دکتر علیرضا کریمی

دکتر علیرضا کریمی دانشیار- دانشگاه تبریز

دکتر علیرضا کریمی

Dr. Alireza Karimi

دانشیار- دانشگاه تبریز

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 Khajeh Nasir al-Din Tusi, the Guide of the Mongol Ilkhans towards Iranian and Islamic Civilization (Based on the Writings of Khajeh Nasir) (دریافت مقاله) تاریخ نامه ایران بعد از اسلام دوره: 12، شماره: 27
2 بررسی اندیشه نجات بخشی در میان فرق حروفیه و نوربخشیه در ایران دوره تیموری (دریافت مقاله) مطالعات تاریخی جهان اسلام دوره: 10، شماره: 22
3 بررسی پدیده روبه رشد انتظار و منجی گرایی (مهدویت) در عصر ایلخانان (دریافت مقاله) تاریخ نامه ایران بعد از اسلام دوره: 11، شماره: 25
4 بررسی تطبیقی فرهنگ مادی توسعه در ایران و اروپا در دوره صفویه (با تاکید بر تجارت) (دریافت مقاله) پژوهشنامه تاریخ دوره: 11، شماره: 44
5 بررسی عوامل فراز و فرود فقه شیعه پس از شیخ طوسی و مطالعه شرایط تاثیرگذار بر رشد دوباره آن (دریافت مقاله) تاریخ نامه ایران بعد از اسلام دوره: 5، شماره: 9
6 بررسی و تحلیل تحول مناسبات آق‎قویونلوها با تیموریان در دوره حکمرانی حسن بیگ ترکمان (دریافت مقاله) تاریخ نامه ایران بعد از اسلام دوره: 13، شماره: 30
7 تعلیقی زاده محمد صبحی چلبی و تسخیر تبریز (۹۹۳ق/ ۱۵۸۵م) (دریافت مقاله) دوفصلنامه تاریخ و فرهنگ دوره: 54، شماره: 2
8 جایگاه بیزانس در سیاست خارجی ایلخانان (۷۳۶-۶۵۶ ه. ق / ۱۳۳۵-۱۲۵۸م) (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های تاریخی دوره: 5، شماره: 2
9 جایگاه مقام سلطان در اندیشه عرفانی انسان کامل سید علی همدانی (دریافت مقاله) دوفصلنامه مطالعات ادیان و عرفان تطبیقی دوره: 4، شماره: 1
10 جشن های دوران رضاشاه؛ اهداف و دستاوردهای آن در کردستان (دریافت مقاله) تاریخ نامه ایران بعد از اسلام دوره: 8، شماره: 15
11 دارالحرب (با تاکید بر اروپا) از دیدگاه سیاحان مسلمان تا پیش از یورش مغولان (دریافت مقاله) دوفصلنامه تاریخ نگری و تاریخ نگاری دوره: 19، شماره: 4
12 دگرگونی موقعیت نخبگان فرهنگی و اجتماعی دوره تیموری هرات در روزگار صفوی (دریافت مقاله) دو فصلنامه تحقیقات تاریخ اجتماعی دوره: 8، شماره: 2
13 روابط تجاری ایران و جنوا در دوره ی ایلخانان (دریافت مقاله) مجله تاریخ اسلام و ایران دوره: 23، شماره: 18
14 رویکرد حکومت آق قویونلو نسبت به افکار عمومی (دریافت مقاله) تاریخ نامه ایران بعد از اسلام دوره: 10، شماره: 18
15 زمینه‎های ایجاد، عملکرد و دگرگونی‎های منصب سرداری خراسان در دوره متاخر صفوی (دریافت مقاله) تاریخ نامه ایران بعد از اسلام دوره: 12، شماره: 29
16 سیاست در نظر ایرانیان عصر صفوی (دریافت مقاله) دوفصلنامه پژوهشهای تاریخی ایران و اسلام دوره: 7، شماره: 12
17 سیاست های زبانی پهلوی اول در کردستان و پیامدهای آن (با تاکید بر مدارس) (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات تاریخ فرهنگی دوره: 8، شماره: 30
18 علل تنش در روابط خارجی ایران و ازبکان (از آغاز تا پیش از پادشاهی عباس اول) (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات تاریخ اسلام دوره: 3، شماره: 11
19 عملکرد حکومت صفویه پیرامون کانون ها و مراکز شکل گیری افکار عمومی (دریافت مقاله) تاریخ نامه ایران بعد از اسلام دوره: 13، شماره: 32
20 عوامل گرایش سلطان محمد الجایتو به مذهب شیعه (دریافت مقاله) دوفصلنامه سیره پژوهی اهل بیت (ع) دوره: 2، شماره: 2
21 قراوناس عراقی و نقش آن ها در تحولات عصر ایلخانی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های تاریخی دوره: 4، شماره: 1
22 مفهوم انسان کامل و امکان حکمرانی آن در اندیشه سیاسی عرفای ایرانی سده نهم هجری (دریافت مقاله) تاریخ نامه ایران بعد از اسلام دوره: 10، شماره: 21
23 موضع شیعیان نسبت به مغولان (دریافت مقاله) تاریخ نامه ایران بعد از اسلام دوره: 6، شماره: 11
24 نقش تشیع در تعیین روابط سلطان محمد خوارزمشاه و خلیفه عباسی (دریافت مقاله) پژوهشنامه تاریخ دوره: 10، شماره: 37
25 نگاهی بر مفهوم تاریخی دفاع غیرعامل در عصر اسلامی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات تاریخ اسلام دوره: 5، شماره: 18