دکتر علی بنده حق

دکتر علی بنده حق استاد گروه به نژادی و بیوتکنولوژی گیاهی، دانشگاه تبریز

دکتر علی بنده حق

Dr. Ali Bandehagh

استاد گروه به نژادی و بیوتکنولوژی گیاهی، دانشگاه تبریز

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 اثر تلقیح باکتری Pseudomonas flourescens FY۳۲ بر برخی ویژگی های ارقام کلزا تحت تنش شوری در سیستم هیدروپونیک (دریافت مقاله) فصلنامه روابط خاک و گیاه دوره: 6، شماره: 1
2 اثر تنش شوری بر پروفایل پروتئینی لاین های خویش آمیخته متحمل و حساس ذرت (.Zea mays L) (دریافت مقاله) فصلنامه علوم زراعی ایران دوره: 23، شماره: 2
3 اثر تنش شوری بر خصوصیات ریشه ارقام جو Sahara ۳۷۷۱ (متحمل) و Clipper (حساس) به شوری (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات غلات دوره: 4، شماره: 2
4 اثرات کاربرد کود های زیستی در ترکیب با کود های شیمیایی بر عملکرد و اجزای عملکرد دانه لوبیا چیتی (دریافت مقاله) مجله دانش کشاورزی و تولید پایدار دوره: 24، شماره: 5
5 ارزیابی پایداری عملکرد دانه ذرت (Zea mays L.) تحت تاثیر تاریخ کاشت در منطقه مغان (دریافت مقاله) مجله دانش کشاورزی و تولید پایدار دوره: 26، شماره: 2
6 ارزیابی تحمل به تنش کم آبی در جمعیت های رازیانه (Foeniculum vulgate M.) با استفاده از شاخص های تحمل به تنش خشکی (دریافت مقاله) پژوهشنامه اصلاح گیاهان زراعی دوره: 11، شماره: 30
7 ارزیابی عملکرد دانه هیبریدهای ذرت (.Zea mays L) تحت محدودیت آب (دریافت مقاله) مجله دانش کشاورزی و تولید پایدار دوره: 27، شماره: 2
8 ارزیابی فعالیت آنزیم سوپراکسید دیسموتاز، پروتئین های درگیر در سیستم فتوسنتزی و میزان سدیم و پتاسیم گیاهچه های لاین ذرت تحت تنش شوری (دریافت مقاله) پژوهشنامه اصلاح گیاهان زراعی دوره: 13، شماره: 37
9 ارزیابی و گروه بندی جمعیت های رازیانه از نظر صفات زراعی و مورفولوژیک در شرایط آبیاری نرمال و محدود (دریافت مقاله) پژوهشنامه اصلاح گیاهان زراعی دوره: 13، شماره: 37
10 القای تحمل شوری در کلزا از طریق تلقیح با باکتری سودوموناس فلورسنس (Pseudomonas flourescens FY۳۲) (دریافت مقاله) مجله دانش کشاورزی و تولید پایدار دوره: 29، شماره: 3
11 الگوی پروتئینی برگ ارقام متحمل و حساس کلزا تحت تنش خشکی (دریافت مقاله) فصلنامه بیوتکنولوژی کشاورزی دوره: 13، شماره: 3
12 الگوی نواری برخی آنزیم های آنتی اکسیدان تحت تنش کم آبی و پرولین در گیاهچه آفتابگردان (دریافت مقاله) مجله تولید گیاهان زراعی دوره: 12، شماره: 3
13 Comparative Study of some Characteristics in Leaves and Roots of two Canola Genotypes under Lead Stress (دریافت مقاله) مجله فیزیولوژی و پرورش گیاهان دوره: 3، شماره: 1
14 بررسی پروتئوم برگ کلزا (Brassica napus L.) در شرایط تنش شوری (دریافت مقاله) فصلنامه بیوتکنولوژی کشاورزی دوره: 9، شماره: 4
15 بررسی پروتیوم برگ ذرت هیبرید SC704 تحت تنش شوری (دریافت مقاله) دوفصلنامه مهندسی ژنتیک و ایمنی زیستی دوره: 8، شماره: 1
16 بررسی تغییرات الگوی پروتئوم برگ کلزا تلقیح شده با باکتری Pseudomonas florescence FY۳۲ تحت تنش شوری (دریافت مقاله) پژوهشنامه اصلاح گیاهان زراعی دوره: 9، شماره: 24
17 بررسی فعالیت آنزیم کاتالاز و کارایی فتوسنتزی لاین های ذرت تحت آلودگی فوزاریوم (Fusarium verticillioides) (دریافت مقاله) پژوهش های کاربردی در گیاه پزشکی دوره: 8، شماره: 3
18 بررسی فعالیت برخی آنزیم های آنتی اکسیدان و تجمع یون های فلزی در کلزای تلقیح شده با باکتری P. fluorescens FY32 تحت تنش شوری (دریافت مقاله) فصلنامه به زراعی کشاورزی دوره: 16، شماره: 4
19 پیامد آلودگی نفتی طبیعی و طولانی مدت بر جمعیت میکروبی و فعالیت آنزیم اوره آز خاک (دریافت مقاله) فصلنامه آب و خاک دوره: 37، شماره: 5
20 تاثیر باکتری سودوموناس فلورسنس روی الگوی پروتیوم برگ کلزا تحت تنش شوری (دریافت مقاله) دوفصلنامه مهندسی ژنتیک و ایمنی زیستی دوره: 7، شماره: 2
21 تاثیر باکتری محرک رشد Enterobacter S۱۶-۳ در تعدیل تنش خشکی در ارقام کلزا (Brassica napus) (دریافت مقاله) مجله دانش کشاورزی و تولید پایدار دوره: 31، شماره: 4
22 تاثیر نماتد نوک سفیدی برنج (Aphelenchoides besseyi) بر صفات رویشی و زایشی ۱۲ رقم تجاری توتفرنگی در شرایط گلخانه (دریافت مقاله) فصلنامه بیماریهای گیاهی دوره: 58، شماره: 3
23 تاثیر همیاری باکتری سودوموناس فلورسنس در کاهش اثرات تنش شوری در کانولا (Brassica napus L.) (دریافت مقاله) مجله تولید گیاهان زراعی دوره: 9، شماره: 4
24 تجزیه میانگین نسل ها برای برخی صفات زراعی و فیزیولوژیک تحت شرایط عادی و تنش کم آبی در گندم نان (دریافت مقاله) مجله پژوهش های ژنتیک گیاهی دوره: 3، شماره: 2
25 تعیین پاتوتیپهای قارچ عامل لکه برگی سپتوریایی گندم (Mycosphaerella graminicola) در ایران (دریافت مقاله) پژوهش های کاربردی در گیاه پزشکی دوره: 3، شماره: 2
26 جداسازی و شناسایی باکتریهای مقاوم به شوری از خاکهای شور و بررسی اثر آنها بر ایجاد مقاومت به شوری در مرحله گیاهچهای گندم (دریافت مقاله) مجله دانش کشاورزی و تولید پایدار دوره: 32، شماره: 1
27 عملکرد و اجزائ عملکرد دانه و محتوای نسبی آب در ذرت (Zea mays L.) تحت تنش کمبود آب و دو گونه قارچ میکوریز (دریافت مقاله) مجله دانش کشاورزی و تولید پایدار دوره: 27، شماره: 4
28 کنترل سن گندم Eurygaster integriceps با نانوآفت کش دلتامترین (دریافت مقاله) مجله آفات و بیماریهای گیاهی دوره: 89، شماره: 2
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 اثر تنش خشکی بر روی ارقام کلزای تلقیح شده با باکتری P. fluorescens FY32 (دریافت مقاله) سیزدهمین همایش علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران و سومین همایش علوم و تکنولوژی بذر ایران
2 اثر تنش سرب بر صفات مورفولوژیکی گیاه دارویی شوید(Anethum graveolens) (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
3 اثر ژنوتیب در کالوسزایی و باززایی از جنین های بالغ گندم (Triticum aestivum) (دریافت مقاله) سیزدهمین همایش علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران و سومین همایش علوم و تکنولوژی بذر ایران
4 ارزیابی توده های بومی گیاه دارویی شوید تحت تنش کادمیوم (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
5 ارزیابی شاخصهای رشدی تحت تنش کادمیوم درگیاه دارویی شوید (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
6 ارزیابی کلزای تلقیح شده با باکتری Pseudomonas flourescens FY32 تحت تنش شوری (دریافت مقاله) ششمین کنگره ملی زیست شناسی و علوم طبیعی ایران
7 ایجاد تحمل به شوری بسیار بالا در گیاه گندم با استفاده از باکتری های شورپسند (دریافت مقاله) دومین همایش بین ­المللی شورورزی
8 Proteomic response of sensitive cultivar of canola to Pseudomonas fluoresense FY32 under saline condition (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی پژوهشهای کاربردی در علوم کشاورزی
9 Proteomics of wheat exposed to nano-pesticide (دریافت مقاله) بیست و یکمین کنگره ملی و نهمین کنگره بین المللی زیست شناسی ایران
10 بررسی اثرتلقیح باکتری Pseudomonas flourescens FY32 بر برخی صفات مورفولوژیک ارقام کلزا تحت تنش شوری (دریافت مقاله) اولین همایش ملی تنش شوری در گیاهان و راهکارهای توسعه کشاورزی در شرایط شور
11 بررسی میزان پروتئین عملکرد پروتئین عملکرد دانه بیوماس و شاخص برداشت در تراکم هایم ختلف بوته در شش رقم گندم بهاره (دریافت مقاله) هفتمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
12 بررسی واکنش ارقام گندم نان ایرانی به تنش شوری در مرحله جوانه زنی و گیاهچه (دریافت مقاله) سیزدهمین همایش علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران و سومین همایش علوم و تکنولوژی بذر ایران
13 بیان هترولوگ پروتئین غیر فعال کننده ریبوزوم Ebulin1 از گیاه آقطی در باکتری E. Coli (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی فناوری های نوین در علوم
14 پروتئومیکس گندم پس از برهمکنش با نانو آفت کش (دریافت مقاله) بیست و یکمین کنگره ملی و نهمین کنگره بین المللی زیست شناسی ایران
15 تاثیر باکتری القاشونده Pseudomonas flourescens FY32 روی الگوی پروتئین ها در کلزا تحت تنش شوری (دریافت مقاله) چهارمین کنگره بین المللی توسعه کشاورزی، منابع طبیعی، محیط زیست و گردشگری ایران
16 تاثیر بیماری فوزاریوم (Fusarium verticillioides) روی فعالیت آنزیم کاتالاز در ژل پلی آکریلامید در لاین B73 و MO17 ذرت (دریافت مقاله) شانزدهمین کنگره ملی علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
17 تاثیر تراکم بذر بر عملکرد دانه و اجزاء عملکرد عدس رقم کیمیا (FLIP92-12L) در شرایط دیم منطقه تیکمه داش آذربایجان شرقی (دریافت مقاله) سومین کنگره ملی کشاورزی ارگانیک و مرسوم
18 تاثیر تراکم های مختلف کشت دیم عدس بر مهار رواناب سطحی در منطقه تیکمه داش استان آذربایجان شرقی (دریافت مقاله) سومین کنگره ملی کشاورزی ارگانیک و مرسوم
19 تاثیر تنش خشکی بر فعالیت آنزیم کاتالاز و بیوماس گیاهچه های ذرت (دریافت مقاله) چهارمین کنگره ملی کشاورزی ارگانیک و مرسوم
20 تاثیر تنش خشکی و تیمار با پرولین برالگوی نواری آنزیم سوپراکسید دیسموتاز درهیپوکوتیل آفتابگردان (دریافت مقاله) اولین کنگره بین المللی و سیزدهمین کنگره ژنتیک ایران
21 تاثیر تنش خشکی و تیمار خارجی پرولین بر فعالیت آنزیم سوپراکسید دیسموتاز و بیوماس گیاهچه های ذرت (دریافت مقاله) چهارمین کنگره ملی کشاورزی ارگانیک و مرسوم
22 تاثیر تنش شوری بر صفات مورفولوژیک و برخی خصوصیات بیوشیمیایی در لاین های اینبرد ذرت MO17 و B73 (دریافت مقاله) ششمین کنگره ملی زیست شناسی و علوم طبیعی ایران
23 تاثیر ژنوتیپ، ریزنمونه و تیمارهای هورمونی بر اندامزایی درونشیشهای گیاه آفتابگردان (دریافت مقاله) همایش ملی علوم و فنون کشاورزی
24 تاثیر محتوای رطوبت شلتوک ، دور کوبنده و نرخ تغذیه ، بر ضایعات کیفی خرمنکوب جریان (دریافت مقاله) پنجمین کنگره ملی مهندسی ماشینهای کشاورزی و مکانیزاسیون
25 تجزیه پروتئوم برگ لاین های اینبرد ذرت B73 و MO17 تحت تنش شوری (دریافت مقاله) چهارمین کنگره بین المللی توسعه کشاورزی، منابع طبیعی، محیط زیست و گردشگری ایران
26 تجزیه پروتئوم ریشه کلزای تلقیح شده با باکتری FY32 Pseudomonas fluorescens تحت تنش شوری (دریافت مقاله) سیزدهمین همایش علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران و سومین همایش علوم و تکنولوژی بذر ایران
27 تجزیه پروتیوم برگ هیبرید SC704 تحت تنش شوری (دریافت مقاله) ششمین کنگره ملی زیست شناسی و علوم طبیعی ایران
28 تجزیه پروتیوم برگ یونجه اکوتیپ بمی تحت تنش شوری (دریافت مقاله) ششمین کنگره ملی زیست شناسی و علوم طبیعی ایران
29 تحلیلی بر نگرش اخلاق زیست محیطی در قرآن کریم (دریافت مقاله) اولین همایش ملی مدیریت گردشگری ،طبیعت گردی و جغرافیا
30 تغییر میزان پرولین اندام های ارقام کلزا تحت تنش شوری و تلقیح با باکتری سودو موناس فلورسنس (دریافت مقاله) اولین همایش ملی تنش شوری در گیاهان و راهکارهای توسعه کشاورزی در شرایط شور
31 دفاع آنتی اکسیدانی در یونجه (.Medicago sativa L) تحت تنش شوری (دریافت مقاله) چهارمین کنگره بین المللی توسعه کشاورزی، منابع طبیعی، محیط زیست و گردشگری ایران
32 ررسی ساختار سه بعدی آنزیم پرولین کربوکسیلات رداکتاز در گیاهان (دریافت مقاله) سیزدهمین همایش علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران و سومین همایش علوم و تکنولوژی بذر ایران
33 شاخص های رشد گیاه دارویی شوید(Anethum graveolens)تحت تنش سرب (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
34 نقش کشت دیم عدس با تراکم های مختلف در تناوب با غلات، در جلوگیری از تخریب منابع طبیعی در منطقه تیکمه داش (دریافت مقاله) سومین کنگره ملی کشاورزی ارگانیک و مرسوم