دکتر علی عباسی سورکی

دکتر علی عباسی سورکی دانشیار زراعت دانشکده کشاورزی دانشگاه شهرکرد

دکتر علی عباسی سورکی

Dr. Abbas Abbasi soraki

دانشیار زراعت دانشکده کشاورزی دانشگاه شهرکرد

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 اثر اسموپرایمینگ بر شکست خفتگی و مولفه های تنژگی بذر لاله واژگون (دریافت مقاله) مجله علوم و فنون باغبانی ایران دوره: 17، شماره: 1
2 اثر پیش‎تیمار اسید سالیسیلیک و نیترات پتاسیم بر افزایش بردباری آفتاب گردان در خاک های آلوده به کادمیم (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و تحقیقات بذر ایران دوره: 6، شماره: 2
3 اثر رقابت گونه‎ای بر رنگدانه‎های فتوسنتزی، پرولین، محتوای آب نسبی، و میزان اسانس گیاه شنبلیله (Trigonella foenum graceum) و سیاهدانه (Nigella sativa) در شرایط تنش خشکی (دریافت مقاله) مجله فرآیند و کارکرد گیاهی دوره: 6، شماره: 19
4 اثر رقابت گیاهی بر عملکرد و اجزای عملکرد دو گیاه دارویی سیاهدانه (Nigella sativa) و شنبلیله ( graceum Trigonella foenum) تحت شرایط تنش خشکی (دریافت مقاله) مجله پژوهش های تولید گیاهی دوره: 25، شماره: 2
5 اثر روش موانع شطرنجی کلش بر ویژگی های فیزیکی و شیمیایی خاک و کاهش گرد و غبار در اراضی در معرض فرسایش بادی دشت مرغ شهرکرد (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت خاک و تولید پایدار دوره: 11، شماره: 4
6 اثر زمان مصرف کود شیمیایی در تلفیق با کود گاوی بر رشد، عملکرد و اجزای عملکرد سیاهدانه (Nigella sativa L.) (دریافت مقاله) فصلنامه بوم شناسی کشاورزی دوره: 6، شماره: 3
7 اثر کاربرد تلفیقی کودسبز و شیمیایی بر میزان کربن و نیتروژن خاک، کنترل علف‎های هرز و عملکرد کمی و کیفی چغندرقند (دریافت مقاله) دوفصلنامه چغندرقند دوره: 34، شماره: 1
8 اثر کشت مخلوط سویا و بادرشبویه برکارایی جذب عناصر غذایی ضروری تحت سیستم کوددهی آلی و غیرآلی (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت خاک و تولید پایدار دوره: 8، شماره: 4
9 اثر متیل جاسمونات بر آنزیم‎های آنتی اکسیدان و افزایش مقاومت کدوی تخمه کاغذی (Cucurbita pepo) به تنش دمای پایین (دریافت مقاله) مجله فرآیند و کارکرد گیاهی دوره: 8، شماره: 29
10 اثر نوع و نحوه کاربرد تیمارهای کودی بر رشد و عملکرد گیاه دارویی سیر (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای زراعی ایران دوره: 15، شماره: 1
11 ارزیابی شاخص های رقابتی و اقتصادی کشت مخلوط کلزا (Brassica napus L.) و نخود فرنگی (Pisum sativum L.) در سطوح مختلف کود نیتروژن (دریافت مقاله) فصلنامه بوم شناسی کشاورزی دوره: 6، شماره: 3
12 ارزیابی کارایی تکنیک موانع شطرنجی کلش برنج (Oryza sativa L.) بر نگهداشت رطوبتی، میزان ۲CO و جمعیت میکروبی خاک (دریافت مقاله) فصلنامه بوم شناسی کشاورزی دوره: 15، شماره: 1
13 ارزیابی همبستگی سبزشدن گل راعی با جوانه زنی و فعالیت آنزیم آلفاآمیلاز تحت تیمارهای افزایش کارآیی بذر (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و تحقیقات بذر ایران دوره: 6، شماره: 1
14 بررسی خصوصیات رشدی و فیزیولوژیکی گندم و جو در سیتم کشت راهرویی در منطقه سامان (دریافت مقاله) مجله تولید گیاهان زراعی دوره: 11، شماره: 1
15 تاثیر روش کاربرد و سطوح مختلف کود گاوی بر عملکرد و غلظت برخی عناصر غذایی گیاه سیر ( Allium sativum) (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت خاک و تولید پایدار دوره: 7، شماره: 3
16 تاثیر سطوح مختلف نیتروژن و تاریخ نشاکاری بر خصوصیات رشد، عملکرد و میزان اسانس نعناع فلفلی در کشت مخلوط ردیفی با عدس (دریافت مقاله) مجله تولید گیاهان زراعی دوره: 10، شماره: 3
17 تاثیر کاربرد جداگانه و تلفیقی کودهای آلی، زیستی و شیمیایی بر برخی خصوصیات کمی و کیفی چغندرقند (دریافت مقاله) فصلنامه به زراعی کشاورزی دوره: 17، شماره: 3
18 تاثیر کودهای آلی و شیمیایی بر عملکرد و اسانس شوید (Anethum graveolens L.) در کشت مخلوط با سویا (Glycine max L.) (دریافت مقاله) مجله تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران دوره: 34، شماره: 4
19 تاثیر منابع کودی بر خصوصیات رشد و عملکرد شنبلیله در کشت مخلوط با سیاهدانه (دریافت مقاله) مجله تولید گیاهان زراعی دوره: 7، شماره: 4
20 مقایسه عملکرد و اجزای عملکرد دو گیاه دارویی شنبلیله (Trigonella foenum-graecum L.) و گندم سیاه (Fagopyrum esculentum Moench) تحت تاثیر کودهای آلی و شیمیایی (دریافت مقاله) مجله تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران دوره: 33، شماره: 2
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 آیا نگهداری بذر در فشارهای بالای اکسیژن می تواند روشی جدید در پیش بینی طول عمر بذر باشد؟ (دریافت مقاله) اولین همایش منطقه ای اکوفیزیولوژی گیاهان زراعی
2 اثر پرایمینگ بذر بر خصوصیات جوانهزنی گیاه دارویی گل راعی (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی پژوهشهای کاربردی در علوم کشاورزی
3 اثر پرایمینگ بر ویژگی های جوانه زنی بذور جو تحت تنش کادمیوم (دریافت مقاله) سیزدهمین همایش علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران و سومین همایش علوم و تکنولوژی بذر ایران
4 اثر تاریخ کاشت و زمان برداشت بر جوانه زنی و بنیه بذر دو رقم لوبیا قرمز (دریافت مقاله) سیزدهمین همایش علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران و سومین همایش علوم و تکنولوژی بذر ایران
5 اثر تاریخ کاشت و زمان برداشت بر عملکرد و اجزای عملکرد لوبیا قرمز در شهرکرد (دریافت مقاله) سیزدهمین همایش علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران و سومین همایش علوم و تکنولوژی بذر ایران
6 اثر تیمار غذایی با برخی مواد مغذی بر شکست خواب و بهبود استقرار گیاه موسیر .(Allium hirtifolium) (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی پژوهش های کاربردی در علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست
7 اثر دمای پایین بر پارامترهای جوانه‌زنی و مقاومت به سرمای گیاهچه در عدس زراعی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی حبوبات
8 اثر سرمادهی مرطوب و تیمار بذر با اسیدکلریدریک در بهبود جوانه زنی و استقرار بذر چغندرقند در تحت تنش رطوبتی (دریافت مقاله) چهارمین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
9 اثر سرمادهی مرطوب و تیمار بذر با اسیدکلریدریک در بهبود سبز شدن و استقرار بذر چغندرقند (دریافت مقاله) چهارمین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
10 اثر شرایط خشک شدن و زمان برداشت بر کیفیت و زنده مانی بذرهای سویا در دماهای مختلف نگهداری (دریافت مقاله) اولین همایش منطقه ای اکوفیزیولوژی گیاهان زراعی
11 اثرجیبرلین برمیزان فعالیت آنزیم های آنتی اکسیدانت دربذر کدوی تخم کاغذی تحت تنش کادمیوم (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی توسعه پایدار، راهکارها و چالش ها با محوریت کشاورزی، منابع طبیعی، محیط زیست و گردشگری
12 انتخاب بهترین سیستم کوددهی جهت تولید یونجه رقم همدانی در شرایط آب و هوایی شهرکرد (دریافت مقاله) شانزدهمین کنگره ملی علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
13 بررسی هبستگی و روابط بین عملکرد دانه و سایر صفات کمی در عدس زراعی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی حبوبات
14 بررسی اثر تیمارهای تلفیق بر جذب نیتروژن باقیمانده از زراعت چغندر قند بر رشد و عملکرد گندم نان در تناوب (دریافت مقاله) سیزدهمین همایش علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران و سومین همایش علوم و تکنولوژی بذر ایران
15 بررسی اثر کشت انتظاری و بهاره بر عملکرد و اجزای عملکرد در برخی ژنوتیپهای عدس (دریافت مقاله) اولین همایش ملی حبوبات
16 بررسی برخی از خصوصیات رشدی نعناع فلفلی در کشت مخلوط با عدس تحت تاثیر سطوح مختلف نیتروژن و تاریخ کاشت (دریافت مقاله) سومین همایش یافته های نوین در محیط زیست و اکوسیستم های کشاورزی
17 بررسی پتانسیل استفاده از دسیکانتها در تولید بذر ارقام سویا (دریافت مقاله) اولین همایش منطقه ای اکوفیزیولوژی گیاهان زراعی
18 بررسی تاثیر افزایش ارتفاع بر فنولوژی گونه Fritillaria imperialis مطالعه موردی دشت لاله های واژگون شهرستان کوهرنگ (دریافت مقاله) اولین همایش ملی منابع طبیعی و توسعه پایدار در زاگرس مرکزی
19 بررسی تاثیر تیمارهای اسموپرایمینگ و هیدروپرایمینگ بر خصوصیات جوانه زنی بذر سنبل الطیب (Valeriana officinalis L.) (دریافت مقاله) سیزدهمین همایش علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران و سومین همایش علوم و تکنولوژی بذر ایران
20 بررسی عملکرد روغن و پروتئین در کشت مخلوط کلزا و نخود فرنگی تحت تنش خشکی (دریافت مقاله) دومین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
21 بهبود استقرار لاله واژگون (Fritillaria imperialis) با استفاده از سولفات روی، سولفات آهن، آسکوربیک اسید و سالیسیلیک اسید (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی تغییر اقلیم و گاهشناسی درختی در اکوسیستم های خزری
22 تاثیر کاربرد جداگانه و تلفیقی کودهای سبز، دامی، زیستی و کود شیمیایی بر برخی خصوصیات کمی و کیفی چغندر قند (دریافت مقاله) سیزدهمین همایش علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران و سومین همایش علوم و تکنولوژی بذر ایران
23 تاثیر کشت مخلوط بر عملکرد اسانس نعناع فلفلی و عملکرد دانه عدس تحت سطوح کود نیتروژن در تاریخ کاشت های متفاوت (دریافت مقاله) سومین همایش یافته های نوین در محیط زیست و اکوسیستم های کشاورزی
24 تاثیربیوپرایمینگ بذربرشاخص های جوانه زنی چغندرقند Beta vulgaris (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی توسعه پایدار، راهکارها و چالش ها با محوریت کشاورزی، منابع طبیعی، محیط زیست و گردشگری
25 تأثیر اسموپرایمینگ بر مؤلفه های جوانه زنی بذر لاله واژگون Fritillaria imperialis (دریافت مقاله) سیزدهمین همایش علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران و سومین همایش علوم و تکنولوژی بذر ایران
26 کشت مخلوط راهکاری برای کاهش اثرات تنش خشکی (دریافت مقاله) دومین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
27 معرفی روش احیاء لاله واژگون Fritillaria imperialis (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی چالش های زیست محیطی و گاهشناسی درختی
28 مقایسه کود جلبکی آسکومارین و کود شیمیایی NPK در تولید زرین گیاه (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس بین المللی علوم کشاورزی، گیاهان دارویی و طب سنتی
29 مقایسه کود جلبکی آسکومارین و کود شیمیایی NPK در تولید زرین گیاه (دریافت مقاله) نهمین کنفرانس بین المللی علوم صنایع غذایی،کشاورزی ارگانیک و امنیت غذایی