدار دوره: 32، شماره: 2
14 بررسی پایداری سمیت نه حشره کش بر اساس تلفات زنبور (Trissolcus grandis ( Thom.) ( Hym.; Scelionidae (دریافت مقاله) نامه انجمن حشره شناسی ایران دوره: 20، شماره: 2
15 بررسی سمیت و اثرات رفتاری ایندوکساکارب، ولیام تارگو و پروفنوفوس روی زنبور پارازیتوئیدHabrobracon hebetor در شرایط آزمایشگاهی (دریافت مقاله) پژوهش های کاربردی در گیاه پزشکی دوره: 12، شماره: 1
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 اثرات حشره گوش‌های رایج بر روی پارامترهای جدول زندگی زنبور پارازیتوئید لارو Habrobracon hebetor Say ( Hym.: Braconidae) (دریافت مقاله) دومین همایش ملی مدیریت کنترل آفات
2 Faunistic study of suborder Raphignatoidea and Bdelloidea mites in miandoab of Iran (دریافت مقاله) دومین همایش ملی مدیریت کنترل آفات
3 بررسی اثر حشره‌کش‌های آبامکتین و دلتا مترین علیه شپشه آردTribolium castaneum Herbst (Coleoptera: Tenebrionidae) بر روی چهار سطح بسترمختلف (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی
4 بررسی اثر مخلوط خاک دیاتومه و حشرهکش اسپینوسد جهت کنترل سوسک چهار نقطهای حبوبات، Col: Bruchidae F. Callosobruchus maculates (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی پژوهشهای کاربردی در علوم کشاورزی
5 بررسی اثرات آفتکشهای رایج در مزارع برنج بر روی جوانه زنی کنیدی جدایههای مختلف قارچ بیمارگر حشرات Beauveria bassiana (Balsamo)Vuillemin (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی
6 بررسی اثرات برخی حشره کش های زیستی و شیمیایی روی جمعیتHelicoverpa armigera و Spodoptera exigua(Lepidoptera: Noctuidae) درمزرعه گوجه فرنگی (دریافت مقاله) کنفرانس سراسری تحقیق در علوم کشاورزی ، منابع طبیعی و محیط زیست
7 بررسی اثرات حشره کش های اسپاینوسد ، تیودیکارب و کلرپایریفوس بر روی مراحل نابلغ ذنبور پارازیتوئید Habrobracon hebetor Say (Hym.:Braconidae) (دریافت مقاله) دومین همایش ملی مدیریت کنترل آفات
8 بررسی اثرات قارچ‌های بیمارگر حشرات (Balsamo)Vuillemin Beauveria bassiana و Metarhizium anisopliae Sorokinبر روی مراحل نابالغ زنبور پارازیتوئیدHabrobracon hebetor Say (Hym.: Braconidae) (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی
9 بررسی اثرات هم افزایی حشره کش مالاتیون وقار که بیمار گر بر روی حشرات کامل شپشه ی آرد (دریافت مقاله) دومین همایش ملی مدیریت کنترل آفات
10 بررسی تاثیر ازادیراکتین و باکتری Bacillus thuringiensis و اثرات متقابل ان ها روی کرم غوزه پنبه Helicoverpa armigera Lep.: Noctuidae (دریافت مقاله) دومین همایش ملی مدیریت کنترل آفات