دکتر رقیه کریم زاده

دکتر رقیه کریم زاده گروه گیاهپزشکی دانشکده کشاورزی دانشگاه تبریز

دکتر رقیه کریم زاده

Dr. Rogayeh Karimzadeh

گروه گیاهپزشکی دانشکده کشاورزی دانشگاه تبریز

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 اثر دوره های عدم دسترسی به میزبان در رفتار پارازیتیسم زنبور انگل واره تخم سن گندم Trissolcus grandis Thomson (Hym.: Scelionidae) (دریافت مقاله) پژوهش های کاربردی در گیاه پزشکی دوره: 4، شماره: 1
2 اثر متوکسی فنوزاید، لوفنوران و فلوفنوکسوران روی برگ خوار چغندرقند (Spodoptera exigua (Lepidoptera: Noctuidae در شرایط آزمایشگاهی (دریافت مقاله) نامه انجمن حشره شناسی ایران دوره: 34، شماره: 1
3 اثرات دو حشره کش ایندوکساکارب و متوکسی فنوزاید روی سوسک کلرادوی سیب زمینی Leptinotarsa decemlineata (Say) (Coleoptera: Chrysomelidae) (دریافت مقاله) پژوهش های کاربردی در گیاه پزشکی دوره: 4، شماره: 1
4 استفاده از ابزارهای آماری مختلف برای مدل سازی پراکنش فضایی سن سبز Adelphocoris lineolatus در مزارع یونجه (دریافت مقاله) پژوهش های کاربردی در گیاه پزشکی دوره: 10، شماره: 2
5 استفاده از روش های آماری برای تعیین پراکنش زمانی- مکانی شته ها و کفشدوزک های شته خوار در مزارع یونجه (دریافت مقاله) نامه انجمن حشره شناسی ایران دوره: 43، شماره: 4
6 پراکنش فضایی شته ی کوچک گردو (Chromaphis juglandicola (Kaltenbach) (Homp., Aphididae در باغ های گردوی استان آذربایجان شرقی (دریافت مقاله) پژوهش های کاربردی در گیاه پزشکی دوره: 4، شماره: 2
7 تاثیر عصاره ی پنج گونه ی گیاهی روی لاروهای سن دوم سوسک کلرادوی سیب زمینی Leptinotarsa decemlineata (Say) (Coleoptera: Chrysomelidae) (دریافت مقاله) پژوهش های کاربردی در گیاه پزشکی دوره: 6، شماره: 1
8 ترجیح میزبانی و هیپرپارازیتیسم زنبور Hym.; Encyrtidae)) Ooencyrtus fecundus پارازیتویید تخم سن گندم و هیپرپارازیتویید جنس Trissolcus spp. (Hym.; Platygastridae) (دریافت مقاله) دو فصلنامه کنترل بیولوژیک آفات و بیماریهای گیاهی دوره: 8، شماره: 2
9 تعیین پراکنش مکانی سرخرطومی های برگ خوار Hypera postica و ریشه خوار یونجهSitona spp. (Coleoptera: Curculionidae) با استفاده از زمین آمار (دریافت مقاله) مجله آفات و بیماریهای گیاهی دوره: 83، شماره: 2
10 حساسیت تخم ها و لاروهای شب پره ی مینوز گوجه فرنگی Tuta absoluta Meyrick (Lepidoptera: Gelechiidae) به برخی حشره کش ها (دریافت مقاله) نامه انجمن حشره شناسی ایران دوره: 39، شماره: 4
11 رابطه ی نوسانات جمعیت سن گندم Eurygaster integriceps با متغیرهای محیطی در استان آذربایجان شرقی (دریافت مقاله) دو فصلنامه دانش گیاه پزشکی ایران دوره: 43، شماره: 1
12 سازگاری Beauveria bassiana (Balsamo) ‎ با چند حشره کش زیست سازگار، و بررسی اثر آنها روی چهار گونه از حشرات آفت و دشمن طبیعی مزارع یونجه (دریافت مقاله) دو فصلنامه دانش گیاه پزشکی ایران دوره: 50، شماره: 2
13 کنترل شیمیایی کرم خراط Zeuzera pyrina در باغ های گردو شهرستان های اسکو و آذرشهر (دریافت مقاله) پژوهش های کاربردی در گیاه پزشکی دوره: 11، شماره: 3