دکتر ناصر صدقی

دکتر ناصر صدقی دانشیار گروه تاریخ دانشکده حقوق و علوم اجتماعی، دانشگاه تبریز

دکتر ناصر صدقی

Dr. Naser Sedghi

دانشیار گروه تاریخ دانشکده حقوق و علوم اجتماعی، دانشگاه تبریز

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 ارزشیابی مهارت محدودسازی حرکت ستون فقرات بیماران آسیب دیده ناشی از حوادث ترافیکی در پرستاران عملیاتی اورژانس تهران (دریافت مقاله) نشریه آموزش پرستاری دوره: 7، شماره: 3
2 بازنمایی عشایر به عنوان یاغی در دوره پهلوی اول (بررسی اشعار زندان آغاعنایت جوانرویی) (دریافت مقاله) مجله تاریخ اسلام و ایران دوره: 28، شماره: 40
3 بررسی آماری وضعیت و زمینه های فعالیت علمای علوم دینی در ایران عصر سلجوقی (دریافت مقاله) دوفصلنامه پژوهش های ایرانشناسی دوره: 7، شماره: 1
4 بررسی اندیشه نجات بخشی در میان فرق حروفیه و نوربخشیه در ایران دوره تیموری (دریافت مقاله) مطالعات تاریخی جهان اسلام دوره: 10، شماره: 22
5 بررسی روندهای شکل گیری و دگرگونی نظام اداره ایالات حکومت سلجوقی (دریافت مقاله) مجله تاریخ اسلام و ایران دوره: 19، شماره: 2
6 بررسی ساختار و ماهیت نظام حقوقی دولت سلجوقی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های تاریخی دوره: 1، شماره: 3
7 بررسی محدودیت های شناخت تحولات ایران عصر سلجوقی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های علوم تاریخی دوره: 1، شماره: 2
8 بررسی نحوﮤ گسترش طب نوین در جاﻣﻌﮥ عصر قاجار براساس نظرﻳﮥ پخش (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های تاریخی دوره: 10، شماره: 4
9 برساخت گفتمانی سیاست زبان در روند نوسازی ایران نمونه موردی نشریه کاوه (۱۲۹۴-۱۳۰۱) (دریافت مقاله) دوفصلنامه جامعه شناسی اقتصادی و توسعه دوره: 7، شماره: 2
10 تاثیر فشاردرمانی بر شدت درد و سفتی زانو در سالمندان مبتلا به استئوآرتریت: یک مطالعه کارآزمایی بالینی (دریافت مقاله) نشریه پژوهش توانبخشی در پرستاری دوره: 2، شماره: 2
11 تاریخ نگاری ایران عصر سلجوقی و مسئله ی دگرگونی های سیاسی (دریافت مقاله) دوفصلنامه تاریخ نگری و تاریخ نگاری دوره: 20، شماره: 6
12 تاملی در نگرش جامعه شناختی مارکسیستی به تاریخ ایران (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های علوم تاریخی دوره: 4، شماره: 1
13 تحلیلی بر مناسبات نظام های اقتصادی و شیوه های تولیدی در تاریخ ایران؛ با تاکید بر عصر سلجوقی (دریافت مقاله) مجله تاریخ اسلام و ایران دوره: 27، شماره: 35
14 تحولات داخلی گرجستان و حمله ی گرجیان به آذربایجان در عصر دوم سلجوقی (515-622 ه.ق) (دریافت مقاله) مجله تاریخ اسلام و ایران دوره: 23، شماره: 20
15 تحولات زبانی آذربایجان در تاریخ نگاری محمدجواد مشکور (دریافت مقاله) تاریخ نامه ایران بعد از اسلام دوره: 12، شماره: 26
16 تعارضات درون ساختاری و کارکردی در نظام دیوانسالاری دولت سلجوقی (دریافت مقاله) دوفصلنامه پژوهشهای تاریخی ایران و اسلام دوره: 16، شماره: 2
17 جایگاه علم تاریخ در طبقه بندی علوم توسط اندیشمندان مسلمان (از خوارزمی تا ابن خلدون) (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های تاریخی دوره: 8، شماره: 2
18 جایگاه مقام سلطان در اندیشه عرفانی انسان کامل سید علی همدانی (دریافت مقاله) دوفصلنامه مطالعات ادیان و عرفان تطبیقی دوره: 4، شماره: 1
19 جریان های تاریخی دانش طب در ایران عصر سلجوقی (دریافت مقاله) تاریخ نامه ایران بعد از اسلام دوره: 8، شماره: 14
20 جریان های تفکر و اندیشه عرفانی در ایران عصر سلجوقی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات تاریخ فرهنگی دوره: 3، شماره: 9
21 روش شناسی ابن خلدون در مطالعات تاریخی (دریافت مقاله) دوفصلنامه تاریخ نگری و تاریخ نگاری دوره: 19، شماره: 2
22 رویکرد جامعه شناختی احمد اشرف به تاریخ ایران از خلال مسئله توسعه نیافتگی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات میان‌رشته‌ای در علوم انسانی دوره: 10، شماره: 3
23 رویکرد معرفتی خبر محور در تاریخ نگاری اسلامی (دریافت مقاله) دوفصلنامه تاریخ نگری و تاریخ نگاری دوره: 19، شماره: 4
24 زمینه های اجتماعی و اهداف تاریخ نگاری رشیدالدین فضل الله (دریافت مقاله) دوفصلنامه تاریخ نگری و تاریخ نگاری دوره: 24، شماره: 14
25 فرایند تاریخی روش شناسی تاریخ نگاری اسلامی (دریافت مقاله) دوفصلنامه تاریخ نگری و تاریخ نگاری دوره: 23، شماره: 12
26 کارآمدی شیوه ها و نهادهای درمانی مدرن و نقش آن در گسترش طب نوین در ایران عصر قاجار (دریافت مقاله) پژوهشنامه تاریخ دوره: 13، شماره: 50
27 مطالعه تجربه مردم تبریز در مواجهه با جهان مدرن (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات فرهنگی و ارتباطات دوره: 18، شماره: 69
28 مفهوم انسان کامل و امکان حکمرانی آن در اندیشه سیاسی عرفای ایرانی سده نهم هجری (دریافت مقاله) تاریخ نامه ایران بعد از اسلام دوره: 10، شماره: 21
29 مناسبات تجاری جمهوریهای ونیز و جنوا با ایران عصر ایلخانی (دریافت مقاله) مجله تاریخ اسلام و ایران دوره: 25، شماره: 26
30 مناسبات مسلمانان با خزرها در سده نخست هجری (با تاکید بر روایات مورخان مسلمان) (دریافت مقاله) مجله تاریخ اسلام و ایران دوره: 25، شماره: 25
31 موانع اجتماعی- فرهنگی گسترش طب نوین در جامعه ی عصر قاجار (دریافت مقاله) پژوهشنامه مطالعات راهبردی در علوم انسانی و اسلامی دوره: 1، شماره: 3
32 ناسیونالیسم ایرانی و مسئله آذربایجان و زبان ترکی (با تاکید بر مجلات دوره گذار از قاجاریه به پهلوی) (دریافت مقاله) مجله تاریخ اسلام و ایران دوره: 31، شماره: 49
33 نقد و بررسی کتاب ایران در پنج روایت؛ درباره هویت ملی، تنوع زبانی، زبان مادری و مسئله زبان ترکی در ایران (دریافت مقاله) پژوهشنامه انتقادی متون و برنامه های علوم انسانی دوره: 22، شماره: 1
34 نقدی بر تئوری های اروپامحور در دوره بندی تاریخ اقتصادی ایران؛ ایدئولوژی، زمان پریشی و فراروایت (دریافت مقاله) دوفصلنامه تاریخ ایران دوره: 14، شماره: 2
35 نقش اقلیت های دینی در حیات اقتصادی عهد آل بویه (دریافت مقاله) تاریخ نامه ایران بعد از اسلام دوره: 4، شماره: 6
36 نقش عوامل اجتماعی- فرهنگی در گسترش طب نوین در ایران عصر قاجار (دریافت مقاله) پژوهش نامه تاریخ اجتماعی و اقتصادی دوره: 6، شماره: 1
37 ورود سلجوقیان به خراسان و مسئله «محنت» شافعی- اشعری های نیشابور (دریافت مقاله) تاریخ نامه ایران بعد از اسلام دوره: 6، شماره: 11